29 juni 2014

Inför Almedalen - 5 - Den operativa relevansen?
Omvärlden är föränderlig och vi måste följa med i förändringarna. Försvarsmakten kommer inte att utökas, vi måste slå vakt om den Försvarsmakt vi har. Jag är övertygad om att den operativa förmågan vi nu bygger är helt rätt och det ska vi fortsätta med.

Ovastående är ett citat hämtat från mars månad då ÖB Sverker Göranson besökte Amf 1 på Berga. Detta uttalande förvånade mig då väldigt mycket, och jag var den första som också skrev om det vid detta tillfälle. Anledningen till min förvåning var två saker. För det första, hur kunde ÖB så tydligt på egen hand fastställa att Försvarsmakten inte skulle komma att utökas trots att det då var extremt oroligt i Europa och att i stort sett samtliga politiska partier diskuterade försvaret och dess storlek.

Den andra delen handlade om att ÖB ansåg att den operativa förmågan som Försvarsmakten bygger är helt rätt. Jag var den första att uppmärksamma detta genom ett blogginlägg, något som Försvarsmakten besvarade redan dagen efter, och som sedan även media uppmärksammade

ÖB och Försvarsmakten fortsatte därefter en aktiv kampanj där budskapet att ÖB:s bästa råd och rekommendation till politikerna och Försvarsmaktens personal att den organisation som vi nu bygger är operativt relevant. Bland annat genom nedanstående video som publicerades den 11 april. ÖB skrev dessutom en artikel på SvD Brännpunkt den 17 april med rubriken "Försvarsmakten är inte kraftlös" .I den senare kommunikationen så har ÖB förtydligat vad han egentligen menar med den operativa relevansen och förklarade det hela så här.
Principerna i reformen enligt försvarsbeslutet bygger på användbara och snabbt gripbara moderna förband som är frivilligt rekryterade ..... Med detta menar jag att reformen är operativt relevant med hänsyn till möjliga scenarier för den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde.

Det är nog få som inte håller med ÖB i hans syn på att förband i dag måste vara snabbt gripbara och moderna, däremot är vi nog också relativt många som inte riktigt håller med ÖB att det enbart är dessa faktorer som talar om huruvida det försvar Sverige har i dag är operativ relevant eller inte.

ÖB säger i videon ovan att "läget i vår omvärld är mycket allvarligt". Det försvar ÖB anser är operativt relevant för att möta detta allvarliga läge är alltså en fullt utbyggt och fullt ut finansierad IO14. Jag håller inte med.

Insatsorganisation 2014 som beslutades 2009 är som bekant ett försvar som inte byggdes för att i första hand kunna verka på hemmaplan. Vårt nuvarande försvar är konstruerat under den strategiska time-outen primärt för att kunna utgöra en del i internationella insatser över hela världen. Ett tydligt bevis på detta är att den mest strategiskt viktiga platsen i hela Östersjön - Gotland - är helt demilitariserat. Funktionsförband som artilleri, luftvärn och ingenjörtrupper finns på helt andra geografiska platser än manöverförbanden vilket gör de så nödvändiga gemensamma övningarna mycket kostsamma att åstadkomma. Vi har även samlat stora delar av vår materiel i centrala förråd vilket är ytterst sårbart liksom vi avvecklat stora delar av våra skyddade ledningsplatser i det svenska urberget.

Jag har givetvis förståelse för den oro ÖB uttrycker i olika forum för att inte springa i väg och besluta om organisationsförändringar och beställa ny materiel som inte Försvarsmakten kan ta emot med nuvarande organisation. Något som kan innebära att den sedan länge beslutade IO14 i ännu större omfattning än den är i dag - aldrig blir färdig. Men jag anser dock att frågan om den operativa relevansen ändå måste utvidgas till att IO14 ställs mot rådande omvärldsläge med andra faktorer än bara principerna som den försvarsreformen från 2009 bygger på.

För det förhåller sig ändå på det sättet att det största problemet ändå är den mycket låga numerären avseende krigsförband och avgörande materiel när IO14 benämns som operativt relevant. Detta innebär i förlängningen att det blir näst intill omöjligt att verka på mer än över en mycket begränsad yta vid varje tillfälle med en alldeles för dålig uthållighet (läs enveckasförsvaret).

På samma sätt blir det väldigt konstigt när regeringen ena sekunden säger att försvarsreformen från 2009 skall fullföljas och i den andra sägar att försvaret primärt ska utformas för att kunna verka i vårt omedelbara närområde mht omvärldsutvecklingen. Det är en paradox om någon.

Med bakgrund av ovanstående så blir en av de stora frågan som behöver debatteras i Almedalen huruvida gällande insatsorganisation, även en fullt utbyggd och finansierad sådan, verkligen räcker till med hänsyn till det helt förändrade omvärldsläge vi nu befinner oss mitt uppe i. Är nuvarande numerär verkligen tillräcklig, och är verkligen ÖB rekommendation att inte placera personal och materiel på Gotland en strategsikt-operativt riktig sådan?

16 kommentarer:

 1. Tyvärr tro jag att du är för naiv Skipper
  Även om du har rätt i att " den stora frågan som behöver debatteras i Almedalen huruvida gällande insatsorganisation, även en fullt utbyggd och finansierad sådan, verkligen räcker till med hänsyn till det helt förändrade omvärldsläget"
  så tror du väl inte på allvar att det kommer att inträffa?
  Om man följt den Svenska Försvars- och Säkerhetspolitiska utvecklingen och den officiella debatten så bör man nu ha insett att "samförstånd" är det absolut viktigaste - och då kan man ju inte komma upp med frågor som ställer hela det tidigare samförståndet på huvudet (det skulle ju bli jättejobbigt)
  Alltså kommer man i Almedalen att hålla sig till agendan och göra allt för att detta ska bli det trevliga samkväm i samförståndets tecken som de ledande har tänkt sig
  För att ett förändrat omvärldsläge ska få några som helst inverkningar på den Svenska Försvars- och Säkerhetspolitiska utvecklingen så måste de nog vara betydligt allvarligare än de vi sett nu
  Jag har faktiskt svårt att föreställa mig vad det skulle kunna vara

  SvaraRadera
 2. Jag tycker du har en del fel i ditt synsätt Skipper även om du skriver förtjänstfullt för det mesta. Vi måste upphöra med dessa ständiga omorganisationer. Vi blir inte mer operativt relevanta på det sättet. Våra soldater söker sig bort för att de upplever FM som en instabil arbetsgivare. Vi behöver för en gångs skull lyckas med att ta oss i mål till en beslutat organisation.

  Ett av Försvarsmaktens största problem och en anledning till att vi ständigt har ont om pengar är att vi inte kan rätta oss efter de politiska besluten. Vi omorganiserar och skapar förband och materiel som saknar politiskt stöd och därmed pengar. Mycket av våra materielkostnader har vi skapat oss på otillbörlig väg.

  Ett exempel är planerna på att föra in fler stridsvagnar i insatsorganisationen 2018. Detta trots att det knappt finns avdelade pengar för att renovera de 42 stridsvagnar som sedan tidigare ingår i IO14. Det påstås att detta skulle vara ett kostnadsneutralt förslag eftersom man samtidigt minskar personalkostnaderna. Jag skulle vilja syna de beräkningarna. Jag tvivlar starkt på detta. Därtill finns det ett flertal andra operativa negativa sidor som inte belysts med detta förslag.

  Ytterligare en helt sjuk materielanskaffning i närtid är brobandvagnarna. Brobandvagnar som materielsystem eller en organisation för att hantera dem finns inte organisatoriskt i IO14. Nu har man trots det, tvingat in ett inköp genom att få in dem i materialplanen och där skuffat ut något annat som skulle funits i IO14. Pengarna räckte dock inte helt så man fick nöja sig med tre stycken trots att man skissat på att det ska ingå sex i IO18. Kostnaderna för de övriga tre läggs på hög och blir kommande inteckningar i det ofinansierade materielberget. Det här med att IO14 gäller verkar inte ha gått fram till alla - och det är här vi har vårt problem!

  Dessa är bara några exempel på hur FM själva bygger upp obefogade kostnadsberg. Detta är någon som borde rendera i att chefer ställs still svars och tvingas lämna FM.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Planerna på att öka antalet strv är helt i linje med att minska personalkostnaderna vilket är regeringens order till FM. "Minska personalkostnaderna" är samma sak som "bli färre", att hävda något annat är intellektuellt ohederligt. Och strvförband kräver mindre personal än skytteförband, även om de senare är mer relevanta för att lösa uppgiften "åk till Afghanistan motsv" vilket är bakgrunden till FM Org 14.

   Radera
  2. Visst leder det till minskade personalkostnader men det leder också till en högre ratio officerare kontra soldater vilket politikerna motsätter sig. Det leder också till väsentligt högre övningskostnader och materielkostnader. Det påstås visserligen att förslaget är kostnadsneutralt men med hänsyn till hur ofta officerare missköter ekonomi så tror jag det först när jag ser beräkningarna.

   Radera
  3. Fast tyngdpunkten i RB5 är minskade personalkostnader, kvoten officerare/GSS kommer i andra hand. Dessutom finns det inget som säger att t ex en vagnchef inte kan vara OR5 i framtiden, så jag är inte lika säker som du på att andelen officerare i ett strvkomp behöver vara högre än i ett mekskkomp.

   Beträffande övningskostnaderna så torde inte heller strf9040 vara gratis att köra, och till skillnad från ett mekskkomp så kan ett strvkomp trots allt nöta en hel del i simulatorer, så även där finns det möjlighet att hålla nere kostnaderna om man bara är villig att tänka utanför boxen... När det gäller _personalkostnaderna_ för att köra en övning IRL så vinner strvkomp över mekskkomp alla dagar i veckan.

   Radera
 3. "Vi behöver för en gångs skull lyckas med att ta oss i mål till en beslutat organisation"

  Det är just det här som är knäckfrågan. Ska vi verkligen göra det om man ser att omvärldsläget förändrats så pass mycket att den väg vi har valt nu blir allt mer operativt irrelevant?

  När jag skriver om den operativa relevansen och behov av justeringar så innebär det givetvis att samtliga delar vid sådana måste hänga samman. Från politisk nivå ner till enskild soldat och sjöman vilket också innebär organisation, materiel, ekonomi och personal. Allt annat är dömt att misslyckas.

  Men det finns nog få som på allvar anser att IO14 är helt rätt givet omvärldsläget i dag och på sikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oavsett vilken omorganisation vi gör så blir skillnaden bara marginell avseende operativ relevans. Vi saknar fortfarande det enda som är relevant, Nato-anslutning.

   Jag påstår att det är betydligt bättre att ro IO14 i hamn än att börja omorganisera igen innan vi ens är halvvägs. Vad säger att IO18 blir bättre? Vid varenda omorganisation lovas det alltid att det blir bättre. Ytterst sällan så faktiskt sker.

   Radera
  2. Använd gärna någon form av signatur så blir det lättare att härleda om det är samma individ som kommenterar.

   Vi utgår från två helt olika förhållningssätt i den här diskussionen vilken gör den helt obsolet.
   Du utgår från att en förändring inte kommer att finansieras och ta så lång tid att det redan från början är dömt att misslyckas. Det är så det alltid har sett ut, så jag förstår varför du förutsätter det.

   Min utgångspunkt är att alla delar ska hänga ihop som jag beskrivit tidigare, och att det finns ekonomi och politisk beslutsamhet att genomföra det här och nu, och inte om 10 år.

   Jag är i det här fallet medvetet överoptimistisk, men jag vill tro att verkligheten någon gång sjunker in hos våra folkvalda.

   Radera
 4. ÖB är i grunden en hygglig karl, men man glömmer allt som oftast bort att hans funktion är tjänstemannen som lyder under Borgs finansdepartement, förvisso med FM Enström som direktstyrande mellanchef. Efter att ha fått verbala åthutningar för uttalandet om "enveckasförsvaret", valde ÖB en betydligt mer samarbetsinriktad låg profil gentemot den politiska marktapparaten. Det egna hälsoläget i konsekvens med detta uttalande spelade självfallet in. Uttalandet om att "Försvarsmakten kommer inte att utökas, vi måste slå vakt om den Försvarsmakt vi har . . .", är väl ett av de allra tydligaste beskeden från regeringen - med ÖB som språkrör. Budskapet är tydligt och klart: Nya anslag kommer inte att beviljas som ökar tilldelningsnivån. Tvärtom medel skall också framöver tas "inom ram". Borg/Reinfeldt har betydligt värre problem att brottas med, där det penningsmässiga utflödet breddas och riskerar att nå oerhört besvärande nivåer. Underförstått – ytterligare medskärningar i försvarsbudgeten ligger i piplinediskussionen, för att klara de snabbt ökande penningsutflödena inom andra sektorer i samhället. Problemet kvarstår även efter ett regeringsskifte i höst. Detta gäller oberoende av om den geopolitiska oron i vårt närområde ytterligare försämras. /Nisse J

  SvaraRadera
 5. "Våra soldater söker sig bort för att de upplever FM som en instabil arbetsgivare."

  Eftersom vi är för många för att passa den ekonomiska ramen är väl detta ingen nackdel just nu?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fel kategori som försvinner.

   Radera
 6. Jag måste få fråga dig Skipper med insyn i det hela, jag förstår inte riktigt tidsplanen för RB 5, ska nedskärningarna inledas år 2019 eller skall de vara klar tills år 2019, isåfall inleds nedskärningarna i år?

  SvaraRadera
 7. När någon vågar presenterar räkningen för det senaste utspelet om kortare mobtider och därmed ett utökat behov av materiel och personal så återstår inte mycket av IO14, om pengarna skall tas inom ram och den övriga underfinansieringen kvarstår.

  Hur någon som påstår att läget i vår omvärld är mycket allvarligt kan påstå att IO14 är operativt relevant är för mig obegripligt.
  När någon som borde veta bättre, påstår att IO14 kommer att vara fullt uppfylld av personal, samövade förband, och materiel i en oviss framtid kan jag också börja undra. De summor som detta kräver i närtid har det inte talats om från något håll. Inte ens om man lägger ihop samtliga partiers förslag till höjning/sänkning kommer vi i närheten.
  Detta vet jag att man känner till i FML! Orsaken till varför man envisas med att lägga ut dimridåer och sprida halvsanningar får nog sökas på annat håll.

  Sedan är också frågan om varför man inte förstärker på Gotland med olika förband enkel att besvara. Aktuella enheter består ännu till största delen av krigsplacerade vpl. Där behövs, som ÖB påpekat flera gånger, ett politiskt beslut för att uppfylla och öva dessa till något som liknar förband.
  RB5 kommer att öka andelen icke kontinuerligt tjänstgörande i samtliga typer av förband samtidigt som mobtiderna skall sänkas. Vem som gjort den analysen och hur den ser ut skulle vara roligt att bli varse;-)

  Om läget nu är mycket allvarligt, hur allvarligt skall det bli innan ÖB agerar utöver IO14 om tio år?
  "Allt går enligt plan" är budskapet från vår ledning. Agerandet utifrån någon form av plan ser mest ut som "ur hand i mun" med diverse inspel från våra militära experter i regering och riksdag. Vilken plan talar vi om och vem har gjort den? Att den inte är synkad med några av de som i solidarisk anda, (eller finns i vår närhet,) skall komma till vår hjälp står väl klart för alla??

  Avslutningsvis kommer vi nog tyvärr att få se en debatt som fokuserar på att värva väljare och inte så mycket om det verkliga tillståndet inom vår FM, vare sig nu eller i framtiden. Där går ju trots allt det mesta enligt plan!

  Teaterdirektören.

  P.S. Med övade förband menar jag den gamla sortens övning. Rop av typen, "pang, pang" och "här kommer det en robot" istället för skarpskjutning och häftiga sjöslag framför skärmen räknas inte hit. Fantasifoster av typen att man skjuter ner anfallande flygplan med Ksp58 utgår också ur dessa övningar.

  P.S.2 Föreslår en beredskapsövning någon gång mellan 5, kl 1800 och 22 september kl 0800.

  SvaraRadera
 8. Politikerna prioriterar musikkårer före krigsförband, FMV köper in uniformer som inte tål att nyttjas i fält och högkvarteret utlyser försvarsmaktsmästerskap i tatueringar.

  Vart tog min försvarsmakt vägen?

  SvaraRadera
 9. Vi körde oss i bott. Get over it..
  /ser

  SvaraRadera
 10. Vill börja med att säga att jag följer vad du skriver och håller med i en del och frågandes i annat. Men det är som det bör.


  Men något som ni inte berört så mycket vad jag kunnat se är hur man faktiskt skjuter över mycket "ansvar" på hemvärnet. Som förväntas lösa allt fler uppgifter mes begränsad utb samt mtrl

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna