9 december 2013

Moderaterna reducerar marinens fartygsbestånd på egen hand?Det går inte att tolka dagens interpellationsdebatt i riksdagen mellan försvarsminister Karin Enström (m) och ledamoten i försvarsutskottet Peter Jeppsson (s) på annat sätt än att Moderaterna på egen hand, helt utan riksdagens beslut, i praktiken kommer att reducera marinens bestånd av kvalificerade ytstridsfartyg till att endast omfatta fem stycken Visbykorvetter. Man gör det inte aktivt, utan istället genom att inte fatta de nödvändiga beslut som Försvarsmakten tvingats att anhålla om hos regeringen. Om detta realiseras är det ett enormt bakslag för vår försvarsförmåga, vår möjlighet att upprätthålla territoriell integritet och inte minst för marinens personal!

På Peter Jeppssons interpellationsfråga svarar försvarsministern följande (min fetstil).
Peter Jeppsson har frågat mig när beslut från regeringen avseende HMS Gävle och HMS Sundsvall kommer samt när beslut från regeringen avseende HMS Göteborg och HMS Kalmar kommer. 
I bakgrunden finns Försvarsmaktens hemställan till regeringen om att få bygga om korvetterna Göteborg och Kalmar till vedettbåtar samt att få genomföra en generalöversyn och modifiering av korvetterna Gävle och Sundsvall. Framställningarna i dessa ärenden inkom till Regeringskansliet i mars i år. 
Den 30 oktober och den 13 november i år besvarade jag likartade frågor från Peter Jeppsson angående marinens personal- och rustningsplan (riksdagsfråga 2013/14:78) respektive modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall (riksdagsfråga 2013/14:100). Den 4 december besvarade jag ännu en likartad fråga från Åsa Lindestam angående behoven av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel (riksdagsfråga 2013/14:153). 
Omsättningen av Försvarsmaktens materiel sker fortlöpande. Över tiden förändras därför den materiel som tillsammans med utbildad och övad personal utgör grundförutsättningen för effektiva förband. Därför är det naturligt att antalet korvetter i insatsorganisationen inte har beslutats av vare sig regeringen eller riksdagen. Antalet kan variera över tiden beroende på Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar och vilka resurser som krävs för att tillgodose de sammantagna operativa behoven.

I år och under nästa år levereras de fem beställda korvetterna av Visbyklass i version 5 med bland annat sjömålsrobot. Det innebär att marinstridskrafternas förmåga till ytstrid nu ökar. Efter Visbykorvetternas leverans 2014 kommer Försvarsmakten ha fler kvalificerade fartyg i drift än idag. Det, i kombination med fartygens ökade kapacitet jämfört med sina föregångare, ger sammantaget förutsättningar för en stärkt operativ förmåga.


När regeringen har att ta ställning till Försvarsmaktens förslag till materielinvesteringar ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas. Regeringen svarar inför riksdagen i enlighet med regeringsformens beredningskrav. Först när förutsättningarna för ett beslut är uppfyllda fattar regeringen beslut.
För att långsiktigt åstadkomma en mer ändamålsenlig ordning för styrningen av Försvarsmaktens materielinvesteringar har regeringen tillsatt en särskild utredare med uppdraget att lämna förslag till förändringar av processen för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel (dir. 2013:52).

I försvarsministern interpellationssvar finns en mängd felaktiga påståenden och ett budskap som inte uttalas i klartext, men som kan utläsas mellan raderna.

För det första hävdar försvarsminister Karin Enström ånyo att riksdagen inte har beslutat om numerären sju korvetter! Då är det åter igen tvunget att påminna försvarsministern och övriga intressenter om riksdagsbeslutet från den 16 juni 2009. Då fattade riksdagen beslutet rörande betänkandet "2008/09:FöU10 försvarets inriktning". När riksdagen efter att beslutet är fattat så sammanfattar man beslutet så så här på riksdagens webbsida (ett utdrag).

Försvarets nya inriktning (FöU10)
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om försvarets nya inriktning. 
Konkret kommer denna nya inriktning att på sikt innebära det här. 

 • Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, och antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls.

Karin Enström anser i nu efterhand att "antalet kan variera över tiden beroende på Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar". Moderaterna anser således att ett enskilt riksdagsparti, i egenskap av att man styr över försvarsdepartementet - på eget bevåg - utan riksdagens medgivande - kan reducera antalet ytstridsfartyg jämfört med vad som beslutats i riksdagen. Därmed sätter den moderatledda regeringen våra möjligheter att upprätthålla den territoriella integriteten, och reducera försvarsförmågan på spel. Man kan nämligen inte genomföra kvalificerade övningar i tillräcklig omfattning om man med samma fem visbykorvetter som ska försvara Sverige och vår sjöfart samtidigt ska utgöra sjöbevakningsfartyg.

Det är mycket skrämmande att se och höra denna totala nonchalans mot det politiska systemet, mot övriga regeringspartier, mot ÖB:s och Försvarsmaktens budskap i tal och skrift som ex. PerP och inte minst mot svenska folket och vår säkerhet!

Inte nog med detta. Vi får ännu en gång ett kvitto på att våra politiker, i det här fallet försvarsministern är felinformerad i mycket viktiga frågor! Här måste högre chefer inom Försvarsmakten ta sitt ansvar och tala klarspråk utan omskrivningar av verkligheten när politiker besöker förbanden och när Försvarsmaktens högsta ledning informerar försvarsdepartementet.

Vem har informerat ministern om att försvarsförmågan ökar med införandet av visbykorvetter jämfört med övriga korvetter? Dessa fartyg har samma beväpning med gamla robotar och torpeder och i stort sett samma sensorer som övriga fartyg om än i något modernare tappning. Men att därifrån ta steget att påstå att "förmågan till ytstrid nu ökar" är oerhört magstarkt! 

Inte blir det bättre av att ministern tillägger att "fartygens ökade kapacitet jämfört med sina föregångare, ger sammantaget förutsättningar för en stärkt operativ förmåga".

När försvarsminister Enström sedan avslutar med påståendet om att "efter Visbykorvetternas leverans 2014 kommer Försvarsmakten ha fler kvalificerade fartyg i drift än idag" så tar lögnen överhand, för inte ens de mest skönmålande cheferna inom Försvarsmakten kan ha påstått något sådant?

Peter Jeppson i sin tur konstaterade mycket riktigt att de uteblivna besluten i ärendet "drastiskt kommer att försämra vår försvarsförmåga". Han poängterade i sammanhanget även genomförandegruppens beslut från 2008 som innebar att ej bestycka dessa visbykorvetter med luftvärnsrobotar. Han konstaterar även att fortsatta icke-beslut i ärendet kommer att öka kostnaderna för dessa åtgärder.

Peter Jeppson vädjade även till ministern att om hon inte ville ge ett konket svar på frågan, att hon åtminstone borde ge alla försvarsanställda som lever i stor ovisshet ett konkret svar på frågan!

Enströms fortsatta icke-svar mynnade i stället ut i att beskriva alla satsningar regeringen gjort på Marinen genom att man tagit beslut om underhåll/modifiering av befinliga stridsbåtar, röjdykarfartyg samt att man utökat ramen för nytt signalspaningsfartyg.

Inte någon gång under debatten, när Peter Jeppsson mycket konkret framförde sin farhåga att han inte kan tolka försvarsministerns budskap på annat sätt än att hon är nöjd med att Marinen inom bara något år endast kommer att bestå fem ytstridsfartyg! 

Jag gör ingen annan tolkning än vad Jeppsson gör. Regeringen avser EJ att ta något beslut i frågan inom en nära framtid, och jag är högst tveksam, med anledning av ministerns hänvisning till den (helt felaktiga bild) hon erhållit rörande Visbykorvetternas förmågor samt det faktum att hon fortfarande hävdar att det inte finns ett riksdagsbeslut om sju korvetter i insatsorganisationen. 

Detta sammantaget ger en mycket tydlig bild som säger att något beslut om de fartyg som Marinen förväntar beslut om inte kommer att komma!

Det är nu hög tid att fler vaknar till liv och tar debatten. Det kan inte vara upp till en politiker och en försvarsbloggare att driva denna för marinen och för vårt nationella säkerhet mycket viktiga fråga!

Varför engagerar sig inte Folkpartiets Allan Widman och Kistdemokraternas Mikael Oscarsson? Båda två försvarspolitiker i regeringspartier som uttalat att man inte är nöjd med rådande låga nivå? Varför tar man inte den här debatten när Moderaterna genom dina icke-beslut kommer att reducera försvarsförmågan ytterligare? Varför är det knäpptyst från Moderaternas Annicka Engblom som annars alltid hävdat att hon värnar om Marinen? Där är det fortsatt knäpptyst så länge det inte handlar om musikkåren - något som är beklämmande och tarvar på trovärdigheten! Varför tar inte Sverigedemokraternas Mikael Jansson upp en högaktuell fråga som denna istället för att prata om att återupprätta kustartilleriregementen? 

Var är officersförbundet, som annars brukar vara duktiga på att bevaka viktiga frågor? Nu handlar det om Marinens framtid, och personalens tro på framtiden. Ta upp ämnet till debatt!

Varför tar inte media upp detta? Mikael Holmström (SvD) och Ewa Stenberg (DN) tillsammans med andra försvars- och säkerhetspolitiska reportrar borde rimligtvis bevaka ämnet. De enda som skrivit om det är Blekinge Läns Tidning. Fler borde göra samma sak, för utan debatt om detta så kommer regeringens nonchalans fortsätta, och snart står vi med en marin knappt värd namnet.

Sist men inte minst. Det är nu hög tid att försvarsmaktens högre chefer tar bladet från munnen och förklarar för regeringen vad avsaknad av dessa viktiga beslut kommer att innebära för vår försvarsförmåga. Inte minst för att visa för personalen att man tar frågan på största allvar.

Marinens nuvarande bestånd av ytfartyg för kvalificerad strid och havsövervakning omfattar idag sex bevakningsbåtar, en vedettbåt, två korvetter av göteborgsklass, två korvetter av stockholmsklass samt de två levererade visbykorvetter. Att genom icke-beslut stryka allt och endast behålla fem visbykorvetter är en reducering av ytfartygsflottan på drygt 60 procent! Detta skulle då blir en större reducering än FB-04. Är detta Moderaternas försvarspolitik?

Bloggar: Wiseman, Cornucopia, WisemanSe hela interpellationsdebatten mellan Försvarsminister Karin Enström och Peter Jeppsson här nedan. Hela debatten är ca 28 minuter lång men bör ses i sin helhet. Suzanne Svensson (s) deltar i debatten mellan 07.20 och 11.20 ett debattinlägg som tyvärr inte håller sig till sakfrågan varför den delen kan utelämnas.

40 kommentarer:

 1. "inte ens de mest skönmålande cheferna inom Försvarsmakten kan ha påstått något sådant?"
  "Det är nu hög tid att försvarsmaktens högre chefer tar bladet från munnen"

  Hmm, du skrev ju själv, för ca en vecka sedan, om hur MI beskriver läget.

  SvaraRadera
 2. Skipper: Vilken typ av beväpning har våra korvetter idag, december 2013? Är alla utrustade med fungerande Rbs15?
  Är det verkligen vettigt att, under rådande ekonomiska ramar gå vidare med A26 istället för korvetter?
  Frågan är också vad nästa regeringsparti (S) tänker göra med beståndet av korvetter, fem eller sju. Tycker det är lika dåligt med besked från dem som det är med uppbackning från "försvarsvännerna" i Folkpartiet.

  SvaraRadera
 3. Ptja... stadigt minska i antal är ju att "variera i antal över tiden"... Så i detta avseende far ju inte vår Försvarsminister med osanning.
  *kan innehålla spår av ironi*

  SvaraRadera
 4. ÖB har ju hotat med att lägga ner en försvarsgren i framtiden om inte anslaget förstärks, och då som av en händelse nämnt marinen. Kan det vara så att Försvarsminstern med flera har samma agenda och genom ickebeslut agerar? I framtiden kan man ju alltid skylla på att det var ÖB:s förslag....

  SvaraRadera
 5. Nuläge:
  2 st korvett typ Stockholm
  1 st korvett typ Gävle
  2 st korvett typ Visby version 5
  6 st Bevakningsbåtar
  1 st Vedettbåt typ Jägaren

  Totalt: 12 enheter för sjöövervakning/stridsuppgifter

  2016, om inte nödvändiga beslut fattas:
  5 st korvett typ Visby version 5
  1 st korvett typ Gävle (i bästa fall)

  Totalt: 6 st enheter för sjöövervakning/stridsuppgifter

  Betänk då också att av de 6 st enheterna vi kommer förfoga över 2016 så måste sannolikt 2 st vara ianspråktagna för sjöövervakning. Då har vi 4 st kvar varav tiden vi förfogar över alla fyra samtidigt kommer vara ringa då fartyg även framöver kommer behöva tid för underhåll/översyn.

  Addera dessutom detta icke-beslut till den oro som redan finns i leden bland Flottans personal så inser de flesta att detta blir ett dråpslag som inte kommer kunna repareras.

  Oansvarigt, respektlöst och synnerligen ogenomtänkt.

  Kan inte nog poängtera det som Skipper skriver angående att det är dags för FM:s högre chefer att ta bladet från munnen. Bryr ni er inte? Visa lite ryggrad och stå upp för er personal, materiel och vapenslag!

  /Boatswain

  SvaraRadera
  Svar
  1. Reservdelar till avgörande system är också ngt att ta hänsyn till. Det går med andra ord inte att på sikt garantera fler än fem Visbykorvetter.

   Radera
  2. Ingen nämner de fem bevakningsbåtarna i Göteborg som nu genomgår halvtidsmodernisering. Precis som Skipper påpekat mer än en gång så har de idag andra uppgifter (kan dock bara komma på gränsbevakning och inomskärs ubåtsjakt) än sjötrafikövervakning, men kan de ändå inte utnyttjas för detta också? Kanske det är regeringens plan - fem Visbykorvetter för Östersjön och fem bevakningsbåtar för Västerhavet för sjötrafikövervakning/gränsbevakning samt stridsuppgifter?

   Med bara fem Visbykorvetter lär det bara finnas behov av ett stödfartyg (läs: Carlskrona) varför Trossö förmodligen får utgå om ett par år, men såvitt jag vet så har det hittills inte funnits några planer på att modifiera Carlskrona så att hon kan stödja Visbyklassen (endast Gävleklassen). Med bara fem Visbykorvetter så torde även behovet av två större marinbaser kunna ifrågasättas. Med denna den senaste utvecklingen vad gäller materiel på marinsidan så framstår nu t.o.m sossarnas försvarspolitik som vettig.

   Radera
  3. Ingen av de fem BevB i Gbg har påbörjat sin halvtidsmod. Det är dröja ett tag innan allt är på plats

   Radera
 6. Jag tror inte att Moderaterna vet vilka konsekvenserna blir. Jag vet att jag inte vet det. Men man kan fråga sig varför inte regeringen frågar dem som vet?? De kan ju bevisligen fråga höga herrar i Ryssland och Kina om de har för avsikt att angripa Sverige!!! Ha, ha. Ja mycket ska man få höra innan öronen trillar av.

  Hur kunde Reinfeldt gå ut som kursetta för ett jägarförband när han inte vet skillnaden mellan storstrategi och sina egna exkrementer? Jag vill inte vara elak.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 7. Säger som många andra soldat kollegor.. det kan inte bli värre ens med en S vald regering än vad det är nu.. föm är ett stort skämt. Och saknar allt en försvarsminister bör ha..

  SvaraRadera
 8. Det var det värsta lekmannasnacket jag någonsin hört, eller åtminstone läst, från en politiker. Begriper man inte systemfrågor bättre så ska man nog hålla fingrarna ur syltburken för sin egen skull. När skiten träffar fläkten så brukar det blåsa tillbaka i ansiktet och inför ett valår verkar det oklokt att komma med rena dumheter som till och med en korkad väljare kan förstå är dumheter.

  Om jag vill upprusta min cykel så blir den ju inte upprustad om jag får ny sadel, pakethållare och extra reflexer, men ramen och bakhjulet som rostat sönder lagar jag inte utan plockar bort. Då får jag bara en oanvändbar cykel med snygg sadel, pakethållare och fina reflexer, som inte går att cykla på. Att senare köpa helt ny ram och nytt bakhjul, eller låta det rosta några år till innan lagning, blir såklart dyrare i längden.

  Så urbota dumt!

  Nästan lika dumt som ekonomen på SJ som bestämde att stryka underhållsbudgeten för X2000 med argumentet att "de är ju nya". Istället för förebyggande underhåll så kördes tågen tills det första felet gav följdfel, tåget blev stående på verkstad med produktionsbortfall, och mångdubbelt så stor reparationskostnad istället. Sedan fick SJ ekonomiska problem och miljardbidrag av skattebetalarna till EU:s förtret. Också beslut fattat av lekman. Urbota dumt.

  Nya moderaternas politik är inte ansvarsfull gentemot skattebetalarna. Den är bara korkad i detta fall och kommer att öka kostnaderna för skattebetalarna långsiktigt och/eller öka tiden innan marinens förmåga kan lyftas igen.

  Att så öppet berätta hur förenklat och okunnigt man resonerar bakom sina beslut är skrämmande avslöjande.

  Den moderata regeringen är den första som har fått för sig att inte bifalla myndighetens investeringsrekommendationer, utan istället använda redan budgeterade medel för att hävda "satsningar" när man väl fattar beslut som alla tidigare regeringen aldrig skulle få för sig att stoppa, nämligen ansvarsfulla underhållsåtgärder för att med så låg LCC som möjligt vidmakthålla de förmågor som man enligt sina uppgifter behöver vidmakthålla. Inte bara ministerstyre, utan korkat och ohederligt ministerstyre när det används för inrikespolitisk propaganda för det egna partiet. Bort med packet i nästa val. Har aldrig sett på maken förr.

  Värsta jag har läst. Fy f-n så dåligt.

  SvaraRadera
 9. Om nu ÖB känner sig manad att lägga ner ett vapenslag borde det vara armén. Tyvärr men med tanke på Archer-strulet och de minskande talen av stridsvagnar så vore det bättre att satsa på ett skalförsvar med förbättrad flotta och flyg. Kanske ett starkare hemvärn också som tar över några uppgifter från armén. Tokigt men snart kanske nödvändigt även vid en ny regering.

  SvaraRadera
 10. Men hur blir det med Marinens musikkår och flygverkstaden i Kallinge? Vi i Blekinge måste få ett svar nu! Vem tänker på säkerhetspolitiken i Blekinge? Jag efterlyser flera arga blogginlägg från Annica Engblom och fräscha spontanutlåtanden från Allan-Ballan Widman.

  Stön och Pust! Kan ingen stänga av denna karusell kallad försvarspolitiken snart. Man börjar ju må riktigt illa.

  OBS! Texten består till stor del av ironi och sarkasm OBS!

  SvaraRadera
 11. 2 Göteborgskorvetter?? Nej det är bara en i drift idag, som framgår av inlednings artikeln.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja men HMS Gävle ingår i Marinen och avrustades snabbt med anledning av att hon skulle in för mtrl-åtgärder. Av detta bidade inget.

   Radera
 12. Försvarsminister Enström tillämpar inverterat ministerstyre medelst icke-beslut. De "nya" moderaternas "nya" variant av landsförräderi bygger alltså på inverterad kärlek till fosterlandet - kort sagt landsförakt.

  SvaraRadera
 13. Inte för att det spelar så stor roll i det stora hela, men vi har i dagsläget 11 bevakningsbåtar och inte 6 som påstås.

  De fem som tillhör 17. Kompaniet bör ses betydligt mer mångsidiga än de som tillhör flottiljerna då de behållt förmågan till ubåtsjakt.

  I övrigt känner jag mig i vanlig ordning djupt kränkt av att försvarsministern inte ens kan ge raka och ärliga besked. Om det är så att de har för avsikt att svälta ihjäl Marinen kan de iaf vara öppna med det.

  / Amfibiesjömannen

  SvaraRadera
 14. Jag kan ju undra vilket truppslag fru Enström kommer ifrån?
  Är hon ett exempel på en totalt misslyckad FMrekrytering eller är hon så fullständigt partiprostituerad att hon blundar med hela kroppen?
  Tyvärr får jag den uppfattningen att hon inte förstår frågorna!
  Svaren kommer reflexmässigt och lyder nästan likadant oavsett frågeställningen!

  Nu eller aldrig är det dags för de som vill ha en fortsatt utveckling av Marinen att göra sina röster hörda inom FML. Då menar jag inte inlindade uttalande av den typen Mi levererat på senare tid. Det behövs klartext med datum, förmågor, pris, personalrader m.m. levererat så pedagogiskt det någonsin kan bli på flanellografen.

  Dundersuck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Jag noterar förnöjt att du inkluderar HMS Jägaren i dina spelbrickor som omfattar "kvalificerad" strid ;) Spännande tanke!

  P.S.2 Jag tror att fru Enström (med viss hjälp) tycker att hela försvarsmakten kan variera över tiden beroende på Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar. Moderaterna känner sig helt klart ha tolkningsföreträde till vad som är beslutat eller inte. Beslut som inte passar in är nog att betrakta som ett beslut utan betydelse.
  Nu är det bara att vänta på hur det ska gå till att få "satsningen" på fem rikskorvetter till att bli en fördel för alla Skaraborgare!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl med fru Enström och försvarsfrågor som med miljöfrågor. Så fort dessa debatteras så är det alltid en miljöpartist som lyfts fram som sakkunnig expert. Inte baserat på faktiskt kunnande, utan på organisatorisk tillhörighet.

   Radera
  2. Sveriges sjöförsvar är uppenbart obalanserat. Sveriges båda marinbaser ligger vid Östersjön trots att många andra länder kan sköta övervakning av Östersjön lika bra som Sverige. Samtidigt är Sveriges största insjö Vänern helt utan marin närvaro! Regeringen borde lägga ner de onödiga marinbaserna och bygga upp en ny i Vänern, lämpligen i Lidköping eller Mariestad. Genom att antalet marinbaser minskas från två till en sparar försvaret pengar samtidigt som det ger välbehövliga arbetstillfällen i Skaraborg.

   Radera
  3. Varför inte lägga Marinbasen i Skövde och ha en del av flottan i Vänern och en del i Vättern. Det lär ju inte bli någon trängsel.
   Räknar man på tillgängligheten för försvaret på de "nya" korvetterna sedan sjösättning blir det rätt så tomt även i en liten insjö!
   Flygvapnet i Karlsborg med Såtenäs som sidobas och armen i slutvärnet på fästningen.
   Ledningen och det lilla underhållet ryms inom fästningsområdet.

   Långtragiskt!

   Teaterdirektören.

   Radera
 15. 'Off topic', men visar hur vanlig logik inte gäller inom försvarsplanering.
  Jag trodde Norges avbeställning av Archer systemet var ett exempel på bristande planering och dåligt genomförd upphandling av Sverige
  När jag läser SvD’s artikel inser jag att idiotin på FMV inte har någon gräns.
  Scania vill stoppa FMV:s jätteorder
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/scania-vill-stoppa-fmvs-jatteorder_8808000.svd

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast där kan FMV delvis skylla på regeringen, som enligt artikeln, beslutade 2010 om att norsk upphandling skulle gälla.

   /Civil

   Radera
 16. Det verkar som om Moderaterna tyckte att det gick så bra att sälja en halvering av Flygvapnet som en förstärkning av förmågan att de tänker göra om samma illusionstrick på Marinen.

  Det riktigt deprimerande är att de förmodligen kommer undan med det.

  SvaraRadera
 17. Snart vet vi hur MPs icke-våldsförsvar ser ut och vad det kostar.
  Snott från annan blogg: "Försvaret: en resa från Håll gränsen till Håll tummarna. "

  SvaraRadera
 18. Ang gemensamma lastbilsupphandlingen: Vi skall alltså köpa gemensamma lastbilar, norrmännen vill ha en modernare och mer kapabel version, vi nöjer oss med en enklare (för att spara pengar kan man ju tro). Norrmännen skall ha motköp för sin kaka, vilket vi i Sverige tycker snedvrider marknaden och inte kan tillåta. I allt detta så skall vi dela lika på kostnaden.

  För mig känns det som att vi just nu i den norska "samverkan" och "industrielle balanse" har dragit ner brallorna och böjt oss framåt... Ingen värdering kring det kanske.. eller??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Saxat ur dagens SvD.

   "Förvaltningsrätten stoppar FMV:s 20-miljardsupphandling av militära lastbilar."
   "- Vi fattade ett interimistiskt beslut om att de inte får skriva ett kontrakt nu i avvaktan på att vi säger något annat eller avgör målet slutligt, säger Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm."

   Tillsammans med andra börjar få en helt ny innebörd!

   SUCK!

   Teaterdirektören.

   Radera
 19. Men allt är ju ändå logiskt. Om man förenklar kraftigt så är varje beslut om köp en satsning, man lägger ju pengar på något. Helt i enlighet med företagsekonomisk teori. Om FM skulle förstå sig lite bättre på ekonomistyrning för små och mellanstora företag samt värdet av minimala varulager för att hålla alla produktionsenheter i arbete och kunna visa på lite lönsamhet så skulle politikerna slippa hålla FM under armarna hela tiden.

  Försvarsministern gör ett bra jobb. Ekonomistyrning och korrekt redovisning är FM nya mål och eftersom hon inte är skolad redovisningsekonom så låter hon Borg ta ekonomin och löser sin uppgift vilket är att läsa pressmeddelanden innantill, något hon gör utan att staka sig nästan alls.

  Det är väl klart att man inte ska nöja sig med att bara småjustera på sanningen, ska man ljuga ska man dra till ordentligt. Det står ju klart och tydligt i Mein Kampf och Stalin tillämpade samma princip, så vägen är utstakad av stora förebilder.

  Jag mår lite illa...

  NFördKan

  SvaraRadera
 20. Jag noterar att Jan Thörnqvist inte kommenterar någonting.
  Får vi alla unisont be Jan Thörnqvist att kommentera Skippers inlägg?

  jan har mailadress och jag föreslår att vi påminner honom
  jan.thornqvist@mil.se.

  För armen och flygvapnets del så är mailadresserna

  anders.brannstrom@mil.se
  michael.byden@mil.se

  Kräv engagemang av dem i debatten och kräv konkreta förslag på förstärkningar.
  Hur vill de utifrån sin kunskapsnivå dimensionera sina respektive stridskrafter utifrån hur närområdet utvecklas?

  Jag anser att deras passitivitet kommer ligger dem i fatet när ny regering skall titta på om/ny förordnanden.

  Klarspråk:Jag vll inte ha er som chefer om ni tre inte kan mobilsera civilcurage vilja och förmåga att artikulera och beskriva hur sverige principiellt skall kunna försvaras och vad det krävs i dimensionering.

  Jag står upp för den åsikten.

  Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl  Kn jan-Olov Holm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får nog vänta tills de gått i pension.

   Radera
  2. Tack skall du ha.
   Jag kommer dock inte att invänta deras pension.

   Radera
  3. Du får nog snegla på oath-keepers för att få någon bäring i denna röran.
   Tyvärr finns inte samma typ av bindande åtaganden i Sverige på någon nivå.

   Radera
 21. funderade lite. alla som följer debatten här vet ju att FM har en budget som ska räcka till en massa saker fördelat på ett antal områden, vi vet också att om posterna inte nyttjas så går medlen tillbaka till statskassan. budgeten som jag tolkar de siffror jag sett ligger runt 40 men hur mycket går tillbaka och vad landar den "riktiga" budgeten på dvs de medel som FM får effekt på.

  Vad jag har kunnat läsa mig till så verkar den snarare ligga runt 30 än 40 någon som har koll?

  /maggan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul resonemang maggan. Och tyvärr helt rätt. Vi har idag, i kronor en lägre budget än 1992. Då ska man ha klart för sig att man 1992 inte betalade MOMS, skatter på bränsle, 2.7 mdr kr i marknadsmässiga hyror till Fortverket (ett vinstdrivande statligt verk). För flottans del var man befriad från hamn- och kanalavgifter mm.

   Att jämföra procentandel av BNP går således inte eftersom det blir som att jämföra äpplen och päron. När man dragit av de extra avgifter, skatter och hyror som man idag måste betala men som man inte behövde betala då blir BNP-andelen idag långt under 1.1%.

   Radera
  2. Vad man på en nationell/internationell nivå kan skönja är att man outsourcar krigsmakten, utsätter den för marknadsmässiga villkor och på det sättet reducerar densamma. Är detta ett internationellt grepp för att med en egen styrka från UN eller annan global entitet skall kunna genomdriva reformer utan märkbart motstånd. Vad jag kan förstå så betalar försvaret för sin nedläggning via skattsedeln för att ge till en annan entitet som kan disponera denna summa från respektive land för att bygga egen vapenmakt.

   Radera
 22. Detta är ytterst allvarligt. Varför ser man inget i media om en så kraftig reducering? Det är upprörande hur regeringen totalt missköter försvarspolitiken. Man kan undra vilka planer som finns för ubåtsvapnet, ska det reduceras till endast två? Cheferna har ett ansvar att säga ifrån NU och inte vänta tills pensionen

  /StUlfsten

  SvaraRadera
 23. Försvarsmakten kommenterar frågeställningen så långt det är möjligt genom chefen för ledningsstaben vid Högkvarteret generallöjtnant Jan Salestrand.

  http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/12/14/marina-fragor/

  Erik Lagersten
  Försvarsmaktens informationsdirektör

  SvaraRadera
 24. Detta kan vara orsaken som plågar samhället som helhet:

  http://www.whatonearthishappening.com/podcasts/WOEIH-133.mp3

  SvaraRadera
 25. Läser man Försvarsdepartementets sammanfattning av PARP-rapporten så framgår det att det blir fem korvetter av Visby-klass och inga andra korvetter.
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/97/45/1384710b.pdf
  Sidan 3, punkt 7:

  "Marinen kommer att omfatta fem korvetter av Visbyklass, som förväntas tas i aktiv tjänst senast 2014, fem uppgraderade minröjningsfartyg och två ubåtar som ska uppgraderas i slutet av 2015. Två nya ubåtar kommer att förvärvas efter 2018."

  /jrak

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Marinen kommer att omfatta fem korvetter av Visbyklass, som förväntas tas i aktiv tjänst senast 2014, fem uppgraderade minröjningsfartyg och två ubåtar som ska uppgraderas i slutet av 2015."

   "fem uppgraderade minröjningsfartyg" måste avse de fem fartygen av Koster-klassen, men till dessa kommer ju även den av regeringen nyligen beslutade halvtidsmoderniseringen av de två röjdykar-/minröjningsfartygen HMS Spårö och HMS Sturkö. Kan man skicka en räknesticka till regeringen?


   "Två nya ubåtar kommer att förvärvas efter 2018."

   Kan betyda vad som helst. Södermanlandsklassen kan enligt uppgift vara i tjänst till 2018. De två nya ubåtarna, om de nu beställs, kan knappast vara i tjänst förrän i början av 2020-talet. Ska vi bara ha tre Gotlandsubåtar i avvaktan på dessa?

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna