16 april 2014

Goddag - YXSKAFT

Foto: Försvarsmakten

Så var då dagen kommen då försvarsminister Enström på plats i Stockholm stad, närmare bestämt på Jakobsgatan, ännu en gång hade det mindre glamourösa nöjet att svara på två relativt enkla frågor från en av folkets demokratiskt valda ledamöter sittandes i Svea rikes riksdag. 

Möjligen var de två frågorna som låg där på ministerns skrivbord av så pass rudimentär karaktär samt det faktum att ministern hade den stundande påskledigheten för ögonen, att hon inte ens bemödade sig att läsa och än mindre försöka förstå frågan från riksdagsledamoten från Sölvesborg. Möjligen var det så att försvarsministern - utan att tänka så särskilt mycket på vad hon gjorde - helt enkelt tog fram första bästa papper som låg överst i den rymliga skrivbordslådan med texten "MARINEN" skrivet på framstycket. Den senaste marina frågan som var på tapeten var ju den infekterade frågan om ubåtar och det var därför ett sådant ärende som låg överst i "marinlådan".

Sagt och gjort, papperet fick gå en runda i kopieringsapparaten och därefter tillfogades några ytterligare rader som hämtade ur Jakobsgatans "floskelbank". Därefter gick papperet vidare till riksdagskansliet som svar på ledamotens två mycket enkla och konkreta frågor. Ovanstående är givetvis rent påhitt, men man kan faktiskt tro att det var så här det gick till så när man läser försvarsminister Karin Enströms svar på Peter Jeppssons två frågor.

För att göra det hela så pedagogiskt som möjligt så redovisas här nedan den första skriftliga frågan som ställdes till försvarsministern av den engagerade ledamoten som är orolig för Marinens framtid. Själva frågeställningen är fetmarkerad.


Fråga 2013/14:564 Marinens framtida fartygsbestånd
av Peter Jeppsson (S)
till Försvarsminister Karin Enström (M)


Jag har vid tre tidigare tillfällen ställt skriftliga frågor samt skrivit en interpellation till försvarsministern avseende marinens framtida fartygsbestånd. 
Vid interpellationsdebatten den 9 december 2013, då min frågeställning om marinens korvetter debatterades, hänvisade försvarsministern till den då pågående utredningen om förändringar av processen för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel (dir. 1013:52). 
I mars 2014 presenterade utredningen sitt betänkandeInvesteringsplanering för försvarsmateriel – en ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess.
Med anledning av att tillgång till fartyg för övervakning av våra gränser är helt avgörande för att kunna upprätthålla rikets territoriella integritet ställer jag ånyo frågan: 
När avser regeringen att fatta det sedan länge nödvändiga beslutet rörande ombyggnad av HMS Göteborg och HMS Kalmar i enlighet med RÄ 12/2 så att dessa kan ersätta de mindre bevakningsbåtarna, inkluderat den 42 år gamla HMS Jägaren?

Att frågan berör två korvetter av Göteborgsklass torde det inte vara några oklarheter runt. Men så här ser försvarsministerns svar(?) på denna i mina ögon tydliga och konkreta fråga ut......


Dnr Fö2014/691/MFU
Fö2014/702/MFU

Försvarsdepartementet
Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:558 Nästa generations ytstridsfartyg samt fråga 2013/14:564 Marinens framtida fartygsbestånd av Peter Jeppsson (S)

Peter Jeppsson har frågat mig dels när regeringen avser att fatta det sedan länge nödvändiga beslutet rörande ombyggnad av HMS Göteborg och HMS Kalmar i enlighet med RÄ 12/2 så att dessa kan ersätta de mindre bevakningsbåtarna, inkluderat den 42 år gamla HMS Jägaren, dels när regeringen avser att fatta nödvändiga beslut om modifiering av befintliga korvetter alternativt omedelbar nyanskaffning av nästa generations ytstridsfartyg.

Frågan om den marina materielplaneringen är komplex och innehåller många olika dimensioner. Det är av stor betydelse att nå en helhetslösning som långsiktigt svarar mot operativa och ekonomiska krav. Arbetet med det sker i nära dialog med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

I vårändringsbudgeten för 2014 (prop. 2013/14:99) redovisar regeringen bedömningen att undervattensförmågan utgör ett väsentligt säkerhetsintresse och att bibehållandet av kompetensbasen är nödvändig för att uthålligt tillförsäkra Försvarsmakten denna förmåga. Regeringen bedömer vidare att en konstruktionsöversyn av nästa generations ubåt bör genomföras. Därtill redovisas inriktningen att fullfölja halvtidsmodifieringen av två ubåtar av Gotlandsklass samt att livstidsförlänga ubåten Södermanland. Dessa åtgärder representerar sammantaget en konsoliderad strategi för att långsiktigt säkerställa svensk undervattensförmåga. Det är naturligt att i god ordning pröva övriga förslag till materielanskaffningar inom marinstridskrafterna i ljuset av denna utveckling.

Stockholm den 16 april 2014

Karin Enström? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


Karin Enström svarar(?) på frågan genom att deklarera att materielplaneringen är komplex och börjar sedan tala om ubåtar(!) och att man i "god ordning prövar förslag till materielanskaffningar"...

Man tar sig för pannan och undrar hur det har kunnat gå så här illa med svensk försvarspolitik.
Över till nästa fråga istället för att se om svaret ens berör den aktuella frågeställningen den här gången?

Fråga 2013/14:558 Nästa generations ytstridsfartyg
av Peter Jeppsson (S)
till Försvarsminister Karin Enström (M)

Jag har vid tre tidigare tillfällen ställt skriftliga frågor samt skrivit en interpellation till försvarsministern avseende marinens framtida fartygsbestånd.
Vid interpellationsdebatten den 9 december 2013, då min frågeställning om marinens korvetter debatterades, hänvisade försvarsministern till den då pågående utredningen om förändringar av processen för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel (dir. 1013:52).
 
För att korvetterna Gävle och Sundsvall ska kunna vidmakthållas måste fartygen snarast genomgå halvtidsmodifiering i enlighet med RÄ 12/2. Alternativet är omedelbar nyanskaffning av ytstridsfartyg. 
Med anledning av att ytstridsfartygen utgör en helt avgörande del för försvaret av Sverige vill jag härmed ånyo ställa frågan: När avser regeringen att fatta nödvändiga beslut om modifiering av befintliga korvetter alternativt omedelbar nyanskaffning av nästa generations ytstridsfartyg?

och vi går direkt över till svaret(?)....


Dnr Fö2014/691/MFU
Fö2014/702/MFU

Försvarsdepartementet
Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:558 Nästa generations ytstridsfartyg samt fråga 2013/14:564 Marinens framtida fartygsbestånd av Peter Jeppsson (S)

Peter Jeppsson har frågat mig dels när regeringen avser att fatta det sedan länge nödvändiga beslutet rörande ombyggnad av HMS Göteborg och HMS Kalmar i enlighet med RÄ 12/2 så att dessa kan ersätta de mindre bevakningsbåtarna, inkluderat den 42 år gamla HMS Jägaren, dels när regeringen avser att fatta nödvändiga beslut om modifiering av befintliga korvetter alternativt omedelbar nyanskaffning av nästa generations ytstridsfartyg.

Frågan om den marina materielplaneringen är komplex och innehåller många olika dimensioner. Det är av stor betydelse att nå en helhetslösning som långsiktigt svarar mot operativa och ekonomiska krav. Arbetet med det sker i nära dialog med Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

I vårändringsbudgeten för 2014 (prop. 2013/14:99) redovisar regeringen bedömningen att undervattensförmågan utgör ett väsentligt säkerhetsintresse och att bibehållandet av kompetensbasen är nödvändig för att uthålligt tillförsäkra Försvarsmakten denna förmåga. Regeringen bedömer vidare att en konstruktionsöversyn av nästa generations ubåt bör genomföras. Därtill redovisas inriktningen att fullfölja halvtidsmodifieringen av två ubåtar av Gotlandsklass samt att livstidsförlänga ubåten Södermanland. Dessa åtgärder representerar sammantaget en konsoliderad strategi för att långsiktigt säkerställa svensk undervattensförmåga. Det är naturligt att i god ordning pröva övriga förslag till materielanskaffningar inom marinstridskrafterna i ljuset av denna utveckling.

Stockholm den 16 april 2014

Karin Enström

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


Jag kan inget annat göra än att konstatera att det här är ytterst beklämmande och bekymmersamt. Primärt är regeringens undermåliga hantering, och för den delen även Försvarsmaktens interna nedprioritering av Marinen och de marina förmågorna ett faktiskt hot mot rikets säkerhet. 

Marinen kommer på sikt att försvinna om trenden med den långa raden av "icke-beslut" och strykningar ur materielplanen får fortsätta. OM detta tillåts fortsätta kommer Marinen inom en mycket nära framtid att bestå av nio verkansdelar i form av fyra ubåtar och fem Visbykorvetter. När dessa sedermera når sin livslängd finns heller inga ersättare eftersom Försvarsmakten i sin egen materielplan har strukit samtliga nybyggnadsprojekt.

Just nu verkar hela mediasverige, hela regeringen, majoriteten av riksdagen och 99% av svenska folket tro att vi får en stark marin bara affären med ubåtsprojektet A 26 går i lås. Så är inte fallet!  

På kort sikt så kommer inte ens det som framgår i den senaste och gällande propositionen "Ett användbart försvar" att kunna förverkligas. I propositionen framgår det på flertalet punkter att Marinen ska bestå av fem Visbykorvetter och två korvetter av Göteborgsklass. Varför regeringen fortfarande vägrar fatta beslut, och som det ser ut nu vägrar att ens beröra frågan inger få förhoppningar för den nära framtiden. Detta samtidigt som omvärldsläget för varje dag som går snabbt förändras till det sämre.

De två ärenden som i dag besvaras(?) har även tidigare drivits av Peter Jeppson mot regeringen och försvarsministern. Läs gärna de tidigare svaren och mina kommentarer på frågan om ombyggnad till vedettbåtar här, samt frågan om korvetter här och den efterföljande interpellationsdebatten här. En interpellationsdebatt som innehöll ett antal ministersvar som inte kändes särskilt seriösa ur en säkerhetspolitisk aspekt.

Moderaterna har nu ungefär fem månader kvar vid regeringsmakten och därmed kontrollen över försvarsdepartementet. Jag håller det för osannolikt att regeringen kommer att fatta dessa två nödvändiga beslut för att säkerställa ens en begränsad marin förmåga under sin kvarvarande tid på Jakobsgatan. Att ministern uppenbart överväger att kanske INTE fatta dessa beslut för att säkerställa att Marinen kan nyttja sju korvetter och två vedettbåtar är oseriöst, oansvarigt och ett direkt hot mot Sveriges säkerhet!

Sekundärt så anser jag att det även ytterst bekymmersamt, och ett hot mot demokratin att en minister inom ramen för en av riksdagens grundläggande former - möjligheten för riksdagsledamoten att ställa frågor till en minister - kan tillåtas att aldrig behöva svara konkret på en saklig fråga?

Att som ansvarig minister i det här fallet svarar på frågor som inte är ställda - om saker som ubåtar och svensk undervattensförmåga - när frågan gällde ytfartyg borde vara otillåtet! För att systemet med skriftliga frågor ska fungera så borde det vara ett krav på att dessa ska bevaras sakligt både vad avser form och innehåll!


Sju korvetter är en låg nivå. Fem korvetter är en mycket låg nivå.. Marinen är uppenbart satt på svältkost av sittande regering! 


---------------------------------------------

Goddag yxskaft är ett språkligt uttryck som används om ett svar man får av någon kan karaktäriseras som nonsens på så vis att det inte svarar på frågan.

Uttrycket kommer från en historia där en döv gubbe som tillverkar ett yxskaft ser en främling komma gående, och funderar över vad denne kan tänkas vilja. Gubben antar att främlingen ska fråga om vad han tillverkar, och att han sedan vill veta vägen till stan och då tänker han säga att det är åt vänster. Främlingen börjar med att säga "goddag" men får svaret "yxskaft".

40 kommentarer:

 1. Det borde kunna betraktas som tjänstefel att som minister inte svara på en sådan enkel fråga. Beklämmande var ett snällt uttryck i sammanhanget!

  SvaraRadera
 2. Förstår inte varför du är upprörd. Detta var väl det svar som förväntades.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den dagen man slutar bli upprörd har man även slutat engagera sig. Då kan man kasta in handduken och överge skeppet. Där är vi inte - ännu!

   Radera
 3. Förvisso. Hoppas att du kan hålla din upprördhet inom rimliga gränser så att du inte bränner ut dig.

  Keep up the good work!

  SvaraRadera
 4. Långsiktigt vore det kanske bättre att avsätta ministern o ersätta henne med nått lämpligare. Kanske en bytta plastic padding? Då kan iaf Marinen utföra en del av underhållet själva utan pol inblandning. Suck!

  SvaraRadera
 5. Signalen är mycket tydlig. Marinen kan glömma ytfartyg inom en överskådlig framtid. Nuvarande regering prioriterar ubåtar istället. Kanske för att man bedömer intresset större för dessa utomlands än svenskkonstruerade och tillverkade ytfartyg.
  Man avser förmodligen därmed inte heller tillföra tillräckligt med medel för att göra någonting åt materielberget utan nöjer sig med 10 extra Gripen och nya Ubåtar (hårddraget).
  Det är lätt att bli konspiratorisk, men det känns lite som industristöd.

  Alternativt trillar ytfartygsprojekten in efter A26 eller som det nu tydligen heter NGS/NGU (enligt Larsbrink).

  /Preston Tucker

  SvaraRadera
 6. Ingen hejd på vansinnet gällande våra "folkvalda". Längtar till valet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alliansens försvarspolitik är helt uppåt väggarna och S+MP+V innebär garanterat fortsatta nedskärningar.... trevligt val för en försvarsintresserad..

   Radera
 7. Varför hostar hon om att HMS Sönder... ehm Södermanland skall ytterligare livstidsförlängas :O ? Söd är ju redan 26år och blir ju inte direkt yngre...

  Hade det inte varit mer lägligt att göra HTM av alla tre Gotland ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du kallar inte henne för det!! Vi spöar fortfarande en Gotlandsbåt med en besättning som lämnar luckor att utnyttja.

   Radera
 8. [sarkasm] Om vi har en FöMin som inte kan/ids läsa, är det då den socialdemokratiska flumskolans fel?[/sarkasm]

  SvaraRadera
 9. Är det någon som är förvånad?
  Nuon affären där alla skyller ifrån sig, den politiskt ansvarige infinner sig inte ens till förhör.
  Det senaste valet, en fråga besvarades med en motfråga.
  Allt handlar om att bli återvald, att ta ansvar är sekundärt. För att satsa på försvaret så måste de höja skatten, vilket innebär ett erkännande av att de misslyckats med försvaret.
  Alliansen vill inte satsa på försvaret, MP vill på lång sikt avveckla försvaret, V vill spara ytterligare på försvaret.
  Kvar blir S och SD och den duon kommer inte att samarbeta ens om helvetet fryser till is.
  Förmodligen är det så att det bästa försvaret Sverige kan uppbringa är att överföra hela försvarsbudgeten till bistånd öronmärkt för demokrati utveckling i Estland,Lettland och Litauen.

  SvaraRadera
 10. 2014 har lägst verksamhet under hela 2000-talet och antagligen från 1972 och framåt. Den 5 ubåten finns redan så att kalla detta för satsning är att vara väl optimistisk.

  SvaraRadera
 11. Hade nöjet att vara med om en frågestund med försvarsminister Enström, när hon gästade Linköpings universitet i höstas. Känner igen mig, var inga svar då heller.

  SvaraRadera
 12. Min teori är att man inte kommer att lägga några beställningar förrän det gjorts ett ägarbyte. Har kanske funnits en tanke med alla dessa icke-beslut.
  Jag hoppas verkligen att det är därför, annars är det bara att lämna sjunkade skeppet...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avser ägarbytet varvsfunktioner eller konungariket Sverige?
   Ibland beter sig våra politiker rent ryskt... Kanske Det är den långsiktiga Planen...

   Radera
 13. Förra mandatperioden missbrukade S regeringens skyldighet att svara på frågor genom att mala om samma retoriska frågor om och om igen. Jag vet inte om det omfattade försvaret, jag vet inte om eller när det upphörde Det kan dock vara så illa att seriositeten har skadats från flera håll. Det vore något för en pigg journalist att analysera.

  Själv vill jag att min regering gör vad den säger och säger vad den gör.

  SvaraRadera
 14. Håller på med rekrytering...

  Jag funderar i banorna om hur länge jag kan hålla på med det...? Näst intill ljuga för de sökande....

  Vi måste få nåt konkret att erbjuda de sökande... De ifrågasätter och jag kan snart inte svara emot mera.

  "Men FörMin sa...."

  Och där sitter vi... vad ska vi svara...?
  Ljuga?
  Knappast. Men berätta så sant som möjligt... utan att de tappar intresset?

  "Statsmin sa ju...."

  Han betraktar ju som bekant FM som ett särintresse istället för ett riksintresse och därmed idiotförklara honom...?

  Frågan är om man kan stå för detta mera.... Vete fan...

  SvaraRadera
 15. Känns som om vissa försöker att svälta oss in i nato. Någon som har en översikt på hur ett sverige utan ytfartyg skulle passa in i det större nato pusslet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nato godtar inte att du kommer tomhänt till deras knytkalas //Rune

   Radera
  2. Det är den moderata planen, kräver dock en höjning av försvarsbudgeten på runda slängar 10 mrd/år efter det vi gått med!

   Radera
 16. "Jag kan inget annat göra än att konstatera att det här är ytterst beklämmande och bekymmersamt. Primärt är regeringens undermåliga hantering, och för den delen även Försvarsmaktens interna nedprioritering av Marinen och de marina förmågorna ett faktiskt hot mot rikets säkerhet."

  Just det! Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt utgör Sveriges Försvarsmakt ett särintresse för ett fåtal försvarsanställda. Försvarsminister Karin Enström är alltså bara en i raden av nymoderata landsförrädare. Detta är ett obestridligt faktum som ingen advokat lär kunna bortförklara. Ty bevismaterialet är omfattande...

  SvaraRadera
 17. Att behandla en rimlig frågeställning från en medlem i landets parlament är inte bara att spotta på försvaret utan även den demokrati som skall försvaras!

  SvaraRadera
 18. Om man kan drömma om saker. En tvärpolitisk påtryckargrupp för dom som faktiskt tycker tycker att det land vi bor i är värt att försvara.. Är själv vänsterliberal kökschef. Träffar ibland både V och MP sympatisörer som är förundrade över vår försvarsoförmåga.

  SvaraRadera
 19. Det är självklart att regeringen inte lägger ut några beställningar så länge Kockums är tyskt, men det kan ministern så klart inte säga. Till sensommaren lär Saabs ordböcker fyllas på rejält. Marinen får underordna sig nationens intressen. Ta det som män.

  SvaraRadera
 20. Raka svar är det ont om gott om...
  Borde inte vara svårt. FM gör en krav spec. Detta behövs för att verka. FMV ser till att hitta rätt pris och rätt utrustning, i samarbete med Fm. Sen beslutar regeringen om medel.
  Ja eller nej.
  Oförmågan att ge raka svar borde ge Stefan och Christer bra grundstoff för en buskis.

  SvaraRadera
 21. @Skipper
  Båda diarienumren på Karin E's svar är samma, liksom att svaren är bokstavligen lika inkl hänvisningen till frågans nummer? Är det nåt klipp-o-klistra-fel som smugit sig in i din blogg eller är det faktiskt så att Karin skickat samma svar på båda frågorna?

  Mvh
  Magnus K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag besvarar min egen fråga till Skipper.

   Karin har alltså klumpat ihop båda frågorna med ett svar... Fantastiskt...

   Mvh
   Magnus K

   Radera
  2. Efter NUON utfrågningen där departementens missar är bekräftat av Borg, är det här virrvarret skall uppdagas.
   fråga 2013/14:558 Nästa generations ytstridsfartyg
   fråga 2013/14:564 Marinens framtida fartygsbestånd
   av Peter Jeppsson (S)
   Endast ett unikt svar finns:
   Dnr Fö2014/691/MFU
   Fö2014/702/MFU
   Försvarsdepartementet
   Försvarsministern

   Vad händer nu, ny fråga eller kommer en (M) att fråga och klara ut två svar?

   Radera
 22. Jag tror inte att Karin Enström har skrivit ett komma i svaret. Det sitter ett antal tjänstemän som gör det, svaret redovisas antagligen kortfattat vid ett avstämningsmöte med ministern tillsammans med 5-20 andra frågor. Det skrämmande är att svaret andas yngre tjänsteman/kvinna som har lärt sig alla tomma meningar utantill och som på riktigt tror att ett sådant svar duger. Så blir det när UD och till viss del Fö har blivit en enda stor traineeplats för karriärsugna statsvetare. Det gäller att undvika ansvar till varje pris i syfte att skydda sin egen karriär. Så alla ni som hoppas på svar, tyvärr tror jag inte det..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Givetvis är det tjänstemän som formulerar och skriver svaren. Men det är ministerns namn på papperet och därmed även ansvarig. Då kan man förvänta sig betydligt mer än detta undermåliga så kallade svar.

   Radera
  2. Håller med men med sådan matte sådan hund.. Likafullt när allt är förvandlat till byråkratspel om att hålla ryggen fri finns det inte plats för sakfrågor. Se bara ku cirkusen om nuon. P Eriksson har förvandlat det till politisk pajasarena och alla glömmer allt så fort man går indit..

   Radera
 23. Försvarsförmåga borde vara kopplat till någon form av grundlagstiftning, varpå den då inte skulle raseras varje gång galningar kommer till makten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som är spännande är ju att det riksdagen beslutat om kan regeringen spärra genom att inte ta beslut i nyckelfrågor?

   Mvh
   Magnus

   Radera
  2. http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/?sok=f%C3%B6rsvarsmakten&tempbet=&motkat=&rm=&parti=&doktyp=&subtyp=&datum=&from=&tom=&debattdagfrom=&debattdagtom=&org=&nr=&bet=&talare=&webbtv=1&Facets=1&a=s&sortorder=desc&sort=rel

   Peter Hultqvist pratar mycket bra.

   Radera
  3. Grundlagsstifta 2 % BNP till militära delen av utgiftsområde 6.

   Radera
 24. Håller med Skrivbordsgeneralen ovan.
  Ett sådant beteende från försvarsministern är inte i första hand ett försvarspolitiskt problem utan ett demokratiskt. En minister som får en rak och tydlig fråga om sitt ansvarsområde av en annan folkvald representant i riksdagen, det yttersta organet för demokratisk maktutövning i vårt land, och som i praktiken vägrar bemöta frågan om och om igen är uppenbar obstruktion av den demokratiska processen. Se till och rösta bort henne!

  SvaraRadera
 25. Är det bara jag som tycker synd om Karin.

  Piskad av M såpass mycket så hennes egna åsikt vågar hon inte framföra, ingen styrning i dessa frågor får hon inte heller för M ser loppet som förlorat. Hon vet inte vad hon skall svara så Karin gör som skipper säger, tar första bästa pappret med marinen skrivet på.

  Hon framstår inkompetent och försvarsbloggare kan sko sig.

  Uppriktigt sagt! Kram på dig Karin hoppas klumpen i magen släpper till hösten.

  SvaraRadera
 26. Karin du är ju i grunden en bra tjej,försök att gå vidare i ditt liv.Kan inte vara kul att försöka försvara en försvarspolitik som har nåtts vägs ände.Vi skulle kunna ha nytta av dina kunskaper i vårt företag,dessutom skulle du förmodligen sova bättre om natten..

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna