28 februari 2013

En försvarsminister utan förtroende i dubbel bemärkelse!


Försvarsmaktens personal har ett mycket dåligt förtroende för Karin Enström och dennes försvarspolitik. Sveriges försvarsminister har i sin tur uppenbart inget förtroende för sin tidigare arbetsgivare Försvarsmakten. Då återstår den viktiga frågan om Karin Enströms arbetsgivare, svenska folket, nu har något förtroende för henne som försvarsminister?


I dag lämnade Försvarsmakten in två för framtiden helt avgörande underlag till försvarsdepartementet. Det ena dokumentet var budgetunderlaget för 2014 (BU14) och det andra var ett underlag som försvarsminister Enström avkrävt myndigheten en särskild redovisning om, d.v.s. svaret på regeringsbeslut 7 (RB7) efter att ÖB ett flertal gånger de senaste åren gjort sitt jobb och förklarat att han ser att myndigheten Försvarsmakten kommer att lida svårt av underfinansiering efter år 2015.

Om detta skrev SvD en artikel redan i måndags, och som kommenterades här, där uppgifter om att det skulle handla om ett underskott omfattande totalt 4 miljarder kronor per år hade läckt ut. Nu visade det sig, som många befarat, att totalsumman var ännu högre än så. Det handlade istället om ett totalt underskott om 4 450 miljoner kronor årligen! 

Av den summan kan 3,15 miljarder härledas till det så kallade "materielberget" (vilket f.ö. är en olycklig benämning då det är avsaknad av ett modernt materielberg som egentligen avses) och 1,3 miljarder är kopplat till ökade kostnader för personal p.g.a. den moderatledda försvarsreformen där en underskattning av kostnaderna vid övergången från ett värnpliktsförsvar till anställda GSS är den största orsaken till den delen av underskottet. Detta har påtalats fler gånger av FOI m.fl. och även här på försvarsbloggarna.


Försvarsmakten har alltså under det senaste halvåret på en tid som egentligen är orimlig för en så omfattande uppgift, nu gjort en omfattande genomlysning av myndighetens långsiktiga ekonomi där man nu på särskild order i detalj redovisat hur det faktiska läget ser ut! Detta bemöter försvarsminister Karin Enström (m) med nonchalans, arrogans och till del idiotförklarar myndigheten Försvarsmaktens ledning!

Trots att underlaget så sent som i dag överlämnades till försvarsdepartementet så har Karin Enström läget fullständigt klart för sig. Hon skriver bland annat följande i ett pressmeddelande.

- Försvarsmakten har under flera år påtalat att de ser problem med myndighetens långsiktiga ekonomi. Försvarsmakten har dock inte kunnat underbygga sin uppfattning på det sätt som krävs för att regeringen ska kunna förhålla sig till den. Idag har Försvarsmakten därför, på min begäran, redovisat en komplettering av sin syn på den långsiktiga ekonomin. 
- Försvarsmakten gör i flera avseenden andra beräkningar idag än i sitt underlag från april 2012. De rationaliseringar om cirka 400 mnkr som Försvarsmakten identifierat synes vara noggrant beräknade. När det gäller det redovisade merbehovet på nästan 4,5 mdkr pekar myndigheten på stora osäkerheter. Trots detta finns det medräknat. Som jag ser det är det två helt olika metoder man använder sig av, och det tycker jag är inkonsekvent.  
- Vi kommer nu att analysera underlaget, del för del, men jag kan redan nu konstatera att det behövs förbättrad styrning av Försvarsmakten, t.ex. v.g. materielplaneringen. Detta för att säkerställa ett utfall i enlighet med regeringens och riksdagens beslut.
- Jag ser också framför mig att en del frågor kan komma att behöva tas upp av Försvarsberedningen.

Vidare så ägnar försvarsminister Karin Enström mer tid i inlägget till att kritisera den tidigare socialdemokratiska regeringen för de spillror de lämnade försvaret i 2006 än att kommentera sakfrågan. Det är förvisso ett obestridbart faktum att socialdemokraterna har en mycket stor del i varför det ser ut som det gör. Men man måste ändå ifrågasätta den moderata retoriken i en viktig säkerhetspolitisk fråga där man alltså ägnar mer tid till att kritisera (s) än att hantera problemet här och nu! Moderaterna har trots detta faktum styrt försvarspolitiken i över sex år vid det här laget. Under hur lång tid är det berättigat att skylla allt på någon annan? "Någonannanismen" är ett mycket oönskat, barnsligt och icke trovärdigt inslag just nu. Karin Enström - agera - istället för att ägna dig åt sådant här trams!

 Låt oss minnas vad socialdemokraterna lämnade efter sig. Ständiga förbandsnedläggningar och besparingar gjorde att Sverige hade ett förrådsställt försvar med beredskapstider på upp till tre år. Utan en sammanhållande försvarsplanering saknades system för att få personal och materiel på samma plats för att lösa en uppgift i händelse av höjd beredskap. 
Oövad personal med låga krav på beredskap gjorde att flera förband i princip bara existerade på pappret.  Regeringen har påbörjat en mycket omfattande försvarsreform, som kräver mycket av Försvarsmakten. Arbetet pågår, men redan nu har vi en bättre försvarsförmåga än när regeringen tillträdde 2006.   
För mig som försvarsminister är det en av mina viktigaste uppgifter att fullfölja arbetet med att bygga vårt nya försvar i enlighet med vad riksdagen beslutat. Vi ska öka Försvarsmaktens tillgänglighet och användbarhet i den takt som ekonomin medger. Till skillnad från i många andra EU-länder har regeringens ansvarsfulla ekonomiska politik möjliggjort en satsning på försvaret. 
Regeringen har höjt anslagen till materiel och försvarsmaktens förbandsverksamhet de senaste åren.

Vi vet, för det har analyserats på ett flertal ställen och av flera oberoende aktörer tidigare, att det Karin Enström försöker tolgföra till största del mest är att betrakta som snömos. Det har delats ut rött ljus för dessa påstådda sanningar tidigare, något som står fast och som inte ens moderaterna genom sina cheerleaders inom försvarspolitiken kan förklara bort.


Försvarsmakten skriver i sin tur följande slutsatser i det överlämnade dokumentet .
Av materielbehoven omfattar ca 30 procent uppfyllnad av nuvarande förbandsbehov, ca 60 procent omsättning av existerande materiel samt ca 10 procent nyanskaffning för att nå tillräcklig operativ effekt. 
Det sammanlagda merbehovet på de anslag myndigheten disponerar bedöms i tioårsperioden 2014 till 2023 omfatta ca 4 450 mnkr årligen. Detta utgör ca 10 procent av det totala anslaget. 
Prolongerade anslagsramar innebär att förmågan att genomföra en gemensam operation för att möta ett begränsat väpnat angrepp får avgörande begränsningar. 
Försvarsmakten ser det som nödvändigt att antingen erhålla permanenta resurstillskott eller förändrade uppgifter (till exempel operativ förmåga, beredskap och ambitionsnivå inom insatsverksamhet), alternativt en kombination av dessa åtgärder. 
Intill dess ett nytt försvarsbeslut fattas under 2015 ser Försvarsmakten behov av viss handlingsfrihet i genomförandet av försvarsreformen. 
Försvarsmakten bedömer att en möjlig kortsiktig lösning är en tillfällig anslagsförstärkning riktad mot införandet av för reformen kritiska verksamheter och system. Ett annat alternativt  kan, jämfört med budgetunderlaget för 2014, vara en utökad överföring från anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser.

Efter att ha läst igenom det öppna underlaget så kan det konstateras har Försvarsmakten gjort en omfattande analys av läget för såväl personal som materiel och precis som uppdraget beskrev det, föreslagit lämpliga åtgärder i form av såväl möjliga effektiviseringar men även gjort en beräkning av vilka summor som saknas. Till detta kommer de hemliga bilagorna som mer ingående beskriver operativa konsekvenser.

Men problemet var tydligen att Försvarsmaktens svar enligt Karin Enström, trots att man löst uppdraget, var fel. "Det är helt fel" som företrädaren Tolgfors skulle uttrycka det. Karin Enström står i dag, i en intervju med SVT och fullständigt underkänner Försvarsmaktens underlag! Hon säger att Försvarsmakten måste räkna mer noggrant och kommer således att ge myndigheten bakläxa.

Då ställer man sig onekligen frågan hur noggrant man kan begära att Försvarsmakten skall räkna och redovisa materielprojekt där man inte ens tillåtits att gå ut med ett anbudsförfarande? Det handlar således om att göra professionella bedömningar, vilket man självklart har gjort.


Det vi inte får glömma i detta, är att debatten som pågått sedan årsskiftet om Sveriges "en-veckasförsvar" då handlade om att rikets försvarsförmåga var alldeles för dålig, och där Försvarsmakten var dimensionerad för att kunna möta ett begränsat angrepp på en enda plats under max en vecka. Den analysen byggde på att organisationen var utrustad, bemannad och övad. Det är för att uppnå "en-veckasförsvaret" det alltså saknas 4,45 miljarder per år!

När detta genom Mikael holmströms förtjänst kom till allmänhetens kännedom höjdes röster från de flesta andra politiska partierna att detta var undermåligt och att man således ansåg att försvarsförmågan nu måste stärkas! Såväl Jan Björklund (fp) som Peter Hultqvist (s) har varit mycket tydliga med detta. Något som då självklart kommer att innebära att ytterligare ekonomiska medel måste tillföras utöver ovanstående miljardsumma.

Men som bekant är försvaret av Sverige ett särintresse för moderaterna och Sveriges försvarsminister. Detta blir alldeles uppenbart då försvarsminister Karin Enström bara några timmar efter att underlaget har överlämnats, utan djupare analys, underkänner Försvarsmaktens underlag.

Men vi ska absolut inte förvånas över detta. Minns att det var just det uppdraget som Karin Enström fick av statsminister Fredrik Reinfeldt då hon tillträdde som försvarsminister för ungefär ett år sedan. uppdraget var att se till att Försvarsmakten håller budget, vilket underförstått se till att särintresset Försvarsmakten inte heller ska tillföras ytterligare ekonomiska medel oavsett vad myndigheten säger.


Officerförbundet som företräder de försvarsanställda officerarna kommenterade i dag Försvarsmaktens underlag i följande ordalag.
Officersförbundet välkomnar det svar som Försvarsmakten idag lämnat till regeringen om den långsiktiga ekonomin. Det är bra att myndigheten är fortsatt tydlig med kostnaderna för att ha ett fungerande försvar. Nu kan inte regeringen skylla ifrån sig längre. 
– Vi har sedan 2009 varnat för att omställningen till ett anställt försvar bygger på för optimistiska siffror. Det är bra att Försvarsmakten är fortsatt tydlig med läget. Nu gäller det för politikerna att lyssna och verkligen på allvar försöka skapa en långsiktig balans för försvaret. Ett fungerande försvar kräver att politikerna tar ett långsiktigt ansvar, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

Till  ovanstående ämne lär vi få återkomma till i flera framtida inlägg. men en sak kan vi vara säkra på. Försvarsdebatten lär inte tystna under den närmaste tiden. Vikarierande ÖB Jan Salestrand har kastat in en brandfackla på Jakobsgatan 9. Låt oss hoppas att Sverker Göransson snart kommer tillbaka så att fler brandfacklor kan kastas, för nu måste något göras åt Sveriges försvar, det är en skyldighet!


Uppdaterat:
Nu skriver SvD om den öppna striden mellan Försvarsmakten och försvarsministern.


Bloggar: Försvar & SäkerhetAllan Widman, Sjätte mannen, Johan Westerholm, Gripen News, Lantvärnet
Media: SR Ekot, SVT (4.20), TV4 (6.15) DIDNDN, SvDSvD

20 kommentarer:

 1. Jag skulle inte bli förvånad om vi snart ser en politiker (m) som ÖB så att regeringen kan styra FM som den vill, när den vill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Särintresse-minister Karin Enström kommer nog sköta Över-blivna (ÖB) rollen med vänster hand...

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
 2. Mycket bra skrivet!

  SvaraRadera
 3. "Problemet var tydligen att svaret enligt Karin Enström trots att man löst uppdraget var fel."

  Nu har jag läst igenom de öppna delarna av FM svar på uppgifterna i RB 7.

  Jag hittar ingenstans i RB 7 att man skall redovisa hur mycket som saknas för att förverkliga IO 2014 eller IO 2019. I RB 7 står
  "Prolongerade anslagsramar i enlighet med budgetpropositionen för 2013" och detta var väl grunden för uppgiften? Jag saknar i svaret en samlad beskrivning av det försvar vi har 2019 med dessa prolongerade anslagsramar.

  Mot den bakgrunden får jag nog ge Fömin rätt. Jag hittar inga samlade åtgärder som löser uppgiften. Bara fragment av typen "Den sammantagna förbandskvantiteten blir så låg att det går att ifrågasätta om uppgiften att hävda territoriell integritet kan upprätthållas om systematiska kränkningar sker i luften och till sjöss samt under ytan" (sidan 7, längst ned) eller "Den operativa konsekvensbeskrivningen baseras på en minskning av insats- och basorganisation (sidan 29). Kanske återfinns de efterfrågade förslagen i H-ubil 2 och 3?

  Det är heller inte så konstigt att Fömin är väl insatt i underlagets innehåll eftersom detta - i enlighet med RB 7 - tagits fram i samverkan med Försvarsdepartementet.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det du saknar återfinns enl uppgift i dessa hemliga bilagor. Där redovisar man operativa konsekvenser av prolongerad ekonomi. Fullt förståeligt att man vill hålla detta hemligt eftersom det till del motsvarar den operativa förmågan här och nu.

   När det gäller att ta fram underlaget i samverkan så har du kanske rätt, men då är ministerns reaktion ännu märkligare.

   Radera
  2. @Sumatra

   "Jag hittar ingenstans i RB 7 att man skall redovisa hur mycket som saknas för att förverkliga IO 2014 eller IO 2019."

   Där har du fel. I uppgiften framgår tydligt följande:

   "Försvarsmakten skall redovisa ... en precisering avseende myndighetens bedömning av kostnadsutvecklingen 2008-2019."

   I texten dessförinnan hänvisar man till att uföra uppgifter och upprätthålla förmåga enligt regeringens tidigare direktiv d.v.s. IO14 intagen 2019.

   Således har man löst uppgiften.

   Radera
  3. Skipper, det är alltid lite "rörigt" när man skall läsa texter som RB 7 och FM svar på FM 7. Nu innehåller, som jag ser det, RB 7 två huvuduppgifter; de två punktsatserna på sidan 1 och därefter ett antal deluppgifter i det följande.

   Att bedöma kostnadsutvecklingen för en tidsperiod är nog ren aritmetik som kan utföras av lämplig civil räknenisse. Att redovisa vilka konkreta åtgärder som krävs m.a.a de prolongerade anslagsramarna är däremot väsentligt svårare. Där känns det som att man duckat, åtminstone i den öppna delen.

   Som jag ser det så skall man föreslå åtgärder, så att 4,5 miljarder i minus årligen ryms inom den prolongerade ramen. Då måste något ge sig någonstans.

   Som jag skrev i en kommentar hos Wiseman i ärendet; "SvD redovisade våren 2008 vilka åtgärder Försvarsmakten ansågs behövas för att få en ekonomi i balans mot uppgifter, materielanskaffning, övningsverksamhet o.s.v."

   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flera-forband-ska-laggas-ned_1167347.svd

   Sedan fick man tebax från regeringen. Inga förband skulle bort. Frågan är om det tricket går att göra om, mot bakgrund av den redovisade kostnadsutvecklingen.

   Radera
 4. Nu kommer den politiska styrningen öka. Jag väntar bara på att få en moderat politruk på mitt kompani som inte bara talar om hur bra den förda försvarspolitiken är utan också tar upp en PRIO-rad.

  SvaraRadera
 5. Vår regering inklusive Försvarsministern har en agenda vad beträffar vårt försvar, som kan komma att skapa allvarliga problem för Sverige under detta århundrade
  .
  Jag ser nuvarande regering som vara en säkerhetsrisk för vårt land. Kanske bör den avgå. Utkräv ansvar gott folk.

  Alla som vet och kan något, om hur snabbt ett säkerhetspolitiskt läge kan förändras till ett hot mot oss, förstår att vårt land måste förbereda sig för detta. Vi måste för vår egen skull föra en ansvarsfull utrikespolitik. I den ingår att ha ett försvar anpassat till den tid som är och som kommer.

  Det är en huvuduppgift för en vald regering, att sköta vår utrikespolitik och däruti försvarsförmågan. För detta betalar medborgarna skatt. Jag talar om en försvarsbudget,som är avsevärt högre än i dag kanske ca 80 milarder kronor per år, om hela landet skall kunna försvaras. Budgeten har ju halverats sedan 90-talet.

  Det kommer säkert att ta ca 15 till 20 år att erhålla denna försvarsförmåga. Det är bara att sätta i gång jobba och sluta snacka massa trams. Jag vet att det finns duktiga och välutbildade människor, som vet hur detta skall gå till.

  SvaraRadera
 6. Jag har också läst igenom det öppna underlaget; Systemkollaps. Punkt.
  Det finns ingen räddning, det är över, ridå, god natt.
  GMY

  SvaraRadera
 7. "förbättrad styrning ... t.ex. v.g. materielplaneringen"
  Det är väl myndigheten FMV som är beställare av materiel, när inte regering och riksdag fattar särskilda beslut, som t.ex. v.g. JAS? Då det torde inte vara inte konstigt om FM har dålig kontroll på utfallet av planerad materialanskaffning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, Försvarsmakten skriver ett TTEM som FMV omsätter i upphandling eller utveckling av ett system eller del i system. I en del fall så kan det vara styrt mot ett visst system eller delsystem därför att man har reservdelar, föreskrifter m.m. redan på plats. En form av tilläggsbeställning till tidigare beställning så att säga.

   Mtrl-beställningar över ett visst värde ska riksdag och regering besluta om. Så att så länge lagd inriktning gäller så kommer FM att prioritera vad som är viktigt att köpa in.

   Försvarsministern gör det för lätt för sig.

   J.K Nilsson

   Radera
 8. Försvarsmakten lär nog få bakläxa till dess att de levererar ”rätt” svar, nämligen att anslagen kan sänkas med minst 10 %, och att ambitionerna i senaste försvarsbeslutet samtidigt kommer att överträffas med råge. Den nymoderata regimen har nämligen bestämt sig för hur kartan skall se ut, och då får inte sådana besvärande inslag som verkligheten komma i vägen.

  Politiskt lär det också vara viktigt att myndigheten inlevererat ett underlag som ligger i linje med försvarsministerns fantasivärld. Då kan man nämligen lasta över ansvaret på försvaret när budetramarna spricker. Då är det generalerna som inte kan sköta sin ekonomi, inte politikerna som varit för snåla. Om ekonomin håller men försvarsförmågan havererar behöver dock detta problem inte uppstå eftersom moderaterna fullständigt struntar i om vi har någon försvarsförmåga eller ej. Bara det blir billigt.

  SvaraRadera
 9. Försvarsministern verkar inte fatta att försvaret, i likhet med t ex akutsjukvården, måste ha ett hyggligt marginalutrymme för det oförutsedda (dvs en internationell kris eller i sista hand ett militärt rött läge, dvs krig/invasion). Men det är klart att i en värld där det mesta definieras utifråpn sina kvartalsresultat kan det vara svårt att motivera försvaret - dess verkan syns ju ofta bäst när det inte behöver användas fullt ut.

  SAedan ska man nog ha klart för sig att ett lands förmåga att uppträda tufft och tala med tydlig röst om sina egna eller andras intressen ofta står i direkt proportion till dess militära muskler. Men den här regeringen tycker ju inte att Sverige behöver någon egen röst i skarpa lägen, vi har ju EU och FN... *fniss fniss*


  Bra att ryssarna drar ner blusen på regeringen och visar hela världen hur det ligger till!

  SvaraRadera

 10. Med tanke på att arbetsuppgiften att försvara Sverige i fjärran utlandet upphör 2014 vore det läge att införa 4-dagars vecka med 80 % lön. Det skulle ge medel att försvara Sverige i Sverige.

  Verkställ.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man skulle förstås också kunna önska att regeringen erkände att Sverige tekniskt sett är en krigförande part i Afghanistan - vi är numera i krig för första gången på 200 år, om än i liten skala.

   Radera
 11. Ohederlig kritik från Engström. Vad gäller 430m besparingar så handlar det om rationaliseringar av strukturer som man känner utan och innan, så det vore fasen om man inte kunde beräkna detta med hög precision. Men materielutgifter för delvis ospecificerade, ännu ej upphandlade system, är per defintion behäftade med osäkerheter. Säg ett vapensystem där slutkostnaden hamnat exakt på ursprungsbudgeten? Kan väl bara hoppas att en journalist törs ställa just den frågan till henne...

  SvaraRadera
  Svar
  1. I synnerhet när dessa 430m ska hämtas hem inom den del av organisationen som skall upphandla och leverera dessa ospecificerade system till bästa pris.

   Radera
 12. Varför gå med i NATO, Ryssarna skulle rusta oss gratis och är det inte bättre att ge sig redan nu och slippa massa problem senare.
  Röda mattan är redan utrullad, så varför inte.
  Fredrik, Anders och Karin har ändå nått sitt mål med att utplåna det svenska försvaret.

  Chiefen

  SvaraRadera
 13. Mest anmärkningsvärt är väl att Fömin dömer ut försvarsmakten innan hon fått underlaget. Heder åt försvarsledningen för att inte ha vikt ner sig för trycket

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna