16 augusti 2013

Försvarsmaktens delårsrapport 2013 : Uppdaterat 19.15I dag på eftermiddagen släppte Försvarsmakten sin delårsrapport för 2013 med vissa särskilda redovisningar. Det mest anmärkningsvärda är det fortsatta gasandet och bromsandet rörande ekonomin likt tidigare år. Den bekymmersamma konsekvensen av detta är att övningar under innevarande år kommer att både reduceras och/eller strykas då 250 miljoner kronor måste hämtas hem i liggande verksamhetsplan. Här kommer en snabbanalys av valda delar.


Försvarsmakten inleder med att konstatera att "den främsta utmaningen är att få långsiktig balans mellan ökad övningsverksamhet, tillgänglig personal och ekonomi". Ånyo anser jag att uttrycket utmaning missbrukas, då det egentligen handlar om ett faktiskt problem som myndigheten inte själva kan råda över om den beställda insatsorganisationen IO14 någonsin skall kunna intas. Försvarsmakten har de senaste åren alltid haft en ekonomi i balans. Däremot råder det likt tidigare fortfarande inte balans mellan av regeringen tilldelade ekonomiska medel och den verksamhet som förväntas bedrivas. Här måste myndigheten återgå till ÖB retorik som nyttjades för ett ungefär ett år sedan i stället för att snällt ta plats i korgen. Utmaningen är inte längre Försvarsmaktens, det är våra politikers!


Materiel

Försvarsmakten skriver även att "verkställandet av materielplanen går också som planerat". En i mina ögon mycket förenklad bild som inte gynnar myndighetens fortsatta argumentation. Går man ner på lägre nivå och tittar på enskilda materielsystem så får man en helt annan bild då det för vissa helt avgörande materielsystem som ligger i materielplanen fortfarande saknar regeringsbeslut(!) För Marinens del saknas fortfarande de mycket viktiga besluten om modifiering av två korvetter till vedettbåtar samt halvtidsmodifiering av två korvetter varav en redan är tagen ur förbandsproduktionen. Detta konstaterar Försvarsmakten mycket riktigt även längre fram i dokumentet (min fetstil).

I avvaktan på regeringsbeslut råder fortsatt osäkerhet avseende modifiering/generalöversyn av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall, vilket innebär att den operativa tillgängligheten på sikt nedgår. Likaledes avvaktar Försvarsmakten regeringsbeslut för ombyggnad av korvetterna HMS Göteborg och HMS Kalmar till vedettbåtar, vilket planeras ske 2014-2015. Vedettbåtar planeras överta rollen för bl.a. sjöövervakning när sjöstridsflottiljernas bevakningsbåtar avvecklas under 2014.

I sammanhanget använder sig tyvärr Försvarsmakten av en icke genomtänkt retorik när man i den inledande sammanfattningen av materielläget konstaterar att verkställandet av materielplanen går enligt plan, för att i löptexten sedan ta upp flera materielprojekt som kommer att innebära omfattande operativa begränsningar på grund av att regeringen inte behagar fatta helt nödvändiga beslut om sådant som redan är budgeterat och ligger i planen? Det finns givetvis fler exempel med dessa redovisas inte här.

Som en passus måste man i sammanhanget givetvis ställa sig frågan varför regeringen konstant förhalar avgörande beslut då ovanstående regeringsärenden varit kända sedan 2011? Möjliga orsaker kan vara
 • att regeringen inte förstår vikten av att beslut fattas i rätt tid?
 • att viktiga ärenden hamnar hos enskilda handläggare och försvinner i mängden?
 • att Försvarsmaktens underlag till regeringen är undermåliga?
 • att regeringen använder FM som budgetregulator och medvetet håller inne med beslut?
 • att regeringen anser att materielen inte är nödvändig?
 • att regeringen använder besluten för att påvisa "satsningar" vid eget valt tillfälle?
Det finns säkert fler möjliga orsaker. Men det börjar tyvärr skönjas ett mönster, och det sistnämnda alternativet stämmer mycket väl överrens med regeringens och Cecilia Widegrens senaste satsning, som inte är annat än en nödvändig renovering av endast halva stridsvagnsbeståndet. En mycket oroväckande utveckling! 


Personal

I delårsrapporten redovisar Försvarsmakten utvecklingen inom personalområdet på ett detaljerat sätt och inleder med att bland annat konstatera att "arbetet med att utveckla personalförsörjningssystemet fortsätter också. Rekryteringen av kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän har gått över förväntan." 

Man skriver också att "Försvarsmakten bedömer att personalvolymsmålen för myndigheten i sin helhet under 2013 kommer att uppnås med undantag för GSS/T."

Det är glädjande att det redovisas något bättre siffror än tidigare.

Avhoppen från såväl utbildning som att många inom personalkategorin säger upp sig fortfarande är ett mycket stort problem. Antal GSS/K (kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän) som slutat sett från min horisont mycket bekymmersamt! Man har ökat volymen jämfört med tidigare år med 665 individer. Till detta skall läggas att 348 har slutat sin anställning i Försvarsmakten. Här finns också ett mycket stort mörkertal då det inte redovisas hur många GSS/K som har tjänstledigt från Försvarsmakten p.g.a. studier!

När man beskriver marinförbandens totala personalsituation så anges att "huvuddelen av de marina förbanden har en tillfredsställande uppfyllnad." En beskrivning som jag inte tror delas av alla aktörer.


Ekonomi

För att säkerställa balansen mellan verksamhet och ekonomi avser Försvarsmakten att under innevarande budgetår reducera kostnaderna för förbandsverksamheten med 140 miljoner och för Försvarsmaktens centrala verksamhet med 110 miljoner. Totalt 250 miljoner!

Man understryker att 250 miljoner kronor i kostnader är cirka 1 procent av Försvarsmaktens förbandsanslag vilket givetvis är helt korrekt. Vad som inte framgår är att 250 miljoner kronor är oerhört mycket pengar om detta skall sparas in på reducering av övningsverksamhet. Det bör numera vara allmänt känt att huvuddelen av förbandsanslaget är uppbundet i fasta kostnader som ej går att påverka som lokalhyror, anläggningskostnader, löner och fasta tillägg m.m. De rörliga kostnaderna för övningsverksamhet utgör således endast en bråkdel varför 250 miljoner påverkar i stor omfattning.

Man spår utöver detta ett underutnyttjande på anslaget "fredsfrämjande insatser" om 300 miljoner kronor.


Övningar

För övningsverksamheten kommer detta att innebära att vissa övningar reduceras, två övningar kommer att utgå i sin helhet samt att flygtidsuttaget reduceras. Samtidigt säger man att "C PROD räknar med att de viktigaste förbandsmålsättningarna nås och att det som utgår i år inplaneras under nästföljande år."

För marinens del finns i huvudsak två större övningar kvar under året. Dessa är den internationella övningen Northern Coast samt den nationella övningen SWENEX. Den förstnämnda ligger så pass nära i tid att den sannolikt ej går att dra sig ur. Sverige är dessutom ansvarig för övningen. Då återstår rent hypotetiskt således endast en övning att spela med.

Om vi leker med tanken att Marinen inte skulle genomföra SWENEX så kommer det givetvis att påverka de marina förbandens målsättningar.. Med tanke på C PROD bedömning av att förbandsmålsättningarna kommer att nås så är den enda slutsatsen att SWENEX kommer att genomföras utan reduceringar. Annars stämmer inte uttalandet.

Vidare kan man konstatera att Försvarsmakten under året tydligen genomfört en FMGÖ (Försvarsmaktsgemensam övning). Man kan lätt dra paralleller med en FMÖ (Försvarsmaktsövning) som vi alla vet genomfördes senast 1993 (Orkan).

Den marina övningen SWENEX 13-1. Övningen har expanderats till att vara en försvarsmaktsgemensam övning (FMGÖ) med deltagande även från flyg- och arméförband. Erfarenheterna av denna första FMGÖ är övervägande positiva.

Hur omfattande deltagandet var från Marinens sida avseende korvetter bör den intresserade givetvis undersöka. Hur många och framför allt vilka Arméförband som deltog är också oklart. Hur många av våra fyra stridsflygdivisioner som deltog framgår inte heller. Att införa begrepp som kan förväxlas med FMÖ i detta sammanhang känns som att man drar på väldigt höga växlar när övningen ska avrapporteras uppåt. Skillnaden mellan FMGÖ och FMÖ är enorm!


Sammanfattning

Försvarsanslaget står inte i paritet med vad som krävs för att sätta upp och utbilda IO14. Runt detta råder det nog inga tvivel. Att behöva reducera verksamhet för 250 miljoner och ställa in övningar nr det finns en prognos om underutnyttjande på anslaget fredfrämjande insatser motsvarande 300 miljoner är märkligt. Socialdemokraterna har föreslagit att motsvarande summa skulle flyttas, förvisso till materiel, vilket Moderaterna sagt nej till. Om IO14 skall bli verklighet måste förbanden öva. Flytta då över denna summa till förbandsverksamheten och genomför planerad verksamhet!

Att beskriva att materielplanen verkställs enligt plan samtidigt som det saknas flera avgörande regeringsbeslut för att förverkliga materielplanen är en retorik som jag på sikt bedömer kommer att vara till Försvarsmaktens nackdel. Här behöver klarspråk fortsätta att talas likt vad ÖB gjort tidigare.

När C PROD talar om att inställda övningar kommer att tas igen nästa år så känns det tyvärr som en mycket förenklad bild. En inställd övning går aldrig att ta igen. Det enda som händer är att man skjuter upp förverkligandet av IO14 ytterligare. En bieffekt av detta kan i värsta fall bli att många GSS/K tappar sugen då man kanske inte får genomföra de övningar som var planerade under hösten. Det finns dessutom redan nu signaler på att 2014 kommer att bli ett ekonomiskt svårt år varför ett återtagande av förlorad övningstid inte känns realistiskt.

Delårsrapporten är i sin helhet bitvis motsägelsefull då man i varje del inleder med att konstatera att allt är frid och röjd för att i löptexten sedan ta upp avvikelser och problemområden som sammantaget inte motsvarar den inledande positiva beskrivningen.

Till detta kommer det finnas anledning att återkomma till när den faktiska innebörden av de ekonomiska reduceringarna konkretiseras.

Uppdatering 2013-08-16 kl 1915

Bloggen Aktieingenjören har också uppmärksammat Försvarsmaktens delårsrapport. Han belyser tillsammans med en del andra intressanta detaljer också det faktum att man kan läsa en rapport lite som man vill. Han visar på ett tydligt exempel hur moderaten Johan Forssell tog ut valda satsdelar efter förra årets delårsrapport för att påvisa att den moderatledda försvarsreformen fortlöper enligt plan. Något man kan diskutera djupare runt.

Detta är exakt vad som händer om man inte beskriver sakernas tillstånd för vad de är, utan inleder varje del med att beskriva hur bra allt är. Läser man bara sammanfattningen runt varje punkt får man en helt annan bild än när man läser innehållet i sin helhet. Dessutom krävs det omfattande sakkunskap för att kunna reda ut alla detaljer.

För att Försvarsmakten ska kunna erhålla nödvändiga förändringar (politiskt uppvaknande) är det således av största vikt att tydligt peka på vad som behöver åtgärdas.

För övrigt anser jag att en anslagsfinansierad verksamhet, till skillnad från en intäktsfinansierad verksamhet på den öppna marknaden, inte ens har möjligheten att leverera ett så speciellt mycket bättre resultat än vad som ligger i planen utan att erhålla extra ekonomiska medel. FM verksamhet kan således resultatmässigt nå upp till "nollnivån" = leverans enligt plan, för att uttrycka sig krasst. Tar pengarna slut blir resultatet minus.

Länkar: Försvarsmakten 1, 2, 3

33 kommentarer:

 1. Positivt att du lyfter fram det utbredda missbruket av "utmaning" istället för "problem". Förstår inte varför så många högre officerare har svårt med svenska språket. Det verkar som om indoktrineringen börjar på majorskursen för att sedan accelerera. Eller ännu värre, Chefen som säger att han aldrig vill höra om problem utan bara om lösningar. Ve den underställde som endast klarar av att identifiera problemet men ej klarar av att finna dess lösning. Den underställde är på förhand dömd att mörka det hela till dess att det går i brallan.

  //Kn Stofil

  SvaraRadera
 2. Även armén får sin beskärda del av inställda övningar och nedskärningar. Brigstriövning ställs in och Joint Challenge 13 reduceras. Nästa år är dessa redan borttagna då det är fokus på NBG 15. Undrar hur C Prod tänkte återta det...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Luftslottet ska ju inte vara klart förrän 2023, så det löser sig nog.

   Radera
 3. Angående de ekonomiska aspekterna blir man ju inte gladare av att det i de ekonomiska delarna av rapporten framgår att det kan finnas fel på upp till 100 mkr i redovisningen av personalkostnader, vilket knappast underlättar bedömningen av höstens anslagsutrymme. Lägg därtill Statskontorets första delrapport om Försvarslogistiken som kom i veckan, så blir man knappast mer nöjd. Föga förvånande konstaterar man redan nu att det tänkta besparingsmålet med logistikomdaningen aldrig kommer kunna nås.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det viktigaste målet lär väl nås - flytt av 400 lönekuvert från förbandsanslaget till materielanslaget....

   Det sparar förvisso inga pengar totalt sett men i bokföringens fantastiska värld kan man trolla till det så att t.o.m. en utgift blir en intäkt....

   Den som tycker att det är kaos kan bereda sig på harmageddom när hela skutan är sjösatt!

   Dessutom började det redan i våras i HKV. att pratas om nästa våta dröm - PRIO införande 7, det nirvanaliknande tillståndet då det genom en knapptryckning ska gå att trolla fram ett förband med materiel (och status på denna), personal och prislapp på öret när.....


   Ett rykte säger att det kommit lite grus i maskineriet inför PRIO införande 5-6 och att det ska tas några månaders time out Anledningen till detta är att IBM :s folk gett tusan i det av FM framtagna modelleringsunderlaget och istället kört sitt eget race.....

   Dem tragikomiska farsen om en Försvarsmakts undergång har snart nått finalen.....

   Radera
 4. Men herregud, vilken amatör är det som skrivit denna delårsredovisning?!?

  Den FMGÖ som ska genomföras detta år har inte genomförts än. Den genomförs först i samband med övning Dagny. Under hösten. Först nästa år genomförs en FMGÖ värt namnet och då i samband med SWENEX, det stämmer. Men det "gemensamma" är att flyg, marin och mark övar gemensamt i tid, inte i rum (frånsett när några enstaka flygplan kommer att svischa över fartygsenheterna). Och detta är definitivt inte ens i närheten av Orkan 93...

  Sluta smeka politikerna medhårs tack.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tror att du har rätt. Men efter enkel sökning har jag funnit att man faktiskt benämner SWENEX 13-1 (som gick under våren) som en FMGÖ....

   Hämtat från textruta på: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Forband/Fjarde-sjostridsflottiljen-4-sjostridsflj/Nyheter/Luftforsvar-och-ubatsjakt/

   Swenex är en övningsserie med olika moment som årligen genomförs vid två olika tillfällen. I år är det främst marina och flygvapenförband som övar tillsammans och tyngden ligger på samarbetsförmågan mellan de olika enheterna och förband.Swenex leds centralt av en stab bestående av 3.sjöstridsflottiljen och är även årets Försvarsmaktsgemensamma övning där även logistik- och säkerhetsförband samt hemvärn delar.

   De deltagande enheter är bland annat 3.sjöstridsflj, 1.ubåtsflj, Amf1, 4.sjöstridsflj, F17, F7, SSS, Hkpflj,MarinB, LedR, TrängR, och Hemvärnet.

   Radera
 5. FV har agerat målgång åt flottan förut utan att det kallats FMGÖ, och att några mindre enheter ur HV och trängen ingår skulle avspegla en tillräcklig markstridskomponent för att uppnå nivån FMgemensam tycker jag är lite väl friserat. Ambitionen har funnits i många år att den första FMGÖ skulle hållas detta år. Av kända orsaker går detta inte att genomföra och då väljer man att skarva, klippa och klistra för att få en bättre fasad. Mig veterligen är det först i höst, Dagny, och nästa år (fvö och swenex) som vi börjar närma oss FMGÖ värt namnet. Om Gud och Anders Borg vill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. SWENEX innehöll flygsamverkan, inte endast "målgång".

   Radera
  2. Ja men det blir bara en FM-gemensamövning om man de facto LEDER och SAMORDNAR två eller flera stridskrafter. F17 och marinbasen över frekvent tillsammans, flera gånger om året, och det beskrivs inte som FM-gemensamt, eftersom det inte finns någon högre ledning inblandat (HKV-nivå eftersom marin och flyg leds härifrån). Den flygsamverkan som nu skedde var på förbandsnivå, lokalt "fixat" på gräsrotsnivå (vilket ju är positivt på ett sätt), men kalla inte dessa momentövningar med termer som får en att dra paralleller till dåtidens FMÖ:er.

   Radera
 6. Tack!

  Det här inlägget la grunden till ett ekonomiinlägg som jag gått och lurat på länge. Däremot har jag inte haft tillräckligt tydliga exempel vilket du levererade här.

  http://aktieingenjoren.blogspot.se/2013/08/vanliga-slamkrypare-i-delarsrapporter.html

  Jag fick även in en rejäl sågning av Johan Forsell vilket jag sett fram emot länge.

  SvaraRadera
 7. Som officer vill jag ha förutsättningar att vinna och träna mer och oftare än min motståndare,för att kunna se min personal i ögonen den dagen jag kräver det yttersta av dom. Det vill säga derass liv precis som mitt i värsta fall. Var högt motiverad att göra just under 90-talet och trodde på FM. Idag kan jag inte motivera mig själv eller någon annan att ställa upp den dagen kriget kommer. Det finns inga förutsättningar att vinna. Kommer räcka upp händer och ropa skjut inte jag är svensk när jag tar mig över gränsen till Finland i samband med att jag söker mig till den finsksvenska brigaden. Där finns Lv och Art som ger mig i alla fall förutsättningar att hålla en linje/ fd högt motiverad yrkesofficer.

  SvaraRadera
 8. Jag reagerar negativt på främst två saker i delårsrapporten. Du har nämnt den ena Skipper men det tål att tryckas på igen.

  1. Reduceringarna i förbandsanslaget. Här förskönas och slätas det verkligen över vilka konsekvenser det får vid förbanden. Under veckan har effekterna redan börjat synas. Planerade övningar börjar ställas in. Det absolut värsta är att det är precis denna typ av händelser som minskar chansen att lyckas behålla soldaterna under längre anställningstider. Jag förväntar mig att högre chefer inom FM visar vilka åtgärder de avser vidta för att planerad och nödvändig verksamhet ska kunna genomföras. Jag godtar inte att man bara köper läget. Nu planerade åtgärder riskerar att tillintetgöra de övergripande målen. Om man accepterar de nedskärningar som nu är på gång så är man inte lojal mot sin primära uppgift. Avseende nästa års verksamhet verkar ännu större neddragningar var i faggorna.

  2. I allt väsentligt uppnås målen, eller liknande, skrivs det på flera ställen. Det står dock ingenstans i delårsrapporten vilka mål det är som uppnås. Hur ska jag som läsare förstå vad detta innebär? Det låter bra men hur svårt är det att uppnå låga mål, om det nu överhuvudtaget fanns några alls...

  Det jag reagerar positivt på:
  1. Siffror angående personalförsörjningen. Äntligen har vi lite fakta i ett ämne som varit hett i debatten på senare tid. Jag saknar fortfarande ytterligare detaljer men kan konstatera att avseende GSS/K är det generellt inga större problem, varken avseende rekrytering eller avgångar. Därmed inte sagt att behovet av incitament, för att säkerställa längre anställningstider, saknas. Det viktigaste som saknas är dock antalet tjänstlediga GSS/K. Det är en i högsta grad väsentlig uppgift. Jag uppskattar den, utifrån lokal nivå, till upp emot 5%. Frågan är hur det står till i FM i sin helhet.

  Det är intressant att man skriver att det finns mycket stora skillnader mellan förbandens erfarenheter av det nya personalförsörjningssystemet. Det kan förklara att vi ibland upplevs leva i olika världar.

  SvaraRadera
 9. Jag kan inte förstå meningen med GSS/K när vi inte längre har värnpliktskullar att rekrytera ifrån?
  Det skall i grova drag finnas 2/3 GSS/K och 1/3 GSS/T i FM. Dessa skall tas från individer som genomfört tre månader GMU. Förhoppningsvis kan de kallas in drygt två veckor per år för övningar och utbildning. Hur lång tid tar det då tills de är i nivå med det gamla värnpliktsförsvaret?
  Gör om gör rätt, luftslottet har rasat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym 09:20, du har nog blandat ihop siffrorna lite. Rätt ska vara cirka en tredjedel GSS/K och två tredjedelar GSS/T. De senare har inledningsvis tagits från f.d. värnpliktiga men nu övergår man istället till att anställa de som tidigare varit GSS/K eller de som genomfört GMU och befattningsutbildning. Det handlar alltså inte om bara tre månaders utbildning utan snarare minst det tredubbla.

   Radera
  2. Rätt siffror (enligt beslutad proposition från 2009) är att armé-, logistik- och ledningsförband ska vara fyllda med 25% GSS-K och 75% GSS-T. Amfibieförband ska vara fyllda med 65% GSS-K och 35% GSS-T samt flyg- och sjöstridskrafter ska vara fyllda med 100% GSS-K. Detta är vad FM tilldelats medel för. Nu har man överskridit volymen GSS-K i vissa delar av FM och detta kostar mer. Vidare är erfarenheten att den faktiska avgången ut ur FM av GSS-K från flyg- och sjöstridskrafter är 5% årligen. 10% går till nivåhöjande utbildning. Detta är fullt acceptabelt.

   Radera
  3. Helt rätt CS
   Anonym blandar och ger utan fakta i målet

   Radera
 10. För Flygvapnets del vad gäller inställda övningar så fyller jag på med Green Flag i USA. Delar av transportflyget skulle ha deltagit i höst men nu blir det tyvärr inte så.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på FM01 så är det nog lika bra. TSFE lär gå på knäna ändå under hösten.

   Radera
  2. ´Uppgiven´, med facit i hand håller jag med dig men mig veterligen så ställdes inte Green Flag in p.g.a. FM01 utan p.g.a. ytterligare besparingskrav.

   Radera
 11. Vet inte om ni räknar in utbildning i begreppet "övning" men minst lika illa är det ju att planerade utbildningar såsom elsäkerhet, lastbilskörkort, kulspruteutbildning, utbildningar på olika radio- och sambandssystem osv ställs in av budgetskäl. Det kommer efter senaste veckans sparbeting finnas soldater och officerare som inte kan användas i sin huvudtjänst pga utebliven nödvändig utbildning, som t.ex. truckutbildning för en materielsoldat vars huvuduppgift är att hantera stora mängder utrustning dvs ofta köra pallar med truck.

  Detta riskerar att leda till avhopp då man efter kanske ända upp till ett år som anställd fortfarande inte fått rätt utbildning för att kunna utföra sin huvudtjänst, det man anställdes för.

  SvaraRadera
 12. Är någon förvånad....?

  De senaste åren har varit en enda stor orgie i bristfälligt beslutsunderlag inhämtat med andan i halsen, glädjekalkyler och fri powerpoint- fantasier. Nu har verkligheten kommit ikapp lögner och fantasier, de ansvariga har hunnit bli befordrade och bytt befattning både en och två gånger....

  Stabsarbete är en bortglömd f.d. paradgren som ersatts av "kreativa" pp-presentationer där det presenteras vad som vill höras -som bekant är ku sanningen inte karriärbefrämjande....

  Den tragikomiska farsen pm em Försvarsmakts undergång närmar sig finalen....

  SvaraRadera
  Svar
  1. @TRident

   Tyvärr så har du fel. Arbetet görs med andra medel och kan sedan sammanställas på Powerpoint om det skall presenteras i något sammanhang. Svårt att stämpla in en Power Point bild och sända till förbanden. Det där påståendet påvisar din begränsade insyn.

   Radera
 13. Oj, en egen uppdatering. Det är den största äran sedan Wiseman citerade ett av mina twitterinlägg på sin blogg =).

  Jag har inte riktigt insikt nog för att hantera försvarsfrågor på "försvarsbloggsnivå". Men förhoppningsvis kan jag även i framtiden bidra till debatten genom att angripa Moderaterna från andra infallsvinklar när de slirar allt för mycket på sanningen.

  Även om Försvarsmakten är ett särintresse för många tror jag att de återkommande lögnerna skador väljarnas syn på Moderaterna som ett regeringsdugligt parti och där är vi nog många som kan bidra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åsikter som tillför debatten något ska premieras. Fortsätt bevaka försvarspolitiken och du kommer att finna så mycket tokigheter du inte trodde var sant.

   Radera
  2. Efter 10 år med olika Försvarsmaktskontakter finns det tyvärr mycket få saker som förvånar mig längre.

   Med nuvarande försvarsförmåga är det nog faktiskt så illa att min främsta motivation till engagemang i Hemvärnet är att jag lär mig så mycket om hur man inte ska sköta en organisation. En sammanfattning av mina första tio år med Försvarsmaktsrelaterad verksamhet är faktiskt till och med mitt mest lästa inlägg på bloggen (Att lära av Försvarsmakten, hur man dödar ett bolag: http://aktieingenjoren.blogspot.se/2013/05/att-lara-av-forsvarsmakten-hur-man-bast.html).

   Radera
 14. Efter att ha läst och lyssnat på statsministerns "linjetal" inför kommande valrörelse framkom intet avseende en korrigerad kurs i försvarsfrågan. Hela det ekonomiska reformutrymmet kommer att gå åt till skattesänkningar. Således kan det redan nu magra budgetförslaget för 2014 komma att degenereras ytterligare 2015 osv... Således kommer fler "FMÖ" i stil med årets SWENEX 13-1.

  SvaraRadera
 15. Försvarsmakten inleder med att konstatera att "den främsta utmaningen är att få långsiktig balans mellan ökad övningsverksamhet, tillgänglig personal och ekonomi".

  Detta är nog Försvarsmaktens desorientering i ett nötskal.

  Jag trodde nog att den främsta utmaning låg i hur skall vi få Insatsorganisation 2013 operativ...

  Det är intressant att läsa Finländska motsvarigheten mot den Svenska redovisning.

  Operativt synsätt möter monetärt synsätt. I Sverige är budget i balans det viktiga i Finland det operativa och värnet om landets territorium det viktiga.

  Jan-olov holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den inledningen säger väl egentligen allt om hur skevt allting blivit.
   Men samtidigt har Försvarsministern lyckats med det uppdrag hon fick av statsministern då hon tillträdde sin tjänst.

   Uppdraget var som vi vet inte att skapa en Försvarsmakt som ska kunna försvara landet. Nej uppgiften var att se till att myndigheten håller budget.

   Grattis Karin!

   Radera
 16. Upprorsstämning i omklädningsrummet efter förmiddagens bat-info. Folk oroar sig över hur dom ska överleva finansiellt enbart på grundlön, utan tillägg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan iofs inte vara någon annans ansvar än den enskildes att man lever över sina tillgångar.

   Det står var och en fritt att spekulera i sin lön men den som försatt sig i ett läge där man är beroende av tillägg för att klara sitt uppehälle kan aldrig beskylla arbetsgivaren. Det är helt och hållet den enskildes eget fel.

   Vill man uppröras är det snarare det flata facket som ska ha en näve skit. Att man i decennier accepterat de oskäliga löneskillnaderna mellan A M och FV har skadat lönebildningen oerhört. Vidare kan ett sunt fack inte acceptera att en så pass stor del av lönerna utgörs av tillägg när dessa inte är kopplade till produktionsmål eller personalens prestation.

   Radera
  2. Daniel

   Detta kommer inte att hända.
   Eftersom hälften av OF:s medlemmar tillhör " de blå" kommer denna fråga ej att drivas från centralt håll.

   Det finns dessutom lokala fack på FM-gemensamma plattformar som driver frågan "att upprätthålla löneskillnaden mellan blå och gröna"

   Dagens RALS-modell med procentsatser gör dessutom att rika förband blir rikare och fattigare blir fattigare.

   Förre AI påstod att han drev frågan men som du själv märker blev av detta noll och intet.

   Du är välkommen att byta färg på uniformen!

   Radera
 17. Det finns i dagsläget ingen finansiering för att minröjningsenheterna ska kunna genomföra SCOP 13-2 som skulle pågått under två veckor i höst. Som de insatta säkert känner till så väntas också stora neddragningar gällande omfattningen på Swenex 13-2 om den ens kommer att bli av i någon form. Detta kommer självklart att påverka nivån på förbanden och även motivationen att överhuvudtaget stanna kvar då man inte får chansen att öva i sin tjänst och inte får ut mer i lönekuvertet än den låga grundlönen.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna