26 februari 2014

När sanningen kryper fram...Att "regeringen genomför satsningar på försvaret" har blivit något av ett mantra som ständigt upprepas av försvarsminister Karin Enström och hennes partikamrater står nog klart för de flesta. Trots att de försvarspolitiska spelkorten är synade gång efter annan har just detta sällan fått någon större uppmärksamhet i media. Men nu är det dags att en gång för alla leda i bevis att några satsningar på försvaret som gör skillnad är det inte tal om. Sanningen den kryper nämligen alltid fram förr eller senare...

I samband med intagandet av morgonens frukost läste jag en debattartikel i Mariestadstidningen signerad försvarsminister Karin Enström (m) och försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren (m) där man går hårt åt socialdemokraternas Peter Hultqvist. Man skriver bland annat följande i artikeln.

Socialdemokraterna har lagt sig på samma nivå på försvarsanslaget som regeringen, från en nivå med två miljarder besparingar. Detta trots ett högt tonläge i debatten. Hultqvist (S) kallade alliansregeringens tillskott till försvaret i budgeten för ”en puts i marginalen”.
Alliansen ökar nu anslagen till försvaret för andra året i rad. Tillskotten går till såväl förbands- som materielanslagen.

Den största anledningen till att Hultqvist kritiseras hårt är hans uttalande i riksdagen under förra året då han som sagt benämnde regeringens ekonomiska till skott till Försvarsmakten som "en puts i marginalen". Detta uttalande har de moderata försvarspolitiska företrädarna bitit märke i och citerar numera varje gång det ges möjlighet. Något som förvisso inte är något märkligt i sig. Så fungerar det både inom politiken och i den övriga försvarsdebatten. Men den relevanta frågan är huruvida Hultqvist har rätt i sitt uppmärksammade påstående, eller om regeringens ekonomiska tillskott faktiskt gör skillnad - på riktigt?

Men hur ser det omtalade ekonomiska tillskottet då ut? I höstas deklarerade försvarsminister Enström att regeringen ökar försvarsbudgeten vilket innebar ett tillskott omfattande 200 miljoner kronor under 2014. Försvarsministern hävdar i sina beskrivningar av satsningen att den särskilt gynnar förbandsverksamheten och en utvecklad övningsverksamhet.

Syftet med höjningen är att öka Sveriges försvarsförmåga ..... Efter noggrann analys föreslår regeringen därför en successiv ökning av försvarsanslaget. Redan nästa år ökar anslaget med 200 miljoner och därefter stegvis till 500 miljoner 2017..... Tillskottet går till förbandsverksamheten och åtgärder för att rekrytera, utbilda och behålla tidvis tjänstgörande personal prioriteras ..... Redan idag har försvaret en bättre förmåga än när alliansregeringen tillträdde 2006 men ytterligare arbete återstår innan den nya organisationen är helt på plats. 
Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs och de kommande åren ska Försvarsmakten anställa ca 16 000 soldater och sjömän på hel- och deltid. I takt med att den anställda personalen ökar ställs också nya krav på Försvarsmaktens övningsverksamhet, både vad avser innehåll och omfattning. Förstärkningen möjliggör en utvecklad övningsverksamhet som höjer förbandens förmåga och samtidigt gynnar rekryteringen. 
Alliansregeringen har till skillnad från tidigare regeringar stärkt försvaret.

Men hur ser då verkligheten och det faktiska utfallet av denna satsning ut? Jag har studerat huruvida detta tillskott verkligen är tillräckligt för att genomföra det som regeringen säger, eller om det faktiskt är som Hultqvist påstår, d.v.s. en puts i marginalen? Detta kan man göra genom att titta på innehållet i verksamhetsuppdraget (VU) där alla siffror finns redovisade som öppna uppgifter. Det intressanta att titta på är inte totalsumman som varje förband erhållit för verksamheten under året. Det riktigt intressanta är att titta på den rörliga delen som benämns just verksamhet och att jämföra siffrorna för 2014 mot motsvarande siffror för föregående år, d.v.s. 2013.

Det som redovisas här nedan omfattar inte de fasta kostnaderna vid förbanden så som fasta personalkostnader (lön), pendlingskostnader, lokalhyror, hyror av anläggningar m.m.

Den del jag har valt att titta på omfattar rörliga ekonomiska medel så som övningsdygn, drivmedel, ammunition och förbrukningsmateriel. Det vill säga de kostnader som bidrar till att öka försvarsförmågan, precis det som regeringen påstår att man nu stärker genom sin anslagsökning. (Posten omfattar även andra rörliga verksamhetsutgifter som resor, medel för A-underhåll samt avgifter för tjänster hos FM LOG och FSV. )  

Arméförband

I sammanställningen nedan redovisas verksamhetsmedel vid arméförbanden.


Vi kan konstatera att det faktiskt tillförts medel till arméförbanden även om vi kan återfinna röda siffror vid fyra av de sex förbanden. Om man ska utse någon vinnare så blir det onekligen Försvarsmakten i Skaraborg(!) där såväl P4 som Trängregementet erhåller en ökning om ca 25 miljoner per förband. Även P 7 erhåller motsvarande förstärkning. Den stora förloraren inom Armén är Livgardet som får se sina verksamhetsmedel reducerade med drygt 20 miljoner. Men totalt sett ökar de disponibla medlen inom Armén med drygt 53 miljoner jämfört med under föregående år.

Nu ska man vara mycket noga med att påpeka att dessa siffror måste sättas i sitt sammanhang då uppdragen måste granskas i detalj för att man ska kunna se om uppgifter tillförts eller tagits bort. Detta är ett ogörligt jobb att titta på för hela Försvarsmakten. Men ska försvarsförmågan stärkas och övningsverksamheten utökas så handlar det snarare att genomföra mer och inte mindre, men vi kan här konstatera att så mycket mer lär det inte bli, och på vissa förband till och med mindre. Att vi ser en ökning på vissa förband kan med stor sannolikhet härledas till att rekrytering och utbildning av GSS/T (tidvis tjänstgörande soldater) har högsta prioritet under året. Detta har även regeringen uttryckt är av stor vikt.

Marinförband

I sammanställningen nedan redovisas verksamhetsmedel vid marinförbanden. Marinbasen finns med då man är ett insatsförband där bland annat underhåll och sjöinformationsbataljonen ingår. Sjöstridsskolan är inte medräknad då man inte bedriver insatsverksamhet.
För Marinen är siffrorna mer eller mindre illröda. Samtliga förband har till skillnad från regeringens ambition om ökade medel till förbandsverksamhet och övningar snarare reducerats. Endast 4. Sjöstridsflottiljen har erhållit en marginell ökning omfattande 6 miljoner vilket sannolikt enbart motsvarar kompensation för inflationen, om det ens räcker. Övriga marina förband har fått en betydligt mindre summa pengar att öva för i år jämfört med förra året. Detta blir alldeles uppenbart när man tittar på årets övningsserie som successivt har reducerats ju närmare slutligt VU man har kommit och där den största nationella höstövningen SWENEX-14 tills vidare har fått stryka på foten. 

Även här måste man titta på förbandsvolym och aktuella uppdrag för att få en rättvisande bild. 3.Sjöstridsflottiljen har till exempel erhållit ytterligare en Visbykorvett, HMS Karlstad, under året. Detta innebär givetvis ökade kostnader om fartyget ska kunna övas. Trots det har förbandet fått en minskad budget. Detta är bara ett exempel på förändrade förutsättningar som är mycket kostnadsdrivande, men som inte kan kompenseras i en vikande försvarsbudget.  

Att förbanden erhåller mindre pengar innebär alltid färe övningar, och således skjuts försvarsreformen och förverkligandet av IO 14 ytterligare på framtiden. De fasta kostnaderna så som lokalhyror och fasta löner går av naturliga skäl ej att påverka. Den största förloraren inom Marinen är Marinbasen som får se sina verksamhetsmedel reducerade med hela 34 miljoner.

Flygvapenförband

I sammanställningen nedan redovisas verksamhetsmedel vid flygvapenförbanden. Att LSS är medtagna i tabellen beror på att 1. strilbataljonen, ett insatsförband av största vikt för rikets försvarsförmåga ingår här. Siffrorna för Flygvapnet är nästintill katastrofala. 


Flygvapnet är den stora förloraren. Här har samtliga förband röda siffror. Värst är det för F7. Att insatsförbandet F 17 som producerar två av totalt fyra stridsflygdivisioner reduceras med 27 miljoner är mycket olyckligt och oroväckande. Helikopterflottiljen har redan i år haft omfattande problem med bristande flygtid där man i vissa fall tvingats omfördela den redan knappa flygtiden till de yngsta förarna för att säkerställa grundläggande förmåga. Så här kan det givetvis inte fortsätta.  

Sammanfattning

Kollegan Wiseman skrev så sent som i går kväll den fjärde delen i serien "Vikande trend och kompetensskuld i övningsverksamheten". Tyvärr kan vi nu svart på vitt konstatera att den vikande trenden nog tyvärr kommer att fortsätta även under nuvarande år. Det här är inte vad Försvarsmakten behöver. Under förra året hamnade flygtidsuttaget för JAS 39 Gripen för första gången sedan 2003 under 10.000 flygtimmar (det katastrofala NBG-året 2008 borträknat). Att den mycket olyckliga trenden kommer att fortsätta att peka nedåt kan vi nog tyvärr kallt räkna med efter att tittat på de reduceringar av verksamhetsmedel som framför allt Flygvapnet står inför.

Försvarsmakten anger att verksamhet som nedprioriterats under 2013 ska återtas under 2014, något som nu ser ut att bli svårt om man tittar på siffrorna. För vare sig man vill eller inte så är övning = pengar. Utan tillräckligt med pengar inte tillräckligt med övning.

Försvarsmakten anger också att tillväxten av GSS/T ska prioriteras under 2014, dock ej repetitionsövningar som ska ske med "anpassad ambition". Markstridskrafterna ska prioritera att bygga upp förmåga och samöva inom bataljons ram och enbart bygga ledningsförmåga på brigadnivå. Flygvapnet ska prioritera att bygga upp flygbasverksamheten och Marinen ska prioritera att samöva i sammansatta amfibieförband.

Det är inga höga målsättningar som kan sättas upp när ekonomin för övningsverksamheten 2014 till största del uppvisar röda siffror jämfört med 2013. Sammanfattar med Försvarsmakten totalt så ser det ut som följer.
  Hur kan det då komma sig att trots ett ökat totalt försvarsanslag, så minskar ändå möjligheterna att öva? Svaret är givetvis att det finns ett stort glapp mellan verksamhetens behov och tilldelade medel, något som inte ska förväxlas med att ekonomin inte är i balans. De ekonomiska förstärkningarna är så marginella att det inte ens täcker den årliga ökningen av de fasta kostnaderna så som hyror av lokaler och anläggningar. Men framför allt så kompenseras inte Försvarsmakten för de ökade personalkostnaderna i tillräcklig omfattning. Ska man dessutom öka antalet GSS i insatsorganisationen för att nå målsättningen att inta beordrad organisation IO 14 så kommer en ökning av lönekostnader som ett brev på posten. Sammantaget så blir utgiftsökningen större än tillskottet, och således minskar Försvarsmaktens möjlighet att öva. 

Det är för just detta scenario som ÖB varnat sedan ett antal år tillbaka. Då har det sagts att det är först 2015 som de stora problemen kommer att inträffa. Men som synes så har problemen startat redan detta år. Var detta ska sluta vet nog ingen just nu. Vi går en oviss framtid till mötes. 


Den omtalade "putsen i marginalen" som Peter Hultqvist kallade regeringens satsning för, och som moderatföreträdarna ondgjort sig över, innebar inte någon ökning av verksamhetsmedel över huvud taget. Den verkliga innebörden blev istället en reducering med hela 144 miljoner jämfört med föregående år! Det mostvarar kostnaden för att bedriva övningsverksamhet vid Luftvärnsregementet under hela 2014.

När försvarsminister Karin Enström hävdar att förstärkningen av anslaget för 2014 möjliggör en utvecklad övningsverksamhet som höjer förbandens förmåga så håller jag inte med! När sanningarna nu börjar krypa fram så kanske man i stället kan hoppas på att regeringens ständiga skönmålningar rörande så kallade "satsningar" på Försvarsmakten kan upphöra. Läget är kritiskt och något måste göras. Allt hopp står nu till försvarsberedningen.

30 kommentarer:

 1. FM upprättade HRC i syfte att spara 65 miljoner om året.
  (läs sid 15 i denna)
  http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/484004.PDF

  Hur har utfallet av detta blivit?


  //ZK

  SvaraRadera
 2. Strålande inlägg, som vanligt, Skipper! Ska bli intressant att höra Enström, Widegren, Forsell mfl kommentera detta *ironi*

  Som om det kommer hända ;-)

  /C

  SvaraRadera
  Svar
  1. Partiets nya stjärnskott på försvarsfronten, herr Schulte, undrar säkert vilket som var fel i detta inlägg.
   Frågorna eller svaren?
   Bäggedera?

   Varken Fruarna Enström, Widegren herr Forsell och andra inom alliansen, verkar vara medvetna om herr Borgs egna satsning på försvaret!
   Här ser jag fram emot en verklig förklaring av herr Widman och ett yrkande på en analys av herr Danielsson.


   Vi får väl trösta oss med att allt går enligt plan och PRIO kommer enligt plan från och med 2014 att spara tre miljarder årligen åt FM!

   Vi får väl för, allas skull hoppas att verkligheten inte träffar fläkten inom överskådlig framtid?

   Kulissarbetet här på teatern utökas, i en allt snabbare takt, till att bli mer flexibelt, gripbart och ja, ni vet resten av floskelramsan.

   Varför tiger vår försvarsmaktsledning och vad säger vår ÖB?

   Dundersuck!

   Teaterdirektören.

   P.S. Tänk när den dagen kommer då någon reporter vågar konfrontera våra förtroendevalda med sådana här siffror och påståenden.
   Vi vet ju alla vad de kommer att svara så följdfrågorna blir inte svåra att utveckla till schack matt på ett drag.
   P.S.2 För säkerhets skull vill jag varna för att det kan finnas spår av ironi i min kommentar.

   Radera
  2. Schulte har redan gjort sitt årliga uttalande om FM. Du får snällt vänta till nästa år.

   Han kan kanske söka till GMU snart. Ligger det inte något inryck i okt-nov?

   Radera
  3. Var nu sakliga och snälla mot Schulte. Han har en ambition att vilja förstå, det hedrar honom.

   Radera
  4. Förvisso.
   Fast skriver man sådant som "Att Försvaret äntligen börjat gå med överskott och inte ständiga underskott är något positivt.", så får man allt räkna med att en och annan skattebetalare bli förbannad.

   Radera
  5. På samma sätt som man nu lyfter skolan genom att införa Förstelärare kanske man även skulle kunna införa Förstepolitiker dvs en politiker som faktisk har sakkunskap inom det område som denne verkar.

   Radera
  6. Jag skall ha en elektriker härjande i huset under morgondagen.

   Hoppas man inte säger att "han har en ambition att vilja förstå, det hedrar honom", när vi bevittnar vårt nedbrunna hus!

   Teaterdirektören.

   Radera
  7. Jag håller givetvis med dig, men han känner sig ofta "påhoppad" därav den mjukare behandlingen.

   Sen kan ju en inkompetent elektriker göra skada direkt. För att en riksdagspolitiker ska göra det krävs det att en majoritet av de 349 urvalda för samma bedömning.

   Radera
  8. Även om jag vill hålla med Teaterdirektören och efteråt hävda att jag är oskyldig med hänvisning till affekt så måste jag ändå hålla med Skipper. Om Schulte deltar i debatten kan man ställa siffror och argument mot varandra och se vilket som beskriver verkligheten bäst.

   Och om Schulte blir kränkt av att motbevisas så är ju det synd, men blir han skändad blir det verkligen tråkig stämning i debattpanelen. Typ.

   NFördKan

   Radera
 3. Återigen, vad som sägs och vad som görs är vitt skilda saker. "-politics is the art of postponing decisions until they are no longer relevant" - Henri Queuille.

  Det är gott Skipper!

  SvaraRadera
 4. Här kan vi ju också sätta samtliga siffror i detta lysande inlägg i förhållande till de 2292 miljoner som FMV betalade för konsulttjänster under 2012.

  SvaraRadera
 5. Byte av regering kommer förhoppningsvis lösa problemet. Samtliga partier - utom SD - är rökta då det gäller Försvarsmaktens framtid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller faktiskt med Flygsoldaten. Det ÄR bara ett parti som vill satsa rejält på försvaret. Kan bara hoppas att fler vågar följa efter. Det finns ju minst ETT parti, som på sikt vill avvecka det militära försvaret. Om regeringsskifte hjälper återstår att se. Det är inte så stabilt i vårt närområde som man önskar. Frågan är om våra politiker VILL se verkligheten, och framför allt, vill man föreslå åtminstone en höjning som ej innebär jämna steg med gårdagen??

   Radera
 6. Nu gäller det att passa på att öva under 2014 innan den nya regeringen efter valet i september kommer att reducera FM medel ytterligare.

  SvaraRadera
 7. Samtidigt, i en annan del av Köping:
  http://rekrytering.forsvarsmakten.se/sv/kampanj/hogvaktssoldater-sokes/

  SvaraRadera
 8. Så bra skrivet. Grattis.

  En fråga: Om och när planeras nästa NBG förstärka vår försvarsförmåga?

  SvaraRadera
 9. Samma visa igen. Bara siffror.

  Regleringsbrevet ger vid handen att inte hela Sverige skall försvaras.
  Vilken del är borträknad?

  Vad är den verkliga förmågan?

  Att skyffla siffror från en kolumn till en annan spelar mindre roll.
  Beskriv vad förmågan är, och vad vi behöver så att glappet blir tydligt.

  SvaraRadera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 11. Moderaterna ljuger på snart alla områden.Att tvinga studerande att låna mera säger ministern" att då får ju de mera pengar att röra sig med"Man häpnar.När det gäller vårt försvar så har ju moderaterna satt i system att ljuga om i stort sett allt.Rekordet måste ju ändå vara de 17 leopard på Gotland vilket skämt.

  SvaraRadera
 12. Försvarsberedningen är meningslös att ställa sitt hopp till. Försvarsminister Borg har andra prioriterar, det är bara att kolla hans pp från förra veckan. Det enda realistiska hoppet är SD som ensam vågmästare efter valet. Endast då kan en regering tvingas till försvarssatsningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Realistiskt?

   Beskriv SDs försvarspolitik, om det finns någon.

   Radera
  2. Om inte Alliansen eller rödgröna har någon, varför måste SD presentera en sådan! Viljan finns tydligt att försvara landet. Delger dom sitt förslag kommer det ändå att stjälas av alliansen!

   Radera
 13. Konstigt att 4.e har större budget än 3.e trots en betydligt mindre fartygsnumerär.?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast dom har röjdykardivisionen

   Radera
  2. Det skiljer ett st fartyg mellan flottiljerna.
   /Gnistjäkeln

   Radera
 14. I det här sammanhanget kan det också konstateras att regeringen enligt årsredovisningen drog in 750 miljoner från Försvarsmaktens anslag 2013.

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 16. "Försvarsmakten anger också att tillväxten av GSS/T ska prioriteras under 2014,"

  Under senare år har en anställningsform som sägs bygga på GSS/T- lagen tillämpats vid flera förband.
  Man anställer enligt egen utsaga enligt lagen, individer för heltidstjänstgöring under dagar upp till år. Vissa förband kallar det för deltidsanställning?
  De anställda anställs som ersättning för tjänstlediga, som semestervikarier, för kortare kurser, deltagande i övningar, som B-styrka, som uppfyllnad i förband eller breddningspersonal (extra fordonsförare m.m.) som vakt och beredskapspersonal eller ersättning för dessa m.m.
  Min undran är hur dessa redovisas i statistiken?
  Är det misslyckade GSS/T som ej stannat den stipulerade tiden enligt lagen?
  Är det någon ny form av lyckade GSS/T som inte behöver stanna längre än några dagar?
  Under vilken rubrik hittar jag denna kategori?

  Är det denna typ av soldater som skall stå för tillväxten?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 17. För marinens del har 4.sjöstridsflottiljen fått en "ökning" relativt tidigare år p g a att man tillförs en Visbykorvett samtidigt som planerad halvtidsmodifiering av röjdykarfartyget Spårö och generalöversynerna på minröjningsfartygen av Kosterklass blivit skjutna på framtiden vilket medför att man genomför verksamhet istället. I realiteten inte någon ökning eller satsning.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna