11 januari 2014

Inför Folk & Försvars rikskonferens i Sälen [2] - HELT OM!Det märks tydligt att Sälenkonferensen startar i morgon söndag. Alla deltagande parter av dignitet gör utspel i media och det skrivs artiklar och genomförs intervjuer. Startfältet håller på att positionera sig inför årets största försvarspolitiska arrangemang. I detta inlägg avser jag ge mina synpunkter på det senaste utspelet från Moderaterna och vad som verkligen behöver debatteras under årets rikskonferens i Sälen.

Regeringspartiet Nya Moderaterna, det parti som styr rikets försvarspolitik och som således också bemannar försvarsdepartementet gör genom sin försvarspolitiska talesperson Cecilia Widegren följande uttalande i dagens DN.

– Försvaret av Sverige börjar i Sverige. Vi ska göra vår egen hemläxa först och främst. Det känns som en naturlig utveckling att vi ska bygga tyngden i försvaret utifrån den nationella försvarsplaneringen och dess scenarier, säger hon.

Äntligen! Jag kan bara konstatera att detta kanske är det bästa som kommit från försvarsberedare Cecilia Widegren någonsin. Att detta är det faktiska behovet är för de flesta en självklarhet. Men samtidigt är den nya inriktningen en fullständig helomvändning då politiker - men även Försvarsmakten - tidigare har hävdat att Sveriges säkerhet börjar i Afghanistan etc. Hjulet är uppenbart runt! Vi ska också ha klart för oss att Socialdemokraterna genom Peter Hultqvist har drivit samma linje som moderaterna nu har anslutit sig till under de senaste åren, så något revolutionerande budskap i sak är det förvisso inte. Det nya i sammanhanget är att Moderaterna här gör en helomvändning i frågan, och det ska bli intressant att höra hur övriga allianspartier ställer sig till detta.

Moderaterna vill också att dagens mål med 2000 insatta soldater i utlandsstyrkan tas bort, vilket även detta är ett sundhetstecken och ett tecken på viss klarsyn. Varför sätta en siffra på något som rimligtvis ska vara behovs- och händelsestyrt, och som dessutom aldrig har kunnat uppnås?


Men hur är det då med detta uttalande som innebär en fullständig kovändning? Hur taktar det då med organisation, materiel och personalförsörjningssystem, omvärldsutveckling och inte minst ekonomi? Förstår Cecilia Widegren m.fl. innebörden och de praktiska konsekvenserna av det man nu förespråkar?  Låt oss därför titta på ovanstående faktorer med utgångspunkt från att "Försvaret av Sverige börjar i Sverige"!


Organisation

När ÖB för ett år sedan förklarade för svenska folket att vi genom den pågående försvarsreformen nu har skapat ett "en-veckasförsvar" så måste man ha med sig detta i bakhuvudet in i den debatt som nu kommer att starta i och med rikskonferensen i Sälen, och som berör ovanstående ny(gamla) inriktning.

Den organisation vi nu är på väg in i sedan ett antal år tillbaka (IO14) är en organisation eller rättare sagt en expeditionskår särkilt anpassad för internationella insatser. Den är inte längre primärt anpassad för försvaret av Sverige, något som absolut inte får glömmas bort när nu detta kommer att diskuteras.

Vi ska inte heller glömma bort att det även krävs ett kraftfullt utökat försvarsanslag om ca 4-5 miljarder årligen för att överhuvudtaget kunna uppnå det omtalade "en-veckasförsvaret" - och det först någon gång i perioden 2019-2023. Läget är med andra ord betydligt värre än att vi enbart kan försvara landet i en vecka inom ett begränsat geografiskt område.

Det Moderaterna och Socialdemokraterna nu efterfrågar har sedan början av 00-talet mycket noggrant monterats ned. Primärt genom de katastrofala försvarsbesluten FB-00 och FB-04 signerat Socialdemokraterna. Därefter har Moderaterna gjort allt de kan för att öka takten i att minska Försvarsmaktens numerär avseende verkanssystem. Men även genom att man har infört ett personalförsörjningssystem som havererade redan innan det var sjösatt. Att både Moderater och Sociademokrater nu (förvisso helt korrekt) propagerar för att återta det man själv slagit sönder är inget annat än ett fullkomligt underkännande av sina egna tidigare beslut!

Nu måste även försvaret av Gotland på allvar lyftas upp på agendan, förhoppningsvis redan under Sälenkonferensen. Den som placerar ut långräckviddiga vapensystem på ön behärskar hela Östersjön, något som påverkar säkerheten i hela vårt närområde. Av den anledningen måste Gotland kunna försvaras av Sverige. Det ligger även i NATO:s intresse att ingen annan än Sverige behärskar ön.

Om Moderaterna menar allvar med dagens uttalande måste hela insatsorganisationen IO14 således ritas om. Det går inte att försvara Sverige med dagens expeditionskår oavsett om en stor mängd pengar tillförs, och oavsett om ÖB under gårdagen i intervjun med SvD påstår att det är hans bästa operativa råd till politikerna - att fortsätta med IO14. Huruvida ÖB då kände till denna helomvändning är dock inte känd.

En annan stor fråga när det kommer till organisation är hur en försvarsmakt som ska "försvara Sverige i Sverige" ska kunna verka och fungera när de olika delarna är utspridda över hela riket - dessutom med endast en förbandstyp av varje slag (demonstratorförsvaret)?

Samordningsmöjligheter finns i Norrbotten mellan flygförband, infanteri och artilleri. I Blekinge mellan fartyg, ubåtar, sjöoperativ helikopter och stridsflyg. Men i övrigt är organisationen till stora delar geografiskt spridd över hela riket utan möjlighet till effektiv samordning. Det enda luftvärnsförbandet finns i Halmstad långt från huvudstaden, flyg- och marinbaser. Det enda ingenjörförbandet i Eksjö långt från övriga arméförband, och det enda artilleriförbandet finns i Boden. Lägg till att Försvarsmakten har centraliserat all viktig materiel till några få förråd där det inte alls finns några förband, och där centrallageret finns i Arboga... Centrallager! Arboga! Ibland hoppas man att allt är en ond dröm.

Oaktat organisation och geografisk placering så måste man nu se över Försvarsmaktens......


Materiel

Här återfinns de i särklass största problemen, eller för att prata i försvarsmaktstermer - utmaningarna. Detta på grund av de stora kostnader som försvarsmaterielanskaffning genererar.

Även här underkänner regeringen nu sina egna tidigare beslut som inneburit att vi skär ner på stridsflygplan, armémateriel och fartyg. Det går som bekant inte att försvara Sverige med en så låg numerär vi nu är på väg mot.

Det finns ett antal beslut som man nu starkt kan ifrågasätta. Ett talande exempel är när man avvecklade det bandvagnsmonterade och nyare RBS-90 till förmån för det äldre och handriktade RBS-70 med motiveringen att det skulle vara lätt att flytta det till internationella insatser.... Ett annat talande exempel är avvecklingen av alla skyddande bergrum och basområden. Avvecklingen av flygvapnets Bas-90 är en pinsamhet som dessutom kostat mångmiljardbelopp i avvecklingskostander, något som vi återigen är i stort behov av.

Att merparten av Försvarsmaktens materiel, ända sedan FB-04, har anpassats för något helt annat än försvaret av Sverige är ingen hemlighet. Om man menar allvar med dagens uttalande så måste man visa detta även inom materielområdet. Rätt materiel i rätt mängd är det som krävs. För Marinens del får vi hoppas att man nu slutar förespråka större fartyg av oceangående fregatters storlek, och att man istället prioriterar numerär och att regeringen tar nödvändiga beslut för att säkerställa att det finns några fartyg överhuvudtaget.

Det finns nu också ett gyllene tillfälle att skapa ett relevant skalförsvar med tyngdpunkt på stridsflyg, fartyg, ubåtar och långräckviddigt luftvärn samt kvalificerad långräckviddig bekämpningsförmåga mot såväl markmål som mot sjömål. Det är så man skapar den tröskeleffekt som det så länge talats om, men där utvecklingen under de senaste åren istället har gått åt andra hållet.

Men materielen är bara en viktig del, den andra helt avgörande faktorn är Försvarsmaktens.....


Personalförsörjning

På punkt efter punkt underkänner regeringen indirekt sin egen försvarspolitik i samband med dagens uttalande. Det mest omdebatterade problemområdet de senaste åren är personalförsörjningsreformen som har blivit ett fiasko i det avseendet att rekryteringen haltar och där lönerna är för låga för att göra Försvarsmakten till en attraktiv arbetsgivare. Trots de låga lönerna har de totala kostnaderna rusat iväg så pass mycket att Försvarsmakten inte har tillräcklig ekonomi för att öva förbanden i tillräcklig omfattning. 2014 ser ut att bli ett år med mycket begränsad övningsverksamhet, och framtiden ser inte ljusare ut avseende ekonomin.

En av de viktigaste motiveringarna för övergången till ett yrkesförsvar var att det skulle vara enklare att använda personalen vid internationella insatser. Detta då pliktlagen ej medgav att skicka värnpliktiga till insatsområden utomlands. När nu våra politiker ånyo vill ominrikta försvaret mot att försvara Sverige (tack och lov) så faller argument efter argument för ett yrkesförsvar.

Bara av kostnadsskäl, men även av kvalitetsskäl så bör man nu överväga att återta någon form av  värnplikt igen. Detta skulle innebära att avsevärda summor skulle frigöras för att anskaffa materiel och att öva förbanden. Vi ska också komma ihåg att kvalitén och beredskapen inom framför allt
Flygvapnet och Marinen var minst lika bra under värnpliktsförsvaret. Med inneliggande årskull kunde man snabbt erhålla en avsevärd militär tröskeleffekt. Låt oss hoppas att en initial åtgärd blir att riva upp regeringsbeslut 5 som innebär att 500 miljoner per år ska sparas på personal...

Det regeringen (av kostnadsskäl) förordar är en stomme av tidvis tjänstgörande personal (GSS/T) som i många avseenden innebär ett sämre försvar, än ett försvar baserat på värnpliktiga. Detta då det knappast blir någon kvalité om en individ ska tjänstgöra 38 dagar/4 år. Hur många år tar det då att komma upp i samma nivå som en värnpliktig som gör militärtjänst under låt säga 12 månader?

Något regeringen i sin nya inriktning och även försvarsberedningen måste ta hänsyn till är....


Omvärldsutvecklingen

Att Ryssland rustar upp sina militära styrkor i en rasande fart känner vi redan till. Att demokratiutvecklingen också går att fel håll är en annan detalj som man måste ta hänsyn till.

Men frågan är vilka indikatorer som krävs för att en ändring avseende våra egna nivåer avseende personal och materiel görs? Vid alla tidigare försvarsbeslut har man angett att Försvarsmakten efter politiskt beslut ska kunna växa och anpassas mot omvärldsutvecklingen. Finns ens ett politiskt intresse att vilja se dessa indikatorer?

Johan Wiktorin har använt sig av minnesramsan GUBBE för att påvisa ett antal indikatorer som borde ligga till grund för ett förändrat politisk synsätt och aktiva åtgärder.

GUBBE: Georgien, Upprustningsbeslut, Brott CFE-avtalet, Beredskapsövningar, Ekonomiska hot.
Krävs det fler indikatorer än dessa för att en förändring ska ske? Eller är det så enkelt att något annat har högre prioritet än en mot omvärldsutvecklingen relevant försvars- och säkerhetspolitik. Nämligen....


Ekonomi

Om nu såväl Moderater och Socialdemokrater nu vill ha ett försvar som på riktigt ska kunna försvara Sverige så kommer det att krävas ett avsevärt utökat försvarsanslag. Att försvara Sverige kostar betydligt mycket mer än vad det nuvarande expeditionsförsvaret gör.

Att inte skjuta till de ekonomiska medel som kommer att krävas innebär att trovärdigheten för Sveriges försvarspolitik ytterligare kommer att reduceras.

Om regeringen nu avser stryka målet med 2000 insatta i internationella insatser, och att försvaret av Sverige på hemmaplan ska prioriteras går det inte längre att motivera anslagsposten 1.2 som enbart är avsedd för internationella insatser där man årligen budgeterar runt 1,5 miljarder. Just denna anslagspost har regeringen dessutom använt som sin egna lilla spargris då outnyttjade medel återgått till statskassan utan att Försvarsmakten fått anslagsspara en enda krona.

Att sätta upp ett försvar som ska försvara Sverige kommer att kosta betydligt mer än vad det gör idag. Låt oss hoppas att Cecilia Widegrens ord från i dag inte var just bara - ord.


Sammanfattning och slutsatser

Att Moderaterna, och tidigare Socialdemokraterna nu äntligen har förstått att försvaret av Sverige börjar i Sverige är ett stort fall framåt. Detta besked ligger dessutom direkt i linje med den nuvarande omvärldsutvecklingen i vårt närområde.

Men man måste nu vara vara trogen det man säger. Det går inte att ändra inriktning utan att allt, d.v.s. det jag räknat upp här ovan inte hänger med. Om så är fallet så kommer systemkollapsen att fullbordas inom kort.

Alliansregeringen har nu ett gyllene tillfälle att bevisa att man menar allvar och att man är trogna det man nu säger i sin helomvändning när det gäller försvarspolitiken. Avstampet måste tas i försvarsberedningens rapport som kommer i mars och det påföljande försvarsbeslutet. Allt annat kommer innebära att den nymoderata försvarspolitiken kommer att sjunka allt djupare i dyn och skrivas in i historieböckerna, inte som den sämsta, men som den mest oärliga och skönmålande Sverige har fått uppleva.


Övriga ämnen som bör diskuteras vid Sälenkonferensen är:

- NATO-medlemskap:
Oavsett om det möjligen (mot alla odds) även i praktiken skulle ske en ominriktning av Försvarsmakten med tillförda ekonomiska medel så kommer vi aldrig att kunna skapa trovärdighet på egen hand. Ett NATO-medlemskap är ofrånkomligt. Detta måste fortsätta debatteras.

- Det havererade nordiska samarbetet:
Norge och Danmark är NATO-länder och har således sina lojaliteter där. Svenska politiker vill se en nordisk incidentberedskap. Responsen från Norge lät inte vänta på sig länge. Det blir riktigt pinsamt att Norge ser saker som inte våra egna politiker gör.

Flera samnordiska materielsamarbeten har slutat med fiaskon: Nu senast har det handlat om Lastbilar och artillerisystemet Archer där Norge har dragit sig ur helt och hållet. Tidigare havererade samarbetsprojekt är Ubåt A26 och Helikopter 14.

När nu alla nordiska livlinor och samarbetsprojekt har eller håller på att haverera går det inte längre att på ett trovärdigt sätt använda det nordiska samarbetet som argument för Sveriges säkerhet. Detta måste upp till debatt.

- NBG:
Ska vi fortsätta lägga stora pengar på något som aldrig har, och som sannolikt aldrig kommer att användas? NBG taktar dessutom oerhört dåligt mot den nu uttalade inriktningen. Ytterligare en sak som behöver debatteras i Sälen.


Bloggar: Annika Nordgren Christensen, Wiseman, ÖB
Media: SvD 1, 2, 3, 4, 5DN, SR, Exp, AB, AB LedareDI, Allehanda, Dagbladet
TV: Aktuellt (Karin Enström) 23 minuter i sändningen

16 kommentarer:

 1. @ Skipper
  Mycket bra sammanfattning!

  SvaraRadera
 2. Ang Gotland så kan FM börja med att öppna sjöbevc H24 igen. Byggnad, teknik, embryo till komp.ledning finns redan på plats.
  Personal överförs fr SK MUS samt nyrekryteras.

  Lätt som en plätt!

  /Ytobs

  SvaraRadera
  Svar
  1. På vilket sätt ökar detta förmågan att försvara Gotland, förutom rent symboliskt? Blir sjöbevakning på något sätt bättre genom att operatörerna sitter på Gotland? Kommer de kanske att lämna sin byggnad för att bemanna fartyg för optisk kontroll, så att närheten betyder något.

   Eller är det kanske personalens förmåga att försvara sin egen arbetsplats som skulle vara av vikt den dag ryska luftlandsättningsförband eventuellt fälls över ön?

   Radera
  2. Delvis är det ju en symbolhandling men jag tror även att kvalitén skulle bli ännu bättre, fler ögon i ett mindre område ger bättre "bild".
   Ang bemanning av fartyg så är det flottiljerna som står för den och inte sjöbevc däremot finns alltid möjlighet att åka ut till kusten och bedriva optisk spaning.
   Om förbindelserna (kablar mm) faller ur finns det defintivt en poäng att ha en bemannad sjöbevc på ön.

   Lätt som en plätt!
   /Ytobs

   Radera
 3. Tack för intressant läsning! Tänkte bara anmärka på en liten detalj. RBS 90 ärenden också handriktat, precis som på 70. Skillnaden är att man grovriktar genom att vrida siktet som man sitter vid, på 70. :-)

  /Tobias, Resoff på Lv 6. Torbax på Twitter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lyfter här fram en kommentar som tidigare publicerats hos Wiseman i ämnet RBS-90 kontra RBS-70:


   Luftvärnet kantas av ibland lyckade och ibland mindre lyckade beslut.

   Som en vidareutveckling av RBS 70 så införskaffade luftvärnet i början av 90-talet RBS 90. Båda systemen använder samma typ av laserstyrdrobot. RBS 90 har dock två robotar på en fjärrstyrt sikte, dagsljuskamera respektive en kompetent mörkerkamera, en bandvagn med 3-D spaningsradarn PS 91. Skytten sitter tillsammans med radaroperatören inne i bandvagnens tempererade miljö och styr roboten. RBS 90 är dessutom utrustat med ett mycket avancerat störundertryckande antennsystem (ADA) till sambandet. RBS 90 gav luftvärnet möjlighet att uppträda i all typ av terräng, att stridsledas från central ledningsplats eller att uppträda autonomnt.

   Genom ett mycket märkligt beslut för några år sedan så beslöt den dåvarande regementschefen vid luftvärnsregementet att RBS 90 skulle avvecklas och istället skulle man satsa på RBS 70 för att det var lättare att transportera utomlands. Eftersom RBS 70 saknar mörkerkapacitet så är man dock tvungen att köpa mörkersikten för ca 3 miljoner kronor styck (Borc-sikte). För att kunna hitta mål i mörker så krävs 3-D radarinvisning. För att lösa detta så måste man dock behålla ett antal PS 91-radar, vilka dock måste byggas om för att kunna skicka måldata till RBS 70! Borc-siktet uppnår dock inte den prestanda som RBS 90 siktet hade, Bofors har därför börjat titta på ett ny utveckling av RBS 70, RB 70NG för att komma tillrätta med problemen.

   Om inte RBS 90 behålls har luftvärnet och Sverige tappat förmågan att lämna väg med sina eldenheter (vilka nu är hjulburna), fått sämre mörkerkapacitet samt mindre antal radarstationer och förlorat förmågan att uppträda autonomnt med någon eldenhet. Sist men inte minst så kostar ett införande av mörkerkapacitet till RBS 70 mycket mer än att behålla det befintliga RBS 90.

   Istället för att kasta bort pengar på modifieringar av ett gammalt system som RBS 70 som kräver fri sikt till målet så borde luftvärnet tillsammans med marinen lägga pengarna på ett gemensamt luftvärnssystem som utnyttjar någon av flygvapnets jaktrobotar t.ex NASAMS (AMRAAM) eller IRIS-T.

   PS!
   Hur var det med förmågan att transportera RBS 70 utomlands. Jo man glömde bort att man då alltid också måste ta med en radar (vilket ju RBS 90 har inbyggt). Dessutom visade det sig att Chefen NBG11 inte ansåg sig ha plats för RBS 70 i förbandet!

   Frågan om RBS90, RB 70 eller RB70NG är dock uppe för en förnyad prövning under våren. Men att tro att man skulle våga släppa prestigen och ändra ett tokigt beslut är väl att tro för mycket?
   DS!

   Radera
  2. Så vitt jag kommer i håg så var RBS 90 radarriktad, dvs radarn riktade robot lavett i flygeföretagets riktning så den syntes på kamera och sen tog skytten över och avfyrade manuellt och styrde manuellt. Kan tillägga att jag har provat båda systemen i simulator på Lv6 2003 när jag gjorde vpl och RBS 90 träffade jag ca 7 av 10 skott, det var som TV-spel och faktiskt ganska lätt. När jag provade RBS 70 så var det mindre smickrande statistiken 0 av 2, det systemet kräver mycket träning, tungan rätt i mun och en himla tur. StabAss MekB9 Luft/Hkp Kim Roos

   Radera
 4. Politikerna skulle ju kunna använda det här blogginlägget som en checklista att basera sina bedömningar på innan de uttalar sig och börjar "lova" saker.

  Tyvärr så misstänker jag att Cecilia Widegrens ord var just det - ord. Det enda som saknas nu är Enström som likt en papegoja upprepar hur man "stärker försvarsförmåga" och "tillför anslag på 1.4 miljarder" så är cirkeln sluten.

  SvaraRadera
 5. Skulle "turistvärdinnan" för nationen Sverige (statsministerns utsända försvarsberedare) nu plötsligt bytt position i försvarsfrågan - att vi plötsligt ska satsa på att försvara nationen? Försvarsfientligheten är förmodligen densamma eftersom det inte finns några pengar ens för att sköta driften av de stridsvagnar som har placerats på Gotland. Och varför skulle försvaret bara försvara Stureplan? Är inte hela landet värd att försvara längre? Vår s.k. Riksledning kommer bara med fagra genomskinliga löften enbart för att det är val i höst - det kan väl vilken som helst förstå? Lika mycket som spriten flödar i Sälen lika mycket dumheter kommer det också ut i media som sväljer bytet med hull och hår. När ska regering och riksdag fatta att Ryssland har rustat dubbelt upp ända sedan 2004? Varför har inte alla groteskt högavlönade valda riksdagsledamöter lagt märke till detta förrän nu plötsligt? Det visar tydliga bevis på inkompetens sköta sin uppgift - detta fastän FOI ständigt har skrivit om den militära upprustningen i sina rapporter och som vilken riksdagsman som helst har kunnat studera.

  SvaraRadera
 6. Extremt bra och osminkad analys Skipper.
  Jag är dock rädd för att någon vecka efter konferensen tappar media allt intresse (melodifestivalen är viktigare).

  SvaraRadera
 7. Det kan finnas spår av ironi och eftersom den behandlar lite politik, kan det även finnas ren lögn eller undanhållande av sanning, i denna text.

  Jag blir mer och mer övertygad om att vare sig FÖmin eller fru Widegren har förstått vart FM varit på väg eller varför de senaste åren.
  Jag tror heller inte att de förstår skillnaden mellan IO14 och det som de nu förespråkar.
  Jag tror heller inte att de tillsammans med Allianskollegorna förstått vilka konsekvenser det blivit ute i organisationen av sina beslut och brist på agerande.

  Ingen har ställt frågan varför IO14 inte blev klar i tid?
  Vad har gått så totalt snett i ärendet?
  Varför är vi knappt i början av en reform som skulle varit klar i år?
  Vem bär ansvaret för att vi, enligt FML, aldrig kommer att kunna genomföra reformen som vi hela tiden är mitt uppe i?
  Vad har det blivit istället för IO14?
  Vad kommer det att bli istället för IO14, endagsförsvaret?

  Materielfrågan, där man leker affär "tillsammans med andra", är ett sorgebarn.
  Ibland verkar det som om man inte vet vilken lek man leker eller ens med vem.
  Lite ungefär som "solidaritetsförklaringen". Där vet man heller inte med vem man ska leka eller vilka lekar som är aktuella.

  Det går inte att bara ändra ett par ord i försvarsramsan och tro att allt blir flexibelt, starkare, större, kraftigare, frid och fröjd i himmelens höjd.
  Inte ens i Skaraborg!
  Man har insett att man gjort fel men förstår inte vad man gjort fel eller hur man ska rätta till det.
  Menar de allvar är risken stor att vi nu får betala det tiodubbla för att återställa en del av det som vi med stor möda och kostnad precis har avvecklat!

  Jag ska vänta med att ta ut gungstolen på altanen tills dess jag fått de besked som visar att man förstått skillnaden mellan IO14 och försvaret som börjar i Sverige.
  En viss apati och trötthet sprider sig dock i min kropp när jag hör företrädare uttala sig i frågan.
  Hoppas jag har fel när jag tror att det är en läpparnas bekännelse i galgens skugga.

  Kommande konferens ger samtliga inblandade tillfälle att yttra sig i frågan.
  Undrar om ens någon tar vara på tillfället att svara på, eller ställa "utmanande" frågor?

  SUCK!

  Teaterdirektören.

  P.S. I den förväntade ominriktningen av vårt försvar blir plötsligt debaclet om sju eller fem korvetter en väldigt liten detalj som närmast får betraktas som en fjuttig "utmaning" i det stora hela.
  P.S.2 För alla i Skaraborg kommer ett nytt avtal att skickas ut under semesterperioden. Detta ska, enligt vissa källor, gälla tjänstgöringsskyldighet i alla delar av Sverige.

  SvaraRadera
 8. Försvarsministerns kommentar har nu plockats upp av försvarsberedare Cecilia Widegren. Själva materielanskaffningen bör därför vara inriktad mot terrorister och brottslighet. Behövs långdistansrobotar för det ?
  "I en intervju i Hufvudstadsbladet (4/12) försvarade hon med de vanliga argumenten den svenska försvarspolitiken. Det som får sägas vara en nyhet är att försvarsministern pekar ut terrorism och organiserad brottslighet som ”militärens största utmaningar”."

  SvaraRadera
 9. Mycket bra Skipper!

  Jag tror till skillnad från Teaterdirektörn inte att (M) har insett att de gjort fel. Denna retoriska svängning har sitt ursprung i Riksrevisionens kritik att FM inte klarar av sina uppdrag och inte heller kommer att göra det med de målsättningar som nu är angivna om 2000 soldater/sjömän i internationell tjänst.Tar (M) bort denna målättningen så slipper man fortsatt kritik. Detta kan ju till synes vara bra att ambitionerna sänks - men kommer det att bli någon reell skillnad? Jag tror inte det, precis som Teaterdirektören skriver har de inte förstått vad som blivit fel, därmed kan det ingen verklig förändring ske annat än genom lek med ord.

  Det vore kanske på sin plats att ge en julklapp till (M) - även om det är lite sent. Jag skulle vilja ge dem sällskapsspelet "Rappakalja" - då kanske vi får lite ny intressant diskurs att analysera under 2014.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Delar helt din analys. Man kommer endast sänka vissa ambitioner. Några ekonomiska tillskott kommer inte bli aktuellt.

   Moderaternas utspel handlar främst om att stärka argumenten för en Nato-anslutning. Socialdemokraternas utspel handlar främst om att stoppa väljarflykt till SD. I praktiken kommer skillnaderna framöver att bli marginella.

   Radera
 10. Man har varit inne i firman i alldeles för många år, ständigt får man höra att nu måste vi spara, nästa år blir det bättre. Utöver det så säger man att människan är försvarets viktigaste resurs... har dock aldrig märkt att det förhåller sig så.

  Ord, fraser, meningar... Mycke snack och liten (ingen) verkstad.

  Det är från FML sida.

  När det gäller politikerna så blir man bara såååå trött. Lögner, skönmålningar, lek med ord och formuleringar som dom flesta inte ens inser eller förstår vad dom egentligen säger eller skriver.

  Gräset är inte grönare på andra sidan har man fått höra sen man började... har dock insett att det i alla fall finns gröna fläckar där till skillnad från hur det ser ut inom FM idag.... ett stort gyttjehål.

  SvaraRadera
 11. Hur hanterar Finland sitt försvar? De har ju än så länge valt att stå utanför NATO och verkar ju ändå kunna stå på egna ben?

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna