14 juli 2014

Den ständigt minskande MarinenDet här inlägget kommer att avhandla ett ämne som jag snart skrivit ett hundratal inlägg runt och något som jag därmed också anser är mycket viktigt att debattera, nämligen vår marin och det för vårt rikes säkerhet mycket problematiska faktum att den mer eller mindre håller på att raderas ut. Anledningen till ytterligare ett inlägg i samma ämne är att Mikael Holmström i dag mycket förtjänstfullt belyser den marina aspekterna av försvarets förfall i en ny artikel på SvD.

När jag själv för inte så särskilt länge sedan började i Marinen bestod flottan av 30 robotbestyckade ytattackfartyg, ett tiotal ubåtar och så många minröjningsfartyg och minsvepare att det inte gick att hålla reda på det exakta antalet. Några av dessa fartyg var förvisso inte rustade och bemannade, men de fanns där i materielberedskap om de skulle behövas med kort varsel. Då kunde man kalla in en krigsbesättning som hämtades ur värnpliktiga som nyligen muckat och officerare som bemannade marinens skolor etc. Utöver dessa fanns ett stort antal andra fartyg för olika ändamål. Vi hade även ett alldeles eget marinflyg där vi själva disponerade 14 stycken tunga ubåtsjaktutrustade hkp 4, ett ubåtsjaktflygplan och ett antal mindre helikoptrar. Då ska man även minnas att detta var under en tid som präglades av avspänning i närområdet, i ett Europa där murar föll och där ryssar talade mer om "glasnost och perestrojka" än att rusta sina militära styrkor.

I dag, i nådens år 2014 när det är krig i Europa och det säkerhetspolitiska läget i vårt omedelbara närområde är sämre än någonsin. Så här spänt har det inte varit sedan kalla kriget. Samtidigt så är då vårt eget försvar mindre än vad det någonsin tidigare har varit, och för Marinens del så har flottan inte varit så här liten sedan Gustav Wasa var kung i Sverige. Vi pratar ungefär om den 7 juni 1522. Kustartilleriet, sedermera Amfibieregementet (i singular) är dessutom näst intill totalavvecklat, endast spillror återstår.

Flottans verkansdelar består i dag av sju ytstridsfartyg och fyra ubåtar. Till detta kan läggas sju minröjningsfartyg som ska klara av att hålla samtliga viktiga leder och hamnar öppna i händelse av kris eller krig. Det fornstora Kustartilleriet av några ynka kompanier på Berga och en handfull bevakningsbåtar i Göteborg.  Det är vad den svenska Marinen kan ställa upp med i dag, men även i morgon om det säkerhetspolitiska läget försämras ytterligare. Därför måste det politiska svamlet om satsningar och ökad förmåga omsättas från att enbart vara fina ord till konkret handling, och det måste ske här och nu!

Det Mikael Holmströms artikel handlar om är den utökade marina närvaron i Östersjön som så vackert utlovats av våra skönmålande och valseger-suktande politiker i samband med att Ryssland gick in i Ukraina. Helt plötsligt så var det både politiskt gångbart och viktigt att lova saker som skulle öka försvarsförmågan. Svenska folket brydde sig för någon vecka om vårt försvar innan de återgick till tron på den eviga freden. Men istället fortsätter vår Marin att krympa(!) Detta trots att Ryssland gick in i Tjetjenien 1999 strax efter att Vladimir Putin blev premiärminister. Detta trots att Ryssland år 2008 gick i krig mot Georgien under Vladimir Putins ledning, då som president. Trots att Ryssland efter kriget i Georgien startade en omfattande militär reform där man satsar 5000 miljarder kronor (ca 120 årliga svenska försvarsanslag) på att bygga upp en toppmodern militärmakt som man övat i stor skala. Detta trots att Ryssland nu börjar använda sin militärmakt i krig och erövrar andra länders territorium. Trots allt detta blir våra politikers fina ord om satsningar, inget annat än just bara ord!

Holmström tar i artikeln upp det faktum att de sex bevakningsbåtarna av typ 80 som har nyttjats för övervakning av svenskt sjöterritorium nu ska avvecklas utan ersättare. Vad som är än mer anmärkningsvärt, och något som tidigare ej kommunicerats via officiella kanaler är att Försvarsmakten nu väljer att ersätta sex bevakningsbåtar med de 30 år gamla korvetterna Stockholm och Malmö - som dessutom degraderas till vedettbåtar och blir därmed också av med beväpning och sensorer.

Vän av ordning kanske minns att jag för två år sedan i en artikel i KÖMS tidskrift TiS förespråkade att dessa två fartyg skulle få leva vidare just i rollen som sjöbevakningsfartyg. Men då var den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde helt annorlunda, och jag argumenterade då för att fartygen skulle vidmakthållas i nuvarande konfiguration som korvetter i syfte att skapa redundans. Jag har dessutom fått ny information som innebär att jag funderar över om det verkligen är rätt beslut att köra vidare med dessa fartyg på obestämd tid med enbart mindre materiella åtgärder?

Den ursprungliga planen var att dessa trotjänare skulle avvecklas. Försvarsmakten har tidigare hävdat att de nått sin "end of life" vilket är helt rimligt med ett fartygssystem som skrovmässigt är 30 år och som redan under ubåtsjakten på tidiga 90-talet hade förbrukat sin beräknade gångtid. Som ersättare för de sex bevakningsbåtarna och för den delen inte minst västkustens ensamma trofasta försvarare och prototyp för de sedan länge avvecklade patrullbåtarna - HMS Jägaren - så skulle de två korvetterna Göteborg och Kalmar byggas om. Just detta ärende har avhandlats på denna blogg åtskilliga gånger, det har skrivits frågor till försvarsministern och det har debatterats i riksdagen. Men några beslut har fortfarande inte fattats och fartygen ligger således avrustade och förfaller allt mer.

Försvarsmakten har nu strukit dessa fartyg ur den marina rustningsplanen och frågan är om detta är kommunicerat till försvarsdepartement? Försvarsutskottet visste inget om detta i alla fall. För det handlar till syvende och sist om att Försvarsmakten återkallar ett tidigare insänt underlag för ett regeringsärende som förhoppningsvis låg nära till hands att effektueras nu när problematiken med Kockums nu är löst. Men läser man Holmströms artikel så framgår det med all önskvärd tydlighet att Försvarsmakten strök detta av ekonomiska skäl, d.v.s. att man inte anser att pengarna räcker till.

Här har vi då pudelns kärna. Politikerna lovar dyrt och heligt satsningar på försvaret och ökad förmåga. När verkligheten kommer i kapp så innebär det för Marinens del att inte ens vidmakthållande av befintliga skrov är ekonomiskt genomförbart p.g.a av den omfattande underfinansieringen. Läs gärna Wisemans senaste inlägg där han med förfinad precision sätter fingret på exakt vad det hela handlar om...
Den moderata försvarspolitiken summerad efter 8 år är precis som föregående socialdemokratiska för lite, för sent och alldeles för ihåligt. Här skrivs ut försvarspolitiska checkar i mängder och det är checkar som finansministern inte har för avsikt att lösa in. Tyvärr får detta också säkerhetspolitiska konsekvenser, inte bara för Sverige utan även för våra grannländer.

För rikets säkerhet innebär allt det här vissa saker. Om man nu skrider till verket med att avveckla vapen och vissa sensorer på korvetterna Stockholm och Malmö och bygger om dessa till renodlade bevakningsfartyg likt HMS Jägaren (detta görs enbart för att minska underhållskostnader) så reducerar vi den marina försvarsförmågan, det är enkel matematik. Fartyg utan vapen göre sig icke besvär vid annat än i djupaste fred, det torde även den mest skönmålande försvarspolitiker förstå.

Vidare så kommer som nämnt tidigare de två korvetterna HMS Göteborg och HMS Kalmar enligt Försvarsmaktens liggande plan inom några år att övergå till att bli rakblad eller något annat där det krävs högkvalitetsstål, trots att de skrovmässigt, efter omfattande skrovkonditionskontroller, har konstaterats vara i mycket gott skick.

Återstår då de två sista korvetterna m/ä i riket, HMS Sundsvall och HMS Gävle, så är även dessa i stort behov av en halvtidsmodifiering för att kunna leva vidare enligt plan. Materielåtgärder som även dessa är planerade och ligger som ett regeringsärende. Hur stora åtgärder som ekonomin i dagsläget medger är dock oklart. HMS Gävle är sedan några år tillbaka dessutom avrustad och tagen ur tjänst vilket inte framgår av Holmströms artikel.

Börjar man då räkna på antalet korvetter (bestyckade fartyg som kan bidra till rikets säkerhet) så kan vi konstaterar att det ånyo kommer att bli svårt att hålla den beslutade numerären sju om inte regeringsbeslut fattas trots att vi behöver försvarsförmåga "här och nu". Man kan bara konstatera att det numera handlar om det berömda uttrycket #lågnivå när det kommer till Marinens numerär av ytstridsfartyg. Finska flottan som tidigare alltid varit lillebror har nu fler robotbestyckade fartyg än den än den svenska och veteranflottiljen har lika många "ytstridsfartyg" som hela Försvarsmakten förfogar över. 

Vad borde då göras?

Som alltid handlar det om att vårt försvar måste finansieras. Våra politiker vill uppenbart inte betala för vad ett försvar kostar, inte ens för det försvar som de själva har beställt. En orsak till detta är att allmänheten, d.v.s. svenska folket inte är medvetna om hur litet försvar vi faktiskt har i dag, och därmed så är det väldigt få som kan syna korten.

Våra politiker måste sluta ljuga, skönmåla och sätta partipolitik framför rikets säkerhet. Det duger inte längre. Säger man att försvarsförmågan ska ökas så innebär det för Marinens del att antalet fartyg och besättningar måste ökas och därmed måste även regeringsbeslut 5/13 skrotas. Utöver detta krävs det utökade resurser till kvalificerade övningar.

När det kommer till Marinen och åtgärder som bidrar till att det politikerna säger ska omsättas i praktiken så borde följande genomföras:


 • Öka Marinens personalram så att fler besättningar kan utbildas och sättas samman. Antalet individer i stabstjänst bör minskas.
 • Vidmakthåll HMS Stockholm och HMS Malmö som korvetter under tiden materiella åtgärder genomförs på andra korvetter i syfte att hålla uppe numerären sju. Avveckla ej vapensystem och sensorer.
 • Tillse att Marinen kan genomföra mer kvalificerade övningar i förband och i samverkan med Flygvapnet.
 • Lägg omedelbart en beställning på modifiering av samtliga fyra korvetter av Göteborgsklass och tillse att dessa blir operativa stridsfartyg som så snart som möjligt, det är här och nu som förmågan behövs, och den kanske behövs ännu mer i morgon. Det innebär att vi utökar numerären av ytstridsfartyg till nio. Fortfarande för få, men bättre än sju.
 • Inom ramen för det nyligen erhållna regeringsbeslut 6/14 att "utreda möjligheter för utökad samverkan avseende övervakning av territoriet" så bör Kustbevakningen bli en fristående del i Marinen, och därmed kan Kustbevakningens flotta av 16 bevakningsfartyg nyttjas även för marin sjöbevakning. När detta är genomfört kan HMS Stockholm och HMS Malmö avvecklas.
 • Börja redan nu studera anskaffning av nya ytstridsfartyg så att befintliga fartyg på sikt kan omsättas samt att numerären kan utökas ytterligare. Anskaffning av robotluftvärn till befintliga fartyg  måste också ses över.

Detta kommer att kosta pengar, men samtidigt är det inga orimliga summor det handlar om. Våra politiker måste skjuta till ekonomiska medel, men samtidigt bör Försvarsmakten även överväga att prioritera den marina förmågan högre än vad man gör i dag då Marinen alldeles uppenbart är satt på svältkost. Det framgår med all önskvärd tydlighet i den gemensamma materielplanen. 

Vidtar vi ovanstående åtgärder så har vi tagit ett steg i rätt riktning till skillnad från i dag då näst intill samtliga steg sker i fel riktning p.g.a. ekonomin trots politiska löften om ökad förmåga. För övrigt kan vi också hoppas på att samtliga fem korvetter av Visbyklass snart blir levererade...

I morgon avser jag skriva några rader om ubåtsjakt och annat runt detta ämne.


12 kommentarer:

 1. Hmmm.. ser att det fortfarande lutar åt en haltidsmodifiering av HMS Jägaren inom en snar framtid. Den lilla båten kommer nog att leva kvar tills dess kustkorvetten HMS Uddevalla avlöser som det en gång var tänkt??

  Dundersuck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Vilket kommer först? Slutleverans av kustkorvetterna eller haltidsmodifiering?

  SvaraRadera
 2. Hm... Inte visste jag att regeringen & FI hade så mycket gemensamt ;-) D.v.s nedrusta nu!

  Simon Skämtaren

  SvaraRadera
 3. Skipper, när är det tänkt att samtliga korvetter ska vara slutlevererade?(dvs utan robotlv)...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du avser Visbykorvetter så förhoppningsvis i början av 2015. Dock skall det befintliga ubåtsjaktsystemet HYDRA successivt bytas ut på samtliga fartyg också. Klart under 2014 som framgår av kontraktet är bedömt förlängt.....

   Länk: http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2011---9/Saab-receives-order-from-FMV-concerning-hardware-to-naval-sonar-system-135137/#.U8PEmVaHutg

   Radera
 4. 'Den som inte upplever att de förändringar som ny genomförs ligger i linje med ens förväntningar bör överväga att lämna Försvarsmakten'

  Var det inte ungefär så Överbefälhavaren nyligen uttryckte det i Officerstidningen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dessutom går allt enligt plan och helt i linje med FMLs tankar och förväntningar, så passar inte galoscherna är det bara att beställa tid för inlämning på förrådet.

   Det finns dock en annan tolkning av "Den som inte upplever att de förändringar som nu genomförs ( i vår omvärld) ligger i linje med ens förväntningar bör överväga att lämna Försvarsmakten".
   Se parentes som förklarar innebörden i meningen.

   Men varför förhålla sig till verkligheten? Det verkar bara bli krångligt och dyrt!

   Det är ju bättre och enklare att stå där med tummen i mun och kissa lite i byxan och njuta av värmen;-)
   Snart är det val och då får en del nya arbetsuppgifter och så långt fram som till 2023 är det ingen som tänker stanna och ta något ansvar!

   Teaterdirektören.

   Radera
 5. Som allmänt intresserad av samhällsfrågor och säkerhetsfrågor i synnerhet tar man sig för pannan över hur våra kära politiker missköter sig och låter populism gå före rikets säkerhet.
  Jag vill tacka dig och andra framstående bloggare för era oerhörda insatser som trots situationen inger hopp till många.
  Tror du att stålbadet marinen genomgår kan vara en signal från FM mot regering och riksdag eller finns det överhuvud resurser att omfördela? Jag inser att FM som andra organisationer "slickar uppåt" och när man är i en position som inte längre har kontakt med "golvet" så brukar egenintresset gå före verksamheten.

  SvaraRadera
 6. Herr Skipper.

  Jag tycker ditt inlägg ligger lite ur fas med vad Marinchefen skriver i sitt "sommarbrev".

  "Vi kan med stolthet visa upp en av världens i dagsläget modernaste mariner."

  Den delen som försvarar vår framsida tillhör väl veteranbåtsklubben och ska man tro fartygskorten är väl inte baksidans genomsnittsålder så mycket efter?

  Teaterdirektören.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan bara hålla med och lägga till.

   Det är helt otroligt hur delar av FM fortfarande väljer att lyfta fram vår högtekologi, vår "personalekonomi", vår höga kompetens, vår effektivitet m.m. m.m. så fort de får möjlighet att möta media eller allmänhet. Grisen ska sminkas!

   Vad tror ni om ett nytt, nytänkande infomaterial vid nästa kajbesök med "öppet hus"? Där kan vi med stor rubrik skriva "Längsta kusten, minsta flottan" med en bild över Östersjön, en kortlek med vilka YS-fartyg som är fullt tillgängliga, respektive obemannade eller i malpåse. Finns säkert mycket mer. Läste att Ukraina försöker sig på crowd funding av sitt försvar, det vore definitivt också ett PR-trick att köra för den svenska marinen!! Kanske för att finansiera ny torped, eller varför inte robot-lv? Eller för att SAAB Kockums ska kunna påbörja studie av YS NY. (Eller ska vi kanske låta någon annan sköta den biten, så vi kan få någonting användbart i rätt tid till rätt pris istället för framtidens teknologi utan verkan vilket årtionde som helst..?)

   Radera
 7. Som vanligt så är verkligheten än värre än vad initierade reportrar som Mikael Holmström ändå redogör för: Man behöver bara nämna HMS Gävle som legat avrustad sedan December 2012, att det i dagsläget inte finns besättningar till alla ubåtar och att den vanligaste pjäsen i flottan, 40 mm Mk2, börjar närma sig gränsen för sin tekniska livslängd.

  Sen förstår inte jag hur man ska hinna konvertera Stockholmsklassen till vedettbåtar till Januari nästa år. Eller ska de bara klassas om och köras i det skick de är nu med viktiga system som gasturbin, hydrofoner och eldledningsradar lagda i malpåse? Då lär det inte vara mycket liv i systemen om några år med marginellt underhåll.

  SvaraRadera
 8. Har tröttnat på vad politiker säger när man jämför med hur de agerar.

  How can you tell when a politician is lying? His lips are moving.

  SvaraRadera
 9. Sittande regering bör schavottera inför den samlade världspressen. Jag föreslår att Försvarsmaktens personal sätter sig utanför Rosenbad beväpnade med varsin pappmugg. Gärna under en banderoll med texten "Samtliga bidrag till Försvarsmakten emottages tacksamt!". Men se till att tipsa CNN och annan utländsk massmedia först! (Svensk massmedia är pk = politiskt korrupt)

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna