20 februari 2014

Flytta helikopterflottiljen till Luleå(?)Med jämna mellanrum brukar jag titta på vilka ärenden riksdagens försvarsutskott arbetar med. När jag under gårdagen gick igenom listan fann jag, som jag alldeles för ofta gör vissa märkliga motioner. Den här gången fann jag en som berör Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Det här inlägget kan ses som försvarsupplysning men ska även ses som en uppmaning till riksdagspolitiker att sätta försvarsförmåga framför regionalpolitik när försvarsrelaterade ämnen debatteras.  


Den 1 oktober 2013 lämnade riksdagledamoten från Norrbotten, Krister Hammarbergh (m) in sin motion "Flytt av helikopterflottiljen till Kallax"med beteckningen 2013/14:Fö207.

Kortfattat går motionen ut på att Krister vill flytta helikopterflottiljen från Linköping och Malmens flygplats till Luleå och Kallax flygplats. Att politiker i många fall enbart värnar om den egna regionen och bryr sig mindre om helheten är inget nytt, det har vi sett mycket av tidigare inom försvarspolitiken. Men det riktigt märkliga i sammanhangen träder fram först när innehållet i motionen granskas. Men innan dess ska vi titta på hur helikopterverksamheten i Luleå och på Kallax flygplats ser ut i dag och vad som redan finns på plats.

Sedan 1959 har det bedrivits militär helikopterveksamhet i Boden. 2005 flyttade man verksamheten några mil till Kallax flygplats och samlokaliserade den med F 21, Man har på Kallax under de senaste åren opererat Eurocopter AS332 (Hkp 10) eller Super Puma för den som så vill. Helikoptrarna tillhör är en del av Helikopteflottiljen och ingår i 1. helikopterskvadronen som ansvarar för den subarktiska helikopterförmågan med markoperativ inriktning, och så har det varit sedan länge.

Från första början skulle de 18 nya helikoptrarna av typen NH90 (Hkp 14) fördelas ut på de tre helikopterskvadronerna i Ronneby, Malmen och på Kallax. Men i samband med den förhastade politiskt beordrade anskaffningen av Black Hawk (Hkp 16) så ändrade Försvarsmakten fördelningen av Hkp 14 så att Ronneby och Luleå fick nio helikoptrar vardera. Hkp 16 baserades i sin helhet på Malmen.

Media har rapporterat om detta vid åtskilliga tillfällen. Lokaltidningarna i Luleå skrivit om satsningen på helikopterverksamheten vid Kallax under flera års tid. SVT gjorde så sent som i september 2012 (ca 1 år innan Hammarbergh skrev sin motion) ett reportage om beslutet som innebär 50 nya jobb till Luleå. Ett besked som Hammarberh förhoppningsvis tyckte var positivt. Detta innebar dessutom en tredubbling av antalet helikoptrar som är baserade på Kallax när man successivt kommer att gå från nuvarande tre till nio nya helikoptrar. 

Men åter till Hammarberghs motion där han skriver följande (med mina efterföljande kommentarer).

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att flytta helikopterflottiljen från Malmen till Kallax. 
Helikopterflottiljen bedriver redan verksamhet på Kallax vid 1. helikopterskvadronen 

Motivering
Sedan 2004 är försvarets helikopterverksamhet koncentrerad till södra Sverige.
Nej, den är redan i dag fördelad geografiskt över Sverige. Blekinge, Östergötland och Norrbotten har var sin helikopterskvadron.
Beslutet, som drevs igenom av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, innebar bl.a. att arméflygbataljonen i Boden lades ned. Socialdemokraterna drev igenom beslutet trots att Försvarsmakten i sin egen utredning hade kommit fram till en annan slutsats. I HKV 02800:73105 Försvarsmaktens helikoptrar, baseringsförslag drogs följande slutsats: ”AG:s uppfattning är att HKP 14 skall baseras i norr främst därför att det ger den professionalism som erfordras för att, utöver den grundläggande vinterförmågan, kunna utbilda övriga delar av HKP 14-besättningarna i subarktisk miljö. Merkostnaden för att basera HKP 14 i norr motiveras av ett långsiktigt flygsäkerhetstänkande.” Trots dessa slutsatser koncentrerades försvarets helikopterverksamhet till Malmen i försvarsbeslutet 2004. Det är nu dags att riva upp den tidigare socialdemokratiska regeringens beslut att stationera helikopterflottiljen i södra Sverige. Regeringen bör därför överväga att flytta helikopterflottiljen från Malmen till Kallax.
Ånyo så finns redan helikopterflottiljen på Kallax. Så den intressanta frågan är därför vad Hammarbergh vill uppnå med sin motion? Det han efterfrågar finns redan på plats. Det som skiljer Malmen från den övriga två baseringsorterna Ronneby och Kallax är att flottiljstab och bataljonsstab är lokaliserade dit, men det kan knappast vara administrationen som Hammarbergh efterfrågar?
Helikopterflottiljen har till uppgift att stödja flygvapnet med räddningshelikoptrar, men den huvudsakliga uppgiften är att understödja och samverka med arméförband. 30 km från Kallax ligger landets största armégarnison i Boden. Möjligheten till samverkan och kontinuerlig samövning mellan förbandstyperna är optimal i området, förutsättningarna för helikopterdivisionen att kunna nå verksamhetsmålen är m.a.o. större med en placering nära Boden. 
Återigen, Helikopterflottiljens verksamhet är redan i dag placerad nära Boden, och maskinparken kommer successivt att utökas när den nya Hkp 14 levereras till Försvarsmakten. Kontinuerlig samövning med arméförbanden i Boden pågår redan och är därmed kommer verksamhetsmålen att nås

Förmågan att kunna agera i subarktisk miljö är väsentlig för att svenska förband ska lösa sina uppgifter. Erfarenheterna från de svenska insatserna i Afghanistan och det forna Jugoslavien hartydligt visat att förband som har skaffat sig förmåga att agera i subarktisk miljö löser sina uppgifter på ett bättre sätt. En verksamhet baserad i Luleå har därtill även en unik möjlighet att utbilda helikopterbesättningarna i fjällflygning och fjällräddning. 
Även detta sker redan i dag då skvadronen på Kallax har ansvar för helikopterverksamhet i subarktisk miljö.
Kallax i Luleå har en koncession som medger 55 000–60 000 rörelser. När det gäller helikopterverksamheten så är koncessionen anpassad till dagens begränsade verksamhet, vid de tillfällen man har sökt utökat tillstånd för fler helikopterrörelser så har detta beviljats utan problem. F 21 i Luleå är den enda flygflottiljen med miljögodkännande för tre spetsflygdivisioner. Idag nyttjas miljötillståndet enbart för två spetsflygdivisioner. En utökad helikopterverksamhet torde inrymmas i nuvarande koncession då helikopterverksamhet generellt har en mindre miljöpåverkan. En allmän begränsning för helikopterverksamheten utanför given koncession är s.k. ”röda områden”. Dessa är baserade på erfarenheter från verksamheten och anmälda klagomål om buller och innebär därmed en begränsning för verksamheten. Området runt Malmen har ett stort antal sådana röda områden. Verksamheten på Malmen har också begränsningar för flygrörelser för tidpunkter utanför dagtid.

Jag har sökt svar från riksdagsledamot Hammarbergh via twitter med frågan vad han ville uppnå med motionen, men fick enbart svaret "läs motionen". Det hade jag givetvis gjort innan jag frågade, så min fråga kvarstår.

Alla gör vi ibland fel bedömningar, i det här fallet torde det handla om att Hammarbergh inte har läst in sig på ämnet ordentligt innan han skrev sin motion till riksdagen. Detta konstaterande gör jag då det han uttryckligen vill åstadkomma redan finns på plast i sin helhet och verksamheten kommer dessutom successivt att växa. Min avsikt är inte att sätta en nagel i ögat på Hammarbergh, jag hade lika gärna kunnat exemplifiera med en annan försvarspolitisk motion. Jag är i stället ute efter att belysa fenomenet att det allt för ofta är regionalpolitik och den enskilda politikerns intressen som får styra till förmån för att våra folkvalda politiker i stället ser till det bästa för vårt rikes försvar och försvarsförmåga.

Men för att återgå till exemplet, vad skulle då Hammarberghs motion innebära i praktiken? D.v.s. att flytta och avveckla hela den redan hårt ansträngda Helikopterflottiljen från Malmen till Kallax? Jo, det skulle innebära oerhörda kompetensförluster, och verksamheten skulle halta under många år. Detta då endast en bråkdel av personalen skulle flytta med upp till Luleå. Detta är avprovat vid andra förbandsnedläggningar med tveksamt resultat och dessvärre även flera helikopterhaverier med dödlig utgång som följd där kopplingar har funnits till omorganisationer och flytt av personal.

Det skulle förutom kompetensförluster och ökad risk för nya haverier även medföra oerhörda kostnader då nybyggda hangarer på Malmen skulle få lämnas, och ännu fler nya skulle tvingas att byggas på Kallax för att rymma samtliga helikoptrar av typerna 14, 15 samt 16. I dag finns inte hangarmöjligheter för alla dessa helikoptrar på Kallax. Jag är dessutom tveksam till att det finns plats för flottiljstab och bataljonsstab utan viss nybyggnation på flottiljområdet?

En annan aspekt i det hela som Hammarbergh inte har med i sina beräkningar är att Helikopterflottiljen sedan den 1 januari har till uppgift att stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet vid allvarliga händelser som kräver snabb förflyttning av poliser. Detta enligt ett nytt uppdrag från den moderatledda regeringen. Huruvida Försvarsmakten snabbt ska kunna transportera nationella insatsstyrkan (NI) om man enbart utgångsgrupperar helikoptrar längst i norr (Kallax) och längst i söder (Luleå) kan man snabbt räkna ut. Det skulle även försvåra samverkan mellan specialförbanden SOG i Karlsborg och SHG på Malmen där det idag enbart är några minuters flygtid mellan de båda.

Nej, Hammarberghs analys haltar rejält, och den tycks enbart vara gjord ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Med regionalpolitiska skygglappar för ögonen handlar det alltför ofta om att ta hem så mycket som möjligt till den egna regionen utan att fundera över de operativa konsekvenserna och den samlade försvarsförmågan. Både ur ett insats- och ett produktionsperspektiv.  

Men det är som sagt inte bara Krister Hammarbergh som sätter regionalpolitiken framför försvarsförmågan. Minns debatten runt nedläggningshotet mot Marinens musikkår för några månader sedan. Då gick flera riksdagspolitiker ut i kraftfulla protester. Samma politiker har i andra verkligt viktiga ärenden hållit en betydligt lägre profil. Baksidan, framförallt för politikerna själva att det degraderar förtroendet för det politiska systemet i stor omfattning. Detta är högst olyckligt.

Den 19 mars ska Hammarberghs motion tillsammans med 18 andra motioner debatteras i riksdagen i ett samlat betänkande som går under benämningen 2013/14:FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet. Det ska bli intressant att följa den debatten och förhoppningsvis höra Krister Hammarbergh utveckla vad han egentligen vill uppnå?

Om det finns någon riksdagspolitiker i landet som vill göra en verklig insats för försvarsförmågan när det kommer till helikopterverksamheten, så har jag här ett tips till er! Det handlar om att skriva en motion till riksdagen som föreslår att samtliga nio Hkp 14 som ska baseras vid 3. helikopterskvadronen måste utrustas för sjöoperativ verksamhet och ubåtsjakt. I dagsläget utrustas enbart fem av dessa nio helikoptrar, vilket innebär en kraftfull förmågesänkning jämfört med den tidigare numerären av Hkp 4 där vi hade 14 sjöoperativa helikoptrar. Det finns även andra detaljer rörande datalänk mot fartyg som måste åtgärdas för att erhålla full systemeffekt. En sådan motion skulle på riktigt kunna göra skillnad.

16 kommentarer:

 1. Bra och uppmärksamt. Texten kunde bli mer enhetlig därav min ’sammanställning’.
  Ronneby = 3. Helikopterskvadronen
  Ronneby nio helikoptrar av typen NH90 (Hkp 14)
  Förslag:
  nio NH90 (Hkp 14)som ska baseras vid 3. helikopterskvadronen måste utrustas för sjöoperativ verksamhet och ubåtsjakt.
  Luleå/Kallax = 1. Helikopterskvadronen
  Luleå/Kallax nio helikoptrar av typen NH90 (Hkp 14)
  Luleå/Kallax har opererat Eurocopter AS332/Super Puma (Hkp 10)

  Malmen fick alla Black Hawk (Hkp 16)
  Påpekande: Nära till samverkan mellan specialförbanden SOG i Karlsborg och SHG på Malmen.

  SvaraRadera
 2. Man får inte i sammanhanget glömma att flygvapnet inte får öva om det inte finns räddningshelikopter i bakvattnet. Om viss del av helikoptrarna skall flyttas vore det i så fall kring Stockholmsområdet ex Barkarby eftersom vi i dagsläget inte har en täckande räddningstjänst vad beträffande helikoptrar sedan Berga lades ned. Skulle en katastrof liknande Estonia inträffa står vi där utan möjlighet att rädda liv utan får lita till Finnar och Estländare. Inget fel på dem men det är minst sagt svagt att vi inte själva har en fungerande räddningstjänst. Dessutom vill jag slå ett slag för att vi åter öppnar Musköbasen som stängdes genom politiskt mygel på kompisnivå

  SvaraRadera
  Svar
  1. Numera ansvarar Sjöfartsverket för svensk flygräddning, så även den militära. Om det kan man tycka...

   Radera
 3. Inga helikoptrar kvar på varken Säve eller Såtenäs?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det är korrekt. Men så länge FM inte får syssla med sjö- och flygräddning så ser jag inte riktigt behovet längre. Dock anser jag att dessa uppgifter läggs tillbaka och att Säve skulle återupprättas. Men det är önsketänkande i tideräkning ekonomin inte ens räcker till att finansiera den anorektiska IO14.

   Radera
 4. Lite utanför ämnet noterar jag att någon som kallar sig Cecilia (M) har genomfört jobbsamtal med arbetsförmedlingen i Skövde!
  Det gäller att se om sitt hus i tid ;-)

  Jag väntar dessutom med spänning på hur dagens Allianssatsning skall framställas för Skaraborgarna.
  Detta tillsammans med IQ18 ger kanske ett rejält uppsving till, ja just det, arbetsförmedlingen i Skövde?

  Suck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 5. Hammarberg skulle istället kunna lägga följande motion: Landstingen behöver en bättre helikoptertransportkapacitet och försvarsmakten bättre sjuktransportkompetens. Om lagstödet fanns skulle några av dessa NH 90 kunna ge det civila samhället ett fantastiskt sjuktransportstöd. Vad jag förstår har de allväderskapacitet vilket de flesta landstingshelikoptrar saknar. Både piloter och sjukvårdare skulle kunna få skarpa transport/räddningsuppdrag vilket skulle försvarsmakten ett ordentligt kompetenslyft.

  SvaraRadera
 6. Jag undrar vad en sådan här motion egentligen kostar skattebetalarna? Rimligtvis är det en hel del kostnader förenade med att den ska registreras, publiceras digitalt osv.

  Borde man inte kunna förvänta sig att våra folkvalda då åtminstone inhämtar fakta om vad de motionerar om?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lever och verkar man inom en miljö där man fabricerar egna fakta vart efter de andra inte stämmer in på ens egna verklighetsbild är det nog lätt hänt det blir problem när alla andras verklighet gör sig påmind.
   Vi har på senare tid genom herr Schulte fått tydliga exempel på detta.
   Lyssna och läs även uttalande från fru Enström eller hon som skriver om sig själv i tredje person och då kallar sig Cecilia(M).

   Vi ställer krav på att den som står bakom disken, efter ha fått fakta, hämtar ett par skor i rätt modell och med rätt storlek. Vi kan nog av demokratiska skäl inte ställa samma krav på en förtroendevald riksdagsman.
   Några skulle förmodligen inte kunna hamna på valbar plats med ett sådant krav ;--)

   Det får nog räcka med, som Sumatra uttryckte det, att de är av gott virke.
   I detta fallet handlar det väl om "blåträ"?

   Teaterdirektören.

   P.S. Blånadssvampen påverkar inte hållfastheten utan ger bara färg. Det enda ställe där blåträ inte får användas är nyproduktion av fönster eftersom fuktupptagningen kan vara lite snabbare än för vanligt virke.

   MEN har blånaden kommit på senare tid tyder det på att fukt (vatten, kondens eller liknande) sugits upp av virket. Felet måste då åtgärdas annars kommer mer bekymmer i framtiden när virket angrips av röta.

   Radera
  2. Jag skulle gissa på en eller flera tusenlappar beroende på hur mycket fasta kostnader för riksdagens verksamhet som man räknar med då motionsproduktionen är hyfsat rationell. Tyvärr är en stor andel av dem skräp som i bästa fall är ogenomtänkt och i sämsta fall skrivet för att tidningarna skall få en högre siffra på antalet motioner från respektive riksdagsledamot.

   Radera
 7. Intressant att han nämner Bodens garnison, som visserligen är landets största men samtidigt "glömmer" han bort att hela resten av försvaret återfinns inom drygt en timmes flygtid från Malmen. När det gäller koncession så är det väl regeringen som slutligt har avgörandet för denna och man äger alltså själva frågan inom Moderaterna att ordna den, om den utgör ett problem. Man klarade ju dock av att komma iväg till Afghanistan på rekordtid med HKP16 så så dåliga förutsättningar kan det ju knappast vara!

  SvaraRadera
 8. Ha varit moderat men nu är det slut med det.Alla moderata politiker borde sluta ljuga ,om i stort allt när det gäller vårt försvar.Okunskapen lyser igenom alla budskap som dessa politiker kommer med.Det är inte bara försvaret det gäller i stort sett alla sektorer
  Ta bara våra tåg som ligger här och där urspårade.Sjukast av allt är de stridsvagnar som är placerade på Gotland.

  SvaraRadera
 9. Läste att du tyckte att hkp16 var ett förhastat inköp, hur kunde man gjort det bättre? Fanns det bättre alternativ?

  SvaraRadera
 10. Innan det positiva politiska beslutet att anskaffa Hkp16 skulle inga Hkp14 baseras på Kallax. De 18 st Hkp14 skulle endast baseras på Malmen och Ronneby. Hkp16 innebar mao att Kallax fick Hkp14.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fel, de var fördelade på alla tre skvadronerna. Det var i ett väldigt tidigt skede runt 2006 som enbart Hkp 10 skulle finnas på Kallax.

   Radera
 11. "Enligt uppgift har helikopterflottiljchefen på Malmen föreslagit att två helikopter 15 skulle placeras på F 21 i Luleå för att säkerställa att den subarktiska förmågan bibehålls och kan utvecklas. Den 18 januari 2005 skriver högkvarteret i sin skrivelse, HKV den 18 januari 2005: "02 300:61073 Ramvillkor för organisationsarbete vid förband, skolor och centra m a a Försvarsbeslut -04: Vid fortsatt arbete i enlighet med styrkort gäller tidigare given inriktning att endast Helikopter 10 baseras i Luleå/KAX

  Helikopter 10 upprätthåller Flygräddningen/FRÄD och bibehåller dagens förmåga att verka med Helikopter 10-systemet i subarktisk miljö. Övriga helikoptersystem upprätthåller begränsad förmåga att genomföra flyguppdrag under vinterförhållanden i fjäll- och ödemarksterräng genom tillfällig basering. Helikopterflottiljen kan därmed understödja olika typer av förband under dessa förhållanden, men från 'fast bas'. Detta innebär att endast Helikopter 10-personal skall ha arbetsort Luleå. Inriktningen innebär en ambitionssänkning relativt dagens subarktiska förmåga."

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna