19 december 2012

Uppdaterat: Kustbevakningen en del av Marinen?

Foto: Kutsbevakningen
I somras påbörjade jag ett längre inlägg som skulle avhandla Kustbevakningen och maritimutredningen som presenterades i juli. Inlägget publicerades tyvärr aldrig och har därför legat vilande fram till nu i väntan på att ämnet skulle bli aktuellt att ta upp igen. Med anledning av att Kustbevakningen under gårdagen lämnat sitt remissvar till utredningen SOU2012:48 maritim samverkan. En utredning som släpptes och debatterades mitt under brinnande Almedalsvecka, något som har avhandlats här på bloggen i ett tidigare inlägg.

Den ständigt återkommande frågan som rör huruvida Kustbevakningen (KBV) borde implementeras i marinen, alternativt om KBV även fortsättningsvis ska vara en egen myndighet tog med andra ord ny fart i och med maritimutredningen. Av den anledningen publicerade tidningen Bohuslänningen en artikel i ämnet, där man bland annat intervjuat bohuslänningen Roland Utbult (Kd) som sin vana trogen är mycket skeptisk till det mesta som har med förändring på västkusten att göra, och självklart då också skeptisk till en eventuell omorganisationen av Kustbevakningen "på västkusten".

Kustbevakningens personal är som förväntat mycket negativt inställda till att frågan ens lyfts och utreds, vilket man förvisso kan förstå. Vilken kustbevakningstjänsteman vill få cirklarna rubbade och i värsta fall förändrade arbetsuppgifter vid ett eventuellt inordnade under myndigheten Försvarsmakten? Men oavsett den personliga åsikten så borde man ändå kunna förvänta sig ett något mer professionellt förhållningssätt än vad regionchefen för region sydost Bengt Fernlund uppvisar i tidningens intervju. Fernlund gör följande uttalande i samband med frågan om närliggande eller överlappande uppgifter för myndigheterna Försvarsmakten och Kustbevakningen.
– Men vadå överlappande arbetsuppgifter? Jag har jobbat här sedan myndigheten var ny och i Kustbevakningen sedan 1980. Jag kan inte komma på en enda överlappande arbetsuppgift, säger regionchefen för Kustbevakningen i Göteborg, Bengt Fernlund och brister ut i ett skratt åt sitt egen konstaterande.
Pinsamt nog hade regionchefen Fernlund inte ens läst utredningen vid tillfället för intervjun. En utredning som i allra högsta grad berör hans egen verksamhet. Att vara påläst i ett ämne som detta är något man rimligtvis bör förvänta sig av en regionchef med både verksamhets- och personalansvar. Fernlund fortsätter med ytterligare ett uttalande som känns högst oseriöst.
– Det har funnits utredningar tidigare som vi inte hållit med om. Med respekt för att vi ännu inte sett så mycket av den senaste som vi nu talar om, bedömer jag att vi inte är odelat positiva till den heller. 
Med andra ord så har Fernlund och säkert många andra tjänstemän inom KBV, redan innan man ens tagit del av utredningen bestämt sig för att det är en dålig utredning, vilket kan tyckas vara mer än lovligt oseriöst.

Avdelningschefen på Kustbevakningen Dan Thorell är även han mycket skeptisk till utredningen och hävdar att man redan har ett mycket bra samarbete med marinen, så ur den aspekten behövs ingen sammanslagning anser Thorell enligt Bohuslänningens intervju. Vilket samarbete som Thorell avser framgår inte, men för den som har god kännedom av marinens dagliga verksamhet så kan man ganska snabbt konstatera att samarbetet mellan myndigheterna på det operativa planet till sjöss i dagsläget är ringa till intet.

Med ovanstående uttalanden som bakgrund kan det vara bra att påminna herrarna om vissa sakförhållanden kopplat till de uttalanden de har gjort i intervjun. Angående de enligt Bengt Fernlund obefintliga närliggande uppgifterna så har han uppenbart inte gjort hemläxan, eller möjligen hade han en dålig dag. För den som bara är någorlunda insatt i vad Marinen och Kustbevakningen sysslar med så kan man mycket enkelt konstatera att det självklart finns ett antal mycket tydliga överlappande/närliggande uppgifter där samverkan på det operativa planet definitivt skulle kunna ske betydligt bättre och mer samordnat. Detta kan man konstaterar genom att läsa KBV instruktion och uppgifter.
Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också ha förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer inom sitt ansvarsområde. Verksamheten bedrivs inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på land i anslutning till dessa vatten.
Ovanstående uppgifter är alltså Kustbevakningens huvuduppgifter. Det finns med andra ord tydliga samordningspunkter oavsett vad herrarna Fernlund och Thorell vill göra gällande. Redan i dagsläget är det Marinen som förser Kustbevakningen med en sjölägesbild vilket tydligen Fernlund glömt bort, och när det kommer till närliggande uppgifter så är den främsta av dessa sjöövervakning med fartyg till sjöss.

Både Marinen och Kustbevakningen bedriver havsövervakning med fartyg från båda myndigheterna parallellt, men för helt olika syften. Inte optimalt på något sätt!

Här finns en solklar samordningsvinst där KBV har betydligt bättre fartygsresurser än vad marinen i dagsläget har allokerade (BevB 80) för sådana uppgifter. Om KBV inordnas i marinen så skulle "de blåmålade fartygen" kunna utföra verksamhet till sjöss både för att lösa de militära uppgifterna för MTS räkning samtidigt som man fortsätter att lösa de civila övervakningsuppgifterna som man gör redan i dag.

Kustbevakningen förfogar dessutom över en helt unik resurs som Försvarsmakten i dag helt saknar efter att  marinflyget och Y891 avvecklades, nämligen havsövervakningsflygplanen DASH 8 Q-300. Dessa har en oerhört fin utrustning och har mycket framgångsrikt redan använts som MPA i Adenviken och Operation Atalanta EUNAVFOR, en militär insats. På hemmaplan finns i stort sett inget samarbete mellan marinens fartyg och kustbevakningsflyget. Här finns oerhört stora samordningsvinster, något som hade underlättats avsevärt om man återfunnits under samma myndighet.

Omvänt så har Marinen en beydande fartygsflotta som mer optimalt skulle kunna nyttjas för sjöräddning. Marinens dykeriresurser är en annan faktor som skulle kunna användas iom ramen för Kustbevakningens civila uppdrag. Marinens skolor och utbildningsanläggningar är också något som skulle komma KBV till bättre del vid en eventuell sammanslagning av myndigheterna.

Ett annat område där samordningsvinster finns är inom logistikområdet och upphandling. Där har en tidigare rapport från statskontoret under 2010 med namnet ökad sjöstödsamverkan redan konstaterat att det finns ett stort antal samverkansområden.

KBV genomför till skillnad från Försvarsmakten som använder FMV, sina upphandlingar på egen hand. Se KBV aktuella upphandlingar. Enbart genom att titta på dessa så kan man konstatera att det finns solklara samordningsvinster där exempelvis större batchavtal/upphandlingar normalt sett ger bättre pris. Det finns dessutom vissa brister i hur enskilda upphandlingar skett. FMV har den senaste tiden enbart upphandlat de nya Kustbevakningsflygplanen, samt lämnat visst tekniskt stöd vid större fartygsupphandlingar. I stället för att använda statliga FMV har KBV i stället bland annat nyttjat civila konsultföretag så som MEVEX i vissa upphandlingar.

Att det finns stor förbättringspotential inom ramen för KBV egenhändiga upphandlingar kan man konstatera i statskontorets rapport, något som skulle kunna förbättras genom att låta FMV genomföra framtida upphandlingar. Detta faller sig än mer rimligt om nu delar av FM Log verksamhet kommer att överföras till FMV och upphandling/logistik ligger inom samma hägn. Med detta är det inte sagt att en sammanslagning av FMV-FM Log är det mest optimala för Försvarsmakten i ett tillstånd av insats/krig, vilket är en helt annan historia.
Kustbevakningen har fått indikationer på att inköp har genomförts utan korrekta upphandlingsförfaranden och att andelen avrop från ramavtal kan ökas. Det senare bedöms bero dels på att ramavtal saknas för vissa områden, dels på bristande kännedom om existerande ramavtal och hur man använder dem samt vana att göra på annat sätt. Mot denna bakgrund är målet för översynen att öka Kustbevakningens efterlevnad av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och myndighetens interna regelverk för upphandling.
Inom sjöövervakningsområdet så finns självklart också ytterligare samordningsvinster. Här använder myndigheterna sig av helt olika system och där KBV använder systemet SJÖBASIS. Något ytterst märkligt i detta sammanhang är att Marinen levererar huvuddelen av all information till systemet, men man har inte rätt att ta del av den sammanställda informationen.

Om vi avslutningsvis backar tillbaka till anledningen till att detta inlägg nu publicerades. D.v.s. med anledning av Kustbevakningens remissvar i ärendet så kan vi i detta bland annat utläsa följande.
Kustbevakningen är negativ till att skapa ytterligare fora mellan myndigheter för samverkan. Istället kan de fora som redan finns utvecklas på områden där det saknas strategisk eller operativ samverkan.
 Kustbevakningen stöder inte utredarens idé att myndighetens verksamhet förs över i en ny myndighet tillsammans med marinens verksamhet. Fördelarna med att ansvaret för den civila sjöövervakningen behålls i en civil självständig myndighet i nära samverkan med Försvarsmakten, överväger fortfarande alternativet med att slå samman verksamheterna.
Kustbevakningens sjöövervakningsuppdrag, liksom ovan nämnda sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, är dessutom avgränsat till civila behov, vilket dess värre fortfarande medför hinder för Kustbevakningen att automatiskt och utan sekretessprövning lämna ut uppgifter ur Sjöbasis till Försvarsmakten.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Kustbevakningen inte är ett dugg intresserad av att bli inordnad i marinen vilket man aktivt försöker motarbeta. På ett sätt kan man ha förstående för detta. Men ur ett maritimt perspektiv är ytterst olyckligt att KBV som myndighet är så pass negativt inställda sill samordning då det skulle kunna innebära stora fördelar för båda de nuvarande myndigheternas verksamhet. Framför allt skulle statens samlade maritima resurser kunna utnyttjas mer optimalt, vilket är hela syftet med utredningen. Förhoppningsvis är Försvarsmaktens remissvar mer sakligt och objektivt i sin helhet.

Tilläggas skall göras är att de enda länderna i Östersjöområdet med en helt fristående Kustbevakningsmyndighet är Sverige och Tyskland, vilket innebär att vårt sätt att organisera oss är en Svensk uddalösning. I Norge, Danmark, Finland, Polen och de baltiska staterna är Kustbevakningsfunktionen en integrerad del i Marinen vilket känns både effektivt och relevant.

Sista ordet lär ännu inte vara sagt i det här ärendet.
Se alla tidigare inlägg med etiketten Kustbevakningen.

För den som vill läsa mer om Kustbevakningens polisiära befogenheter så kan man läsa det här.

Uppdatering 2012-12-19 21:40

Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS) har ingått som remissinstans och har nu lämnat sitt yttrande över utredningen.

KÖMS biträder i stort samtliga utredarens förslag för att nå en ökad grad av maritim samverkan men KÖMS anser också att det i ett antal fall är avgörande att gå fram  snabbare och något mer radikalt än vad utredaren föreslår. Huvudskälet bakom  denna uppfattning är att det i rådande struktur med den flora av berörda departement  och myndigheter som återfinns inom området kommer att krävas ett stort mått av handfast ledning och styrning av såväl departement som myndigheter för att åstadkomma önskvärda effekter.

Läs yttrandet i sin helhet på KÖMS webbsida här

41 kommentarer:

 1. Har en före detta kollega som jobbar som KBV:are sedan FB04. Om de skulle inordnas i Marinen skulle det ju helt plötsligt ställas krav... Han har berättat att han bara jobbar ca 10dagar i månaden för deras arbetsavtal tillåter inte mer. När de "patrullerar" föregås det inte av någon form av orderuttag eller ledning under tiden utan bara åka runt lite och sätta fast Svensson när han har tagit sig en öl på sjökrogen. Ytterligare en sak som försvårar är ju att KVB och Marinen INTE gillar varandra överhuvudtaget... Vi tycker att de är Skärgårdens minipoliser och de säger bara "Ådalen 31".
  Jag är tyvärr oerhört skeptisk till en sammanslagning... // Flottisten

  SvaraRadera
 2. Finns väll ingen annan myndighet än FM som vill låta FMV sköta uppköp????!

  SvaraRadera
 3. Kustbevakningen är Sveriges överflödigaste myndighet, skärgårdens parkeringsvakter och inte omtyckt av nån. En sammanslagning är inte bra, KBV besitter varken utbildning eller rutiner för att inlemmas i militär verksamhet, en fullständig nedläggning av Kustbevakningen är lämpligare och dess uppgifter och resurser fördelas mellan befintliga myndigheter:
  - Havsövervakning, sjöfartskontroll till Marinen
  - Sjöfartskontrollen av inre vatten (nykterhet, polisiära ärenden etc) till Sjöpolisen
  - Miljösaneringsmaterielen till Sjöfartsverket/ där isbrytarna är.

  Sjöräddning och miljöövervakning åligger alla statens sjögående delar.

  Se på Danmark eller för den delen Storbritannien, erfarna sjöfartsnationer som i princip saknar kustbevakning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sveriges mest överflödiga eller mest inkompetenta myndighet det är frågan? Härom året blev min son haffad av kustbevakningen pga fortkörning. Då sonen frågade ifall det gick för fort över grund eller för fort genom vattnet svarade kustbevakningens personal att det gick för fort enligt deras laserpistol. Kustbevakningens personal visste uppenbarligen inte hur man mäter hastigheterna till sjöss.

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
 4. Regel nummer 1 är att aldrig blanda civila och militär myndigheter.
  Skapar otydlighet även om det är något som alla älskar rationaliseringar. Är det något vi har lärt oss inom FM så är det
  att bara för att man omorganiserar så blir ej uppgifter färre och resurser flera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Maritimutredningen handlar om motsatsen, d.v.s. att med fler samordnade resurser kunna lösa samma uppgifter som i dag.

   Ur ett personalförsörjningsperspektiv så skulle en sammanslagning också gynna båda myndigheternas verksamhet då en intern personalrörlighet skulle gynna alla.

   Radera
 5. Tänk på vad vi behöver göra för att behålla de viktigaste statliga servicefunktionerna och våldsmonopolet i en krympande ekonomi. Självklart skall det samordnas, det jag skulle vara rädd om att inte störa är den ideella sjöräddningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns inget i maritimutredningen eller en sammanslagning av myndigheterna som skulle påverka den ideella sjöräddningen (SSRS).

   Radera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dylika websidor tillför inget till debatten.
   Som anställd i Marinen med en anhörig i KBV vet jag att det inte är så enkelt som 23:14 gör gällande.
   Tycka vad man vill om sjöfyllerilagen, fiskebestämmelser mm. MEN det är KBVs uppgift att kontrollera dessa och beivra brott, det är bara att acceptera eller ta sitt straff!
   Det finns säkert personer I KBV som skulle behöva göra något annat precis som i FM.

   /Anon Sjöinfo

   Radera
 7. Självklart är det så att det finns motstånd både inom FM och KBV till ökad samverkan/samarbete ang vissa frågor. Tyvärr tror jag att det reflexsmässiga motståndet är större inom KBV än inom FM.....
  En stor brist som jag ser det är att det idag inte finns någon möjlighet till krypterat samband mellan FM och KBV. Jag syftar på MADAT (mållägen och textmedd) mellan t.ex Sjöinfobat och KBV ftg/flyg. Detta skulle avsevärt förbättra samverkan mellan FM/KBV.
  Någon form av gemensamt orderuttag innan vissa patruller / STC skulle också underlätta.
  Jag menar inte att KBV skall övergå till att bara köra STC, dom har många andra uppgifter att lösa, MEN möjligheten att kraftsamla resurser blir avsevärt större om vi har ett gemensamt sambandssystem.

  Återkommer!

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 8. Huvudbloggen mycket bra skriven och rakt på sak. I dag har Sverige en oförmåga att samordna sina operativa myndigheter. Exempelvis hade Rikspolisstyrelsen kunnat stödja både Tullen och Kustbevakningen med framtagning och upphandling av fordon, uniformer och kommunikationsutrustning i form av Rakel. Nu kör en stor och två små myndigheter egna spår, främst för de tillhör olika departement som inte samordnas.
  Sjöfartsverket ett affärsdrivande verk som i grunden inte är operativt. Nu fick man ta över flygledarna från Luftfartsverket mm.
  Myndighets Sverige skulle definitivt må väl av att KBV tar över SARSjö och SARFlyg samt JRCC. Samt att KBV blir en självständig enhet i Marinen. I region Väst är man samlokaliserad på Käringberget. I region Öst skulle det finnas möjligheter till samlokalisering, exvis på Muskö. I MaRa där FMKC ligger skulle man kunna betjäna Rakel för FM och KBV i Göteborg resp Muskö. KBV stab o ledning kunde samarbeta mer med MarinBasen. Jag tror inte samarbetet är så bra som det sägs.
  En förändrad ledning av SAR Sjö skulle inte påverka SSRS organisation och uppgifter trots diverse utspel. Polisen har kritiserat SARSjö verksamheten att man ofta tappar bort utredning av brott. De flesta olyckor till sjö eller till land kan det oftast intialt mistänkas någon form av brott mot olika lagstiftning.
  Trots att utredningen pekar på samordning av FM helikopterresurser påbörjar FM avveckling av hkp 10 under 2013/II. SjöV har just genomfört och avslutat en komplett upphandling av nya SAR-hkp. Skandal.
  Men ett exempel på Sverige där vi utreder flera gånger om (Exvis HEMS) men ändå inte kommer till skott.
  RPS/Ano

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för en bra kommentar som tar upp många delar som är fakta. Jag bejakar i stort sett hela innehållet i kommentaren.

   - Att inte Polis, Tull och KBV är samordnade rörande upphandlingar är beklämmande!

   - Dina samordningsexempel i Göteborg, på Muskö och i Karlskrona är uppenbara. Marinen har dessutom ett stort utbyggt inrastrukturellt radar- och sambandsnät samt en omfattande ledningskapacitet som självfallet måste samordnas! Att detta inte redan är gjort är bara att beklaga för skattebetalarna.

   - Att FM planerar att avveckla Hkp-10 beror helt och hållet på att man köpt och är på väg att införa Hkp-16. Det finns varken pengar eller personalresurser att vidmakthålla fyra olika helikoptersystem i Försvarsmakten. Dock har FM deklarerat att det finns omfattande flygtid kvar i helikoptrarna, vilket skulle innebära att SjöV i nuläget hade kunnat överta dessa istället för att köpa nya egna (skandal). med motiveringen att Hkp-10 inte är anpassad för sjöräddning...Suck! Personligen anser jag att FM bör återfå uppgiften sjöräddning med helikopter och då kan både Hkp-14 och Hkp-16 användas.

   Låt oss hoppas att det äntligen händer någonting!

   Radera
  2. Nja, att man inte valde att genomföra sjöräddning med Hkp 10 var väl främst kostnadsrelaterat. Först måste helikoptrarna bli tillgängliga, därefter modifieras/livstidsförlängas och certifieras för civilt bruk. När man har gjort detta så kostar de mer än dubbelt så mycket per flygtimme jämfört med nya helikoptrar vilket enligt Sjöfartsverket innebär att nya helikoptrar blir billigare redan efter ett par år.

   Radera
 9. Tyvärr har jag inga som helst förhoppningar om någon förändring av nuvarande organisationer. Jag har sett ett flertal resultatlösa utredningar och har samverkat med KBV i drygt 20 år, revirhävdandet mot FM är helt överordnat ekonomi och verksamhet/uppgift (undantag för flyget som fungerar bra). SjöV är iallafall något mer resonabla. För att en förändring alls skall kunna ske måste alla organisationer först in under samma departement. /Birger

  SvaraRadera
 10. med marina kontakter så vet jag ingen som vill ta i Skärgårdens lapplisor ens med tång.
  det är at beklaga, men de får skylla sig själva när de haffar Svenssons och hävdar att de är "fulla" vid 0,2p. det är bara att titta på min sajt, http://www.alltom02promillepasjon.se samt www.båtfolket.se.
  Nu har bl.a SBU med 170.000 tusen medlemmar ställt sig upp och sagt, bort med förmynderiet på sjön.
  KBV har dessutom gått ut med regn lögn-propaganda i frågan, föga hedrande. Synd, så här har det inte behövt gå till, det leder absolut inte till ökad sjösäkerhet, tvärtom, det vi alla.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu förhåller sig ju på det viset att det är riksdagen som beslutar om lagar i Sverige. Att beskylla KBV för detta är är inte fair play. KBV har precis som polisen en instruktion vad man är ålagda att utföra för uppgifter. Vill man diskutera lagen, vilket man absolut ska göra, så ska du hålla de politikerna skyldiga och inte KBV.

   Radera
  2. För övrigt anser jag att man alltid ska vara nykter när man framför fartyg och båtar.
   Det finns tillräckligt med nyktra snedseglare på sjön som inte vet vad de sysslar med. Bliir dessa personer dessutom onyktra så kan det bara sluta på ett sätt.
   Jag anser även att det bör lagstiftas om ett krav på nautisk behörighet försatt få framföra snabba båtar.
   Men det är en helt annan diskussion.

   Radera
  3. Det är ingen idé att förklara. Ola förstår inte.

   Radera
 11. Intressant diskussion för att öka den överlag operativa förmågan av olika myndigheter längs sveriges kuster. Frågan är dock bara varför måste diskussionen övergå i någon form av sarkasm och kritik mot KBVs uppråtthållande av nuvarande lagar och förordningar som tex alkoholintag till havs. Alla som ser detta som ett argument varför KBV borde ingå i marinen borde således faktumet att en sammanslagning innebär att det är marinen som kommer att dra på sig folks ilska.

  Är detta bra för marinens varumärke?
  Tror folk att om en sammanslagning skulle ske så försvinner dylika vardagliga KBV uppgifter och KBVs resurser enbart skulle nyttjas för STC?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt. Håll debatten på en bra nivå.
   Nej, jag tror inte någon inbillar sig att uppgifterna skulle förändra vid en ev. Sammanslagning.
   Det handlar om mer optimalt nyttjande av statens förhållandevis få maritima resurser.

   Radera
 12. Ja nu när båtfolket är hemma, sitter väl Kbv på kammaren och hittar på motargument. Nya tidevarv och nytt tänk. Kan det även gälla Kbv och Sjöv??

  SvaraRadera
 13. Till Skipper. Ingen förordar fylleri, men vem är full vid 0,33cl starköl? Om så, då är Nobelfesten med alla glas ett enda stort fylleslag. Lagen är sjösäkerhetsmässigt kontraproduktiv, dess syfte har aldrig varit att öka sjösäkerheten. Syftena är helt andra, vi vet det idag. Jag håller med, skjut inte på budbäraren, men KBV har med all falsk propaganda, sitt sätt att myndighetsutöva, försatt sig tyvärr i en statusnivå där de med rätta fått benämningen skärgårdens lapplisor. Innan lagen hejade man på KBV, nu..
  Priset för att jaga ett icke-problem är högt. Att stödja lagar som inte är stiftade sakliga grunder är som att säga adjö till demokratin. Oförsvarligt resursslöseri med en världsunik moral-lag stiftad på lögner.
  om KBV kunde sätta ned foten och instämma med Transportstyrelsen, Sv. Livräddningssällskapet, Prof i sjörätt Hugo Tiberg, Ulf Hallberg f.d chef Räddningsverket med flera att denna lag skjuter långt långt över målet, gör om gör rätt, så hade KBV lyft sin status, men nu gör de precis tvärtom. Det intressen med försvararna av denna lag, vad är det de försvarar? Ja, såvitt jag kan se med alla fakta som finns så är det att införa alkoholfria zoner i små steg och att kasta samhällets knappa resurser i sjön, inget annat under lagens nuvarande former. Därom vittnar många. Olyckorna oavsett inblandning av alkohol är inte ens mätbara osv. När det gäller skjut inte på budbäraren så kan jag nämna att sjöpolisen i Sthlm mer eller mindre ignorerar lagen för de stödjer den inte heller, likaså medlemmar ur SSRS som skrev på båtfolket.se protestlistor på båtmässan, SBU med 170.000 medlemmar osv. Inget hindrar personal ur KBV att göra likadant.
  Vi ska sätta ned foten för förmynderi-lagar stiftade utan vetenskapliga belägg, det är vår plikt, vart tar gränserna vägen annars? Hälsar Ola

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ola, till att börja med så kan man ju inte jämföra en fest med att framföra båtar till sjöss när man pratar om alkoholkonsumtion. Den liknelsen är helt obsolet.

   På en fest är det brukligt att inmundiga alkohol, och du sätter dig knappast och kör bil därifrån.

   Som befälhavare till sjöss, om än på en fritidsbåt har man inte bara ansvar för sig själv och för sina passagerare, utan även de man möter. På sjön finns heller inga utstakade vägar med mittlinher och sidomarkeringar vilket gör miljön på sjön en mörk sommarkväll, med mycket sjötrafik betydligt mer riskfylld om du har alkohol i kroppen.

   Jag kan möjligen tycka att 0,2 är en lågt satt gräns. Men vilken borde gränsen vara, och hur ska man kontrollera att lagen efterföljs enligt dig? När är man så pass alkoholberusad att omdömet försämras?

   Personligen så dricker jag aldrig alkohol när jag är befälhavare till sjöss under privata former. Skulle jag göra det får någon annan nykter framföra båten. I tjänsten skulle jag inte ens ta en folköl till maten.

   Jag har därför svårt att förstå varför man så gärna vill vara berusad samtidigt som man kör båt? Vad är skillnaden jämfört att köra bil berusad?

   Radera
  2. Kruxet (ett av kruxen) med sjöfyllerilagen är att den medför absurda konsekvenser för fritidsbåtlivet. Om man ligger i en naturhamn en sommarkväll och tar två glas vin till middagen kan man tekniskt sett bli brottsling om man senare under natten tvingas förtöja om p.g.a. ändrade vindförhållanden. Och nej, det går inte att hävda nödsituation för någon sådan finns inte innan man kastat loss, och losskastningen innebär då att man kör båt full i lagens mening.

   Det är väldig skillnad på att köra bil och att köra båt. Vissa båtar må ha fartprestanda m.m. som motiverar bilförarliknande krav, men det gäller inte rakt av för all fritidsbåttrafik på så sätt som sjöfyllerilagen tycks förutsätta.

   Att man tycker att sjöfyllerilagen är en dåligt utformad lag betyder inte att man vill köra båt full eller att man tycker att det borde vara tillåtet. Det var inte tillåtet med den gamla lagstiftningen heller; det nya är den extremt låga promillesiffergränsen och de anmärkningsvärt långtgående befogenheterna för polis, Kbv etc. att utan särskild anledning ta utandningsprov o.s.v.

   Även om någon annan kör båten blir man brottsling om man gör något av betydelse för sjösäkerheten. Att delta i förtöjningsarbetet genom att kasta en tamp i land om man druckit öl är ett exempel. Lagen är helt absurd. Inte heller finns någon statistik som säger att sjöfylleri var ett allvarligt säkerhetsproblem innan lagen infördes. Hade man varit ute efter att rädda liv hade man infört en flytvästlag för fritidsbåtar i stället - flytväst kunde nämligen rädda åtskilliga från drunkning varje år.

   Morgonsur har skrivit en hel del bra om onödig lagstiftning, inte minst sjöfyllerilagen.

   Beklagar utvikningen. Vad gäller huvudfrågan tror jag mycket står att vinna på en samordning av marinen och Kbv. Ett helt samgående är inte nödvändigtvis rätt väg att gå, men helt klart måste myndigheterna få tillgång till varandras sjölägesbilder m.m. fullt ut.

   Radera
  3. @Ola Ljungberg
   Det är möjligt att du har rätt i att lagen är onödig men att lösningen skulle vara att statligliga tjänstemän bedriver civil olydnad på sin arbetstid (vilket du antyder att polisen gör) är ett otroligt mycket större problem.

   En myndighet, som Kustbevakningen, har möjlighet att lämna remissvar inför en lagändring men när väl riksdagen har klubbat lagen så ska den givetvis tillämpas.

   Ansvaret på dålig lagstiftningen faller på politikerna och inte på tjänstemän som har i uppdrag att tillämpa den.

   Radera
 14. Bloggar äe bra.
  Nackdelen är dock ibland att det diskuteras fel saker- Från myndighetssamverkan till sjöfylleri verkar sträckan vara kort.

  SvaraRadera
 15. 0.8 är internationellt. Om man säger att man är berusad vid 0,2-promille då är ju många berusade vid minsta lilla oavsett och så är det inte. Politiker säger att båt-trafik och biltrafik är samma sak, så surrealismen är genomgående, men så här går det när man är ute efter att bara ny-kriminilasera farliga harmlösa beteenden. Var är olyckorna? Vilket sjöfylleri?
  Att i förebyggande syfte och utan sakliga skäl ge folk dagsböter är en fråga som förtjänar långt mycker mer uppmärksamhet. Vart går gränserna nu frågar jag mig stilla för att inte tala om resursslöseriet, något att fundera över när vardagsbrotten såsom våldtäkter osv bärs direkt ned i källaren.
  G.W 12.07.29 : Lättare att plocka pinnar genom att låta hundratusentals nyktra förare lämna utandningsprov än att finka vanliga busar. Lättare att omhänderta en vanskött hamster än att utreda en våldtäkt.

  Så länge det ser ut som det gör såväl statistiskt och med vardagsbrotten så är allt tal om att 0,2-promille på sjön är bra bara en fostrande moral-inställning, pekpinneviftande. Här gäller det att se längre än fokus på promilledille. Kritiken mot lagen är helt enorm och inga dåliga instanser heller som dömer ut den. Kammarrrätt etc etc.. Vill man öka sjösäkerheten så är det inte med en lag som lägger tyngdpunkt på fel båtar på fel ställen och folks måltidsdryck. Tjänstemannen hänvisning till morgonsurs blogg " en sharia-lag" är ett bra exempel på kritik mot lagen. Lagen är kontraproduktiv som morgonsur mkt väl beskriver och KBV gillar att fostra folk för sitt eget existensberättigande, men att därtill basunera osanningar..riktigt fegt.
  http://morgonsur.wordpress.com/2012/08/18/standigt-denna-sjofyllerilag/
  God Jul tillönskas er., Ola

  SvaraRadera
 16. Varför inte vända på diskussionen

  Låt de mindref fartygen av bevakningsbåtsklas pch korvettklass övergå till KBV och låt dessa sköta territoriella uppgifter och sedan kan framtida marina fartyg av fregatt eller jagar klass sköta invasionsförsvarsuppgifter mot bakgrund av av hög intensiv konflikt

  SvaraRadera
 17. Neeej! Nu har Ola Ljungberg hittat hit också... Finns det inte något forum med med sjöanknytning där jag kan slippa hans rabiata anti-KBVkampanj? Den här tråden handlar väl ändå inte om sjöfylleri?

  SvaraRadera
 18. hej Henrik. Vad har jag hittat på ? Du blandar förmodligen ihop mig med www.hejakustbevakningen.se ?
  Det är inte jag.
  Hälsar Ola

  Detta är inte heller jag:
  http://www.facebook.com/groups/178155265582987/?fref=ts
  eller:
  http://www.facebook.com/groups/168175086548726/?fref=ts

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ola, följande citat är hämtade från dina kommentarer ovan:

   Citat 1:
   "med marina kontakter så vet jag ingen som vill ta i Skärgårdens lapplisor ens med tång."
   Citat 2:
   "KBV har med all falsk propaganda, sitt sätt att myndighetsutöva, försatt sig tyvärr i en statusnivå där de med rätta fått benämningen skärgårdens lapplisor."
   Citat 3:
   "KBV gillar att fostra folk för sitt eget existensberättigande"

   Det är detta jag menar. Behöver jag säga mer? Att du inte vet hur det svenska rättssystemet fungerar är uppenbart, då Du genom dina uttalanden på div. hemsidor, bloggar mm, verkar tro att det är KBV som både stiftar lagar, åtalar och dömer misstänkta sjöfyllerister. Har du någon gång reflekterat över att det är så enkelt som att KBV-tjänstemännen bara sköter sitt jobb?

   Radera
 19. Håller med Henrik!
  Kan vi släppa sjöfyllan nu? Ola L kan ju skriva sina kommentarer hos Morgonsur istället så att vi andra kan diskutera samordn/samverkan mm mellan FM och KBV.

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 20. Om samordning av statens maritima resurser innebär att vi medborgare får ut mer av varje skattekrona så tycker jag det är bra. Jag har jobbat i flottan tidigare och är nu i kustbevakningen och har däremellan jobbat ett antal år i handelsflottan. Det största motståndet som jag ser det är allt detta "revirpinkeri" som finns inom båda myndigheterna. När jag pratar med mina gamla arbetskamrater inom FM får jag höra hur det fungerar och inte fungerar i KBV. När jag pratar med folk inom KBV är det omvänt.
  Har vänner som engagerar sig inom SSRS där många är livrädda för att det ska bli en samordning mellan KBV och FM, varför denna oro?

  SvaraRadera
 21. Oron beror på att det är så olika verksamheter.....se på SAS som nu insett att man ej skall syssla med hotell verksamhet längre,,,

  Rationaliseringer ser alltid bra ut vid en viss tidpunkt i livet men sedan så inser man att man aldrik kan få olika verksamheter att slås samman,

  SvaraRadera
 22. MYCKET bra inlägg, bäste Skipper! Jag är full av beundran över dina sakkunskaper.

  Med min bakgrund i Marinen är det självklart att KBV ska bli en del av Försvarsmakten. Det vore synd om ett gäng bakåtsträvare skulle få stoppa en sådan utveckling.

  Alternativet är ju så klart att Flottan blir en del av Kustbevakningen...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 23. Sista inlägget från mig. Jag förordar ökad sjösäkerhet, inte fostrande moral-lagar. Om vi vill ha ökad sjösäkerhet så är hjälper inte moral-lagar som slösar med våra knappa resurser.
  Där har vi alla ett ansvar, även att lagar ska stiftas på sakliga grunder.
  Att KBV basunerar ut därtill falsk propaganda för egen vinning (existensberättigande) ökar inte sjösäkerheten, tvärtom och detta har skadat KBV´s anseende enormt och är tyvärr illa omtyckta överallt.. Ska KBV ha någon heder/moral borde de träda träda fram som Ulf Hallberg gjort på Sjöfartsverket och många många fler och säga att denna lag räddar inga liv, istället gör KBV tvärtom, mot bättre vetande. Låt oss hoppas vi får till ökad sjösäkerhet istf för en ogrundad världsunik pilsner-lag som skjuter långt över målet. Det skulle gagna oss alla istället för dyrbara pekpinnar. Där kan KBV bidra om de har kurage, låt oss hoppas.
  Gott slut och Gott nytt år !

  SvaraRadera
 24. jag tycker att trafik polisen är över ambitiös i sina alkohol kontroller varför de borde ingå i Armen istället så att det blev ordning och reda inom det här området.

  SvaraRadera
 25. Snälla Ola, hur ökar sjösäkerheten av att sjöfyllerilagen ändras?
  Du har nämnt 0,8 promille...... Skulle vilja påstå att om man har 0,8 så är man klart olämplig som båtförare!
  Emotser ett SVAR på ovanstående fråga utan att du kastar skit på t.ex KBV.

  Även om man inte gillar en lag så får man rätta sig efter den eller ta sitt straff!

  Tidigare har det hänt att det runnit ner både en och två öl när jag varit ute och seglat, efter att lagen ändrades så har jag slutat med det. Numera väntar jag tills dess jag är i hamn.
  Klarar man inte av att vara på sjön utan att dricka alkohol kanske man borde fundera på om man har problem.....

  /Segelbåtsägare

  SvaraRadera
 26. Hade inte tänkt skriva mer inlägg, men svarar detta på begäran till Anonym 26.
  Det finns inge empiriska belägg att den nya lagen oavsett promillenivå ökar sjösäkerheten. Jag har precis nu lagt ut ett öppet brev till politikerna som väl beskriver dett. Lagen är därtill sjösäkerhetsmässigt kontraproduktiv. Gå in på alltom2, du ser direkt "Öppet brev". Hälsar Ola

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna