22 november 2012

Regeringsbeslut 7 - Nytt stålbad för Försvarsmakten väntar?


Från regeringshåll hävdar man att det genomförs "satsningar" inom försvarsområdet. Vi har de senaste månaderna kunnat läsa otaliga debattartiklar i diverse landsortstidningar där försvarsministern tillsammans med någon utvald riksdagspolitiker från orten signerat artikeln. Den moderata så kallade "satsningen" på JAS 39E används som propaganda för att legitimera den av regeringen förda försvars- och säkerhetspolitiken där man tror att man åstadkommer ett tillgängligt, flexibelt och användbart försvar som kan möta mogondagens hot som är komplexa, oförutsägbara och gränslösa...

Alla som bevakar dessa frågor regelbundet har för länge sedan genomskådat den ekonomiska bluffen och uttalat en stark oro för att underfinansieringen av JAS 39E om 5,5miljarder kronor (av regeringen benämd som satsning) kommer att få stora konsekvenser för Försvarsmakten under de kommande åren. Detta har avfärdats från i stort sett samtliga moderata försvarspolitiker med samma uttalande med innebörden att "finansieringen är löst". När de pressats ytterligare så har nästa fras varit "Det handlar ju enbart om en omfördelning av 3% av anslaget". 

ÖB har som bekant tidigare varnat för att den politiskt beslutade organisationen IO14 inte är finansierad. I synnerhet inte den materielpuckel om 25 miljarder man har framför sig. Med beslutet om JAS handlar det nu om drygt 30 mdr kronor som saknas i Försvarsmakten.

Den 4 oktober överlämnade Försvarsdepartementet dokumentet med benämningen "Regeringsbeslut 7" till Försvarsmakten med ärendemeningen "Uppdrag att redovisa kompletterande underlag om långsiktig ekonomiska balans". Detta skall redovisas med budgetunderlaget för 2014.

I dokumentet framgår det med all önskvärd tydlighet att den så kallade "satsningen" istället handlar om att reducera och effektivisera inom befintlig ram och att regeringen helt utgår från en prolongerad ekonomi. Det är mycket oroväckande läsning. Här nedan redovisas ett axplock av vad som återfinns i skrivelsen.

Övergripande utgångspunkter:
Försvarsmakten ska bl.a. vidta åtgärder för att möta det produktivitetsavdrag som reducerar löneindex inom ramen för den årliga pris- och löneomräkningen som ligger till grund för anslagsuppräkningen.

Angående försvarsplaneringen så anvisas FM att, om man identifierar behov av förändringar eller nya förmågor, så skall myndigheten inom given ekonomisk ram genomföra eller föreslå omprioriteringar som medger detta.

Kommentarer: Man vill från regeringshåll se över lönekostnaderna inom myndigheten och man avser uppenbart inte att skjuta till en enda krona även om försvarsplaneringen skulle påvisa ett behov av nya/utökade förmågor. Behovet av utökad mark- och sjöbaserad luftvärnsförmåga är som bekant överhängande och kritiskt. Men för ett sådant exempel kräver regeringen således att FM då prioriterar bort något annat.
  

Planerade åtgärder och konsekvenser för operativ förmåga:
Försvarsmakten ska klarlägga möjligheterna att utföra uppgifter och upprätthålla operativ förmåga med prolongerade anslagsramar i enlighet med budgeten för 2013.

Försvarsmakten ska överväga möjligheter att minska kostnader genom att:
- förändra myndighetens stödverksamhet (utöver redan fattade beslut)
- hitta alternativa metoder för att rekrytera och utbilda officerare
- ökat internationellt samarbete avseende materiel
- utöka andelen tidvis tjänstgörande soldater, officerare och civila
- minska andelen officerare
- förändra balansen mellan personalkategorier
- minska användning av konsulttjänster
- förändra organisationen
- se andra möjligheter till rationalisering och effektivisering

Försvarsmakten ska särskilt beakta möjligheten att minska antalet årsarbetskrafter. Man uppmanas även att beakta möjligheten till besparingar genom att föreslå ev. lagförändringar...

Man poängterar särskilt att Försvarsmakten ska överväga möjligheter att förändra ambitionsnivån i frågan om materielanskaffning och vidmakthållande av materiel till/vid förbanden.

Kommentar: Ånyo framgår det tydligt att någon anslagsförstärkning för de kommande åren inte kommer på fråga. Det är ett antal punkter man vill Försvarsmakten ska överväga att se över, något man nog ska tolka som ett skall-krav i detta sammanhang. Man vill att Försvarsmakten ska se över officersutbildningen - igen! Försvarsmaktens skolor och FHS utbildning och alternativa lösningar lär komma att granskas ingående . Angående rationaliseringar inom materielområdet  har redan hört mycket om pooling&sharing och smartdefence från försvarpolitikerna. De har med andra ord redan börjat sälja in och effektuera begreppen. Taktiskt transportflyg är det senaste beviset för detta.  

Inte helt oväntat vill man minska antalet officerare ytterligare och även förändra balansen mellan personalkategorierna, men nu med det tydligt uttalade syftet att spara pengar. Omstruktureringen var sannolikt bara ett skrämselskott jämfört vad som kommer att krävas framöver. Mycket oroväckande är att man även föreslår att se över möjlighet till organisationsförändringar redan innan beslutade IO14 är intagen och bemannad. När det kommer till den nyligen utgivna populärutgåvan av materielplanen så kan man nog redan nu skicka den i papperskorgen. Genom skrivningen i stycket avseende anskaffning och vidmakthållande av materiel så kommer knappast några omfattande anskaffningar eller modifieringar att medges utöver JAS 39E.


Sammanfattning
Hela sista stycket i dokumentet avhandlar strävan att det skall råda balans mellan verksamhet och ekonomi. I samma stycke avkräver man av Försvarsmakten att särskilt redovisa vilka åtgärder för rationaliseringar och besparingar man avser vidtaga under perioden 2013-2019.

Att ovanstående krav på besparingar är hårt knutet till anskaffningen av JAS 39E råder det ingen tvivel om, det framgår ordagrant i dokumentet. Detta är något som många varnat för ska komma då förslaget om anskaffningen av JAS deklarerades för ett antal månader sedan men förskönats av de moderata försvarspolitikerna.

Man blir extra bekymrad över den nonchalans som helt uppenbart råder runt frågan. Det blir alldeles tydligt där man först läser regeringsbeslutet om krav på omfattande reduceringar och besparingar och därefter tittar på detta inslag i SVT där Cecilia Widegren utan att tveka påstår följande: "I det här fallet handlar det om mindre än 3% och det är helt naturligt och också möjligt att göra".

Man får i och med regeringsbeslutet ytterligare en farhåga bekräftad. Nämligen att försvarsberedningens arbete mer eller mindre är att betrakta som ett spel för gallerierna. Regeringen förekommer nu arbetet som den tillsatta försvarsberedningen skulle hantera. Det egna eviga matrat "lyssna, analysera, därefter uppgift och utgift" blev i realiteten att utgiften fastställdes av regeringen och att Försvarsmakten fick i uppgift att anpassa kostymen därefter helt utan säkerhetspolitisk analys. Försvarspolitikerna, försvarsberedningens ordförande och försvarsministern kan nu omöjligt slingra sig från det faktum som nu finns svart på vitt i regeringsbeslut 7 till Försvarsmakten daterat 2012-10-04.

Att Försvarsmakten nu har ytterligare ett stålbad framför sig, det kan vi nog vara helt säkra på!

Rolf K Nilsson, tidigare moderat ledamot i försvarsutskottet hade nog en poäng när han för en tid sedan skrev följande rader på sin blogg, och bedömningen i slutklämmen ser tyvärr ut att besannas redan innan den första rapporten är författad.

Att regeringen och försvarsmakten inte står så nära varandra i frågan om hur mycket pengar det behövs för att försvaret ska kunna fullgöra sina uppgifter är ingen hemlighet.Försvarsberedningen ska lämna sin första rapport till regeringen den 1 juni 2013. Jag tror inte den innebär något positivt för det svenska försvaret, men jag hoppas innerligt att jag har fel.

(Det är särskilt intressant att det aktuella regeringsbeslutet inte går att finns på regeringens hemsida eller någon annanstans. Dokumentet finns nu, en dryg månad senare, endast som en scannad kopia på Försvarsmaktens hemsida tack vare InfoS.)

31 kommentarer:

 1. Kul att se att det finns någon mer som förstått vad regeringsbeslut 7 egentligen innebär.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Omstruktureringen som många oroade sig för kommer att framstå som en lätt västanvind när regeringsbeslutet ska effektueras. Detta är mycket oroväckande!

   Radera
  2. Speciellt som ingen av de pågående omstruktureringarna (stödmyndigheter och personal) är avslutad och utvärderad ännu (och därmed vet man inte heller om de gav några besparingar eller om de fick några negativa effekter på försvarsförmågan)

   Men det behöver vi inta bry oss om eftersom det nu gäller att visa handlingskraft - det är ju genom att visa handlingskraft man bygger en karriär

   Och det är väl det som är PRIO ett för de som styr vår försvarspolitik?

   Radera
 2. Noterar uppgiften att överväga utöka andelen tidvis tjänstgörande civila, men minska antalet konsulter.

  SvaraRadera
 3. Och detta när försvarets förmåga behöver utökas.

  SvaraRadera
 4. sorgligt.. man blir ju bara uppgiven.. dags att börja bygga lite potemkin-kulisser så att vi har ngt att visa upp!

  SvaraRadera
 5. Jag arbetar inom försvarsmakten vilket såklart gör mig partisk i frågan och jag instämmer i de flesta av dina synpunkter.

  Men en viktig sak glömmer man lätt. Riksdagen och ytterst regeringen har att verkställa svenska folkets vilja. I fallet Försvarsmaktens finansiering så är jag personligen övertygad om att det finns ett folkligt stöd att just inte höja anslaget till FM. Går du ut på stan och frågar folk om deras åsikt om att höja anslaget till försvarsmakten och således minska anslaget till annan statliga verksamhet så finns inget stöd i denna fråga. Det är inte min personliga uppfattning men i demokratisk anda har man att förhålla sig till folkets vilja.

  Tyvärr är det nog lite skämtsamt så att folket och försvaret har gått skilda vägar för länge sedan och försvars och säkerhetspolitik förs idag på ledarsidor och bland bloggar. Inte bland fikarum och middagar hos svenska folket. Och med det har svenska folket sänkt sina ambitioner och regeringen/riksdagen har att förhålla sig till detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har helt rätt, vilket är det mest sorliga av allt.
   Att Svensson tycker så grundar sig i sin tur i två saker.
   1. Man förstår inte hur liten Försvarsmakten är idag.
   2. Omvärldsläget skönmålas av politiker och ignoreras av media.

   Radera
  2. Vill bara påpeka att CS ovan inte är den ordinarie CS. Jag instämmer dock med innehållet.

   Radera
  3. Vad falls! En signatursnappning. Jag delar förvisso uppfattningen med passar på att påtala att det inte är ordinarie CS som skrivit.

   Radera
 6. Skrämmande läsning. Är vi utsatta för en maskirovka? Åtminstone i min bekantskapkrets av civila finns en klar majoritet för en starkt försvar om än viss oenighet om rätt typ. Enighet råder dock om att regeringens agerande är mycket märkligt. Vill man så gärna stödja Saab att man helt ignorerar effekterna för övrig materel och resurser...så luktar det mycket illa

  SvaraRadera
 7. Lite off-topic, men om svårigheten att få tag på regeringsbesluten: Regeringskansliet är sannolikt en av Europas IT-omognaste organisationer och vägrar/kan inte/vågar inte skicka beslut etc. digitalt, d.v.s. t.ex. i en låst pdf.
  Ur en offentlighetssynpunkt är det ytterst tveksamt såhär mot slutet av 2012 att hänvisa till att medborgarna ju alltid kan cykla ned till departementet och få ut en papperskopia...

  SvaraRadera
 8. En sak var iallafall positiv. Minskandet av dyra konsulter. Förhoppningsvis innebär det ett nedläggande av PRIO också. Men förhoppningar för något positivt är dödfött i den här branchen.

  SvaraRadera
 9. Mycket bra redovisat och det finns ingen som inte fattat vad RB 7 går ut på

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå, det finns en hel del som inte förstått vad RB 7 går ut på och hur resultatet förhåller sig till försvarsberedningens arbete.

   Radera
 10. Ur regeringsbeslut nummer 7.

  ”I en samlad process i Regeringskansliet, inleda ett arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi. Arbetet ska ge regeringen möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att genomföra huvudinriktningen i det senaste försvarsbeslutet.”

  Så långt det är möjligt (läs: om deras uppgifter passar in i bilden) kommer man att titta på vad andra utredningar och beredningar har åstadkommit. Vilka är man? Är det så att Sveriges försvar skall formas av en hemlig konstellation av tjänstemän på regeringskansliet??? Det börjar lukta lite om förslagen, minst sagt.

  ”Försvarsmakten ska redovisa den förändrade planering som genomförts och ska genomföras inom anslagen för materiel för att möjliggöra finansieringen av utveckling och anskaffning av nästa generations stridsflyg.”
  Här skall FM berätta vad man avser att ta bort ur materielplanen för cirka 5,5 miljarder kronor under de närmaste tio åren.

  Det framgår inte hur eller var de återstående cirka 25 miljarderna skall komma ifrån. Dock kan man utläsa ut beslutet att kostnaderna för materielbehoven förmodligen skall tas inom ram eller så tas helt enkelt behoven bort.
  Man kan även skymta det som redan stod i utredningen om den nya personalförsörjningsmodellen. Att även specoff skulle anställas under en tidsbegränsad period. Nu manar man även FM att titta på lagändringar som kan styra en sådan anställningsform.

  Man ser även en besparingsåtgärd genom att byta ut officerare mot specoff i större utsträckning. Hm…

  Nu är det dags att vända på alla stenar och helst bara redovisa sådant som efterfrågas.

  Jag skulle, tyvärr, inte bli förvånad om det visar sig att en f.d. kapten inom amfibiekåren medverkar till dess försvinnande ur det Svenska försvaret inom en snar framtid.
  Jag tror tyvärr även att detta är den sista spiken i kistan för IO14. Organisationen kommer aldrig att bli av vare sig 2014, 2019 eller senare. Det förefaller som en klok åtgärd att snarast skrota de så kallade brigadledningarna. Ingen av oss kommer någonsin att få uppleva något som liknar en svensk brigad under vårt yrkesliv.
  Det skulle till och med kännas helt otroligt om vi kommer att mäkta med något som kan kallas en bataljonsgrupp inom den närmaste 10-20års perioden.
  Sluta öva ”förband” som saknar 80 procent eller mer av funktionerna, materielen, fordonen och personalen. Vänta till dess att 80 procent av ovanstående finns i förbandet. Mer kostnadseffektivt, mycket pengar att tjäna.


  En försiktig beräkning gör gällande att för att kunna sjösätta IO14 med de krav som regering och riksdag har beställt till 2019 behöver det tillföras cirka 90-100 miljarder. För att uppehålla förmågan efter 2020 beräknas kostnaden bli 50-60 miljarder per år.
  Detta är utan kommande materielbehov, JAS 39E eller dess beväpning.
  Man kan redan nu se stora materielbehov på den marina sidan efter 2020.

  De finns även några här på teatern som börjar tvivla på att vi ens klarar av högvakten inom en snar framtid.
  Tyvärr förstår inte media och svenska folket hur illa det är och dessvärre verkar inte de folkvalda vilja förstå det som läggs fram till dem.

  Till sist en uppmaning till alla allianspolitiker.

  Prova att HÖJA era barns vecko/månadspeng inom ram. Ni kommer garanterat att bli genomskådade och dumförklarade inom loppet av sekunder. Tag med er den erfarenheten till jobbet!


  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väl talat och en bra analys herr Teaterdirektör!

   Vem vet, det hela kanske slutar med att genomförandegruppen 2.0 kommer fram till att Flygvapnet ska bestå av 40 nya, men obeväpnade JAS 39E, Armén av Försvarets hudsalva och Högvakten. Marinen av Gladan&Falken och marinens musikkår. I HKV finns enbart C PRIO och ett gäng IBM-datorer kvar...

   Radera
 11. Absolut en skrämmande läsning eftersom de inte tar avstamp i analys och uppgift. Vad skulle hända om Svfm gjorde den bedömningen att utifrån hot bild och förmåga kan vi inte hantera denna önskan och ÖB med HKV entledigar sig själv och lägger bollen i knät på regeringen.

  SvaraRadera
 12. Bra analys, Skip! Jag får känslan av Varglyan 1944 där Hitler kommenderade fram "divisioner" som endast var kompanier. "Rationalisera", "effektivisera", "omorganisera", "tas inom ram" etc. utan hänsyn till nuvarande läge och omvärldssituation ger samma smått verklighetsfrämmande känsla. De borgerliga har helt övergivit försvarsfrågan. Tyvärr finns det inget alternativ - det lär bli minst lika illa med röd-grön ledning.

  / Commander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, är man på något sätt avlönad av Försvarsmakten och trodde att omstruktureringen var det största hotet så bör man nog tänka om. Det här kommer att slå hårdare, det är jag helt övertygad om.

   Jag instämmer i din politiska analys. Alliansen med M i spetsen har övergivit försvarsfrågan. Det känns som de ser FM som en belastning för partipolitiken. Tillsättningen av vissa individer inom politikområdet talar sitt tydliga språk om hur högt man värderar försvarsfrågan.

   När det kommer till S så hyser jag just nu förhoppningar till gammelssossen Hultqvist som ger raka besked. Men i regeringsställning så tror jag inte han kommer att bli hörsammad av övriga partikamrater.

   De gulgröna är inte ens värda att kommentera.

   För Försvarsmaktens del så är tyvärr SD det enda alternativet som verkligen vill finansiera och utveckla försvarsförmågan. Men ett brunt regeringsalternativ är ju varken sannolikt (om man inte får 51% av rösterna) eller särskilt trovärdigt i andra frågor än försvar, trygghet(polis) och äldreomsorg.

   Så med andra ord så blir det skit vilket alternativ det än må bli i nästa val. Därför ser framtiden rätt hopplös ut för den som vill se en stärkt Försvarsmakt.

   (För övrigt, bra inlägg du skrev om Aschbergs korkade uttalande)

   Radera
 13. Regeringsbeslut 7 är ingenting mindre än en krigsförklaring mot sveriges försvarsvänner och försvarsanställda inklusive familjer.

  Härmed uppmanas alla försvarsvänner och försvarsanställda inklusive familjer att rösta på vilket politiskt parti som helst - utom de nya moderaterna! Det sistnämnda partiet är nämligen upphovsmakaren bakom alla försvarspolitiska stolleprov. Bara en sådan sak som att tillsätta vapenvägrare som försvarsministrar är ett direkt hån mot alla försvarsvänner! Vapenvägrare är för övrigt också den finansminister som ansvarar för försvarsbudgeten.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 14. Friheten har ett pris My ass Tack skipper för att du lyfter upp detta.

  SvaraRadera
 15. Jag hade svårt att se hur de skulle få någon att ställa upp på att bli Försvarsminister efter att Tolgfors förnedrat sig till den grad att han kallades för Bagdad-Bob nu är avgången utan någon naturlig fortsatt politiskt karriär
  Ända tills jag såg detta http://www.dn.se/ekonomi/dubbel-lon-for-sten-tolgfors
  Är det detta som fick vår Försvarsminister att ställa upp som Bagdad-Bob 2 ?

  SvaraRadera
 16. Jag önskar att någon ställde frågan till Försvarsministern hur mycket insatsverksamhet som bedrivs nationellt av Flygvapnet och Marinen. Detta eftersom nationell insatsverksamhet idag förs i anslag 1.1, verksamhetsgren 2 (Förbandsproduktion) och endast en extremt liten del, incidentverksamheten, redovisas öppet.

  Syftet är att visa att FM gör mycket som inte får redovisas - och denna verksamhet ökar i omfattning.

  SvaraRadera
 17. Det finns en hemsida som stalkar dig...
  http://gnuheter.com/creeper/senaste

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klicka på Creeper i högra sidmenyn så får du ännu mer info.

   Radera
 18. Att svenska medborgare ej förstår hur stor eller liten förmåga ej har idag är sant men det andra åstående att omvärldsläget skulle skönmålas är tyvärr väldigt pro försvarspartiskt i dessa sammanhang.

  Omvärldsläget är helt annorlunda än under kalla kriget och tron på att FM skulle ha likadana förmågor som då är tyvärr kontra produktivt för den moderna utvecklingen av FM.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det so M åsyftas är den enorma militära förmågeuppbyggnad som sker i vårt omedelbara närområdet, samtidigt som Sveriges militära kapacitet och förmåga är lägre än någonsin, och i och med RB7 kommer att sjunka ytterligare.

   Om den ryska militära uppbyggnaden nämner media inte mycket.

   Radera
 19. De talas om tre datum står de för
  Förberedelse(22/10), genomförande (10/12) och utvärdering (11/2)?

  Dvs kommer vi att få se FM paradgren, nedläggning av förband som julklapp åt sina anställda

  SvaraRadera
 20. Anvisningarna i Regeringsbeslutet ter sig ganska löjeväckande då det bl a skrivs; Försvarsmakten skall under genomförande av uppdraget samverka med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Därutöver anges tre tidpunkter då delredovisningar skall ske.

  Sålunda skall Försvaret som myndighet samverka med sin uppdragsgivare. Vad innebär denna samverkan? Vågar FöD inte vänta på svar vid fastställda tidpunkter för redovisning av arbetsläge.

  Vem har då ansvaret för slutprodukten, Försvarsmakten eller Försvardepartementet?

  Minister- och departementsstyre.

  SvaraRadera
 21. Fem dagar kvar till delredovisning!

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna