19 januari 2014

Folk & Försvar 2014 - Dag 3Så var då Folk & Försvar 2014 avslutat för den här gången. Eftersom jag tidigare har utlovat ett inlägg från den tredje och sista dagen får jag hålla löftet och summera även om det blir några dagar sent. Den sista dagen präglades av renodlad försvarspolitik vilket var mycket intressant att ta del av.

Försvarsminister Karin Enström var inledningstalare och lade således grunden för dagen med sitt tal. Karin Enström har fått utstå mycket kritik från den här bloggen, men den här gången vill jag ge hennes anförande ett förhållandevis gott betyg om man ser det isolerat. Möjligen har den massiva kritiken från alla håll haft viss påverkan på ministern om att inte skönmåla läget inom Försvarsmakten. Givetvis så framkom det som vanligt att regeringen genomför satsningar på försvaret och försvarsförmågan var som vanligt god, men det var inte lika frustrerande att lyssna på som intervjun i radions P1 från tidigare i veckan. Även om själva talet får godkänt så kom ministen inte med några nyheter i sitt tal, snarare tvärt om.

Karin Enström trampade under sitt tal rejält i klaveret vid ett tillfälle. Detta då hon raljerade över alla de som kritiserar regeringens försvarsreform och att försvarsförmågan är låg. Ministern påstod att dessa uttryck var "ett hån mot personalen". Något hon uttryckte stor ilska över.

Det Karin Enström uppenbart inte har koll på är att kritiken ute på förbanden inte riktas mot de som försöker beskriva reformen och försvarsförmågan, exempelvis ÖB (fram till januari 2013). Den massiva kritiken riktas istället åt ett helt annat håll, exakt var den riktas behövs knappast beskrivas närmare.

På det större planet när det kommer till regeringens försvarspolitik så har det nu gått så långt att ministern nu helt öppet kritiseras av såväl Mikael Odenberg som Anders Björck - båda två tidigare moderata försvarsministrar. Detta måste vara helt unikt inom svensk politik i modern tid.

I intervjun från samma dag med Expressens Niklas Svensson så blev försvarsministern rejäl grillad, och på frågan hur hon ställer sig till riksrevisionens rapport så framgick det att hon inte delade slutsatserna i rapporten och att de gör fel bedömning "Vi hade mätt på ett annat sätt" säger försvarsministern. I samma intervju säger Karin Enström också att när hon besöker Marinens fartyg så möter hon fartygschefer som säger att "Vi når upp till en förmåga som vi aldrig skulle kunna nå med värnpliktiga". Av det sistnämnda drar jag en slutsats. Politiker kommer alltid att ta med sig citat från förbandsbesök som stödjer och bekräftar den egna politiken, i det här fallet personalförsörjningsreformen. För det andra så måste man fråga sig om ministern avser förmågan på den enskilda sjömannen eller förmågan som helhet. Det är nämligen två helt skilda saker.


Nästa talare var ÖB Sverker Göranson

ÖB gör som vanligt ett bra framträdande. Han är lugn, trygg och påläst. Han har dessutom en mycket god förmåga att lätta upp stämningen i lokalen. Det som däremot är alldeles uppenbart, och blev tydligt redan i Almedalen i somras, är att ÖB bytt taktik och blivit mer återhållsam i sin kritik. Den sker nu på annat sätt. I andra forum och i dokument som perspektivplaneringen etc.

Problemet blir att ÖB vid en snabb anblick uppfattas som han bytt ståndpunkt och backat i sina ekonomiska krav på regeringen för att kunna sätta upp en fungerande försvarsmakt. Att myndigheten Försvarsmakten närmar sig regeringen är i grunden positivt, men det är olyckligt att man som ÖB i vissa fall gör, pekar på att att läget inom Försvarsmakten är gott. Sannolikt har Försvarsmakten bestämt sig för att enbart utgå från vad man verkligen är ålagda att lösa för uppgifter och inte fokusera på vilket försvar Sverige de facto skulle behöva. Tittar man enbart på ålagda uppgifter blir bilden givetvis något ljusare. Men om "hela Sverige ska försvaras" bör debatten och beskrivningen av läget se ut på ett helt annat sätt.

Även om rekryteringen når sina mål så blir detta helt obsolet om man inte lyckas behålla personalen. Det är detta som borde mätas och diskuteras - inget annat. Att regeringen reducerar Försvarsmaktens i numerär (stridsflygplan, stridsvagnar, stridsfordon, fartyg - listan kan göras lång) nämndes inte över huvud taget. Att 2014 ser ut att bli ett mycket kärvt år ekonomiskt och övningsmässigt borde ÖB tryckt på hårdare. Att man är ålagda att reducera personal genom regeringsbeslut 5 togs inte upp i någon större omfattning.

Sammanfattar man ÖB och hans tal så framstår läget i Försvarsmakten som relativt gott. Jag känner inte igen mig i den uppmålade bilden, och jag tror få andra gör det. Den senaste temperaturmätningen FM VIND tyder även den på något helt annat än att allt är gott. Detta tog förvisso ÖB upp som ett problem man nu avser att hantera vilket är bra och nödvändigt.

Att ÖB inte pratar problem, utan lägger fokus på det som är bra och det som fungerar kan inte bero på annat än att han vill gjuta mod i personalen och minska klyftan mellan Försvarsmakten och regeringen. Det är en bra ambition, men den har också vissa baksidor då personalen idag är mycket upplysta och har en bättre förståelse för helheten än vad man kanske hade för 5-10 år sedan.    


Därefter var det försvarspolitikernas tur att tycka till

Peter Hultqvist var i den skaran först ut. han tryckte som vanligt, och helt korrekt på att skönmålningen av läget inom Försvarsmakten måste upphöra. Han ville inte säga något om några ekonomiska ökningar av försvarsanslaget utan ville invänta försvarsberedningens rapport där man just nu jobbar med underlag som direkt påverkar den framtida ekonomin.

Precis som Peter Hultqvist gjorde argumenterade vänstern genom Torbjörn Björlund mot ett NATO-medlemskap. Vänstern har däremot aviserat kraftfulla anslagsökningar. Märkligt och oväntat vid en första anblick. Men min analys ger vid hand att detta är ett sätt att förhindra ett eventuellt NATO-medelmskap. För vänstern är ett Alliansfritt Sverige mycket viktigare än att man tvingas skjuta till mer pengar till försvaret. Märkligt kan tyckas, men helt i linje med vänsterpolitiken.

Centerns Staffan Danielsson höll ett bra tal där han konstaterade en mängd oroväckande fakta som framkommit i försvarsdebatten och i försvarsmaktens dokument. Staffan är saklig och påläst men radar enligt normalrutin ett antal fakta, men uttrycker alltför sällan sin egen åsikt om vad och hur saker borde åtgärdas. Min analys ger vid hand är att Staffan personligen vill åtgärda det prekära tillståndet, men att han inte har partiets mandat att uttala sig i konkreta termer av anslagsökningar. (även om han berörde det under frågestunden). Minns historien att det var just Centern som inför bildandet av Alliansen var det parti som mest av alla drev på att försvarsanslaget skulle minskas!

Sverigedemokraternas Mikael Jansson var inte rädd för att prata om ett ökat försvarsanslag vilket är glädjande i dessa tider. Problemet med Sverigedemokraterna är att man fortfarande tror att det nordiska försvarssamarbetet ska fungera och är mot NATO. Det förstnämnda är som bekant problematiskt. Det andra är Sverigedemokraternas akilleshäl. Vänder man i den frågan kommer SD att bli en tung spelare inom försvarsområdet.

Även kristdemokraternas Mikael Oskarsson höll ett bra tal och framstår nu allt mer som de gamla Moderaterna. Här är man konkret och efterlyser mer öppenhet runt problemen i försvaret och ett mer nationellt fokus. Att Oskarsson pekar på vikten av luftvärn är mycket vitaliserande. Kristdemokraterna tillsammans med Folkpartiet står i försvarspolitiken nu mycket långt ifrån Moderaterna, det är alldeles uppenbart.

Peter Rådbergs tal innehöll inget av större intresse, och inget nytt, varför det inte kommenteras närmare.

Folkpartiets Allan Widman höll det mest udda talet genom att peka på alla brister som måste åtgärdas tillsammans med en mängd konstateranden. Allt uttalat i korta meningar eller enbart enstaka ord. Detta måste ses då det inte går att förklara på ett begripligt sätt.


Försvarsberedningens Cecilia Widegren och Johan Wiktorin

Cecilia Widegren berättade om försvarsberedningens arbete. Det var tyvärr slätstruket och intetsägande. Vilket parti Widegren tillhör råder det ingen tvivel om ens när hon uttrycker sig i rollen som ordförande i försvarsberedningen. Jag är inte säker på att alla ledamöter skriver under på alla beskrivningar. Jag bedömer att det kommer att krävas många kompromisser för att samtliga ledamöter ska kunna skriva på beredningens rapport och stå bakom den. Jag bedömer det även som att den kommer att innehålla åtskilliga reservationer.

Senare på dagen var det tur för Johan Wiktorin att ge sin syn på sakernas tillstånd. Som vanligt mycket bra, i synnerhet det förslag till anslagsökning i en stigande trappa som successivt ska stämmas av mot det säkerhetspolitiska läget. Ett bra exempel på ett finansieringsalternativ som flera av riksdagens partier bör kunna skriva under på. Detta då förslaget får en konkret och direkt förankring i verkligheten. Jag rekommenderar att alla tittar på just Johan Wiktorins anförande.


Man kan mycket kortfattat sammanställa det som framkommit under konferensen så här..

Moderaterna inkluderat statsminister och försvarsminister anser att allt är väl. Försvarsförmågan stärks, man satsar på försvaret och försvarsreformen går riktigt bra. En bild som få delar med Moderaterna.

Försvarsmakten har i sin tur förändrat sin retorik när man nu närmat sig regeringen och uttrycker sig mer försiktigt. Att ÖB samtidigt påpekar att det enbart är Stockholm som skall (och kan?) försvaras inom ramen för det en-veckasförsvar som aldrig kommer att kunna uppnås tyder på vad man egentligen anser om den faktiska försvarsförmågan - men det säger man inte längre lika öppet som tidigare.

Socialdemokraterna anser att läget är bekymmersamt, men vill inte utfästa några anslagsökningar. Vänstern vill förvånansvärt öka anslaget, Miljöpartiet vill minska anslaget. Här blir ett trovärdigt regeringsalternativ och en överenskommelse inom försvarspolitiken ett rejält problem efter nästa val.

Folkpartiet, Kristdemokraterna och till viss del även Centern anser att utvecklingen i Ryssland är oroväckande och att anslagsökningar behövs! Här står man långt från Moderaterna varför en framtida eventuell uppgörelse ser mycket svårartad ut.

Sverigedemokraterna vill som bekant öka anslaget kraftfullt. Hamnar man i en vågmästarroll efter valet kan partiet få stor påverkan även inom försvarspolitiken. Men hur det blir med den saken återstår som sagt att se.


Sammanfattning

Med förra årets något slätstrukna konferens i minnet så har jag inför denna konferens önskat mer spets i arrangemanget genom att uppmuntra till debatt och inte bara torra anföranden. Jag vill verkligen ge arrangören en eloge för att man genom ett mer smakfullt program och en professionell moderator i egenskap av Pernilla Ström tillsett att det så har blivit. Huruvida man från Folk & Försvars sida har tagit intryck av åsikterna från denna blogg låter jag vara osagt. Det vore förmätet att tro det. Men jag är som sagt mycket positivt överraskad och hoppas på en fortsättning på samma spår inför nästa års konferens.

Tack Folk & Försvar för en väl genomförd konferens som verkligen väckt försvarsfrågan till liv igen. Nu är det upp till oss andra att hålla debatten vid liv fram till Almedalen där försvarsfrågan ånyo kommer att hamna i fokus. Lita på det!Skipper under Folk & Försvar
Folk & Försvar - Dag 2
Folk & Försvar - Dag 1
Det är (m)otigt för regeringen nu
Helt om!
Inför Folk & Försvar

Folk & Försvar
Program
Sändningar i efterhand
Debattartikel

Media
SvD - Därför är krisen för försvaret så djup
SvD Brännpunkt - Karin Enström & Carl Haglund: Nu fördjupar vi samarbetet
SvD Ledare - Claes Arvidsson: Lika hård som ett löskokt ägg
SvD - Mer försvarssamarbete med Finland
SvD - ÖB: Rubba inte försvarsreformen
SvD - Folkpartiet vill skapa ny värnplikt
DN - Mest uppseendeväckande är att V vill höja försvarsanslaget
DN - Folk & Försvar: Frapperande dålig stämning
DN - MP tänker inte stoppa JAS affären
DN - S skjuter besluten framför sig
Expressen - Carl Bildt ger sig in i debatten om försvaret
Expressen - Allan Widman stöttar kritiken mot försvaret
Expressen - Anders Björcks hårda kritik mot Karin Enström
Expressen - Rödgröna sprickan i försvarsfrågorna
Expressen TV - Sprickan i Alliansen över försvarsfrågan
Expressen TV - Karin Enströms svar på den hårda kritiken
Aftonbladet - Reinfeldt sågas av egen ex-minister
Aftonbladet - Anders Lindberg: Svenska soldater ska nog inte bara sparka grus
Aftonbladet - Anders Linberg: På Folk & Försvar har redan regeringen avgått
Aftonbladet - Anders Linberg: Elefanten i rummet är värnplikt
Aftonbladet TV: Karin Enström
Aftonbladet TV: Wiseman
Aftonbladet debatt: Johan Forssell
BLT - När försvaret blev en slagpåse
BLT - Löfvén är bakbunden
BLT - Låt inte nostalgin styra
VLT - Kan Sverige försvaras
UNT - Många skäl till Allianser
YLE - Samarbete ett mantra på försvarskonferens
SVT - Norskt beslut försvårar NATO-samarbete
SVT - Karin Enström: Vi fortsätter stärka försvarsförmågan
SVT - Reaktioner på Stefan Löfvéns tal
SVT - Försvarsministern och ÖB
SVT - Stefan Löfvéns tal
SVT - Försvarspolitiken en plåga för Reinfeldt
SVT - Odenberg sågar Reinfeldts försvarspolitik
SVT - De egna leden (Mikael Odenberg) kritiserar försvarspolitiken
TV4 - Vänsterpartiet vill återinföra värnplikt - vilket får starkt stöd i mätningar
TV4 - Sammanfattning av Folk & Försvar
TV4 - Försvarsministerns tal vid Folk & Försvar (Se talet!)
TV4 - Fler säker sig till försvaret
DT TV - Så vill Peter Hultqvist forma försvaret
Dala Demokraten - Hultqvist föreslår webbmönstring
DI - Odenbergs sågning får stöd i Alliansen
Ny Teknik - Archer dröjer till 2015
SR - ÖB varnar för förändringar av försvaret
SR - Studio ett: Anders Björck & Mikael Odenberg

Bloggar
Wiseman
Wiseman
Försvar & Säkerhet
Allan Widman
Rolf K Nilsson
Cecilia Widegren
Sjätte mannen
PJ Anders Linder

Försvarsmakten videblogg
ÖB
ÖB (Anförande)
C PROD (Anders Silwer)
C MUST (Gunnar Karlsson)

17 kommentarer:

 1. Kunde inte sammanfattat det bättre själv.

  Ingenjören

  SvaraRadera
 2. Eftersom Fru Enström verkade ha svårt att förstå texten i sitt högläsningstal skall man ära den äras bör. Textförfattaren heter nog inte Enström i efternamn.

  ÖB verkade mest vilja hålla sig så neutral han bara kunde och undvika väggen igen.
  IO14 är nu bra och skall genomföras. För inte så länge sedan, perp, var den organisationen gammalmodig och kommer ej att kunna genomföras?
  Problemen med underfinansieringen verkar också ha löst sig!
  O.S.V.
  Trovärdigheten rasar snabbt. Men han ser kanske ljuset i tunneln, ett valår som i år?
  Jag får väl hoppas att "hanteringen" av resultatet i VIND inte innebär att vi får se nya "väckelsemöten" ute på förbanden. Det är åtgärder i verkligheten som krävs, inget annat.
  Fru Enström hade att berätta, att en förbandschef i Skövde påstod att han hade det bästa förbandet i Sverige på flera hundra år!
  Detta måste ha sitt ursprung i de "kraftfulla satsningar" som gjorts på Skaraborg på senaste tiden?
  Man verkar också ha förlagt "begåvningsreserven" i Skövde;-)
  Inte undra på att politikerna blir förvirrade.

  Vi skall anställa de sista soldaterna ingående i IO14 år 2023, fick vi veta.
  Problemet är att de som eventuellt finns nu har slutat för länge sedan innan "de sista" är föremål för anställning.

  Fru Enström konstaterade att vi övar för att få en ökad förmåga.
  Hon ville se övningar i fullständig brigads storlek under 2014. Här tror jag någon får gå in och berätta för henne vad en brigad är för något. Understödet består bland annat av något fler pjäser än fyra inlånade prototyper. M.m.m.m.m.m.

  På en fråga varför Ryssland ökat sina övningar i både antal och komplexitet så var svaret inte lika säkert. Varför skulle de ha ett annat mål och syfte med sina övningar?

  Kan också konstatera att införandet av de gamla "MDS-staberna" igen, ansågs som en stor förstärkning av försvaret av vår ÖB.
  För inte så länge sedan var avskaffandet av dessa staber och dess uppgifter något som också skulle stärka försvaret.
  Här måste ju någon ha haft rejält fel. Undrar vem detta kan vara?

  Jag noterar att "låg nivå" ersatts med "stärker vårt försvar" som floskel betraktad.
  Snart sagt alla nedskärningar och minskningar verkar stärka vårt försvar.
  Med detta sagt förstår väl alla hur illa det är ställt och hur dålig personalen är.
  Om en minskning av personalen bidrar till att höja nivån och stärka försvaret måste dessa anställda vara synnerligen usla. Liknande resonemang kan man ha om materiel. Hur dåliga måste inte fartyg, stridsvagnar och flygplan vara, som när man tar bort dem höjer och stärker försvarsförmågan?

  Jag hör många politiker och andra som talar varmt om vad vi har i "lador" och förråd.
  När jag försöker berätta för dem om sanningen blir de först förbannade och sedan ilskna. Några tror mig inte.

  Som avslutning kan jag konstatera att trots den samlade pressen och all kunskap som fanns på plats i Sälen kunde ingen reda ut vem/vilka de där är som skall komma till vår hjälp innan enveckasförsvaret är slutkört någon gång i en alltmer avlägsen framtid? Om inte dessa vet, vem skall då berätta för oss?

  SUCK!

  Teaterdirektören.

  P.S. Med anledning av att några framhöll att Sverige firade sin tvåhundraåriga fred den 14 januari.
  Vi som härstammar från landets framsida kommer att fira vår tvåhundraåriga fred den 14 augusti i år. Då firas utgången av slaget vid Kjölbergs bro som avslutade det som kallas för "fälttåget mot Norge" och som gärna glöms bort ;--)
  Kanske det börjar bli dags att påminna Norrmännen om hur det gick i Sveriges senaste slag.
  Det svenska kungahusets ovilja att fira utropandet av självständighetsdagen den 17 maj 1814 verkar dock vara lite mildare, efter viss påtryckning, i tonen 200 år senare ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. I dagens (14-02-09) SvD kultur finns en längre artikel om slaget vid Kjölbergsbro.

   Teaterdirektören.

   Radera
 3. Vi är många som önskar en ny försvarstwittrare... Twitterkontot @teaterdirektoren är fortfarande ledigt. Registrera nu! https://mobile.twitter.com :-)

  SvaraRadera
 4. Bra och välformulerad sammanfattning och ett särskilt kudos till länksammanställningen!
  /Gnoego

  SvaraRadera
 5. Teaterdirektören, Enström är ju kapten i amfibiekåren, hon borde ha koll på hur stor en brigad är. Eller är det som jag sett i andra försvarssammanhang - dryga 40 års konstant krympande av f.d krigsmakten har lett till att alla med mer än ett tomt hålrum mellan öronen tagit sitt pick och pack och flytt, kvar är bara de som inte kan få jobb någon annanstans och kompetensen är därefter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/alliansens-krig-mot-verkligheten/
   En intressant åsikt där försvarsfrågan tas upp mot slutet. Ja det är inte utan man sätter skrattet lite i halsen.

   Radera
 6. Var det ingen som tog upp civilförsvaret i perspektivet försvarsfrågan. Vi står som nation helt blottade att försörja oss bara genom att ex elen slås ut. Hur skall vi få skydd, mat och värme för befolkningen i våra städer. Hur skall våra sjukhus fungera i ett samhälle där man inte ens har förmågan att ringa efter ambulans. Ja exemplen är många men om inte detta löses och kanske övas måste man fråga sig om det är värt att försöka göra militärt motstånd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det diskuterade även sådant, om än i ringa omfattning. Kanske ett ämne vid nästa års konferens?

   Radera
 7. http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/alliansens-krig-mot-verkligheten/
  Ett intressant inlägg där försvarsfrågan kommenteras mot slutet. Inte utan man sätter skrattet lite i halsen.

  SvaraRadera
 8. Det är ju väldigt intressant att veta i så fall vad försvarsmakten har som sina uppgifter. Inte bara flosklerna om att försvara landet, utan vad man har kraft att göra.
  Vad exakt är det man har ramar att försvara?
  Om jag skall betala skatt så vill jag veta om jag blir försvarad eller vad tanken och förmågan är.

  Visa gärna med karta och siffror vad politiken säger skall göras.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du får nog sluta att betala skatt i så fall.

   Radera
  2. Det är en högst relevant fråga som framgår i instruktionen till Försvarsmakten.

   Fram till 2009 var Försvarsmaktens uppgifter följande:

   1 § Grunden för Försvarsmaktens verksamhet skall vara förmågan till väp-
   nad strid.
   2 § Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån. Hela Sverige skall kunna försvaras.
   Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet.

   Från 2009 (senaste inriktningspropositionen) ser det istället ut så här:

   1 § Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid.
   2 § Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säker- het genom insatser nationellt och internationellt. Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveri- ges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territo- riet.


   Noterbart är att inte längre hela Sverige ska försvaras, och att man plockat bort skrivningen om försvar mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån.
   Av den anledningen blir set svårt för FM att motivera ett starkt försvar när inte politikerna har beställt det. Då blir resultatet attenbart Stockholm kan försvaras i en vecka, tidigast 2023 och om man skjuter till 5 miljarder årligen.

   Sådan är den bistra verkligheten.

   Radera
  3. Det där gjorde ont, riktigt ont!
   När man tar bort "Skall" kraven och ersätter med "Ska"/(Bör) då har våra styrande givit upp på riktigt. - Välkomna till flumförsvaret det är vi som ska, kanske försvara Sveri........ Ursäkta! En viss bitterhet och frustration rann ur mig. Skall icke upprepas.

   Upk 101.

   Radera
  4. Man får väl säga som en marinsoldat i ett YT-klipp. JFK skapade Special Forces, SEAL och de meniga har en order som förs vidare till nästa generation att alltid ha en plan om saker går över styr på det ena eller andra sättet. Oavsett om det är sant eller inte så är det en bra ide. Ha en egen plan och agera i enlighet med vad du kan verifiera själv.

   Radera
 9. Eftersom man säger att bara Stockholm skall försvaras så kan man med internationella insatser i bakhuvudet luta sig på Kellog-Briand akten i syfte att inte stödja verksamhet i form av betalning av skatt. Varför skall jag betala för insatser som inte kommer mig till godo och som inte redovisas vare sig funktionellt eller budgetmässigt?

  SvaraRadera
 10. Har hittat en ny (?) marinbloggare.
  http://ubatsjakt.blogspot.se/

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna