28 december 2013

Att utreda eller att utredas, det är frågan?Det här kommer att bli årets näst sista inlägg. Det sista inlägget kommer enligt traditionen på nyårsafton och blir som vanligt en exposé över det gångna försvarsåret. Det här inlägget blir en så kallad "spaning".  Jag ser nämligen ett mycket tydligt mönster framträda när man intar ett helikopterperspektiv och tittar på regeringens s.k. åtgärder för att hantera ett mycket problematiskt och hårt kritiserat politikområde. Jag vill därför efter min spaning tillskriva 2013 som "utredningarnas år". Genom att tillsätta en utredning kan man alltid tillfälligt friskriva sig från ansvar och hålla kritikerna på armlängds avstånd.Kritiken mot regeringens sätt att hantera försvarsfrågan har som bekant varit massiv under det senaste året, och tyvärr har kritiken varit högst befogad. Tidigare var det enbart de närmast sörjande, d.v.s. försvarsmaktens personal samt pensionerade officerare som förstod hur illa ställt det var. Under året har delar av media börjat bevaka försvarsfrågan till följd av att delar av allmänheten och således flera politiker insett de omfattande bristerna och problemen med personalförsörjning, materielförsörjning tillsammans med ekonomin för den viktiga förbandsverksamheten.

Regeringen och försvarsdepartementet har istället "vidtagit åtgärder" genom  att initiera ett stort antal utredningar under året. Man kan konstatera att det är ett ovanligt stort antal utredningar som startats upp under året. Merparten av alla utredningar är förvisso nödvändiga och välkomna. Men det indikerar samtidigt att regeringen anser att det finns problem, något man sällan erkänner öppet. Mer vanligt är det att man från regeringens och moderaternas sida pekar på att försvarsreformen är mycket lyckad och den stärker försvarsförmågan. Man levererar ett budskap i ord och ett helt annat som således kan utläsas mellan raderna i antalet beordrade utredningar, direktiv och studier.

Här följer en kort exposé över de utredningar som försvarsdepartementet och försvarsminister Karin Enström har initierat under det gångna året.


Perspektivstudien (Januari)
Vid årsskiftet gav regeringen Försvarsmakten i uppdrag att genomföra en perspektivstudie (PerP). Uppdraget återfinns i regleringsbrevet för 2013 och redovisades så sent som i oktober för regeringen med perspektivet fram till 2030. En studie där Försvarsmakten för ovanlighetens skull (möjligen inte helt lyckat grepp) utgick från en prolongerad ekonomisk ram. Perspektivstudien gav vid hand att IO14 aldrig kommer att kunna uppnås och att det krävs förbandsnedläggningar och att förmågor måste plockas bort. Ett resultat som givetvis inte var smickrande för regeringen och något man fortfarande inte kommenterat i detalj.


Försvarsmaktens svar på RB7 (Februari)
I februari fick vi beskåda en mycket mycket upprörd försvarsminister Karin Enström när Försvarsmakten lämnade in sitt svar på regeringsbeslut 7. Enligt regeringen hade Försvarsmakten lämnat ifrån sig fel svar när man i detta underlag konstaterade att det kommer att krävas utökat anslag för att sätta upp och materielförsörja IO14. Karin Enström skriver följande rader när svaret kom in i stället för att ta Försvarsmaktens svar på allvar.
"Jag ser dock redan nu framför mig att det kommer att behövas förbättrad styrning av Försvarsmakten. Men jag vill idag slå fast två saker. Regeringen skapar ett modernt försvar för Sverige och vi är på rätt väg."
Som svar, och som ytterligare lök på laxen fick Försvarsmakten nu istället ett uppdrag i form av...


Regeringsbeslut 5 (Mars)
Det här blev regeringen svar på tal till Försvarsmakten. Direktivet var kort och gott att reducera 500 miljoner på personalkostnader årligen! Minska antalet heltidstjänstgörande officerare och civila samt att antalet kontinuerligt anställda soldater och sjömän (GSS/K) ska minskas rejält till förmån för fler tidvis tjänstgörande (GSS/K) som ska tjänstgöra 38 dagar/4 år. En kraftfull ambitionsminskning som inte på något sätt bidrar till ett mer "tillgängligt, användbart och flexibelt försvar". Detta beslut har sedermera utmynnat i det som nu benämns som FM Org 18. Med andra ord ytterligare en ambitionsreducering samtidigt som ordet "en-veckasförsvar" finns med på 2013 års nyordslista.


Försvarsmaterielutredningen (Maj)
Som ytterligare utfall efter Försvarsmaktens icke önskvärda svar på RB7 i februari så fattade regeringen i maj beslut om att tillsätta en särskild utredare för att se över hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel och anläggningar i Försvarsmakten. Utredningen ska föreslå hur regeringen kan skapa en tydligare koppling mellan försvarspolitiken och tillförseln av materiel till förbanden. Man vill med andra ord styra ännu mer över materielanskaffningen än vad man i dag redan gör. Utredningen ska redovisas den 31 mars 2014.


Försvarsberedningens fortsatta arbete (Juli)
Årets största, viktigaste och mest omfattande utredning är försvarsberedningens fortsatta arbete som nog inte behöver beskrivas närmare. Utredningen initierades av försvarsministern i juli. Detta efter att försvarsberedningen lämnat in den första delen (omvärldsanalysen) där Ryssland enligt beredningen rustar "från en låg nivå". Även denna rapport ska redovisas för regeringen 31 mars 2014.


Försvarsmaktens personalförsörjning (Oktober)
Någon månad senare var det så dags att initiera ytterligare en utredning. Nämligen den som ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning bör utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutat. Syftet med utredningen är att bidra till en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Här man man minst sagt tala om en baklängesmiddag. Att flera år i efterhand utreda hur det nya personalförsörjningssystemet ska kunna fungera är inget annat än att underkänna sig själv. Wiseman skrev tidigare i dag ett mycket läsvärt inlägg i ämnet. Det verkar onekligen som så att det var stora problem med att hitta en utredare som ville ta sig an uppgiften. Slutligen blev det Försvarsmaktens tidigare chefsjurist Stefan Ryding-Berg som erhöll uppdraget som ska slutredovisas i november 2014.


Internationella försvarssamarbeten (December)
Året avslutades (kanske) med att regeringen i dag initierade ytterligare en stor utredning som ska titta på Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete i Norden, inom EU och med Nato. Utredningen ska ge förslag på hur dessa samarbeten kan utvecklas. Försvarsministern har utsett Tomas Bertelman för att genomföra översynen som ska redovisas 31 oktober 2014, d.v.s direkt efter nästa riksdagsval. Den här utredningen tolkas av många som ett första steg i att ytterligare närma sig NATO, något som är välkommet.Övriga utedningar som försvarsministern initierat under året
Det finns ytterligare utredningar som initierats eller delredovisats under året. Luftförsvarsutredningen som ska utreda luftförsvaret bortom 2014, en i mina ögon obsolet utredning, delredovisades i december. En utredning om informationssäkerhet initierades även den av försvarsministern samma månad. Vi har även disciplinansvarsutredningen som ligger under försvarsministerns hägn som initierades i maj. Vi har den så kallade helikopterutredningen som handlar om Försvarsmaktens stöd med helikoptrar till polisen, och vi har fortsättningen på maritimutredningen där försvarsdepartementet uppdrar till myndigheterna att se över samverkan om statens maritima resurser. Utredningarna är många!


Sammanfattning
Utredningar är ofta av godo. Men enbart om regeringen vidtar de åtgärder som utredningen och rapporterna föreslår. Här råder erfarenhetsmässigt allt för ofta en för stor diskrepans. Man kan också fundera över vilka regeringens syften är med att tillsätta en så stor mängd utredningar under kort tid? Är det för att hålla kritiker på armlängds lucka och skapa handlingsfrihet, eller är det på grund av att man själv insett alla brister inom respektive utredningsområde trots den ihärdiga skönmålningen som gör gällande att allt är gott och går precis enligt plan?

Som av en händelse utreder nu regeringen allt inom försvaret på en och samma gång. Särskilt oroväckande är det att man samtidigt utreder alla avgörande delar för ett fungerande försvar. Personalförsörjning, materielförsörjning, internationella samarbeten och rikets långsiktiga försvars- och säkerhetspolitiska inriktning med tillhörande krav på  anslagsnivåer genom försvarsberedningens arbete. Anmärkning 1: Ibland utreds även den utredande myndigheten. Som bekant lämnade riksrevisionen för någon vecka sedan i från sig sin senaste rapport där man riktar skarp kritik mot hur regeringen styr Försvarsmakten och att det brister inom samtliga ovanstående viktiga faktorer som personal, materiel och långsiktig ekonomi. Vågar man hoppas på att det är den insikten i ett tidigare stadium som fått regeringen att initiera alla dessa utredningar, och att det är därför som försvarsministern inte har kommenterat riksrevisionens rapport närmare?  

Anmärkning 2: Jag noterar särskilt att regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Försvarsmakten ännu ej utgivits trots att i stort sett alla andra regleringsbrev är utgivna. Förra året erhöll Försvarsmakten sitt regleringsbrev den 20 december. Man kan fundera över anledningen till förseningen för just detta område. I regleringsbrevet framgår bland annat vilka underlag för materielbeslut, så kallade regeringsärenden, som regeringen förväntar sig från Försvarsmakten under året. Dessa blir särskilt intressanta att bevaka under 2014.

9 kommentarer:

 1. "Vågar man hoppas på att det är den insikten i ett tidigare stadium som fått regeringen att initiera alla dessa utredningar, och att det är därför som försvarsministern inte har kommenterat riksrevisionens rapport närmare?"

  Nej, det handlar nog snarare om allmän brist på sakkunskap och kompetens hos sittande regering. Man förstår helt enkelt inte den aktuella problematiken.

  SvaraRadera
 2. Visst känns det härligt med en så handlingskraftig regering, som tar sig tid att utreda alla problem med/inom FM! Förstår ni inte att vi snart kommer att ha svaren på alla våra problem! Men av en ren slump skriver vi nog då september 2014 och senare, och då får "någon annan" ta uti med problemen...

  SvaraRadera
 3. Att tillsätta utredningar har nog varit en metod för byråkrater att köpa sig tid så länge vi har haft byråkrati
  Och denna typ av utredningar tar ofta relativt lång tid
  Medan tiden går hinner en hel del förändras, med lite tur kanske det som var orsaken till utredningen förändras så att hela eller delar av utredningen inte längre är så intressant när resultatet av utredningen presenteras
  Med tiden så hinner ofta även nya problem uppstå, kanske så allvarliga att det det som var orsaken till utredningen förbleknar i jämförelse
  Och då kanske det inte längre ses som så angeläget att vidta de åtgärder som utredningen och rapporterna föreslår.

  Som du skrev Skipper; Genom att tillsätta en utredning kan man alltid tillfälligt friskriva sig från ansvar och hålla kritikerna på armlängds avstånd.
  Och med lite hjälp av tiden så kanske det löser sig helt och hållet - eller kanske blir någon annans problem, t ex efter valet 2014.

  SvaraRadera
 4. Det är värt att nämna att det ännu är tre rapporter att vänta i Riksrevisionens granskningsområde "Försvarets förmåga", varav två [1,2] som behandlar försvarsreformen och dess ekonomiska förutsättningar har fått ett senarelagt publiceringsdatum i februari 2014. Slutrapporten har senarelagts till mars 2014. Anmärkningsvärt, om man följt med rapporterna, isht då de ursprungliga deadlines låg på juni, oktober och december för samtliga tre rapporter.

  SvaraRadera
 5. Utreder gör man när man inte säkert vet, man söker svar.
  Min slutsats är att departement, militär och politiker inte går i takt.
  Politikerna är bromsklossar när materiel skall beställas, vilket ger militär nya ’utmaningar’.
  Verkligheten väntar inte, därför uppstår en urfasning för all planering.
  Försvarsministern ser det som att mer styrning av militären behövs...
  Så egentligen är problemet att militären behöver ny materiel.

  SvaraRadera
 6. Att låta Ryding-Berg utreda personalförsörjningen är ju som att uppdra åt vargen att vakta fåren.

  Ryding-Berg var FM:s chefsjurist och ingick i FML i drygt 15 år. Alla beslut avseende årsredovisningar, budgetunderlag samt underlag angående FM:s personalförsörjning under denna tid har han deltagit i och lämnat samråd på.

  Nu får han alltså i uppgigt att utreda sig själv ....


  Tillät mig att vara skeptisk !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast han kan kanske, likt en pensionerad general, äntligen säga vad han egentligen tycker.

   Radera
  2. Kan så vara.

   Det borde han dock ha gjort när han hade en miljonlön av skattebetalarna för att ingå i ÖB:s ledningsgrupp FML (1.018.801 kr enligt årsredovisningen 2012). Nu skall han på regeringens uppdrag, utöver sin pension, få lön av skattebetalarna en gång till för att utreda sig själv.


   Jag är fortsatt skeptisk !

   Radera
 7. Regeringen tycker väl att FM och utredare vid det här laget har insett vilken typ av svar man vill ha.
  Man har också tydligt visat vad fel upplagda resonemang och svar kan betyda för typ av bestraffning. (FM drabbades av en "satsning" omedelbart efter svaret på RB7)
  FM försökte kontra med IQ18 men det verkar bli ett skott i foten.
  Reaktionerna på konstruktiv kritik både från departement och FML på RRs rapport ligger inte på någon högre del av mognadsskalan.
  Ingen av dem verkar förstå sitt eget bästa och det är allvarligt.

  Varför försvarsmakten meddelar sina åsikter och konsekvensbeskrivningar med böjt huvud, mössan i hand, tyst mumlande och med byxorna nere vid knäna förstår jag inte. Jag kan heller inte hitta en trovärdig förklaring!

  Tyvärr ska inte Luftförsvarsutredningen belysa förhållanden från 2014. Den ska redovisas i december 2014 men behandla tiden efter 2040!
  Delbetänkandet som kom för ett tag sedan kan väl klassas som icke kvalificerat snömos. Tyvärr tror jag att slutbetänkandet blir i samma härad. Detta är med tanke på uppgiften inte helt oväntat.

  Många av frågeställningarna i utredningarna har debatterats på denna och andra bloggar under många år. Det verkar alltså som att verkligheten sakta smyger sig på våra politiker bakifrån.

  Ska man försöka se en trend i eländet kan väl skönja en tydlig bild av att ta bort mer inflytande över FM från dess ledning och överföra detta till regeringen.
  Tydliga metoder av "härskarkaraktär" kan utläsas i besluten och åtgärderna. (beslutade och önskade)
  Dessvärre är jag inte övertygad om att regeringen har förstått kopplingen mellan egna beslut och effekter inom FM!

  Ska jag hitta något positivt i allt elände kan jag kanske drista mig att tro, att bara det faktum att man vill utreda, betyder att man ser problemen?
  Jag är dock inte helt säker på att vill höra lösningarna!

  Teaterdirektören (inför nådens och nödens år 2014.)

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna