17 februari 2014

Slutreplik Schulte: Om en underfinansierad försvarsbudgetFredrik Schulte, riksdagsledamot för de Nya Moderaterna fortsätter att argumentera till förmån för att försöka rensa smolket i bägaren som uppstått efter det egna partiets snart åtta års minst sagt bedrövliga försvarspolitik. Det går inte så bra för Schulte kan man konstatera då argumentationen haltar betänkligt i de flesta fall. I det senaste inlägget finns så många märkliga påståenden att jag för en stund övervägde att inte lägga någon energi på att bemöta detta, men jag ändrade mig. 

Att Schulte nu engagerar sig i försvarsfrågan är i grunden positivt, men att kunna erkänna sina kompetensbrister är en styrka. Det vore således klokt om Schulte lyssnade in den mycket aktiva försvarsdebatten under en längre tid istället för att genast döma ut och argumentera för sina personliga uppfattningar. Detta tror jag tror skulle gynna Schultes trovärdighet i debatten.

Just nu för vi den här debatten på helt olika plan. Det blir näst intill pinsamt att diverse försvarsbloggare nödgas förklara fakta rörande Sveriges försvar och säkerhet för en folkvald riksdagspolitiker som fått svenska folkets förtroende. Det är Fredrik Schulte m.fl. som ska fatta de avgörande besluten rörande Sveriges försvar och säkerhet. Jag är uppriktigt bekymrad.

Även om jag inte har för avsikt att kommentera hela Schultes senaste inlägg så finns det dock några punkter jag känner mig manad att kommentera då det helt enkelt blir för osakligt.


Försvarsbudget under Alliansregeringens två mandatperioder

Här har uppenbart väldigt få moderater valt att se sanningen om finansieringen så som den är. Inte försvarsminister Karin Enström och inte Fredrik Schulte. Så här ligger det nämligen till.

När Alliansregeringen tillträdde 2006 så låg försvarsanslaget på 1,5% av BNP. I dag ligger den runt 1,1%. En sänkning med 0,4% vilket i försvarssammanhang är en mycket stor reducering!

Om vi istället talar i faktiska termer av kronor och ören så kan man titta på regeringens egen statistik och konstatera följande. Statens militära utgifter för år 2006 låg på 40,5 miljarder kronor. Utgifterna för år 2012 var 41,25 miljarder kronor. Det intressanta blir om man räknar om anslaget för år 2006 till 2012 års penningvärde. Då hamnar vi på nämligen på 44,7 miljarder kronor.

I verklig köpkraft handlar det om en reducering på 3,45 miljarder! Detta förklarar med all önskvärd tydlighet siffrorna från SIPRI som visar att försvarsanslaget under samma period reducerats från 1,5 till 1,1% som andel av BNP.

Trots detta anser regeringen att man ökar försvarsanslaget och satsar på försvaret. En inte så klädsam omskrivning av verkligheten!

I sitt inlägg anser Herr Schulte att vi borde kontakta FOI och fråga hur det verkligen står till med ekonomin! Då väljer jag att via min knivskarpa kollega "Teaterdirektören" citera några stycken ur FOI rapport från oktober 2012 FOI-R-3508-SE av Peter Nordlund och Janne Åkerström med det mycket talande namnet "Försvarsutgifter i budgetkrisens spår".

"I en ny rapport från FOI jämförs försvarsutgifter i tio olika länder. Sveriges försvarsutgifter har minskat snabbare än i de övriga länderna." 
"De svenska försvarsutgifterna har gått från en första- till en sistaplats bland de nordiska länderna under 2000-talet, mätt som andel av BNP."  
"Sverige är ett av de länder inom Europa och Nato-sfären (inkl. partners) som kraftigast minskat sina försvarsutgifter, procentuellt, sedan millennieskiftet."

När Nordlund och Åkerström sedan summerar det hela kommer man fram till följande.

"De svenska försvarsutgifternas utveckling, under den studerade perioden, sticker ut i en internationell jämförelse. Bland studerade länder har Sverige haft den klart lägsta utvecklingen av försvarsutgifterna sedan år 2000 och BNP-andelen har gått från en topposition bland de studerade mindre länderna till en sista-position."

Det är nog få som förstår vad Fredrik Schulte vill försöka bevisa i sitt senaste blogginlägg. Siffrorna verkar vara ett eget påhitt, och någon spårbarhet finns inte. Siffrorna som presenteras i detta inlägg är däremot hämtade från regeringens (försvarsdepartementets) egen statistik över försvarsutgifter samt hos SIPRI. Två instanser jag hoppas Fredrik Schulte finner trovärdiga. Jag hoppas innerligt att någon partikollega vid tillfälle kan sätta sig ner med Schulte och förklara hur verkligheten inom försvarspolitiken ser ut. Jag vet att det fortfarande finns en hel del kloka moderater där ute med djup sakkunskap.


Är Insatsorganisation 2014 underfinansierad?

Schulte tar i sin replik upp frågan huruvida insatsorganisationen är underfinansierad... Det blir ånyo mycket uppenbart att Schulte, trots att han är en folkvald riksdagspolitiker inte följt den allmänna försvarsdebatten som förts på riksplanet med full intensitet sedan sommaren 2012. För allmänheten började det i Almedalen 2012. Här pekar ÖB på att det saknas 3,5 miljarder, och då är inte pengar till anskaffningen av JAS 39E inräknat. ÖB pekar på att om anslaget inte ökas så måste en hel försvarsgren avvecklas.

I nyårsintervjun med SvD pekar ÖB på det ofinansierade materielberget (materiel som måste omsättas) som då omfattade 25 miljarder kronor.

Det hade räckt med att läsa dagstidningar för att hålla sig uppdaterad om det ekonomiska läget. SvD skrev inför RB7 en artikel om att det saknades ca 4 miljarder per år. Trots detta har Schulte inte en susning om varför jag i mitt tidigare inlägg skrev att det saknades ca 5 miljarder.

I ett måhända naivt hopp om att inte citeras ur sitt sammanhang är mitt svar på rubrikens fråga: jag har inte en susning. Jag jobbar inte med försvarsfrågor på daglig basis och saknar sådan detaljkunskap. Jag är tveksam till att någon politiker skulle besitta den, eller bör så göra för den delen. Detta är uteslutande en fråga för opolitiska tjänstemän, riksrevisionen och försvarsmakten att reda ut. 
Skulle deras slutsats landa i att så är fallet, välkomnar jag att regeringen ökar försvarsanslagen, MEN, jag tänker absolut inte ta enskilda officerares bedömning av situationen (eller ens alla officerares). Att Skipper menar att det behövs anslagsökningar på exakt 5 antal miljarder är helt enkelt inte tillräckligt gott underlag för mig som beslutsfattare att basera mina ställningstaganden på (när man kommer med sådana påståenden är det dessutom klädsamt att motivera dem lite mer i detalj). Alla yrkeskårer kommer alltid argumentera för mer resurser till deras arbetsplatser. Märkväl, bedömningen ska inte göras av politiker, utan just av oberoende ”ämbetsmän”. Låt oss vänta och se kommande utvärderingar. Jag har inget problem med att backa och öka anslagen för att nå de av riksdagen uppställda mål.

Det här innebär att Schulte bör stå för sitt löfte och backa, och därmed verka för att öka anslagen. För nu är påståendena presenterade i detalj, och det är inte heller en enskild officers bedömning.

Det visade sig även att det saknades mer är bara 4 miljarder för att förverkliga IO14 d.v.s. den organisation som regeringen beställt av Försvarsmakten. Det framgår än mer tydligt i Försvarsmaktens svar på regeringsbeslut 7 från 2012 som avhandlar just den långsiktiga ekonomin. Det är således inte undertecknad som drar till med summan "ca 5 miljarder".

Det sammanlagda merbehovet på de anslag myndigheten disponerar bedöms i tioårsperioden 2014 till 2023 omfatta ca 4 450 mnkr årligen. Detta utgör ca 10 procent av det totala anslaget.
Prolongerade anslagsramar innebär att förmågan att genomföra en gemensam operation för att möta ett begränsat väpnat angrepp får avgörande begränsningar.

Med detta så kan vi härmed avsluta debatten om huruvida den av riksdag och regering beslutade försvarsreformen är underfinansierad eller inte. Att läget har blivit ännu värre sedan dess (eftersom ingen substantiell anslagsökning har skett) så har läget förvärrats ytterligare sedan svaret på RB7 presenterades. I Försvarsmaktens perspektivplanering som släpptes sent som i oktober 2013 så förklarar man numera att IO14 inte längre är möjlig att förverkliga med nuvarande anslagsnivåer.
Konsekvenserna av prolongerade anslagsramar är så omfattande för den operativa förmågan 2020 att det fordras en översyn av Försvarsmaktens uppgifter. Den gradvisa reduceringen av operativ förmåga får efter hand allt mer omfattande konsekvenser.

En ännu mer intressant koppling till Schultes grundlösa och egenhändigt komponerade påstående om att anslaget för försvarsmateriel är för högt återfinns även detta i Försvarsmaktens perspektivplanering.

Insatsorganisation 14 kan inte realiseras, då den framför allt materiellt inte kan uppfyllas.

Om man inte litar på Försvarsmaktens bedömningar kan man titta på vad riksrevisionen säger i sin senaste rapport. Där finns både den ena och den andra bristen uppradad. I sammanfattningen konstaterar riksrevisionen att

Försvarsmakten kommer varken idag eller de närmaste åren att kunna nå upp till de krav på insatsverksamheten som riksdagen och regeringen har beslutat. Det saknas både tillräckligt med personal och materiel. 
– Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet.

Med dessa rader avslutas härmed debatten med moderaten Fredrik Schulte för den här gången. Jag har förvisso god lust att bemöta ännu fler av Schultes påståenden. Ett exempel är uttalandet om "att tvinga människor genomlida värnplikten mot sin vilja"! Ett påstående jag anser är ett osmakligt uttryckt från en riksdagspolitiker. Om inte annat är det lite av ett hån mot alla de som med stolthet har bidragit till Sveriges säkerhet genom sin värnplikt på ett förtjänstfullt sätt! många kvinnor har dessutom gjort det av egen fri vilja, något Schulte helt bortsett från.

Jag hoppas Fredrik Schulte från och med denna dag kommer att följa försvarsdebatten mer regelbundet och genom detta tillgodogöra sig relevanta fakta inför fortsatt, mer saklig argumentation. Det räcker med att läsa DN och SvD för att skapa sig en tillräckligt god bild. Det skulle lyfta debatten flera nivåer!


12 kommentarer:

 1. Fredrik Schulte är kommunpolitiker från Täby. Dom är ju direkt kända för att bry sig mycket om försvaret..

  SvaraRadera
 2. Om nya moderaten Fredrik Schulte har ambitionen att övertyga försvarsbloggare kan Schulte börja med sina egna argument och kvalitetssäkra sitt underlag. Svepande formuleringar om värnplikt är teoretiska och inte något som Schulte själv har erfarenhet av.
  Har länge tyckt att ekonomi redovisas på ett splittrat och fragmenterat sätt, finns inget bra IT stöd. BI-Business Intelligence kan samla och strukturera alla olika beslut och kostnader, det ger en tydlig och överskådlig kontroll. Det saknas en pedagogisk och effektiv presentation av försvarets ekonomi.

  SvaraRadera
 3. Tack för ett mycket bra inlägg,
  Tänkte bara fråga i fall man räknat på hur mycket försvarsanslaget har minskat reellt om man tar in inflationen och dess inverkan på vad man faktiskt får för miljarden 2006 som 2014? Teoretiskt borde anslaget öka för att ha samma köpkraft som tidigare om inte så sker sker väl en regelbunden minskning av FM:s budget i storleksordning såsom inflationen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man räknar reellt på vad försvarsanslaget minskat sedan uppräkning stoppades i början av 90-talet har försvarsanslaget i princip halverats realekonomiskt. Prisuppräkningen borde för en oförändrad köpkraft innebära ett anslag kring 80 miljarder. Här blir det tydligt vilka andra prioriteringar Sverige haft de senaste tjugo åren. Jag tycker själv det är välgörligt att inte enbart titta på bnp-måttet. Det kan leda fel. För att få ett till prerspektiv kan sägas sthlms landsting omsätter cirka 80 miljarder årligen och att statens utgiftsområden summerar till drygt 900 miljarder årligen. Tjohopp.

   Radera
 4. Jag hade samma upplevelse i debatten med Johan Forssell (http://aktieingenjoren.blogspot.se/2014/02/att-se-ratt-nyckeltal.html).

  Det är bra att politiker visar intresse för frågan men det är samtidigt skrämmande hur de aktivt undviker att skaffa sig ett bra informationsunderlag.

  SvaraRadera
 5. Det vore mig främmande att kalla någon för träskalle, men medge ändå att det är gott virke i de Nya moderaterna.

  SvaraRadera
 6. Jag har läst (Både Schulte och Skipper), begrundat och tänkt lite.
  Jag kommer att tänka på IO18 som nyligt presenterats för oss som jobbar inom FM.
  I planen för IO18 kan man tydligt se att det ska övas mindre, och vi ska ha färre heltidsanställda än idag.
  Övningstillfällen för GSS/T Och RO skall också minskas trots att deltidsorganisationen skall utökas. Anslagen är på tok för låga för att ha råd med den ökade mängden tidvis tjänstgörande personal. Vilket gör det hela otroligt svårt, om inte omöjligt. I nästa steg kommer bristen på materiel.

  Sist, men inte minst så råder det akut personalbrist, vi har inte människor nog att fylla de vakanser som finns på förbanden. VI har inte Officerare nog att utbilda GMU kullarna utan att minska på vår egen verksamhet. Många av mina kollegor slutar för att istället plugga på civila högskolor. Det om något är också bekymmersamt.
  Tack för en bra blogg!
  //SpecOff A9

  SvaraRadera
 7. Fortfarande pratar man bara pengar och procent.

  Ingen diskuterar regleringsbrevet och vad som FM egentligen skall försvara, och hur detta skall realiseras.

  SvaraRadera
 8. Ni måste ha i minnet är att politiker sett rent generellt inte är några raketforskare precis. Relativt få av dem har någon högre examen och många har faktiskt i princip bara grundskolekompetens. Visserligen har de flesta moderater i ledande ställning hyfsade utbildningar eller omfattande arbetslivserfarenhet rörande mer avancerade sysselsättningar i stort. Ingen skulle drömma om att starta upp någon mer omfattande verksamhet civilt med dessa som ansvariga. Mona Sahlin har ju rekordet i snabba och vansinniga konkurser och för detta blev hon kallad att hon hade bred erfarenhet inom näringslivet och målades upp som någon allsaglig expert hos sossarna. Det är skrämmande på vilka nivåer våra kommuner och vårt land styrs!

  SvaraRadera
 9. Politikerförakt i kombination med personangrepp enligt tidigare mönster,
  Slutsatsen är som vanligt....bemöda dig inte att diskutera utan det är bättre att inte bry sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle snarare säga att vi som företräder särintresset Försvarsmakten försöker få till en diskussion med så-därintresset på den politiska sidan, men det verkar som förgjort. Nu utgör nog Schulte ett undantag för han ger sig med stor frejdighet in i debatten, men jag förstår att Skipper drog sig lite för att bemöta Schultes inlägg p.g.a. de kvalitetsbrister som inlägget innehåller. Dock fungerar det som omväxling till de Nya moderaternas ytliga och tröttsamma testuggande. Man väljer (kanske klokt nog) att inte delta i försvarsdebatten i ögonhöjd, troligen för att logik och verklighetsförankring inte är kompatibelt med egen retorik, som inom parantes sagt inte är särskilt bra.

   Jag tror att det du tolkar som politikerförakt i själva verket är besvikelse över det egna partiets agerande inom försvars- och säkerhetspolitiken. Inte ens den moderata försvarsministern informerades om vad de Nya planerade i form av minskad försvarsbudget. Den oannonserade moderata omsvängning i försvarsfrågan efter valsegern fick nog ett antal medlemmar att lämna partiet. Själv vet jag inte vad som skall hända för att jag skulle återkomma som medlem till de moderata leden. Man kan lura mig en gång, kanske två men inte tre.

   Nu verkar det som att man i sitt förakt för väljarna drar igång en negativ kampanj, d.v.s. att berätta allt ont som oppositionen företräder men inget eller lite om egen politik.

   Jan Burman har rätt i sak. Det saknas kompetenskrav för att bli minister eller riksdagsman i Sverige eller som man säger i US of A; It´s not what you know, it´s who you know.

   Radera
 10. LästeSocialdemokraternas motion om försvaret, den nedre halvan är intressant i mina ögon. Där är det tydligt att marinen är viktig del i skalförsvaret och att Visbykorvetterna skall beväpnas enligt ursprunglig plan, det måste inbegripa LV robot bla. jag tolkar dessutom att antalet ytstridsfartyg bör utredas och det låter i mina öron som åt det positva hållet. Gotland ser ju solklart ut för alla förbandstyper. LV försvar av riket med medel OCH långräckviddig robot, men dessutom till flygbaserna. Jag ställde även fråga till Allan Vidman på hans på hans blogg och fick tycker jag ett positivt svar, om försvarberedningens arbete, och hans intressanta åsikt om Hultqvist. I den här motionen se länk nedan, så har ju riksdagsdgruppen (S) sina namn underskrivna (Vidman uttryckte viss oro för (S) riksdagsgrupp som en belastning för Hultqvist. men den här motionen ser ju lovande ut, det måste ju vara något S-partiet står bakom, eller hur? Kommentarer till denna, Skipper? (gärna andra kloka försvarsbloggare också). länken: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forsvar-och-samhallets-krisber_H102Fö247/?text=true

  Allan Vidmans inlägg med min fråga om försvarsberednings arbete : http://allanwidman.blogspot.se/2014/02/carl-af-forsell.html#comment-form

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna