29 november 2015

Gästinlägg: ArtE 740 - så här förhåller det sig...

Fem toppmoderna radarsystem likt ovanstående skall nu avvecklas


Med anledning av debatten runt ArtE 740 så har tidigare utlovat ett gästinlägg från den person som förmodligen sitter på mest kunskap runt systemet. Nu är det dags, och jag hoppas du följer med hela vägen till slutet. 

Artikelförfattaren heter Peter Wennersten, han är sedan något år pensionerad överstelöjtnant från KA/Amf, men har givetvis god kunskap om systemet än idag.

Peter Wennersten har varit med i utvecklingsspåret ända sedan 1993 då han var chef för vapenavdelningen på KAS (Kustartileriets Stridsskola) för att därefter bli chef för utvecklingsavdelningen inom KAS. Peter var därefter huvudman för Amfibie vid dåvarande Marincentrum. Därefter var han projektledare vid ArtDemo samt BekDemo. Han var under många år chef för PTK ArtE 740. Han har därmed varit ansvarig för utprovning samt verifiering av systemet. Han var dessutom Försvarsmaktens förhandlingschef inför uthyrningen av ArtE 740 till Storbritannien.

Personligen anser jag att det är viktigt att korrekta fakta bör användas när frågor som denna diskuteras. I synnerhet när det handlar om stora summor skattemedel samt när försvarsberedningen dessutom har konstaterat att man på sikt (läs nu, men man lyckades inte finansiera detta för närvarande) vill ha just den här förmågan på Gotland i form av ett kustrobotbatteri. Ett sådant batteri kräver en sensor, och ArtE 740 har allt det som krävs för den uppgiften och lite till.

Den som har avvikande uppfattning angående redovisade fakta är givetvis välkommen att skriva ett eget gästinlägg i ämnet.

/ Skipper

-------------------------------


Vi kunde den 12 november höra Försvarsministern gå i svaromål mot riksdagsledamoten Mikael Oscarsson under en interpellationsdebatt i riksdagen huruvida det är rimligt att avveckla ett toppmodernt och fullt fungerande radarsystem (Interpellation 2015/16:100). 

Under debatten fick vi höra försvarsministern berätta att efter nedläggningen av Kustartilleriet och avvecklingen av Amfibiebrigadens brigadsystem så har det aktuella systemet, ArtE 740, endast använts för försök i FMV regi. Vi fick också höra att den förmåga som ArtE 740 medger i dag hanteras av andra system i Försvarsmakten med högre prestanda varför behovet av systemet inte längre kvarstår. Utöver detta fick vi veta att i förhållande till kostnader och nivå på teknologin är bedömningen att det bästa är att det här systemet inte används utan successivt rangeras ut och att vi investerar i ett nytt och effektivare system. Slutligen klargjordes att fyra av fem system i dag är urmonterade och ligger på lastpall efter uthyrningen till Australien och Storbritannien, och att det vi fick tillbaka efter uthyrningen endast var fordon. Men stämmer då detta överens med verkligheten?Endast försök i FMV regi?

Det är ett märkligt påstående att systemet endast har nyttjats vid förbandsförsök eftersom ambitionen redan 2001 var att inom projektet ArtDemo (Artilleridemonstartor) använda Arte 740. Detta projekt leddes av Försvarsmakten som som också levererade sin slutrapport 2003 (A9 2003-12-02 20705:80802). Avsikten var också att ett upprätta ett ”delprojekt sensor” där bland annat ArtE 740 skulle ingå. På grund av leveransförseningar kom detta projekt aldrig till stånd. Projektet ArtDemo övergick därefter i projektet BekDemo (Bekämpningsdemonstrator) med vissa justeringar. Mest markant här var att delprojektet eldrör utgick och att delprojektet sensor tillkom, där Arte 740 ingick som sensorenhet under namnet BekDemo L. Även detta var ett projekt inom Försvarsmakten som lämnade en slutrapport (A9 2008-04-04 20705:80100).

När detta projekt avslutades så delades resurserna upp mellan A9 och Amfibiekåren till det som benämndes OMF A9 och OMF MarinB. Det sistnämnda OMF MarinB omfattade i huvudsak 5 st system Arte 740. Ett särskilt provturskommando (PTK 740) sattes upp för att förbandsinföra Arte 740 i marinbasens (MarinB) sjöinformationsbataljon.

Alla ovanstående aktiviteter var verksamhet i Försvarsmakten och därmed inte i FMV regi.

Arte 740 även har även deltagit vid provskott i Vidsel med RBS 15 mk3, där systemet följde roboten från start till nedslag. Som kuriosa kan man också nämna att Arte 740 även prövades mot ett införande mot Helikopterbataljonen som en lednings/spaningsresurs vid upprättande av rörlig bas vid internationell insats. Detta föll senare på grund av avdömningen att bas skulle upprättas vid befintlig flygplatsresurs. Systemet blev då för exklusivt.

Summerar man ovanstående kommer man snabbt fram till att utöver systemets hantering i FMV regi så har ArtE 740 utgjort en del i Försvarsmakten i två arméledda projekt, ett projekt inom helikopterbataljonen (även om man inte handgripligen hanterade systemen) och ett inom marinen.

Påståendet att ArtE 740 endast har hanterats av FMV är felaktigt. Försvarsministerns erhållna underlag rörande systemet var härvid ofullständigt.


Interiörbild från ArtE 740 med två operatörsplatser


Systemets undermåliga förmåga?

Försvarsministern fortsätter i sin redovisning i riksdagen med att berätta att de förmågor som Arte 740 medger hanteras av andra system med högre prestanda. Detta utan att specificera vilka system som avses. I sin replik till Mikael Oscarsson kommer dock försvarsministern in på UndE23.

En enkel kontroll av produktspecifikationen för Arte 740 ger ett helt annat besked. Det är nu viktigt att komma ihåg att det idag finns ett 2D-system och fyra 3D-system.

2D-systemet är i huvudsak inriktat mot ytmål med sin högupplösta sjömålsmod. I Försvarsmakten finns idag inget annat mobilt system med bättre prestanda mot ytmål. 2D-systemet har dessutom en helikopterkanal för detektering av hovrande helikopter.

När det sedan gäller Arte 740 i 3D-utförande så blir jämförelsen med UndE 23 mycket intressant. Om man läser i SMW (Saab Microwave) produktbeskrivning (Giraffe AMB 740 Swe General System Description 115-UAZ10177/4en) så får man redan i första kapitlet följande information:

”In general, the performance of the PSR [Primary Search Radar] of G AMB 740 Swe is similar to the performance of the PSR of UndE23, except absence of the surface channel in G AMB 740 Swe.

Avseende det sistnämnda med ytkanal så handlar det enbart om en mjukvarulicens. De egentliga skillnaderna mellan systemen består då således i att Arte 740 har en 15 meter hög mast och UndE 23 har en mast på 13,2 meter, i övrigt lika prestanda. Nu återstår endast matematik och kunskap i radarräckviddsberäkning. Här kommer man då fram till att Arte 740 har bättre prestanda och dessutom avsevärda grupperingsfördelar.

Påståendet om att andra (motsvarande) system i Försvarsmakten skulle ha högre prestanda var således även det felaktigt. Även här brister det underlag som försvarsministern har erhållit.

                              
ArtE 740 med 2D-antenn
ArtE 740 med 3D-antenn

Tvingade till modifiering för 1 miljard?

Försvarsministern ville också ge ett litet historiskt perspektiv på systemen och berättade att de hade leasats av Storbritannien och Australien.

”Det här systemet leasades ju av Australien och Storbritannien för att användas i Afghanistan, och när man gjorde det modifierade man systemet till en mycket hög kostnad - ca 1 miljard kronor. Man förde alltså in annan materiel i systemet än den vi hade från början. ”

Det man gjorde var att fyra av fem system byggdes om till 3D-utförande G AMB 740. Försvarsministern redovisade att kostnaden för detta uppgick till ca 1 miljard. I kronologisk ordning handlade det först om Storbritannien och därefter Australien. Projekten benämndes KARLSKRONA resp DINGO. Men det var inte någon ombyggnad för 1 miljard kronor. Den kostnaden omfattade viss ombyggnad, nytillverkning av vissa delar, utbildning både vid industri och vid Försvarsmakten, reservdelar, 24/7 support (dygnet runt alla dagar hela året) samt inte minst hyreskostnad till Försvarsmakten.

Det är allt ovanstående som utländska kunder betalade för, därav den höga kostnaden. Kunderna ansåg sig dock ha fått valuta för pengarna och var mycket nöjda.

Försvarsministerns erhållna underlag kunde även här ha varit tydligare så att missförstånd undvikits.


Vi fick tillbaka oanvändbara fordon med endast en mast på?

Det är som skrivits här ovan helt korrekt att systemen leasades ut. Först tre system inom projekt KARLSKRONA/Storbritannien. Sedan ytterligare ett system samt förlängd leasing av ett av de tidigare leasade systemet inom projekt DINGO/Australien.

Det bör här påpekas att man inte bara lånar någonting lite så där på en höft. Det sker på mycket tydlig affärsmässig grund. Det är normalt FMV som biträder FM med detta. Det upprättas principöverenskommelser, avtal om hyresperiod och kostnad/motprestation, eventuella skadeståndsklausuler samt försäkringsvärden bestäms samt besiktning vid industrin av den materiel som ska lånas ut från Försvarsmakten.

När kunden återlämnar systemet sker en inbesiktning vid industrin. Det genomförs renovering, reparation och uppgradering fastställs. Dokument för FAT (Factory Acceptans Test) upprättas och fastställs. FAT genomförs och avvikelser protokollsförs och när FMV/FM har godkänt FAT kan industrin leverera. Leveransbeskedet talar om vad, var och när man levererar. Allt detta protokollförs naturligtvis in i minsta detalj.

Efter återlämningen av ArtE 740 gjordes således en omfattande FAT på systemet och det var inte en hög skrot på lastpall som vi fick tillbaka. I dokumentet Giraffe AMB 740 Swe General System Description 115-UAZ10177/4en beskrivs exakt vad vi fick tillbaka och i vilket skick.

Här framgår att “The primary Search Radar (PSR) does not include an antenna. [hårdvaran saknas utländsk kunds ägodel]. The Rocket, Artillery, Mortar (RAM) funktionality [mjukvarulicens], the Secondary Surveillance Radar and Indentification Friend or Foe [SSR/IFF] and external communication are not included in G AMB 740 Swe system [vår sambandshårdvara togs ut vid uthyrningen och mjukvaran avinstallerades].

Den materiel som utländska kunderna behöll var alltså enligt dokumentationen: 3D-antennen tillverkades speciellt för deras räkning då FM inte hade någon att låna ut. Deras egen SSR/IFF och kommunikationssystem hade de själva tillfört projektet.

Dokumentet talar också om att om Försvarsmakten så önskar så kan SMW leverera antenn och SSR/IFF av lämplig typ samt licensiera RAM funktionen samt ytkanal. Våra egna sambandsystem togs ut vid uthyrningen och förrådshölls av SMW.

I dokumentet (Factory Acceptans Test Procedure for G AMB 740 swe and sensor UAZ 101 77/4, 1791_UAZ 101 77/4 Uen) framgår tydligt att man testat ett komplett monterat system som fungerade vid återleveransen till FMV/FM. Sammanställer vi detta så framgår det att det enda som saknas för att ha ett radarsystem av UndE 23 typ (dessutom bättre) är huvudantennen som måste nytillverkas. IFF får vid behov tillföras.

Man kan således konstatera att vi är mycket långt ifrån beskrivningen ”ett fordon med mast på”, hundratals miljoner därifrån. Vi har nämligen fyra i det närmaste komplett radarsystem väl i klass med UndE23. Dessutom med högre mast samt bättre rörlighet.Bättre att skrota och köpa ett nytt och effektivare system?

Försvarsministern säger också att Arte 740 rangeras ut och att FM skall investera i ett nytt och effektivare system om det skulle behövas. ”Vi kan nog mycket tydligt konstatera att det blir billigare att köpa nytt och modernare radarsystem. Det är Försvarsmaktens bedömning”.

Inget kunde vara en mer felaktig bedömning. Med mycket små åtgärder kan man mycket enkelt lyfta våra fyra 3D-system till nivån G AMB mod C, en värsting bland värstingar. Om man fattade ett sådant beslut så skulle det komma att utgöra den mest potenta, högrörliga och splitterskyddade radarsensorn med eget ledningssystem i hela Försvarsmakten.

Vi tvingas ånyo konstatera att försvarsministerns underlag inte riktigt lyckas beskriva vare sig dagsläget eller historien på ett tydligt sätt. Man kan djärvas att påstå att de ”faktamässiga realiteterna”, som försvarsministern uttrycker det, är något tvetydiga.Skrot på pall?

Vagn 64870 och 64872 återlevererades till FM efter projekt KARLSKRONA och har funnits i varmförråd på Musköbasen sedan dess. Vagn 64871 och 64873 förrådshölls vid SMW i Mölndal tills helt nyligen.

Det enda som kan refereras till liggandes på pall är, att i avtalet om motprestation specificerade att Försvarsmakten skulle få ett antal SG AMB mod C liggandes på pall för modernisering av fartygssystem.

Visserligen är det så att mycket ligger på pall under en renovering/återställning av systemet, i princip allt ligger på pall. Men det gör det endast till dess att allt rengjorts och kontrollerats. Därefter återmonteras allt och funktionskontrolleras. Som kronan på verket görs sedan FAT (Factory Acceptance Test) och naturligtvis är industrin stolt likt en tupp om resultatet är godkänt.Förrådshållning till kostnad av 5-10 miljoner per år? 

Som argument för att inte behålla systemen till dessa att de kanske kan komma att behövas anförde försvarsministern att förrådshållning av fem radarsystem skulle kosta ca 5 – 10 miljoner kronor per år. Det är onekeligen en rejäl summa och man kan fundera lite över hur den är uträknad.

Den tekniska specifikationen för systemen kan ge en liten vägledning om detta måhända. Detta är ett ”kalla krigets system”, skapat i en tid där förrådshållning var en mycket väsentlig fråga som alltid specificerades. Specifikationen anger att fordonet skall kunna förrådshållas i stolplada (skärmtak) med torrluft och köldvakt (liten elektrisk kamin), slutet kallförråd med torrluft och köldvakt. Det är därför fordonen har en standardiserad genomföring i bakdörren (litet runt hål med lock) samt ett 10A eurodon i sidofacket för elanslutning. Kostnaden för fem fordon torde kunna beräknas till 50000 kr som mest inkl hyra. Vid tillgång på varmförråd garageras fordonet med öppna luckor hyreskostnaden för en sådan förrådshållning för fem fordon torde uppgå till maximalt 500000 kr.

Vi kan konstatera att detta är väsentligt mycket mindre pengar än beskrivningen i det underlag som försvarsministern erhållit.


Omfördelning av fordon till Arméns telekrigbataljon

Fem radarsystem ArtE 740 ska nu avvecklas enligt beslut. Själva fordonen ska enligt plan tillföras Arméns telekrigbataljon. Här anger försvarsministern anger att om fordonen inte skulle användas för telekrigbataljonens räkning så tillkommer en kostnad av upp till 300 miljoner. Det skulle då rendera i en utslagen styckkostnad för fordonen om 60 miljoner kronor.

En helt ny Patria AMV XC-360P kan kostnadsberäknas till ca 25 miljoner kr om man köper en serie på ca 100 vagnar. Då ingår reservdelar, support och utbildning. Enhetskostnaden för att utöka serien hos Patria som Sverige redan har köpt, med ytterligare fem enheter blir sannolikt lägre. Patria har god erfarenhet av mastfordon i form av Patria XA-185 med radarmast och kan sannolikt leverera en dylik mast på XC-360P till en rimlig kostnad. De kostar i åtminstone inte 60 miljoner per styck.

Vi får även här konstatera att den siffra som försvarsministern anger förefaller vara minst sagt hög.


Avslutande ord

Vi var ett ganska hängivet gäng som arbetade hårt för att det skulle vara fullt ut verifierbara system som återlevererades. Detta kräver god kontroll och uppföljning, noggrann och omfattande dokumentation. Goda rutiner och metoder för kvalitetssäkring helt enkelt. Allt detta uppfylldes.

Är det då gratis att ta G AMB 740 i bruk i Försvarsmakten, nej naturligtvis inte, absolut ingenting är gratis i den militärmateriella världen. Inte ens pennan som delades ut vid första projektmötet är gratis. Men vi är ohyggligt långtifrån fantasisumman 1 miljard, ohyggligt långt ifrån.

Det hade varit bra om försvarsministern i sin hand hade haft ett kvalitetssäkrat dokument. Då hade denna skrift aldrig kommit till.

Försvarsministern påpekar för herr Oscarsson att ”Det kan vara så att de uppgifter Oscarssons har tagit del av inte i alla delar bottnat i precis exakt hur det ser ut och historien bakom nuläget. Ofta när man får denna typ av uppgifter får man inte veta hela bredden. Det kan vi återkomma till i annat sammanhang”.

Med ledning av vad som ovan beskrivits och med dokumenthänvisningar styrkts så får man väl konstatera att herr Oscarsson framställning och frågeställning är ytterligt relevant. Man kan då fråga sig när vi, om någonsin, i ett annat sammanhang återkommer till hur det verkligen ser ut.

Peter Wennersten
Överstelöjtnant
------------------------------

Det är tydligen flera som har intresserat sig för den här frågan och ställt frågor till bland annat FMV i ärendet. Jag fick häromdagen ett mail från en person som skriftligen frågat FMV hur stor besparingen skulle bli på att återanvända fordonen i stället för att köpa nya fordon till arméns telekrigutrustning? Svaret från FMV SPL Marin var följande:

”Processen har varit så att först har ARTE 740 avvecklats eftersom den representerar en teknisk förmåga som inte längre efterfrågas i FM. Det resonemanget kan man iofs ifrågasätta hur tillvida det är korrekt eller inte men det är inget som FMV gör. Därefter har överskottet av fordon uppstått. Först då har möjligheten att utnyttja fordonskomponenten ur ARTE 740 till annan brukare identifierats. Det kan naturligtvis te sig märkligt som du säger om syftet varit att kassera materiel för 600 msek för att spara 50 men det har aldrig varit grunden för agerandet.”

Sammanfattningsvis så tror jag att alla vid det här laget begriper att varenda nytt materielprojekt som ska in i Försvarsmaktens materielplan måste finansieras. Varje ny utgiftskrona föranleder att något annat måste tas bort alternativt skjutas på framtiden i en extremt ansträngd och underfinansierad försvarsbudget. Men man kommer inte ifrån att detta, oavsett dessa sakförhållanden, är att betrakta som kapitalförstöring. Den som hävdar att systemet inte skulle kunna göra stor nytta i Försvarsmakten vet inte vad han/hon pratar om. Att det sedan inte finns pengar eller personal avsatta för närvarande är däremot en helt annan sak, men då ska man också säga just det, och ingenting annat.

Jag konstaterar ånyo att det är dyrt att vara fattig.

Jag undrar också hur länge dröjer det efter det att systemet är skrotat till dess att någon kommer på att det hade varit väldigt bra att ha kvar, lite som den avvecklade infrastrukturen på Gotland

/ Skipper

49 kommentarer:

 1. Oj, oj, det här var något jag inte trodde fanns längre.
  En bredsida. Tack för denna.

  SvaraRadera
 2. Wennersten: BRA ! Äntligen säger någon kunnig sanningen

  FMV SPL Marin: Sunt förnuft är aldrig förbjudet. FMV kan dessutom begära omförhandling av alla uppdrag om uppfattningen divergerar mellan FM och FMV. Påståendet "ARTE 740 avvecklats eftersom den representerar en teknisk förmåga som inte längre efterfrågas i FM" är helknasigt. Förmågan är MYCKET efterfrågan. Se bara på sensorstudien ! Däremot är inte materielsystemet som ArtE 74o representerar behovssatt i IOR eller LIFT, men det beror ju på att det finns avvecklingsbeslut på detsamma. Det innebär att inget förband behovssätter eftersom materielen skall bort. Snacka om moment 22...

  SvaraRadera
 3. Varför inte sätta telekrigsmaterielen på Strf90 chassi ?
  Det finns ju redan en prototyp för detta Störpansarbandvagn 90

  SvaraRadera
 4. Bra!! Nästa gång kanske Wennersten kan förklara att vi näst intill har ett komplett kustrobotbatteri ståendes på olika ställen, det tror jag han har god uppfattning om också. Vill man så....

  SvaraRadera
 5. Jag har aldrig förstått hur det är möjligt att leverera den här typen av underlag och på sikt kunna behålla sin ställning internt. Sitter höga chefer så pass skyddat inom FM/FMV att misstag inte märks eller finns det en risk att man en dag slutar som Faxander och hans "team" på Sandvik som nu ryker?

  SvaraRadera
 6. Jovisst: En ledningspansarterrängbil Pirahna med marint ledningssystem ombyggd för att bära robotRCI finnes. En komplett Robotbil finnes. En lämplig radar med marint ledningssystem finnes än så länge. Robotar finnes på en viss, för robotar, välkändplats. Lite ändrad beteckning bara. Ja, förlåt att jag upprepar mig om marint ledningssystem, men det är liksom grundplankan för att samordna roboteld.

  SvaraRadera
 7. Glömde nämna att det behövs en vettig Power up och lite GT fordon. Boa och annat paperwork finnes.

  SvaraRadera
 8. Jag önskar enbart att ödmjukast uttrycka min uppskattning för Peter Wennerstens klarläggande i frågan rörande ArtE 740.

  SvaraRadera
 9. En fråga som omedelbart uppenbarar sig igen!

  Vem är det som förser försvarsministern med "fakta"? Han har ju inte kommit på sin version alldeles själv! Vad vill denne/dessa uppnå med sina falsarier till honom?
  Det måste ligga någon form av tanke och mening bakom de lögner som återges som fakta inom försvarsdepartementet.
  För det kan väl inte bara vanlig militär inkompetens igen?

  Varför säger inte någon av de som förväntas veta något inom FML/FMV något i frågan? Är det samma inkompetens eller kan det vara det högt belägna golvet som spökar?

  SUCK! Nu stavas det förtroende igen. Slå upp det!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Visst är det underbart med sociala medier. Här kan man, med bokstäver, sänka vilket förljuget skepp som helst:-) Tack herr Wennersten.

  SvaraRadera
 10. Tack Peter är att du brytt dig och tagit dig tid att redovisa faktaläget.
  Nu kan vi, som inte längre är vare sig direkt inblandade eller ens delansvariga, bara hoppas att bra beslut tas både raskt och med förtroende för framtiden.

  SvaraRadera
 11. Detta startade redan när FM blev en myndighet. Det behövdes pengar till 60 flygplan av en ny serie. Den nye ÖB:n hade tre saker för ögonen. Köpa planen, dra ner på markförband och se till att Kustrobotar aldrig blev något det talades om. Dessa vapen skulle avfyras från flygplan, absolut inte från marken. Markarenan var inget för framtiden i Sverige, möjligen kunde en och annan bataljon skickas med finkaliber till långtbortistan.. Fullt understöd gavs av Nilsson i kvadrat, den senare var fd provflygare,och hans underordnade sitter nu väldigt nära Försvarsministern. Det finns många filter på vägen upp till en Fömin.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror inte det var en sådan försvarsgrenskonspiration utan helt enkelt brist på pengar. Om vi behöver 20 [saker] för att ha ett välrundat försvar men politikerna bara vill betala för 12 [saker] så måste det bli en prioritering som bäst leverera det som politikerna beställt. Och det dom beställde var ett Långtbortistan-försvar där det inte finns behov av kustrobot eller sjömålsrobot från flygplan; att JAS C/D kan avfyra Rb-15 beror på att Thailand ville ha den förmågan på sina plan.

   Radera
 12. Tack för kalla fakta om Arte 740 !
  Kan bara hoppas på att systemet förrådställs, till den rimliga kostnaden 50.000kr och att inte något kannibaliserande får ske, utan att en plan för att komplettera systemet görs. Därefter borde ett system driftsättas och köras operativt, så erfarenhet på Gotland kan insamlas.

  SvaraRadera
 13. Artikeln/inlägget var tydligt och klargörande, men kommer dessvärre inte riktigt till sin rätt pga av att försvarsministerns egen argumentation inte riktigt höll samma briljanta klarhet.

  Här ett försök att tydliggöra försvarsministerns (PHs) förklaringar och bemöta dem äen med barnets naiva frågor, som ibland kan behöva ställas som komplement vid sidan av ciceronens.

  PH svaromål i Interpellation 2015/16:100) inför Riksdagen (finansiären/uppdragsgivaren)

  Fråga:

  Är det rimligt att: AVVECKLA - (vad som konkret ska göras för att säkerställa försvaret av Sverige)
  ett TOPPMODERNT och
  fullt FUNGERANDE
  RADARSYSTEM (bestående av fem enheter)

  PH förklarade för Riksdagen varför så var fallet (att avveckla) med sju (7) bärande argument:


  1. Pga av: nedläggningen av KA OCH (jämte)
  avvecklingen av Amfibiebrigadens brigadsystem har
  det aktuella systemet ArtE 740 endast använts på försök (i FMV regi)

  Slutsats: De fem (5) girafferna användes endast på försök, (hyrdes ut av FMV?),
  eftersom Sveriges beslut (att lägga ner KA och gruppera om resurser
  från försvaret av kust + Gotland till i Longtbortistan (och sedan hem igen)

  2. Behovet av systemet ArtE 740 kvarstår inte längre (pga punkt 3)

  Slutsats:
  Behovet av ArtE 740 kvarstår inte längre - inte på grund av att funktionen är onödig -
  (vilket strider mot argument 1 som hänvisar till att det saknas förband) -
  utan att själva funktionen i ArtE 740

  3. Den förmåga som ArtE 740 hade (på försök) hanteras (numera) av andra system i FM (med högre prestanda?)

  Slutsats:
  Den förmåga som ArtE 740 har (och som det inte finns behov av längre enligt arguent 2) hanteras
  (numera eller någon gång i framtiden av andra system inom FM som dessutom (numera eller någongång i
  framtiden dessutom har högre/(bättre prestanda.

  4. I förhållande till
  4.1 kostnader och
  4.2 nivå (effekt)
  på den teknologiska nivå
  som ArtE 740 besitter (som den faktiskt har här och nu)
  är det bättre att skrota systemet (nu) än att använda det (nu - eftersom det är för dyrt)

  Slutsats:
  ArtE 740 har alltså vissa övriga kostnader (utöver kostnaden för utveckling, projektering, produktion och tester)
  som redan är tagna och som det inte finns behov av längre enligt argument 3 eftersom det dels är för dyrt (tex
  att placera på Gotland) dels är onödigt (överflöd), eftersom det (redan?) finns andra mer kostnadseffektiva
  system (vilka) som redan finns (är färdigutvecklade, nu eller någongång i framtiden, beroende på vilka system
  som avses, faktiska eller önskade)

  5. ArtE 740 ska successivt rangeras ut samtidigt som ”vi” (FM) investerar i ett nytt och mer effektivt system
  (någongång i framtiden)

  Slutsats:
  ArtE 740 rangeras ut, inte bara för att FM redan har (existerande) enligt argument nr 3, så inte nog med det,
  utöver detta så ska FMV utveckla ett nytt ännu bättre system, n det man redan utvecklat, för att i framtiden
  ersätta de nu utrangerande systemet, som ingen ännu vet med vilket det ersatts med.

  6. Fyra av fem system är redan urmonterade och ligger på lastpall efter uthyrningen till Australien och
  Storbritannien.

  Slutsats: ArtE 740 har uppenbarligen gjort nytta, mer än på försök, till andra försvarsmakter än Sverige.

  7. Det ”vi” (FM eller FMV?) fick tillbaka efter uthyrningen var endast fordonen.

  Slutsats: ArtE 740 har hyrts ut (och uppenbarligen gjort nytta) dvs man har "försökt använda systemet på
  annan plats än var de var tänkta för.

  S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du snurrar lite fram och tillbaka i dit resonemang; Det vi fick tillbaka var i princip en UndE23, mig veterligen ingen överskottsvara i FM av idag.

   "Efter återlämningen av ArtE 740 gjordes således en omfattande FAT på systemet och det var inte en hög skrot på lastpall som vi fick tillbaka. I dokumentet Giraffe AMB 740 Swe General System Description 115-UAZ10177/4en beskrivs exakt vad vi fick tillbaka och i vilket skick.

   Här framgår att “The primary Search Radar (PSR) does not include an antenna. [hårdvaran saknas utländsk kunds ägodel]. The Rocket, Artillery, Mortar (RAM) funktionality [mjukvarulicens], the Secondary Surveillance Radar and Indentification Friend or Foe [SSR/IFF] and external communication are not included in G AMB 740 Swe system [vår sambandshårdvara togs ut vid uthyrningen och mjukvaran avinstallerades]."

   Rysligt lång ifrån en Lastpall med grejor. Vill du ha ut systembeskrivningen kan du kontakta FMV den finns där.

   Radera
  2. Det snurrar en hel del. Citat från Peter Wennerstens inledning (källa artikeln ovan):

   "Under debatten fick vi höra försvarsministern berätta att
   efter nedläggningen av Kustartilleriet och avvecklingen av
   Amfibiebrigadens brigadsystem"

   - >

   "så har det aktuella systemet ,ArtE 740, endast använts för försök i FMV regi."

   "Vi fick också höra att den förmåga som ArtE 740 medger
   - >
   i dag hanteras av andra system i FM "

   (S.W de andra system inom FM som har samma förmåga och ersätter ArtE 740)

   "med högre prestanda varför behovet av systemet inte längre kvarstår."

   "Utöver detta fick vi veta att i förhållande till
   kostnader och nivå på teknologin är bedömningen
   att det bästa är att det här systemet inte används"

   "utan successivt rangeras ut och att vi investerar i ett nytt och effektivare
   system."

   "Slutligen klargjordes att fyra av fem system i dag är urmonterade och
   ligger på lastpall efter uthyrningen till Australien och Storbritannien",

   "och att det vi fick tillbaka efter uthyrningen endast var fordon".

   Det blev sju argument (påståenden) som kan destilleras

   1. Nedläggningen av KA OCH avvecklingen av
   Amfibiebrigadens brigadsystem
   - > systemet ArtE 740 har endast använts på försök.

   2. Behovet av systemet ArtE 740 kvarstår inte längre

   eftersom

   3. Den förmåga ArtE 740 medger hanteras av andra system i FM
   med högre prestanda

   argument 2 och 3 att kasta om (orsak och verkan), beror på vad som är tes och premiss.

   2. Den förmåga ArtE 740 medger hanteras av andra system i FM med högre prestanda.

   3. Behovet av systemet ArtE 740 kvarstår inte längre
   (eftersom andra system med högre prestanda ersatt ArtE 740)

   4. I förhållande till kostnader och nivå (effekt)
   på den teknologiska nivå som ArtE 740 besitter
   är det bäst att det här systemet inte används"

   (på klar Svenska, man har inte råd)

   5. ArtE 740 ska successivt rangeras ut samtidigt som ”vi” (FM)
   investerar i ett nytt och mer effektivt system......(när?)

   6. Fyra av fem system är redan urmonterade och ligger på lastpall
   efter uthyrningen till Australien och Storbritannien.

   7. Det ”vi” dvs departementet (dvs FM/FMV?) fick tillbaka efter uthyrningen var endast fordonen.

   Ledningssystem kan sägas vara
   regler - >
   organisation ->
   process (leda eld) ->
   teknik (eldledningsradar)

   argument 1, 2 och 3 är de mest bärande kausalt, så blir det ju lättare att förstå bärkraften i de sakliga och opartiska (faktabaserade) argument som förs fram av Wennersten.

   FöD ser självfallet inte poängen med giraffer eftersom man lagt ner försvarets funktion att försvara kust och en viss landmassa i Östersjöns mitt efter omprioriteringar i statsbudgeten. Klart som själva tusan att FöD inte ser behovet, eftersom funktionen/;uppgiften är bortrationaliserad.

   Mitt (SW) inlägget kan tolkas som otydlighet avseende "underliggande" budskap, (att ironisera över de bärande osakliga argument som artikelförfattaren bemödade sig att bemöta sakligt genom att initialt ge utrymme för PH.
   S.W

   Radera
  3. PH är respondent (försvarare en hållning från FöD), som ställts i Riksdagen från oppositionen.

   Eftersom regeringen är respondent (har faktaövertag och maktövertag) så kan opponenten inte skärskåda argumenten. f.d överstelöjtnant Peter Wennersten träder till försvar (:i Riksdagen) som opponent i form av sakkunnig, (tillika pensionerad varför han inte har något egenintresse)

   Dessutom genom att diplomatiskt nog inte säga att PH far med osanning, utan att underlagen var minst sagt lite skruvade. Det framgår sas av argumenten i sig själva, utan att man behöver bara initierad, det som är så Monte Pytonskt (absurt) är att man kommer undan med låtsasargument.
   Det är en dålig tradition som insmugit sig, att inte föra en saklig argumentation.

   Jämför RFs krav på Saklig motsats till osaklig
   opartisk motsats till partisk

   Vi har att göra med följande parter

   politisk nivå Riksdag regent (PH) opponent (MO)
   Departement DC (PH) FM (ÖB)

   Förutom Riksdagen (kammaren) är det
   Riksrevisionen, pressen och meddelandeskyddet som kan balansera
   regentens monopol på sanning. (och KU men det är mest en Potemkinkuliss
   eftersom regeringen har majoritet i KU och heller inte behöver infinna sig)

   Så debatten övergår nu från kammaren till bloggare, press och kunskapare,
   tex artikelförfattaren. Någon ändring blir det bara om det är ett tillräckligt högt politiskt pris,
   och det blir det inte i Sverige. regeringar kan i stort sätt göra vad som helt, medan de regerar,
   och komma undan, och priset är mer långsiktigt, att landet inte går att regera längre.

   Sedan reformeringen av FM till en (1) enda myndighet, återstår pensionerade
   officerare som tillförlitliga källor avs info som strider mot uppdragsgivaren,
   (observera att RF reglerar att vi inte har ministerstyre i Sverige, och att det är FöD som för debatt i Riksdagen om operativa frågor, utan att närmare meddela från vilken myndighet ministern hämtat "objektivet" Uppgifter (eller debatten) handlar om äpplen och päron och går att kontrollera källkritiskt, dvs kommer de från FM, FMV eller från departementet (eller från ngn polsakare :-)?

   saklig = sann + relevant

   (här fuskar statsmakten oftast med relevans, dvs man för fram fakta som ur sitt sammanhang kan vara (delvis) sanna, så förtigs faktum som talar emot.

   Opartisk = dvs en myndighet ska vara självständig från departementet, och återge information till Riksdagen opartiskt, frågan är mer vem som är part i målet? Att återge ett skeende neutralt och baserat på fakta, samt låta flera olika synsätt komma till tals, ligger inte alltid i regerings intresse, och det är ingen som tror att en myndighetschef inte är lojal med sin regering, så ska det vara, till viss gräns. så kanske ska frågan om sanning (ord mot ord) kompletteras med "vem sanning?" och i vilken parts intresse? och vems faktaunderlag, vem är källan, alltså vem är formellt ansvarig för saken, det är där det slirar lite. Ansvar är inte längre någon starkt gren i svensk statsförvaltning, tyvärr. S.W

   Radera
 14. När materiel hyrs ut (på försök) för att man inte har behovet själv (just då, när de hyrdes ut, för att man saknade personal) och skrevkontrakt, så kanske inte FMV (dvs finansdepartementet) ville tillbaka enheterna i funktionsdugligt skick, när affären slöts (efter att man kommit på att behovet inte fanns, pga argument 1 - 6 ovan), eftersom FiD redan då ( dvs statsbudgeetns utgiftstak), vid tillfället kände till att systemen inte skulle vara till ngn gagn (mer än som än kostnad istället för en intäkt) och det är det enda de jagar numera, (statlig egendom som kan hyras ut eller krängas), enligt krona för krona-principen.

  Sannolikt kände FöD, dvs FiD redan till att Gotlands försvar inte ryms inom statsbudgeten....när man hyrde ut systemen (eftersom de bara var på prov) eller så skrev FMV att professionellt avtal med "hyrestagaren" men ändrade sig och önskade sig tillbaka de fem enheterna demonterade av den part som hyrt, kanske för att få ner transportpriset? eller så hade FiD redan krängt tekniken och lagt rabarber på plattformarna.

  Det verkar som att den förra regeringen sålde ut allt som gick att kränga, kanske var det helt enkelt så bra grejor att någon annan behövde girafferna bättre, än tex Natos behov av att försvara Gotland :-) Någon har helt enkelt tänkt ordentligt om hur Sverige bidrar till stabilitet i närområdet, i synnerhet som mp är med i regeringen och Kaplan åker som en skottspola fram och tillbaka till Turkiet, som han flydde från, för att undgå värnplikten, varpå asyl beviljades i Sverige.

  Skulle vara intressant med en analys från Riksrevisionen, på hur detta med materialbudgeten fungerar, om tex FMV och Saab ska ta fram nya ubåtar, är det kanske bäst att Svenska skattebetalare från början vet att de bekostar utveckling och produktion, för att sedan kränga, för en spottstyver, eftersom även om behoven skulle föreligga i framtiden, så kan vi alltid ta fram nya enheter, någon gång i framtiden, när statsbudgeten kommit på fötter, för inte kan det vara så att hela nattativet handlar om tempus, kan PH skilja på Futurum exaktum, futurum preteritum eller rent av konditionalis?

  Stämmer således "faktum" överens med verkligheten även i fråga om tid (nu) och framtida manöverutrymme i fråga om behov? alltså utöver vad som så sakligt framkommer av bemötandena i övrigt :-) Sannolikheten att det kan förekomma oförutsedda oförklarliga spår av oroni i texten kan inte uteslutas. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Framgår GLASKLART av FMV uppdrag att det skulle återlevereras fungerande materiel.
   Framgår också av Leveransbesked.

   Vill du finna andra förklaringar får du söka dunklare argument.

   Hur våran fantastiske Bostadsminister kommer in i resonemanget runt en ofullkomlig redovisning i Riksdagen i en försvarsfråga förstår jag inte riktigt.

   Radera
  2. Kaplan fick politisk assyl i Sverige efter att ha smitit från militärtjänsten (vilket är honom väl unt)
   Kaplan är islamist (och tror väldigt mycket p mps jämställdhetsprogram...skämt åsido. Kaplan har ganska många påsar ihop med den nuvarande turkiska regeringen och är som regeringsmedlem i Sverige ganska väl insatt i vad som händer inom EU, som bekant är Sveriges statsbudget inte längre i balans, och man har använt försvarsmakten som budgetregulator för att andra utgifter. Kanske har det inte undgått någon att EUs säkerhets- och försvarspolitik håller på att rämna och att flyktingströmmarna till Sverige, går över Turkiet och Grekland. Vår eminente bostadsminisister kan sitta fyra år i Sverige och göra absolut ingenting åt bostadsfrågan, och komma undan med det, man kanske slulle fler intressera sig för hans ständiga frånvaro Sverige och berfasta närvaro i Ankara, ingen vel alls med partshänsyn, bara man ser korrelationen med ett parti som varit väldigt framgångsrikt på att bakvägen begränsa utgiftsområde nr 6. Rättvisa ligger mer i att det är mp och Co som varit med att haverera/äventyra hela EU, men det är en annan femma, säkerhetspolitik och hot från terrorism..... S.W

   Radera
 15. Bra med ytterligare eldunderstöd åt vår försvarsminister PH så att hans stab förser statsrådet med bättre beslutsunderlag framgent, så att man kan fatta korrekta beslut inom departementet framgent, kanske skulle finansdepartementet fundera lite på att utveckla förmåga enligt OMF :-)

  PH:

  ”Det kan vara så att de uppgifter
  Oscarssons har tagit del av (publicerade öppna källor)

  inte i alla delar bottnat i precis exakt (notera ALLA delar och PRECIS EXAKT)

  hur det ser ut och historien bakom nuläget. (vilka uppgifter är felaktiga? Tala ur skägget, insinuera ej)

  Ofta när man får denna typ av uppgifter (offentliga tämligen exakta uppgifter)
  får man inte veta hela bredden. Oj, hänvisning till sekretessbelagd information?)

  Det kan vi återkomma till
  i annat sammanhang” Ja, det var hemligt, giraffslakten
  det är bättre om politiken kan fortsätta
  slakt och kapitalförödelse, eftersom detta är den enda verksamhet som det går att ducka politiskt ansvar.
  ENDAST försök i FMV:s regi?
  Påstående: ArtE 740 har endast hanterats av FMV
  Faktum: Utöver hantering inom FMVs regi (inkluderat uthyrning till annan FM) har
  ArtE 740 prövats (utgjort del) i två arméledda projekt:
  i) i helikopterbataljonen (även om man handgripligen inte hanterade systemen)
  ii) i marinen.
  Slutsats Påståendet är uppenbart felaktigt
  Källa: Det underlag (fakta) som PH fått av någon polsakare som fått svaret av ngt departementsråd ÄR
  Ofullständigt OCH felaktigt.
  Åtgärd PH borde ta vederbörande i örat som levererat felaktiga uppgifter.
  Fundering beror svaret på inkompetens, slarv eller medveten förvanskning av fakta, att man inte bryr sig om konsekvensen att förse PH med felaktig information?
  Händelseförlopp - Verksamheter inom FM
  Förändrad organisation (nedläggning av KA) och nya ekonomiska förutsättningar
  gav upphov till dagens situation
  2001 i projekt ArtDemo (Artilleridemonstrator) planerades Arte 740 ingå.
  Avsikt: upprätta delprojekt ”delprojekt sensor” där bland annat ArtE 740 skulle ingå.
  Slutrapport 2003. FM levererade A9 2003-12-02 20705:80802).
  Ändringar Leveransförseningar för ArtDemo innebar att delprojekt eldrör utgick varför projektet som helhet ej kom till stånd (bland annat för att man lagt ner KA och förseningar med archer)
   Projektet ArtDemo justerades och övergick i projekt BekDemo (Bekämpningsdemonstrator)
  BekDemo L delprojekt eldrör utgick. Delprojektet sensor tillkom med Arte 740 som sensorenhet
  slutrapport: A9 2008-04-04 20705:80100 Projekt inom FM
  Åtgärd: När projekt avslutades delades resurserna upp mellan
  A9 OMF A9 ) och
  Amfibiekåren OMF MarinB (som omfattade 5 st system Arte 740)
  Sjöinformationsbataljon inom marinbasen (MarinB)
  Ett provturskommando (PTK 740) sattes upp för att förbandsinföra Arte 740 i sjöinformationsbataljon.

  Arte 740 har deltagit vid prov i Vidsel med RBS 15 mk3, där systemet följde roboten från start till nedslag.
  Arte 740 prövades vid införande inom Helikopterbataljonen som en lednings/spaningsresurs vid upprättande av RÖRLIG bas vid internationell insats. Detta utgick pga bedömning att FAST bas skulle upprättas vid befintlig resurs (av kostnadsskäl)
  Mer källor, notera B-uppsatsen om OMF, som ger extra krut avseende skillnaden mellan teori och praktik 
  http://chefsingenjoren.blogspot.se/2010/08/gastinlagg-lite-reflekrioner-over.html
  http://forum.soldf.com/topic/16945-naagra-fraagor-om-ka-eldledning/
  http://www.artlvklubben.se/wp-content/uploads/2012/10/Artilleri-Tidskrift_2009-3.pdf
  sid 19
  Uppsats
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:233050/FULLTEXT01.pdf
  OMF = organisations‐ och metodförsök

  CD&E = Concept Development and Experimentation lanserades som
  ”det nya sättet” att bedriva utvecklingsarbete

  Uppsatsen beskriver hur OMF och CD& E kan komplettera varandra och bidra till FM förmågeutveckling


  OMF = är en utvecklingsmetod inom FM som syftar till ett
  metodiskt arbetssätt för utveckling av
  - Organisationen och
  - Metoder
  inom olika delar av FM process för förmågeutveckling

  SvaraRadera
 16. Dyrt att vara fattig? Snarare så att fattiga noggrant behöver analysera och prioritera hur man spenderar sina slantar!

  Det är inte frågan om Arte740 är ett bra system eller inte. Frågan är om Försvarsmakten har råd att återställa och underhålla ett system som idag inte ingår i krigsorganisationen. Om svaret på den frågan är ja - Sverige har råd att behålla system som kan vara bra att ha i framtiden - vad ska då nedprioriteras till förmån för Arte740? Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn? Anskaffning av personlig utrustning? Renovering av stridsfordon? Modifiering av korvetter? Listan kan göras lång på åtgärder som är nödvändiga.

  Det är dags att diskussionen nyanseras och analyseras utifrån dagens förutsättningar. Låt oss bygga upp Försvarsmaktens krigsorganisation så som den ser ut idag. Sveriges officerare och soldater gör ett fantastiskt arbete - låt oss stötta dem och se till att de har den utrustning som krävs för att höja den operativa effekten här och nu!

  Försvarsministern har mitt fulla förtroende och det hedrar honom att han litar på Försvarsmaktens bedömning och prioritering av nödvändiga åtgärder på kort sikt för att höja den operativa förmågan i krigsförbanden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bra att du har ett förtroende för försvarsministern, har jag också. Men det underlag som han läste ur och som finns att ladda ner håller inte för närmare granskning. Mer eller mindre alla siffror är felaktiga. Systemet kan i dag kallas Giraff AMB 740 Swe, det är i princip en UndE23, vi har inget överskott på sådana. Systemet har en otrolig utvecklingspotensial. Pröva och Googla " Giraff AMB 740 Swe", så får du en del spännande information. Ja det krävs ju förstås att du är villig att ta in vad du då får se, alternativet är ju förstås att deklarera sin blinda trohetsed och sluta både ögon och öron. Det kan ju var en klok åtgärd om man nu sluter både ögon och öron att även sluta munnen, det blir lätt fel annars. Din förda diskussion uppvisar ju föga exempel på nyansering ej heller fakta. Hur var det du uttryckte det " med barnets naiva frågor"? Lyft blicken en del, titta på fakta, försvarsministern hade tyvärr inte någon fakta att redovisa i målet. Det var snarare ett agendastyrt svaromål.

   Radera
  2. Jag tackar för ditt välformulerade svar på mitt försök att bredda diskussionen. Om du ber folk som har en annan åsikt att hålla mun blir det dock inte någon givande diskussion.

   Slutar härmed att läsa denna blogg p.g.a. bristande respekt för inlägg.

   Radera
 17. Då ska också argumenten vara dessa, och inte några andra som inte stämmer överens med verkligheten.

  SvaraRadera
 18. Försvarsmakten har idag en rad olika system, bra som dåliga som alla tarvar sin beskärda del av försvarsanslaget vilket gör att vi dagligen upplever brister i "grundplattan". Det är av stor vikt att när mtrlsystem diskuteras att detta vägs mot de system som idag ingår i krigsorg men som saknar resurser. En bra början är att tillse att dessa system får de resurser som krävs innan en satsning på andra system som ytterligare urholkar de befintliga förbanden. Argumenten för och emot ett system måste förhållas till den mtrl-status som råder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Argument för och emot bör baseras på fakta, Fakta är fakta oavsett hur mycket pengar som finns eller inte finns. Argumentering som inte baseras på fakta är endast polemik och "tyckniska" uppfattningar som sänker debatten till en anskrämligt låg nivå.

   Radera
 19. Sälja materielen till ett land som har ett behov av radarn?
  Varför köpte inte Storbritannien radarn?
  Q

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dom nyttjade den som gapfiller tills deras egna G AMB kunde levereras.
   Därefter gjorde AUS samma sak.

   Radera
 20. Vad jag saknar är fakta till varför ArtE 740 inte kan förrådställas till en vettig kostnad.
  Hela argumentationen är emot att behålla systemet och att det finns bättre system att köpa.
  Samtidigt som inköp av nytt system inte är planerat.
  ArtE 740 är ett kvalificerat bra system som är betalt, finns ett framtida behov eller inte.
  Ingenting verkar vara bättre än att förrådställa ArtE 740.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Systemet kan förrådsställas till en vettig kostnad, har tills nu varit förrådsställt till vettig kostnad.
   Bättre system innebär sannolikt Giraffe AMB mod C till en nyanskaffningskostnad av ca 60-80 mkr, fordon ca 30 mkr samt integration och utprovning 10 mkr. En uppgradering G AMB 740 Swe kan sannolikt ske till en tiondel av denna kostnad. Mikael Oscarssons fråga var ställd med anledning av tankarna i Försvarsutskottet om ett robotbatteri på Gotland, där han påtalade behovet av en sensor.
   Tyvärr fick Mikael Oscarsson felaktiga och ofullkomliga svar.

   Radera
 21. Försvarsministern hade inte fått ett heltäckande och faktabaserat underlag för sitt svar.
  Kan 'problemet' vara på försvarsdepartementet och tjänstemän som inte går ordentliga utredningar ?
  Alla för- och nack-delar med kostnader borde finnas med innan beslut tas.

  SvaraRadera
 22. Tillägg:
  Jag efterlyser en begriplig strucktur på fakta och i vilken ordning de presenteras.
  Först bör väl militära ambitionen på Gotland idag och imorgon finnas, sedan kan man bedöma vilket system med kostnad som passar in på sensorförmåga.
  Bestämmer man att inte satsa på ArtE 740 kan man utreda försäljning eller recyckling av delar.
  Men att bolla med alla delar blir förvirrande, och i värsta fall leder det till fel beslut.Dessutom har inte rätt/alla fakta kommit fram..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håll också i minnet den tid som ägnats åt att ta fram svaret på interpellationen, ca 14 dagar.

   Radera
 23. Problemet handlar om ansvar, att detta med planering och ekonomi börjar synas i praktiken, och att avmarchen fortsätter, vilket ju f.d teaterdir förtjänstfullt brukar påpeka, dock med en oglad emoy.

  Det var ju gallematias som PH levererade, men vad kunde han svara?
  Det är då man tar fram ett förkläde åt PH, som tar smällen, dvs den politiska delen av försvarsmakten som sitter på FöD, det är klart att man sitter på rätt underlag, men inte kan såga som det är, att man inte har råd råd att förrådsställa systemen ens om det var gratis, eftersom man inte har någon basplatta, det var det som var hela grejen, att politiken inte vill betala för sin reform. ÖB fick inte ens hälften av minimikraven för att hålla näsan ovanför vattenytan, så det är som Cohen sjunger i "everybode knows" :-)

  Frågan handlar alltså om att det inte finns några klöver alls, och att man inte har råd att låta girafferna stå på lut, tills man befäst Gotland, (vilket ju förre ÖB motsatte sig för att inte spå ut eländet/pinan ännu mer)

  Det saknas det resurser, och varje krona behövs för nubehov. Politiken har lärt sig detta med tempus, man talar om behov nu, som om det vore på plats nu eller senaste om någon månad, men menar någon gång i framtiden, långt efter nästa val, med någon annan ansvarig ministers budgetutrymme, så man ägnar sig åt fabler.

  Försvarspolitikerna ansåg att Sverige inte behövde något försvar av kusten (ett finansiellt nubehov) och la ner ett vapenslag (KA) samt la ner försvaret av Gotland och skrev att om det finns en ökad hotbild, så återtar man förmågan inom 10 år, Georigen var 2007 och nästa år är 2016, och vad än Wolodarski skriver om bnp, så verkar det inte finnas en sekin över till ens vinterkängor.

  Baltstaterna gjorde en annan bedömning och gick med i nato, (och köpte vårt försvarsmaterial) med Finland behöll ordningen efter läxor från bland annat 2a VK. Sveriges läxa från samma tid var att hålla med den som för tillfället hade bästa handen.

  Försvarsberedningen (eller vad det nu är) har nu enats om att försvaret av Sverige (och Gotland), ska förstärkas vilket inkluderar vårt närområde, dvs vår egen förmåga att stötta nato.

  För detta har politiken i sin outgrundliga vishet kommit fram till att det behövs:
  - En organisation
  - Manskap
  - Någon typ av regemente
  - Eld,t ex sjömålsrobotar och sjömålsartilleri.
  - Eldledning och stridsledning för samordning mellan sjö, flyg, kust och mark.

  Men, om det inte kommer att finnas resurser för något manskap på Gotland enligt plan förrändi tidigast 2025, (när konflikten redan är över, eller då vi har en helt annan omvärld än nu, så behövs naturligtvis inga giraffer nu, och om de ska stå i förråd i 10 år, är det ju en helt onödig alternativkostnad, som FiD inte godkänner, så då ska girafferna till slakt, naturligtvis.

  Precis som inom meteorologi, är gränser svåra/avgörande, så just övergången från land till hav (kust), är komplext, i synnerhet i tempererade zoner, och ännu svårare blir det när det är skärgård (jmfr Åland och en stor del av ost- och västkusten)

  I vart fall har man enats om att det

  kan vara en idé, en försvarsidé? att försvara kust och hav, dvs försvara pölen och Gotland i enlighet med vår solidaritetsförklaring, innan man ska till att försvara sig mer inne i den egna tassemarken.

  Det som saknas är:

  Politisk probleminsikt (för detta politikområde, jämte sannolikt även andra)

  Resurser (anslag - både nu och framtiden)

  bristande stabilitet (tex att inte veta var basplattan är)

  mannar som bemannar uppgifterna i organisationen

  Övning och färdighet (eftersom man saknar mannar och teknik)

  Teknik (eld, rörelse, skydd och samband)

  S.W

  SvaraRadera
 24. Enligt statsrådet PH gäller följande:

  - systemet är i dåligt skick:

  - Fru talman! Fyra system är i dag urmonterade och ligger på lastpall.

  - ”den materiel vi fick tillbaka från Australien och Storbritannien i stort sett bara fordon med mast på”.

  – Det finns inga felaktigheter i underlaget till ministern.
  Allt som står där är sant säger Överste Lena PH vid FöD :-)

  Lena PH bestrider inte Wennersten i sak, samtidigt som hon vidhåller att PH framförande var vederhäftigt.
  Det är inte ord mot ord, det är äpplen mot päron.

  Så kallad oärlig argumentation, nu arbetar Lena PH på FöD och då tillhör hon politiken, och då är det andra argument som gäller, dvs samma debattknep som vilken förtroendevald som helst.

  radarsystemet är ”gammal 90-talsteknik” sant, radarn uppfanns på 30-talet av britterna

  Teknik från 90-talet är ”gammal” men det är tex kanonröret också, eller flygplansvingen, och NACA-profiler från föregångaren till Nasa, som togs fram av tyska vetenskapsmän före och under 2a VK används än idag vid framtagande av tex kölprofiler, så visst finns det gammal teknik. Att räffla en golfboll kom man också på för 100 år sedan.

  Så bara för att något är utvecklat på 90-talet, tex GPS eller GSM, benöver det inte vara dåligt.
  LPH säger inget om att girafferna rent teknsikt skulle vara tekniskt uråldriga. Det är mer PH som påstår att det är gammalt för att den sista giraffen inte är uppdaterad samt att man inte monterat i mjukvara, och det är ju sant.

  - tillverkaren Saab säger att flera av världens mest avancerade radarsystem bygger på samma teknik.

  - Wennerstenanför att giraferna med en ny antenn blir lika moderna som det svenska luftvärnets system
  ArtE 23 som nyligen övade på Gotland.

  Inte heller detta bestrids av Lena PH

  LPHs fokusområden på departementet är:
  1. samarbete med Nato (företrädesvis Danmark, Norge och USA
  2. frågor som rör den svenska marinens förmåga.

  Dvs i praktiken en fråga, marina frågor i Östersjön inkluderat kust- och ytförsvar,
  så LPH är naturligtvis mycket insatt i läget. Kanske tom behovet i Finland?

  Det finns en fråga som är äpplen mot äpplen:

  Enligt PH skulle det kosta 5–10 miljoner kronor per år att ha kvar systemen i förråd.
  Dvs runt en miljon per år? men när slirar rääknenissarna, man menar inte själva förrådshållningen, utan altern alternativkostnaden, eller vad det skulle kosta att hyra/leasa in motsvarande fordon för det behov som FöD och FM ser som mer angeläget.

  Kostnaden ligger på ca 50.000 kronor, per giraff för förrådshållning och underhåll, och är ingenting, problememt är vad man ska hitta pengarna till att köpa in plattformar för den andra uppgiften, det är därför man ska slakta girafferna, men det var ju samma villervalla med den borgerliga regeringen.

  Politiken vill nu ”pröva” om de (teoretiskt och när det är förenligt med statsbudgeten) kan basera ett skydd/försvar på Gotland. Då skulle det nu skrotningshotade girafferna behövas. (men eftersom girafferna ska skrotas, så kan man räkna ut baklänges att man inte har några reala planer för Gotland denna mandatperiod, det får bli tidigast 2018 – 2022, om ekonomin utvecklas gynnsamt, annars kan vi ta det 2022 – 2028. Det finns oceaner av tid.

  Frågan är mer om behovet av att avge eld från kusten och mot mål på ytan eller i luften från land finns kvar med den fördjupade natosamarbetet eller om det kan vara så att detta sköts av utländska truppslag :-), eller om uppgiften som ÖBs klubba kan övertas av attackerande JAS plan? Många vändor blir det med eldunderstöd och stridsledning von oben, och det är väl det som det handlar om? inte minst. S.W

  SvaraRadera
 25. Så egentligen, för att komma åt pudelns kärna, behöver ju bara en journalist av det rätta virket ringa upp Lena PH och skicka med ett underlag med fakta, och istället för att argumentera i fråga om vad som är sant och inte i det underlag som PH fick internt, så ber man Lena Ph kommentera de fakta som finns i blogg-inlägget, tex:

  Sammanfattande fakta - Arte 740 förmåga?

  ArtE 23 :
  - består av fem (5) separata radarstationer monterade på mast

  - varje mast är i sin tur monterad på var sin pansarbil (patria)

  - giraffterna utvecklades för det rörliga kustartilleriet

  - girafferna var så pass mångsidiga att de kunde konverteras till stid i öken/berglandskap i longtbortistan,


  - Systemet är i toppskick.

  - Radarn är toppmodern och fullt färdigt att användas efter att radarantenn monterats.

  - Radarn övervakar territorium och leder eldgivning med granater eller sjömålsrobotar.

  - Fyra system uppgraderade i bättre skick till senaste version (3 D).

  - Vad som saknas är en uppdaterad radarantenn (vilka är dyra)

  - antenn kostar 4 - 5 miljoner kronor per styck (och här klämmer nog skon lite också)

  - komplettering med sambandsutrustning för Svenska förhållanden. (här klämmer nog skon ännu mer)
  jmfr debatten om stridsledning/STIL, kommandospråk, och om detta skulle vara nato-länk eller egen länk, och så fundera på hur detta fungerar med finska :-)

  - Med en ny radarantenn erhålls det absolut mest kompetenta mobila radarsystem som går att få tag på.

  - FM har idag inget annat mobilt system med motsvarande eller bättre prestanda mot ytmål.

  - 2D-systemet har en helikopterkanal för detektering av hovrande helikopter.

  ” the performance of the PSR [Primary Search Radar] ….is similar to
  the performance of the UndE23
  (except absence of the surface channel in G AMB 740 Swe)
  (en mjukvarulicens)

  Produktspecifikationen för Arte 740 ger:

  Ytmål för detektion av objekt på ett fast plan (yta) tex ett hav.

  Rum-mål för detektion av objekt i ett rum/rymd (space) , tex flyg eller robotar (eller på en yta)

  2D-systemet är/var i huvudsak inriktat mot ytmål med en högupplöst sjömålsmodell, och det är väl för att en av fem giraffer inte är uppdaterad för luftmediet, som alla anses vara hopplöst föräldrare?

  3D täcks främst mål i luften och det säger sig själv att masten behöver vara hög för att ta mål på yta, för det lär man sig när man tar förarbevis för jolle, att jorden kröker sig och att man måste upp lite i luften för spana bakom horrisonten, men sådan är säkert också lite ur mode, jordkrökningen, för spanar man i luften ser man ju farkoster längre bort, även om de far fram fram på 50 - 75m.

  Dvs 2D var anpassade för Svenska och finska förhållanden för ytattack och kustförsvar av sjömål medan 3D är mer anpassat för objekt i luften, för vilka Sverige delvis redan har system, men nu är det kanske så att ingen i Sverige förväntar sig någon fara på haven, och då är det så.

  Masthöjd
  Giraff nr 1 3D-system 15 m
  Giraff nr 2 3D-system "
  Giraff nr 3 3 D-system "
  Giraff nr 4 3D-system "
  Giraff nr 5 2D-system "

  UndE 23 är 13,2 m vilket ger 1,8 m i differens, och sedan är det bara att räkna på tiden för kontakt, vid en viss storlek på objekt, vid upptäckt.
  S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Angående din sista rad, det finns en faktor till, som jag spar tills vidare.

   (Chassiet är Pirahna C III 10x10 ASV)

   Radera
 26. Påstående:

  andra (motsvarande) system i FM skulle ha (HAR) högre prestanda.

  Den förmåga (och prestanda) som Arte 740 besitter kan hanteras av andra system med högre prestanda.

  Notera ”kan”

  PH specificerar emellertid inte vilka ”andra” (alternativa) system som avses.
  I repliken till Mikael Oscarsson nämner PH dock UndE23.

  Faktum: Arte 740 har bättre prestanda och avsevärda grupperingsfördelar.

  Så, allt detta är redan känt och publicerat, det intressanta nu, argumentativt, är att sammanställa en mer vederhäftig knastertorr faktaspec, och skicka den till SAAB, sedan ansvarig inom FM och sedan ansvarig på FMV för att få uppgifterna verifierade.

  Sedan går frågan till Lena PH, som kommer att få ett styvt arbete med att förneka faktum, och när detta är klart, så kan PH återkomma i kammaren, för då kan debatten handla om realiteter, och kanske rent av försvaret av Gotland, någon gång efter valet 2026. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske den tredje statsmakten har kanske lite mer brått att komma till skott.
   Specen finns redan för UndE23, GAMB 740 Swe är enligt SAAB systembeskrivning en UndE23. Det går med andra ord att diskutera utifrån fakta redan idag. Det är inget självändamål att det finns ett radarsystem på ett pirahnachassi. Det är mycket möjligt att analysen av grundfrågan innebär att man monterar ur radarsystemet. Det vore dock trevligt om man utifrån faktiska omständigheter och en vederhäftig analys av grundfrågan kom fram till detta beslut.

   Radera
 27. Det är viktigt att hålla den ursprungliga frågan i minnet. Den handlade om ett eventuellt robotbatteri på Gotland och dess eventuella behov av en egen sensor. Det är ju en fråga som måste analyseras på känt maner och inte avfärdas lite slentrianmässigt. Viljan att ta tag i den egentliga frågan saknas helt uppenbart. Man har istället presenterat ett underlag som utpekar systemet som gammalmodigt, urmonterat och väldigt dyrt att rätta till. Man påstår dessutom att det är bättre och billigare att köpa nytt, vilket alla vet att det inte är billigare. Härigenom hoppas man undslippa den ursprungliga frågeställningen.

  SvaraRadera
 28. Jo - det kommer ju en uppföljare i kammaren:
  Interpellation 2015/16:250

  "I slutet av oktober ställde jag en interpellation om avvecklingen av radarsystemet ArtE 740.... Jag skulle dock vilja lyfta diskussionen en nivå och fråga ministern hur han ser på försvaret av Sveriges kust."

  I Försvarsberedningens Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid kan vi ta del av

  intentionen

  att anskaffa ett kustrobotsystem.

  ”Försvarsmakten bör också analysera och pröva möjligheten samt den operativa effekten av att det inom ramen för anskaffning av en ny sjömålsrobot kan vara möjligt att del av denna blir tillgänglig som markbaserad förstärkning på Gotland i form av kustrobot. En kustrobotvariant för basering på Gotland bör tillföras under förutsättning att det bedöms effektivt.”

  Va som nu är intressant är inte interpellationen, utan vilka som tiger :-)
  Centern har övergivit försvarsfrågor, och satsar på entreprnörsfrågor inom välfärdssektorn betalda med offentliga skattemedel som samlas in med hjälp av statens monopol på våld (ännu ett tag :-)
  Fp sitter i en knepig sits, men ett ben i verkligheten avs finansiering avs mål, ett ett ben i verkligheten med rävspelt kring budgeten. men tigandet från moderaterna är vad som är intressant, för det är moderaterna som hållit i taktpinnen under åtta år, och är med på gällande inriktning, som man inte finansierat, så tigandet från moderaterna kan inte ses som annat än att det är frågan om andra icke offentliga överväganden, och detta är man ju minst sagt nyfiken på. Vad är det som Sverige ska bidra med för säkerheten i Östersjön, och är detta bästa sättet att komma vidare med ders nymornade NATO-intresse. Det är inte väldigt imponerande analysförmåga eller försvarspolitisk agenda som de kära nymoderaterna omhuldar, tystnaden talar, och när allt kommer imkring, så varför skulle Fm behöva eld eller eldledning vid våra kuster? Moderaterna var ju med på att omgruppera fokus till mellanöstern och Orienten, och vi kanske kan kan köpa in girafferna för pengar från bistånd och gruppera om igen, till kriget mot terrorismen. Men sedan är det ngt lurt med dessa Patria, (basplattan)

  Patria enhetsstridsfordon
  FMV gjorde 2009 en beställning om 113 bilar inkluderande en option för ytterligare 113 fordon. Beställningsvärde på cirka 2,5 miljarder kr, som ska levereras från 2012 och vara operativa i Armén till 2014.
  Efter (offentlig) upphandling överklagandes beslutet varpå Länsrätten i Stockholms län beslutade att upphandlingen behövde göras om. Året därpå meddelade FMV att Patria XA-360 AMV vunnit upphandlingen igen med en industrisamverkan på 100 procent, motorerna kommer att levereras av Scania, pansarstål av SSAB, skydd av Åkers Krutbruk Protection AB. Tänk om FM inte har pengar för ens den första leveransen och budgetförhalar, varför det blir klappjakt på var enda tillgängligt fordon :-) Soliditet gäller hälsa, likviditet gäller livet, så det kanske bara är en förskjuten cash-flow fråga, kanske vet moderaterna mer? S.W

  SvaraRadera
 29. Detta är ju rena julafton, saxat ur DN:

  I anmälan till KU påtalar (försvarsutskottets ordförande :-)
  att en överste från försvarsdepartementet (alltså stackars överste Lena PH)
  ”dykt upp” på Muskö när DN skulle ställa frågor till FMV om radarsystemet.

  S.W Jo, men det bisarra är ju att försvarsdepartementet, FM och FMV vet hur det står till, men måste prioritera, dvs slakta något de egentligen behöver, och eftersom de inte kan säga det, så måste de justera verkligheten, och då fick överste Lena PH agera förkläde.

  Så har DN och Holmström fräckheten att syna fakta, av de upplysningar som det politiska maskineriet givit Hultqvistarn, och då är det klart att FöD får kalla fötter, så även om överste Lena PHs deltagande primärt inte var offensivt, att skrämma till tystnad, utan defensivt, att förebygga mer klavertramp, vilket nog för sägas vara hennes rättmätiga uppgift på departementet, så lider man lite med alla, att de inte får säga som det är, utan smyga runt med hittepåargument.

  Dn-fortsätter:

  KU-anmälan tar upp risken för påverkan.

  S,W hm, risk det är nog så nära påverkan man kan komma, makten har talat i Riksdagen, och när pressen ska kontrollera uppgifterna, så är en handgången överste med och tar del av uppgifterna, men å andra sidan är det ju en enorm cred till FMV, som vågar tala öppet och ta emot, annars hade man ju duckat, efter osynlig order "von oben"

  Eftersom det blev en fackla (upplysning) så förde det ju saken närmare, dvs fakta gör det svårare att fatta beslut med fel argument.

  Pudelns kärna är ju försvarsuppgörelsen, och det är ju synd om FM och FMV, den enda som kan kritisera beslutet (numera) är Fp och SD som står utanför försvarsuppgörelsen. Om nu KD tar konsekvensen av sin insikt, så står moderaterna kvar med s+mp+c och det sällskapet skulle man inte vilja vara i med KDs kläder.
  Jump.
  så blir akb kvar att försvara vilka prioriteringar som gäller redan nu, innan nymoderaterna kommer tillbaka med samma upplägg.

  DN:
  Widman begär att KU undersöker ”om försvarsministern brustit i styrningen av sitt departement på sådant sätt att pressfriheten trätts för när”.

  :-) Jo, styrningen var adekvat, PH skickade med en överste för övervakning/medhörning för att förebygga en större vurpa, och
  det är väl inte helt fel, att försvarsministern genom detta tvingas
  in på detaljer som han inte ska, eftersom djävulen bor i detaljerna
  och konsekvensen av rådande uppgörelse är fortsatt nedmontering och
  framskjutande av beställningar, och det kommer inte att hålla.
  Så länge m håller tyst, klarar sig PH, när M vänder avs budgetutrymme
  står C kvar med s + mp. fram tills dess lever girafferna farligt.
  kan man tänka. S.W

  SvaraRadera
 30. DN
  Radarsystemet blir en fråga för KU.
  På fredagen anmälde Allan Widman PH.
  Widman jämför vad PH sa 12 nov
  sade i  riksdagen med DN:s reportage 12 dec.

  Widman vill att KU utreder om PH på förmedlat en korrekt
  bild av systemet till Riksdagen (som på folkets uppdrag
  kontrollerar att regeringen inte förslösar medborgarnas/
  skattebetalarnas medel/egendom :-)

  Vill man betrakta det hela positivt ironiskt så driver
  ju DN en folkbildningskampanj och visar att artikelförfattaren
  i denna blogg hade rätt, dvs den som försett PH med ett underlag
  måste ha varit felunderrättad, och det är nog varken PH eller överste
  Lena PHs fel; man har ju fattat ett beslut av budgetskäl, och vet samtidigt
  om att girafferna behövs, och eftersom man inte får slakta fullt friska giraffer,
  som behöver lite operativt pyssel och omvårdnad, så måste man ja förklara att de måste slaktas pga av allvarlig irreversibel skada, och då blev det väl den bästa soppa på en spik de kunde koka ihop.

  Hela frågan är ju pyramidabel, om gällande försvarsöverenskommelse ligger fast, mot förra ÖBs råd, att Gotland ska försvaras, utan att man får resurser, samtdiigt som man föresvävar medborgarna att man ska försvara Gotland, med bland annat kustrobot, så måste frågan ställas när....? Ska Sverige ställa upp med våra förpliktelser som vi förväntas gengäldas. Det går tänka sig några småtroll som kommer djävlas en del med nymoderaternas nyvunna nato-intresse, ända till de förstår vidden av vad det är de förpliktigar sig till, upp till bevis, förändras eller dö. Ska girafferna slaktas, så behövs inga giraffer, och eftersom budgeten styr, den som är, så finns inte budgetutrymme mer än för ord, och då är det ju bra att detta kommer till ytan, så att väljarna både i opinion och nästa val kan ta ställning, för när valet går av stapeln, är nästa fyra års ram redan spikad. S.W

  SvaraRadera
 31. DN (om en förbättrad nyordning, man talar ur skägget)

  PH medgav att
  ”radarmottagare och sändare
  i ArtE-systemet är i bra skick,
  men det är långt ifrån
  ett komplett system”.

  S.W att komplettera är en funktion av tre ting:
  1. omfattning, antenn + samband
  2. Tid, hur långt tid det tar att beställa dessa ting
  3. Resurser, hur mycket de kostar att beställa och montera.

  En bra start är att fråga FMV och Saab, vad kostar kompletterande beställning
  (snygg offentlig upphandling om DN sköter detta :-)
  vad kostar sambandet?
  vad kostar det att trimma in med ny mjukvara
  kostnaden lär vara känd och redan kalkylerad, men ej offentlig.

  Dvs funktion och förmåga är numera känd, om giraffen uppdateras,
  nu är frågan vad det kostar och när dessa tidigast kan vara klara,
  vilket bör kunna ta ett helt år.

  DN
  Det ingår inte i dagens krigsorganisation och
  enligt FM behövs det inte.

  S.W korrekt, om politikerna inte avser att försvara Gotland,
  för att de inte har råd, så ska man inte bestycka Gotland
  med kustrobot, och då ska man inte vara så snacksalig som
  allianspolitik m, c eller k om att gå med i nato, eftersom
  denna klubb bygger på solidaritet att man ställer upp, och
  inte snyltar på andra fattigare länders skattebetalare.
  Sverige är som DN konstaterar ett rikt land :-)

  DN
  Är det så att man ska föra in ArtE740
  behöver materielplanen justeras.

  S.W Dvs materielplanen följer statsbudgeten fyra år framåt,
  och behåller man girafferna måste något annat bort, såvida
  inte m ändrar sig, för då finns det raskt majoritet kammaren,
  och då ryms plötsligt girafferna i planen, Gotland kan försaras
  och våra grannar, tex Finland och Baltstaterna får besked för
  sin egen försvarsplanering, att Sverige tänker se till att ingen
  potentiell angripare tänker falla dem i ryggen, det skulle kanske
  uppskattas av våra grannar, lite handling bakom orden.

  DN
  Det är rätt så stora belopp
  som måste omfördelas från andra
  planerade materielprojekt.

  Jepp, ta reda på vad det är för belopp, för dessa sitter
  ju nu uppenbarligen PH på, och sedan är det fråga om tid.
  och vad mans måste omfördela, såvitt inte utskottet eller
  någon av kd och m svänger, och svänger både, om överenskommelsen,
  för att det kommer att gå åt pepparn med deras nato-intresse,
  så kan ju girafferna bli den tuva som stjälper lasset, för naturligtvis
  har PH rätt, girafferna är inte första prio, om det bara är snickesnack
  med planerna att försvara Gotland, resturserna omfördelas att hantera
  Öresundsbron. S.W

  SvaraRadera
 32. KU-anmälan: 2015-12-18
  Dnr. 1018-2015/16
  Granskningsanmälan: avseende försvarsminister Peter Hultqvist
  Anmälad: ALLAN WIDMAN, Riksdagsledamot

  "när leasingen upphörde behöll man sin materiel (antennerna)
  och satte den på ett system som heter UndE 23. ("man" köpte UndE 23)
  Vi fick tillbaka fordonen med en mast på, i stort sett". (i stort sett)

  "Fyra system är i dag urmonterade och ligger på lastpall. (2D-antennerna alltså)
  Inget underhåll har skett på flera år". (i Sverige alltså)

  statsråd är ansvariga för att beredningen av
  skriftliga frågor och interpellationer genom-
  förs omsorgsfullt och att de svar som lämnas
  till riksdagens ledamöter blir korrekta.

  S.W Jo, statsråd är beroende av sina tjänstemän
  levererar underlagen, ingen tror att PH personligen
  instuderar frågorna, men det finns väl intressen
  även hos experterna som levererar underlagen och
  det finns en budget (finansminister) och en materiel-
  plan. och det finns en försvarsuppgörelse mellan
  mp+s+m+kd+c.

  Den uppgörelsen var ett resultat i april i samband med vårbudgeten.
  M, c och kd har kommit ut ur garderoben avseende nato, man har
  inte ändrat inriktning i sin försvarspolitik, den som Reinfeldt/Borg
  la fast 2006 - 2014, som byggde på att det inte fanns några hot.

  Försvarsuppgörelsen täcker uppräkningar av hyror till Fortifikationsverket,
  som alltså går till baka till staten, samt höjningar av löner och höjda arbetsgivaravgifter.

  Enligt förre ÖB behövs tiföras ca 2 miljarder kronor mer sammanlagt 2016-2020.
  Utöver att den förra försvarsuppgörelsen inkl avskaffandet av värnplikt inte finansierats, så har politikerna beställt nya materielprojekt, och bestämt sig för att ställa om lite till mer nationell verksamhet, samtidigt som understöd efterfrågas av Frankrike och IS, samtidigt som regeringen vill hjälpa tex Kurderna.
  Samtidigt som regeringen bestämt sig för att försvara Gotland.

  Försvarsminister Peter Hultqvist (S) medgav
  att man inte gör allt som FM specificerat
  för att man ska kunna uppnå de mål som politiken
  satt upp.

  Det är här frågan måste ställas till m, som var det parti som satt på finansen
  hösten 2014 och var ansvariga för budgetprognosen fram till 2018.
  Moderaterna och alliansen la mycket riktigt fram en budgetprognos för tiden
  2014 - 2018 som offentliggjordes, och då så man anslagen till utg.omr nr 6
  och med den som grund, och alla löpande kostnader, går det ganska enkelt att lista
  ut materielplanen, att det handlar om att "beställa" saker, men inte betala förrän det finns utrymme, och därmed sitter försvarsindustrin på den finansiella risken och står för fiolerna.

  Det går ju alltid att montera på 2D och använda girafferna för sjömål, men då måste man väl fundera på var i materielplanen kustrobot ska skakas fram, och så ska man skaka fram nya generationen JAS och finansiera detta i materielplanen.

  Att inte budgetera längre i statsbudgeten för materiel/investeringar, utan övergå till kontantprincipen och att köpa från hyllan, är smart för statsbudgeten att hålla vattentätt, dvs om alla andra områden håller tätt, men det är en dålig princip för försvarsuppgörelser, om några utgiftsområden är gränslösa, utan stopp, allt annat lika och att statsbudgeten ska gå jämt, så innebär detta att andra utgiftsområden måste reglera underskottet, och det är precis vad som hänt, efter 2002, några områden drar iväg, och man skjuter helt enkelt annat på framtiden.

  Regeringen Löfven gick till val på en ny industripolitik, och frågan är om det var välfärdsindustri (årets eufemism) eller exportindustri, den industri som innebär att det är + handelsnettot och som varit grunden för Sveriges stabila statsfinanser. S.W
  Granskning av försvarsminister Peter Hultqvists hantering av frågor kring ett radarsystem

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna