27 juni 2014

Inför Almedalen - 4 - Den krokiga vägen mot FM Org 18Det förra inlägget inför Almedalen berörde försvarspolitiken i allmänhet. Detta inlägg kommer att avhandla försvarspolitik i synnerhet när den är som allra sämst och extremt ogenomtänkt. Det kommer att handla om något som jag tagit upp flera gånger tidigare här på bloggen, men som tål att belysas om och om igen ända till dessa att regeringen tar sitt förnuft till fånga och häver beslutet. Det handlar alltså om det som kryptiskt benämns regeringsbeslut 5 (RB5) till Försvarsmakten 2013 och som i Försvarsmakten har omsatts till en ny försvarsmaktsorganisation (FM Org 18), d.v.s nya organisationsförändringar och reducering av personal.

Spontant så bedömer jag att detta beslut som det mest korkade och ogenomtänkta som fattats av sittande regering sedan tillträdet 2006. Konsekvenserna av "genomförandegruppen 2008" då man strök en stor mängd planerade materielprojekt spelar förvisso i samma liga, men då handlade det om materiel. Nu handlar det i stället om personal och därmed ett beslut som är svårare att reparera av framtida regeringar om det genomförs.

RB5 innebär i korthet att Försvarsmakten ska skära ner på personal - igen. Innebörden i beslutet har avhandlats många gånger här på bloggen men det tål att upprepas. Kortfattat ska 15% av den totala personalnumerären bort i syfte att spara 500 miljoner kronor årligen. Läs gärna detta inlägg från förra sommaren då bomben briserade. Jag återkommer senare i detta inlägg till vad som har hänt sedan dess och hur Försvarsmaktens förslag på reduceringar ser ut.

Men var härstammar då detta spektakel i från, och hur hamnade vi i situationen att regeringen fattade ett så ogenomtänkt och förödande beslut? Det finns säkert olika versioner av detta, i synnerhet om man sitter på försvarsdepartementet, men för att försöka finna svaret så vi får backa bandet ända till 2009.

Det hela började med att Försvarsmakten då likt i dag stod inför en omfattande obalans mellan ålagda uppgifter och tilldelade resurser. Det är med andra ord något helt annat än myten om "svarta hål". Försvarets pengar räcker således inte till för att sätta upp, utrusta och öva den beslutade organisationen.


30 januariunderlaget


Tidigt 2009 lämnade Försvarsmakten in det omtalade "30 januari underlaget" till regeringen. Det var ett underlag som skulle utgöra Försvarsmaktens förslag till den nu liggande propositionen "Ett användbart försvar". I detta arbete hade Försvarsmakten inte räknat med några ekonomiska tillskott annat än för inflationen. Sveriges försvar kostar ju som bekant alltid ca 40 miljarder per år oavsett om året är 1980 eller 2009.....

I Försvarsvarmaktens underlag hade man från myndighetens sida därför tvingats föreslå ytterligare neddragningar, d.v.s nedläggning av förband i syfte att på egen hand skapa balans mellan verksamhetskostnader och tilldelat anslag då inte regeringen avsåg göra det genom anslagsökningar. Dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors tyckte att det var ett bra förslag som dåvarande ÖB Håkan Syrén lämnade in. Han hade till och med mage att i ett pressmedelande kalla Försvarsmaktens förslag för "En kraftig ökning av försvarsförmågan"(!) Känns retoriken igen?

Men det tog inte lång stund förrän man från politiskt håll deklarerade att det inte blir några förbandsnedläggningar. I början av mars månad 2009 kom regeringens besked att det inte blir några förbandsnedläggningar, vilket man förvisso sagt redan tidigare. Detta var ju i grunden ett mycket bra beslut, för hade Försvarsmaktens förslag gått igenom hade vi i dag haft ett ännu mindre försvar, med minst en flygflottilj mindre än i dag. Man kan fråga sig huruvida  Flygvapnet skulle kunna mäkta med annat än enbart incidentberedskap och utbildning av piloter till övriga Gripenländer om förslaget effektuerats.... Men det gemene man inte förstod var att regeringens till synes enbart positiva beslut ytterligare accelererade obalansen mellan uppgifter och resurser för Försvarsmakten som nu satt med Svarte Petter på hand.  I media skrev man att "regeringen tog försvarsnotan på politisk kredit".En försvarsgren måste avvecklas - det är den magnituden det handlar om!


På den vägen fortsatte det och nytillträdde ÖB Sverker Göranson fortsatte att skicka varningssignaler om just detta glapp till regeringen, men inga åtgärder som löste problemen vidtogs.

ÖB har under våren 2012 i två underlag till regeringen beskrivit försvarets behov av mer pengar på lång sikt. Kostnaderna för personalförsörjningen väntas öka med 1,5 miljarder kronor per år, samtidigt som materielkostnaderna väntas växa med två miljarder kronor per år. Därutöver tillkommer ytterligare miljarder för att ta fram ett nytt Gripenplan.

Under Almedalenveckan 2012 tog ÖB bladet från munnen och förklarade en gång för alla, mycket pedagogiskt dessutom, att om inga ekonomiska medel tillförs så måste en hel försvarsgren avvecklas.

Jag hävdar att vägvalet är att antingen vara beredd att tillföra ekonomi för att lösa de uppgifter vi har eller att välja hela eller delar av organisationen för det är den magnituden vi pratar om

Det blev då dessutom frostigt värre ombord på Marinens fartyg HMS Carlskrona som där och då i Visby hamn huserade både Försvarsminister med stab och Överbefälhavare med stab. (Efter det tillfället så har Försvarsministern valt att bo på annat ställe under Almedalenveckan).


Regeringsbeslut 7 (RB7) - 2012


Efter Almedalen var det som sagt kyligare än någonsin mellan departement och myndighet. Vi var många som gick och väntade på vad motdraget från en relativt nytillträdd Karin Enström skulle bli? För inte skulle väl ÖB få uttrycka sig så rakt utan att det skulle ske någon respons från departementet? På hösten samma år, närmare bestämt den 4 oktober kom så det som blev regeringsbeslut 7 till Försvarsmakten. Själva uppdraget hade namnet ”Uppdrag att redovisa kompletterande underlag om långsiktig ekonomisk balans”.

Omfattningen på detta uppdrag var minst lika stor dignitet som 30 januariunderlaget. I uppdraget ingick att Försvarsmakten skulle redovisa vilka konkreta åtgärder som bedömdes som nödvändiga för att utföra ålagda uppgifter och därmed upprätthålla den operativa förmågan - inom ramen för prolongerade anslagsramar(!) Man skulle även redovisa en detaljerad bedömning av kostnadsutvecklingen för perioden fram till 2019.

Man kan i dokumentet utläsa mellan raderna att det inte är någon trevlig ton uppdraget är skrivit med, snarare tvärt om. Tidsaspekten är dessutom näst intill omänsklig för ett sådant omfattande uppdrag.
Man åläggs att redovisa arbetsläget den 22 oktober 2012, 10 december 2012 och 11 februari 2013. Uppdraget skulle sedan slutredovisas i budgetunderlaget för 2014.

Andemeningen är (min bedömning) att Försvarsmakten ska redovisa åtgärder för att säkerställa verksamheten utan att regeringen ska behöva skjuta till ökade anslag(!)

Jag skrev i samband med detta ett blogginlägg, där jag redan då gjorde bedömningen att försvarsberedningens arbete riskerade att bli ett spel för gallerierna eftersom man i stort sett var anvisad att rationalisera verksamheten innan beredningen fått säga sitt.


ÖB och "enveckasförsvaret"


Min högst personliga bedömning är att det nog inte var meningen att det som ÖB sa till Mikael Holmström i regeringsplanet om att "Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand." senare skulle utgöra sprängstoff i SvD. Men Holmström är journalist...

Oavsett om det var oavsiktligt, eller om det kanske var högst avsiktligt att berätta detta för Holmström så tror jag ändå inte någon hade räknat med att hans intervju skulle få ett sådant oerhört medialt genomslag som den fick när artikeln "Försvar med tidsgräns" gick i tryck på nyårsafton 2012. Nu är det förvisso så att samma uppgifter går att härleda till många andra öppna dokument och uttalanden, men nu var det ÖB själv som sa det direkt till en journalist. Helt rätt om jag får säga min mening. Detta har bidragit till att försvarsdebatten blivit betydligt mer sanningsenlig och rak!

Jag tar inte upp mer om denna händelse här och nu, för efterspelet kan ni läsare i detalj vid det här laget. Men värt att notera är att försvarsministerns respons var ytterst märklig. Efter några dagars tystnad gjorde försvarsminister Karin Enström ett uttalande i två delar. Först: ”Hela landet ska försvaras.” För att direkt därefter säga att hon ställer sig bakom ÖB:s bedömning och att detta är en ”rimlig” nivå på försvaret(!)

Kort därefter under Folk & Försvar i Sälen åkte ÖB hem akut sjuk vilket visade sig bero på utbrändhet. Som lök på laxen blev ÖB även polisanmäld för sitt uttalande det kanske mest märkliga av allt i denna soppa. Det blev därmed en tids sjukskrivning för utmattning och han var inte tillbaka förrän den 20 mars.

Under sin sjukskrivningstid erhöll ÖB ett omfattande moraliskt stöd från personalen i Försvarsmakten för att han så rakryggat under en längre tid sagt sin åsikt om sakernas tillstånd i myndigheten.


Försvarsmaktens svar på RB7


När ÖB var sjukskriven så skulle svaret på RB7 lämnas in, närmare bestämt den 28 februari 2013 i samband med redovisningen av budgetunderlaget för 2014. Detta fick Jan Salestrand ta hand om i Sverker Göransons frånvaro. Inför redovisningen hade det läckt ut uppgifter om att Försvarsmakten skulle komma att redovisa att det fanns en obalans mellan uppgift och anslag som låg på närmare 4 miljarder. När underlaget slutligen redovisades var det värre än så. Försvarsmaktens bedömda framtida underskott var hela 4,45 miljarder kronor årligen varav 3,15 miljarder härleds till det så kallade ofinansierade materielberget. Man hade även underskatta kostnaderna för övergång till GSS kraftfullt.

I slutsatserna kopplat till redovisningen skriver Försvarsmakten följande (valda delar och min fetstil):
 • Det sammanlagda merbehovet på de anslag myndigheten disponerar bedöms i tioårsperioden 2014 till 2023 omfatta ca 4 450 mnkr årligen. Detta utgör ca 10 procent av det totala anslaget. 
 • Prolongerade anslagsramar innebär att förmågan att genomföra en gemensam operation för att möta ett begränsat väpnat angrepp får avgörande begränsningar. 
 • Försvarsmakten ser det som nödvändigt att antingen erhålla permanenta resurstillskott eller förändrade uppgifter (till exempel operativ förmåga, beredskap och ambitionsnivå inom insatsverksamhet), alternativt en kombination av dessa åtgärder. Försvarsmakten bedömer att en möjlig kortsiktig lösning är en tillfällig anslagsförstärkning riktad mot införandet av för reformen kritiska verksamheter och system. Ett annat alternativt kan, jämfört med budgetunderlaget för 2014, vara en utökad överföring från anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser.
Jag skrev givetvis ett eget blogginlägg om det som redovisades där och då.


Försvarsministerns omedelbara respons på Försvarsmaktens svar


Försvarsminister Enström var nog riktigt arg när hon gick ner till entrén på Jakobsgatan för att möta media samma dag som hon fått underlaget. Jag har inte sedan dess sett eller hört henne använda det tonläget som hon gjorde den dagen i februari 2013. Anledningen: Försvarsmakten hade lämnat fel svar(!)

I ett pressmeddelande skrev försvarsminister Enström så här:
 • Försvarsmakten har under flera år påtalat att de ser problem med myndighetens långsiktiga ekonomi. Försvarsmakten har dock inte kunnat underbygga sin uppfattning på det sätt som krävs för att regeringen ska kunna förhålla sig till den. Idag har Försvarsmakten därför, på min begäran, redovisat en komplettering av sin syn på den långsiktiga ekonomin. 
 • Försvarsmakten gör i flera avseenden andra beräkningar idag än i sitt underlag från april 2012. De rationaliseringar om cirka 400 mnkr som Försvarsmakten identifierat synes vara noggrant beräknade. När det gäller det redovisade merbehovet på nästan 4,5 mdkr pekar myndigheten på stora osäkerheter. Trots detta finns det medräknat. Som jag ser det är det två helt olika metoder man använder sig av, och det tycker jag är inkonsekvent. 
 • Vi kommer nu att analysera underlaget, del för del, men jag kan redan nu konstatera att det behövs förbättrad styrning av Försvarsmakten, t.ex. v.g. materielplaneringen. Detta för att säkerställa ett utfall i enlighet med regeringens och riksdagens beslut.

Se även intervjun med försvarsministern i nedanstående klipp. 


SvD skrev samma dag om den öppna striden mellan Försvarsmakten och försvarsministern. Men mer skulle komma. Stridsyxan var nu inte bara uppgrävd, den skulle komma att användas också. Det var försvarsminister Enström som skulle komma med nästa hugg.


Regeringsbeslut 5 (RB5) - 2013


Nu börjar vi närma oss kärnan i det hela. Försvarsmakten hade som beskrivit här ovan gett FEL svar, och nu skulle styrningen från försvarsdepartementet öka enligt löfte. Hur kunde Försvarsmakten vara så dumma att de trodde att de skulle få ett utökat anslag? Sveriges försvar har alltid kostat ca 40 miljarder, vad trodde man egentligen?

I mars 2013 fick Försvarsmakten därför ett nytt uppföljande regeringsbeslut att utreda på halsen.
ÖB fick då ett mer eller mindre omöjligt uppdrag som handlar om att uppnå regeringens målsättning som i korthet innebär att myndigheten ska reducera kostnader för verksamheten samtidigt som det ställs krav på att ställa om hela Försvarsmakten till den beställda insatsorganisationen IO14. Inom ramen för RB5 beordrade regeringen Försvarsmakten att skära ner 500 miljoner årligen på personalkostnader i ett läge där personalsituationen redan är mycket ansträngd.

Officersförbundet har hela tiden varit föredömligt tydliga när det kommer till bedömda konsekvenser av regeringsbeslut 5. I maj 2013 riktade förbundet ett skarp budskap till politikerna genom artikeln "RB5 - Ett omöjligt uppdrag" där man konstaterade följande.
Det är ett orimligt uppdrag med orimliga tidsförhållanden. Officersförbundets uppfattning är att det inte går att göra något bra av detta. Redan nuvarande organisation, FM Org 13, har färre befattningar än vad som förbundet anser behöver finnas.
När beslutet kom så skrev jag två inlägg. Det ena med titeln "Ridå" och det andra med titeln "En uppgiven försvarsmakt" dessa båda inlägg beskriver stämningen i Försvarsmakten där och då och de funderingar som de anställda hade runt fikaborden. När försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren bara tre dagar efter att detta katastrofbesked delgivits Försvarsmakten skrev följande numera legendariska rader på twitter"Försvarsreform som stärker försvarsförmågan. Enligt ÖB bättre nu än på 10-20 år. Analys pågår för nästa steg" så konstaterade jag att vi nu befinner oss mitt i systemkollapsen. Uppgivenheten var stor. Försvarsmaktens svar på RB5


Därefter hade vi en ny sommar och ett nytt Almedalen, men nu med ett helt annat tonläge i debatten än tidigare. Mer om detta i ett kommande inlägg. Senrare efter semestern 2013 så kom då svaret från Försvarsmakten den 27 augusti 2013. 

Regeringsbeslut 5 skulle som väntat komma att bli ett nytt gigantiskt dråpslag mot Sveriges försvarsförmåga. Konsekvensen av sparkravet skulle tvinga Försvarsmakten till ytterligare åderlåtning där personalkostnaderna ska minskas med 500 miljoner kronor årligen vilket innebär att nästan 15% av alla officerare och civilanställda måste bort! Utöver detta ska upp till 700 heltidsanställda soldater också bort.

Enligt Försvarsaktens första analys så innebar detta att:
 • Officerare och specialistofficerare reduceras med 1 000-1 200 befattningar. 
 • Civilanställda reduceras med 550-750 befattningar. 
 • GSS (Gruppbefäl, Soldater och Sjömän) reduceras med 500-700 befattningar.
Totalt ska alltså 2050-2650 tjänster strykas bort ur organisationen utan att Försvarsmaktens uppgifter reduceras med motsvarande mängd. Ett uppdrag som ska vara slutfört 2019 och som får betraktas som omöjligt att genomföra i praktiken!

Så här skrev jag då i ett blogginlägg.


Tiden gick...


Sen rullade tiden på och eftersom det var ett regeringsbeslut det hela handlade om, och inget hördes från försvarsdepartementet så var det beslutet som gällde. Minns nu också att vi i april, tidigare under året hade händelser som ryska påsken osv i färskt minne. Ryssland övade flyganfall mot Sverige, men regeringen tog inte tillbaka sitt beslut om att skära ned på Försvarsmaktens personal.

Därefter inträffade Ukraina där Ryssland annekterade Krim, men regeringen tog inte tillbaka sitt beslut.

NATO sände väpnade styrkor till Östersjöområdet, ökade sin närvaro och incidentberedskap i Baltikum avsevärt då de baltiska staterna nu var mycket oroliga över utvecklingen och Rysslands agerande, men regeringen tog inte tillbaka sitt beslut. Det skulle sparas 500 miljoner på personalkostnaderna.

Det sista hoppet sattes till försvarsberedningen. Skulle man där föreslå att RB5 skulle hävas? Nej, inget om detta i rapporten kunde utläsas, därmed låg beslutet fortfarande fast. Försvarsministern hade fortfarande inte heller sagt ett ord om att beslutet skulle hävas.

På försvarskonferensen i Skövde tidigare under året sa förvisso ministern i förbifarten till allas förvåning att RB5 var ett underlag för diskussion(?) men därefter hördes inget mer...

Först samma dag som Försvarsmakten skulle redovisa sitt slutliga förslag så kom den första officiella responsen från försvarsministern - via media(!)
– Kommer det nu in eventuella förslag som riskerar att gå stick i stäv med vår ambition att förstärka försvarets förmåga så avser vi inte att gå vidare med dem, säger Karin Enström till Ekot i Sveriges Radio.
Huruvida detta var kommunicerat till Försvarsmakten i särskild ordning via ordinarie kanaler som sig bör är högst oklart.


Försvarsmaktens förslag till FM Org 18 som en konsekvens av RB5


För ungefär en månad sedan den 28 mars så redovisade Försvarsmakten så sitt förslag på hur man kan skära ned på personal enligt erhållna direktiv.

I Försvarsmaktens sammanfattning framgår följande.
De negativa konsekvenserna är i redovisningen så omfattande att Försvarsmakten menar att dessa i praktiken motverkar den påbörjade försvarsreformen. Mot denna bakgrund föreslår Försvarsmakten att lönekostnadsreduktionen begränsas. Försvarsmaktens förslag begränsar reduktionen till att omfatta cirka 225 miljoner kronor 2019. Detta förslag benämns FM Org 18.
Konsekvenserna kommer som väntat att bli omfattande! Det man kan fundera över är myndighetens sätt att lösa uppgiften. man är ålagda att reducera med 500 miljoner kronor, men redovisar i detalj endast hur man kan spara 225 miljoner kronor och detta förslag är alltså föreslagen organisation under benämningen FM Org 18.

Jag avser skriva mer om detta framöver, men vi kan alltså konstatera att det blir stora konsekvenser om detta genomförs om ens bara med knappt den halva anvisade reduceringen. Konsekvenserna är så omfattande att Försvarsmakten avråder regeringen starkt från att fullfölja beslutet. Även om den mindre reduceringen på 225 miljoner genomförs så får det enligt myndigheten mycket kännbara operativa konsekvenser. Officersförbundet var som vanligt klarsynta i frågan!

Detta har förslag har alltså försvarsministern att ta ställning till nu.


Regeringens planeringsanvisningar inför försvarsbeslutet 2015


Då är vi framme i nära nutid. Den 19 juni för bara någon dryg vecka sedan så beslutade regeringen om de nya planeringsanvisningar där svaret från Försvarsmakten ska utgöra grunden för ett nytt försvarsbeslut. Underlaget skall överlämnas till regeringen den 28 november (efter riksdagsvalet).

Den stora nyheten i anvisningen är kraftfullt ökade beredskapskrav på Försvarsmakten - 7 dagar(!)

När det kommer till kärnan som rör personalnedskärningarna enligt RB5 så ligger dessa uppenbart fast då inget sägs i underlaget, åtminstone inte i klartext. Ökade krav på Försvarsmakten - men med samma ekonomiska ramar utrycks så här.

Försvarsmakten ska redovisa förslag, inom myndighetens ansvarsområde, om en fortsatt utveckling och effektivisering av verksamhet och infrastruktur. Bedömda möjligheter till rationaliseringar inom ramen för myndighetens ansvarsområde får ligga till grund för underlaget.

Man ska med andra ord fortsätta att "effektivisera". Besparingen om 500 mkr på personalkostnader (RB5) ligger då därmed fast och bakas in i det svar som Försvarsmakten nu ska redovisa ännu en gång - eftersom inget annat sägs...

Annicka Nordgren Christensen har för övrigt skrivit ett läsvärt inlägg om planeringsanvisningarna!


Inför Almedalen 2014


Här står vi alltså nu och frågetecknen är fortfarande fler än utropstecknen. Karin Enström ger väldigt få entydiga svar i ärendet.

Men det finns ett seminarium i Almedalen den 2 juli kl 13.00 som modereras av Lena Bartholdsson. Jag hoppas verkligen att Lena där på plats ställer Karin Enström mot väggen och kräver svar åt oss i denna fråga, för det är nämligen personalfrågor som så passande ska diskuteras.

Frågan som bör ställas är huruvida RB5 ligger fast eller inte? Gäller reduceringen på 500 miljoner kronor fortfarande, den reducering som Försvarsmakten inte har redovisat i detalj? Eller gäller den av Försvarsmakten egenhändigt föreslagna reduceringen på 225 miljoner?

Eller är det så att Försvarsministerns ord från den 28 maj gäller?
Kommer det nu in eventuella förslag som riskerar att gå stick i stäv med vår ambition att förstärka försvarets förmåga så avser vi inte att gå vidare med dem.

Man kan åtminstone konstatera att det finns en hel del frågetecken runt detta som måste redas ut och förklaras för anställda och för allmänheten. Man kan även konstatera att Rysslands agerande i Ukraina och i vårt omedelbara närområde inte verkar ha haft någon större inverkan på sakernas tillstånd när man läser planeringsanvisningarna.

Det hela är ytterst beklagligt!


Tidigare inlägg:
Del 1 - Säkerhetspolitisk härdsmälta

12 kommentarer:

 1. Bra men tragisk läsning Skipper! I sann "Operation Garbo"- och "Anfall mot Sverige"-anda så kan man undra från vilken nation som våra försvarspolitiker är utsända i syfte att demontera vår en gång så dugliga Försvarsmakt.


  Men samtidigt kanske man inte skall beskylla politikerna för allt. Trots allt så ageras det en hel del utifrån sakunderlag från Försvarsmakten. Inte minst inom ORG18 tycker jag mig se att Försvarsmakten försöker få tillstånd förändringar (främst organisatoriska och personella) som man försöker "passa på" att få in under ORG18-paraplyet för att få det politiska beslutets dragkraft och som hänvisning.

  SvaraRadera
 2. "Kommer det nu in eventuella förslag som riskerar att gå stick i stäv med vår ambition att förstärka försvarets förmåga så avser vi inte att gå vidare med dem."

  Den meningen får nog läsas i ljuset av att fru Enström betraktar RB5 som en förstärkning av vår förmåga och inte ser det som en besparing eller neddragning.
  Hur hon kommit fram till att om vi gör oss av med viss personal så blir det en förbättring vet jag dock inte.
  Metoden kanske skall provas i kommande val?

  Mer skrämmande är dock vår försvarslednings strutsmentalitet. Allt går enligt plan! Vilken plan?

  Suck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 3. Regeringen verkar ju mest försvara sina beslut med "ingen hade kunnat förutse". Men som du skriver i sista stycket; trots att vi nu är i ett läge där man inte längre behöver kunna förutse något, så lyckas man ändå inte ta några trovärdiga beslut.

  Detta gör att deras tidigare ursäkter inte kan vara något annat än just flyktiga ursäkter och man frågar sig vad de har för ursäkter nu. Att vi ännu inte sett någon landstigning på Gotland?

  SvaraRadera
 4. Jag tycker att flera ur Försvarsmaktens ledning och från förbandsledningar rakryggat måste vågar säga ifrån att detta inte fungerar. I många dokument som skrivs, som politiker tar dela av, framställs väldigt mycket som positivt framför allt inleds de mest med att tala om hur positivt många saker gått/fungerat. Vara ärlig och inled med att säga sanningen" Vi klarar inte av de uppgifter vi har! Detta måste vara huvudbudskapet från alla inte att den lilla övningen har gått bra eller vi har med framgång deltagit i bla bla bla.....

  Alla med överste eller högre grad! Var inte fega! Det är rätt ord, ni vågar inte säga sanningarna som finns. Varför vet jag inte, rädda för om karriär och befodran eller med omtanke på personalen ni vill lyfta fram. Upp med huvudet ur sanden och säg ifrån hur illa det är.

  SvaraRadera
 5. Vad är problemet?
  Allan Widman har ju själv hävdat 20/5 på sin blogg att "RB5 river just nu upp sig själv".
  Har inte Borg och Enström Co läst detta?
  #Ironi #mycketlågnivå.

  SvaraRadera
 6. Mycket bra inlägg.

  Det måste poängteras att detta är en accelererande kostnadsdiskrepans där diskrepansen mellan budget och uppgifter/anskaffning i försvarsbeslutet 1988 låg på 12 miljarder kr (dåtida värde). Till 2020 väntas denna diskrepans ha vuxit till närmare 100 mdr kr. Samtidigt har i princip hela det svenska försvaret avvecklats. Det ska dock nämnas att materiel förvisso blivit dyrare under perioden, men alls ej i närheten av detta omfång.

  Processen har sedan accelererat fram till idag när man försvarspolitiskt ej har förmått att balansera uppgifter och materiel mot de medel man tilldelat försvaret. Den som undrar om diskrepansen aldrig påpekats bör läsa t.ex. Thage G. Petersons memorer och se vad man tyckte om en frispråkig ÖB som påtalade detta under försvarsbesluten 1996 och 2000.

  Vad gäller dagens situation som kraftigt accelererat i och med de moderata besparingarna på försvaret och införandet av det nya personalförsörjningssystemet, är skulden tudelad. Försvarsmakten lämnade ett alldeles för illa underbyggt underlag till regeringen inför införandet det nya personalförsörjningssystemet med alldeles för mycket glädjesiffror och löften om billigare och bättre (utifrån att internationella insatser skulle vara huvuduppgiften). Samtidigt valde regeringen att aldrig genomföra de besparingar och rationaliseringar i form av bl.a. förbandsnedläggningar som Försvarsmakten föreslog för att frigöra verksamhetspengar till personalförsörjningssystemet.

  Man kan konstatera att det dysfunktionella samspelet mellan riksdag, regering och försvarsmakt fortsätter. Problemet skjuts fortsatt framåt i tiden.

  SvaraRadera
 7. @ herr Wiseman.

  " Samtidigt har i princip hela det svenska försvaret avvecklats."

  Budskapet från vår företagsledning är att allt går enligt plan.
  Vems eller vilken plan är dock lite oklart!
  Dock är det mesta under kontroll och behöver inte ens kommenteras.
  De få saker som föranleder en kommentar är mer av arten, försvarsmakten godkänner inte resultatet/har avvikande mening av den eller den rapporten, undersökningen.
  Även när det finns risk för att ÖB kan få lite stänk av verklighetens skit på sig kan det förekomma defensiva kommentarer.

  Därför till något riktigt efterlängtat och positivt. Något som stärker vår försvarsförmåga.

  "Försvarsmakten saknar idag förmåga att ta sig över diken eller avbrott bredare än tre meter.
  FMV skrev idag kontrakt med det tyska företaget Krauss-Maffei Wegmann om tre brobandvagnar.
  Tre svenska Leopard 2-stridsvagnar kommer att byggas om för att få funktionen att snabbt kunna lägga broar över avbrott upp till 24 meter." - See more at: http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-bestaller-brolaggare/#sthash.R8EOvlnR.dpuf

  Så småningom kommer försvarsmakten kunna ta sig över diken längre än tre meter igen.
  En positiv förstärkning på högst tre platser i landet, men ändå!
  Denna storsatsning på 300 miljoner bör framhållas som ett stort kliv (ursäkta!) framåt.

  Pust!

  Teaterdirektören.

  P.S. Spår av ironi kan finnas i texten.

  SvaraRadera
 8. @Teaterdirektören
  Först över den lagda bron marscherar marinens musikkår med pompa och ståt...
  Därefter kommer en skinande grenadjärvakt och sist den beridna högvakten med glänsande pickelhuvor och nyputsade ridstövlar - sedan kommer inget för pengarna tog slut...

  Marinens musikkår - Försvarsmaktens viktigaste och mest oumbärliga resurs om man får tro det engagemang våra ryggradslösa riksdagsledamöter lägger ner på att gång efter annan komma till undsättning. Vad är föråldrad eller obefintlig materiel, utebliven övningsverksamhet, incidentberedskap på kontorstid mot denna fantastiska musikkår...

  Ska vi gissa på att den riggade utredningen kommer fram till att vår lilla patetiska operettförsvarsmakt MÅSTE ha två musikkårer.

  Nej! Jag har inget mot vare sig marinen eller dess musikkår, men räcker inte pengarna får man prioritera. Att sedan våra s.k. "förtroendevalda" saknar ryggrad nog att stå för sina egna beslut är inget annat än patetisk ynkedom!

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Herr Trident.

   Nu får vi lugna oss lite med Marinens musikkår. En utredning om dess betydelse för vår försvarsförmåga har tillsatts. Det är en av de få reaktionerna som vår regering har visat på försvarsmaktens förslag till halvfinansiering av RB5. Utredningsuppdraget har enligt uppgift fått någon nymoderat att "hoppa jämfota av glädje"!

   Vi skall nu alla, i en eventuell framtid, vara krigsförband och en musikkår kan väl, precis som vi här på teatern, förvåna vilken fiende som helst i valfri vägkorsning under några minuter i det nya endagarsförsvaret? Jag kan väl tänka mig att en Marin enhet får uppgiften att förvåna i någon lämplig inseglingsränna! Ivrigt tutande från någon kobbe;-)

   Jag kan dock redan nu anmäla att vi här på teatern kommer att få svårt att repetera in något större verk inom de föreslagna sju dagarna. Här får vi nog leva på "skåpmat"!
   Men det får ju det civila samhället bokstavligen också göra redan efter dygn ett.

   Ett förslag rörande ett antal fria teatergrupper på olika platser i landet med väl inövade enaktare är under bearbetning. Även en luftburen variant av teatergrupp finns med i konceptet. Snabbinsatsteater med korta scener på olika språk prövas också.


   Jag har heller inget emot en riktig orkester i diket. Dock tycker jag att man kan ställa vissa krav på effektivisering och framför allt digitalisering av deras utrustning. Här finns mycket att göra.
   Idag kan tre digitalt utrustade musikanter i diket för lika mycket väsen som det behövdes trettio till för några år sedan. Antar att utredningen tar höjd för detta?

   Teaterdirektören.

   P.S. Läste i ett gammalt pergamentblad från den tiden då vi hade något som kallades "krigsbroar" att förband ej skulle gå i takt över dessa. Vet ej om det blir så även med de nya broarna, men det är att tänka på vid valet av musik när de paraderar över.
   70 ton skall de nya broarna klara så jag tror inte det blir några problem med vikten om man använder moderna digital instrument kombinerat med fyskraven :--))

   Radera
 9. Angående MMK så är ju det egentliga grundfelet att Försvarsmakten byggde en större organisation med fler GSS/K än vad som var anvisat av regeringen. Jag tycker det dessutom är ytterst anmärkningsvärt att man byggde upp Försvarsmaktens mest meningslösa förband ROL. (Ursäkta ni som tjänstgör där, men jag står för min åsikt i frågan). Var inte det ett sätt att skapa fler rader för framförallt Armén och skapa den tredje brigadledningen, fast under ett annat täcknamn? Jag kan inte tänka mig ett enda trovärdigt scenario när ROL ska nyttjas.

  Att FM gjorde dessa abrovinker utgör som jag ser det grunden till att RB5 ens kom till.

  SvaraRadera
 10. Otroligt bra sammanfattning av läget inkl historiken. Hoppas att SvD och DN tar upp tråden. Tack Skipper för att du orkar hålla ångan uppe!

  SvaraRadera
 11. Fast det blir väl även fortsättningsvis 600 övlt i HKV med ORG18?

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna