8 december 2014

Politikerutfrågningen 1/9: Stig Henriksson (v)I lördags skrev jag ett inlägg där jag bland annat konstaterade att vi har bytt ut mer än hälften av ledamöterna i försvarsutskottet. Av den anledningen har jag har ställt tio frågor till dessa nya ledamöter i syfte att få höra var de står i dessa mycket centrala och viktiga frågor som de har att hantera i sitt nya och mycket viktiga ämbete.

Från och med i dag kommer jag att påbörja publiceringen av svaren och först ut blir Stig Henriksson som representerar Vänsterpartiet och som ersatt Torbjörn Björlund i försvarsutskottet.

Stig Henriksson är född 1955 i Yrttivaara, Gällivare kommun men representerar i dag Västmanlands län.  Stig är riksdagsledamot sedan valet 2014 och har tidigare varit kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Fagersta kommun. Han var ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse 2004–2006 och är det ånyo sedan 2014.

Här nedan redovisas Stig Henrikssons svar på mina tio frågor.

---------------


Med hänsyn till den negativa utvecklingen i Ryssland och vårt närområde, anser du att gällande insatsorganisation IO14 är operativt relevant?

IO14 är operativt relevant men lider stor brist på personal. Innan den är uppfylld kommer den inte att kunna lösa sina uppgifter. Dessutom hävdar vi att den måste kompletteras med ett modernt och troligen större dimensionerat Hemvärn för att uppgifterna ska kunna lösas. IO14 är anpassat efter ett rörligt försvar men utan ett kompletterande territoriellt försvar så får den svårt att lösa sin uppgift. I annat fall måste den dimensioneras till betydligt fler uppgifter.


De primära marina verkansdelarna utgörs i dag av 7 korvetter, 4 ubåtar och en amfibiebataljon. Är det en rimlig numerär?

Numerären i Marinen är troligen för liten idag. Exakt hur den ska dimensioneras är svårt att svara på, men man bör överväga frågan om ubåtar och amfibiestyrkor.


Sverige har idag 100 JAS 39 Gripen som ska minskas till 60 mot decennieskiftet. Hur många stridsflygplan förväntar du dig att Försvarsmakten ska ha i luften i händelse av kris/krig?

Vi har ju motsatt oss köpet av JAS 39E, det är en väldigt dyr affär. JAS C/D har förmågor, med någon uppgradering, som täcker våra behov några år till. Vid ett skarpt läge behöver vi nog ha minst 50-60 plan operativa samtidigt. Det är en stor kostnad men den är ändå mindre än vad inköp av JAS 39E innebär.


Hur bör försvaret av Gotland vara utformat?

Gotland behöver i första hand ett utökat och mer modernt Hemvärn som är stationerat där. Om dessutom IO14 övar mer runt och på Gotland så räcker det. Då har vi kvar flexibiliteten samtidigt som det territoriella försvaret ger ett utrymme i tid.


Utredaren Tomas Bertelman påpekade i sin rapport att Sverige är beroende av stöd från andra länder vid kris/krig. Vem förväntar du dig ska komma till vår hjälp?

Vi ser i första hand ett samarbete med de andra nordiska länderna. Vi har idag inlett ett djupare samarbete med Finland och även Norge är positiva, trots deras Nato-medlemskap. Det ger också bättre självständighet och fler möjligheter att samarbeta utifrån den aktuella situationen. Vi behöver också framhålla andra lösningar än det rent militära och då är ett utökat nordiskt samarbete mindre kontroversiellt än andra konstellationer.


Opinionen för ett NATO-medlemskap ökar och antalet osäkra ligger runt 30%. Vad krävs för att utreda frågan?

Trycket på Nato-medlemskap hat ökat p.g.a. händelserna i Ryssland, men det är framför allt orsakat av politiska orsaker och inte rent försvarsmässiga. Situationen har, menar vi, utnyttjats av politiker och vissa politiska partier, för att lyfta fram ett mer ideologiskt perspektiv. När vi dessutom vet att Ryssland inte har ens 15% av USA:s försvarsbudget så blir bilden ännu tydligare. I debatten har det låtit som om vi har ryssarna stående på tröskeln, därav ropen på ett Nato-medlemskap, men det är långt till ett ryskt anfall på just Sverige. Vi behöver titta på samarbeten, vilket görs idag, men vi ska ta tid på oss och lyfta fram fler perspektiv. Därför ser vi inte något akut behov av att utreda just ett Nato-medlemskap nu. Men det behövs en breddad diskussion om vad ett medlemskap egentligen innebär. Nato har ju t.ex. medlemmar som innehar kärnvapen, vad innebär det för oss t.ex.


Vilken fråga anser du är den absolut viktigaste att komma till rätta med i samband med det kommande försvarsbeslutet till våren?

Den absolut viktigaste frågan är personalförsörjningen. Vår inställning är den att vi inte kommer att lösa det om vi inte på allvar börjar prata om att införa värnplikten igen. Det tillsammans med mer övningsverksamhet är det som måste prioriteras. Materialsidan är problematisk, men där kan vi upprätta en längre planering så att vi kommer i fas. Då behövs dock en ordentlig genomlysning av vilka prioriteringar vi behöver göra. Därav problemet med JAS 39E. Vi hade behövt lyfta andra frågor, t.ex. frågan om framtidens luftvärn.


Vad anser du är en rimlig nivå för försvarsanslaget? (Kan anges i mkr alternativt som % av BNP)

Vi behöver framför allt omprioritera. Resonemanget om % av BNP är inte fruktbart, det är behoven som ska styra och då är BNP ett alldeles för grovt begrepp. Om vi idag ligger på 1,1 - 1,2 % så kan det innebära att vi kommer upp i 1,3 - 1,4 % men det är inte så relevant – vi ser det som en anpassnings efter Natos krav.


Var står du när det gäller RB 5? (Regeringsbeslut 5 till Försvarsmakten 2013 innebär att Försvarsmakten är anvisade att skära ned på personalkostnderna med 500 miljoner kronor årligen)

Viss relevans i RB 5. Det stora problemen kvarstår dock. Hur löser vi personalförsörjningen? Vilken material behöver prioriteras? Vilka samarbeten är acceptabla? 


Hur lång uthållighet anser du att Sverige behöver för att klara avbrott i försörjningen av drivmedel, livsmedel etc. och hos vem ligger ansvaret?

Vi har idag en alldeles för låg uthållighet. Framför allt behöver civilförsvaret utökas och utvecklas. Vi har funderingar på att jämsides med den militära värnplikten införa någon slags civil värnplikt. "Enveckasförsvaret" och ÖB:s utspel var ju egentligen en varningssignal. Vi behöver naturligtvis ha en tillräcklig uthållighet för att kunna försvara oss själva helt och hållet. Hur länge det behövs är ju svårt att sia om, men minst 3 månader är nog en försiktig gissning. Helst ska vi ha en framför hållning på ett halvår, beroende på hotbilden. Ansvaret ligger naturligtvis på det politiska planet, även om det i första hand blir Försvarsmakten, MSB och ett utökat Civilförsvar som sedan ska utveckla den verksamheten mot ett uthålligare försvar. Vi vet t.ex. att vi idag inte löser mer än 50% av vår livsmedelsförsörjning inom landet, vilket är alarmerande.

-------------------

Därmed tackar jag Stig för svaren. I morgon publicerar jag ett nytt inlägg och då med svaren från Cecilia Widegrens/Annicka Engbloms avlösare, nämligen moderaten Lena Asplund.

7 kommentarer:

 1. Stig Henriksson må vara ursäktad för att han är ny i utskottet, men följande kritik är lika giltig för de flesta äldre medlemmar av utskottet också.

  Om man anser att Sverige behöver 60 flygplan operativa samtidigt i händelse av krig är 60 anskaffade flygplan en på tok för låg nivå. Man kommer aldrig med dagens nivå på 100 flygplan heller att kunna hålla 60 flygplan operativa. Ett internationellt snitt är ca 35 % tillgänglighet över tiden. Här kan man höja detta värde något om man har god förvarning, men det kommer samtidigt att innebära en underhållsskuld som ger lägre tillgänglighet en stund senare. Har man då missbedömt när toppen behövs blir det jobbigt. För att hålla nivån 60 flygplan operativa som Henriksson nämner skulle i så fall behövas runt 150 anskaffade. Den lämnade Försvarsmakten för 10 år sedan.

  Det är fantastiskt hur en-veckasförsvaret mot ett i förväg känt begränsat väpnat anfall fortsatt kan vara en överraskning. I underlaget för försvarsbeslutet 2004 svarade Försvarsmakten att med den organisationsnumerär som då beslutades innebar det just den nivån. Hur kan det vara en nyhet idag? Se http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/08/en-forsvarspolitik-fast-i-ar-2004.html om just FB 04 och en-veckasförsvar.

  SvaraRadera
 2. Man vill så gärna recensera våra politiker löpande, (positiv återkoppling)
  från fotfolket till de övriga, i synnerhet till de ”statsbärande” ansvarstagande partierna….

  Svaret från vp är inte pjåkigt, och ger hopp, kan vänsterpartie svara så här, så finns det hopp, nog finns utrymme för medvetna och omedvetna missförstånd, i synnerhet när de mer oerfarna ska svara, (enligt W:s inlärningstrappa :-)

  Så kanske skulle man få be (efterfråga) varje enskild politiker (för jämlikhetens skull, att efter att alla svar inkommit, dvs när partistrategerna tagit del av alla svar, ge varje parti/utskottsledamot, möjlighet att komplettera/ändra sina svar, efter att helheten framkommit, det vore helt enkelt rent spel (i elakt spel) som ju politik visat sig vara med ordf Reinfeldt i spetsen, Lööf som 2 och S och SD på delad 3e plats,

  Kanske (möjligen) kan en förenklad analytisk begreppsmodell, förklara (för amatörer tex politiker)
  hur språket påverkar svaren på frågorna. Detta hjälper den hederlige politikern, medan det ger det omöjligt för tex en inkompetent eller "nyspråklig" politiker att besvara frågorna. Jämlikt situationen (omvärldsläget) och diskussionen i statsbudgeten, där m och mp använder migration som gisslan för hela nationen, så är det befriande med sakliga konkreta relevanta frågor.


  Fråga 1.
  Med hänsyn till den negativa utvecklingen i Ryssland och i vårt närområde (Östersjön)

  Anser N.N att gällande organisation IO14 är operativt relevant?

  ”IO14 är operativt relevant, men…. lider stor brist på personal.”

  S.W SUCK. Detta är tyvärr ett snömossvar,
  En stidsvagn i ett förråd utan utbildad personal och eld, är inte relevant för något alls, varken i en insatsorganisation eller för ett territorialförsvar. En skola i en kommun, utan lärare är inte heller relevant, lika lite som ett socialkontor utan socialsekreterare eller en ICA-butik utan varor, relevansen ligger i funktionen. Ett civlförsvar utan ansvariga civila befattningshavare är lika lite relevant som sjöräddning utan helikpter eller brandsförsvar utan brandbilar och brandsoldater.

  Skilj alltid på ÄR och BÖR, om det inte finns personal för en insats ens 2024 är inte organisationen relevan varken u eller då, eftersom det enda vi vet är att behoven 2014 är annolunda 0m 10 år-

  Slutsatsen är att ordet relevans betyder något, dvs att Skipper med relevans avser försvarets förmåga (i tid och rum) i RELATION till operativ.(förmåga)

  Kanske ska man definiera vad som avses med operativ (förmåga)?
  (medveten om att termen begreppsligt inte är helt entydig mellan vapenslag, och definitivt inte för försvarspolitiker)

  Analystrappa av språkliga militära begreppsnivåer.

  Först. Skilj på

  i) Analytiska begrepp (förståelsenivå/begreppsanalys för logisk analys)

  ii) Organisatorisk nivå, resurser, kompetens och förståelse, beredskapsnivå

  iii) Aktörsnivå med besluts- och ansvarsnivåer (där det sista kanske är viktigast)

  iv) Förklaringsvärde, om det är en orsaksförklaring eller teleologisk orsak som kan leda till kausala effekter, tex att förlora Gotland vid ett anfall.

  v) Krigsspelsnivå, en nivå som går att analysera med scenarier och spelteori.

  Ett försök att definiera den militära termen operativ ges in nästa inlägg.
  (efter Edward Luttwaks tolkning av Clausewitz och Basil Liddell Harts strategiska trappa)
  S.W

  SvaraRadera
 3. Krig är, som väl alla vet, en materielsport. Att komma till arenan med "förra århundradets" generation av flygplan duger inte. Ej heller gammal beväpning.
  Jag konstaterar ännu en gång att vänsterpartiet är det parti, som förmodligen utan att veta om det, är det parti som är villiga att satsa mest pengar på försvaret.
  Att ha 50-60 plan i luften samtidigt kräver cirka 100 i totalen.
  Här vill alltså Vänsterpartiet köpa in cirka hundra plan från annat land och mångfaldiga underhållsdelarna av flygvapnet.
  Bedömt är detta en satsning som är ungefär tio gånger så stor som närmaste parti.
  Drift- och underhåll för jämförbara plan på marknaden idag är också mångdubbelt högre än JAS.

  Jag har inte kunnat göra några beräkningar på vad anpassningen till "Svenska förhållanden" eller beväpning då de inte specificerar vilka/vilket plan de avser köpa in.

  Ska vi ha ett flygvapen som är inköpt och klart innan nuvarande modeller faller för åldersstrecket, och ett välkänt förmågeglapp uppstår, borde vi ha börjat förhandlingar och tester igår.

  Vänsterpartiets försvarsbudget toklutar rejält åt flygvapnets håll eller är det motsvarande välvilja till resten av försvaret också. Jag har bara inte sett eller hört det?

  En utökad totalförmåga till tre månaders motstånd är ju inte gratis precis. Här tillkommer många miljarder i partiets satsning! Hur tänker sig partiet eventuella omprioriteringar? Jag antar att man menar utanför försvarsbudgeten? Inom blir ju lite svårt med den målsättningen;-)

  Avslutningsvis undrar jag om någon kan förklara för mig hur man löser en skriande personalbrist med nedskärningar på personalkostnader. Hur tänkte man där?

  Dubbelsuck!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Jag kan tipsa Vänsterpartiet om att öka från 1,1 till 1,3 procent av BNP inte på långt när finansierar era önskemål. Räkna en gång till och återkom med en realistisk siffra. (Den bör bli mångdubbelt högra än Sverigedemokraternas och Alliansens nuvarande förslag )

  SvaraRadera
 4. Det var intressant att endast 35% av flyget är operativt. Säger en del om problemet i diskussionen om antal plan. Tyvärr begränsar ju beväpningen vilken effekt stridsflyget kan ha också. Politikernas kunskaper är skrämmamde låga och åsikter tycks ofta så lösryckta och inkongruenta. Det är helt otroligt att Sverige på bara något decennium så fullständigt har tappat bort sin försvarspolitiska förmåga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Observera att 35 % inte är en enbart svensk siffra utan en generell internationell siffra. 35 % av de resurserna man har kan man räkna med att disponera under ett givet dygn. Har man god förvarning (som man t.ex har om man är den som tar initiativet) så kan man ha betydligt högre. Underhållscykeln är omfattande för så komplicerad materiel som flygplan.

   Radera
 5. Alltid intressant och fundera om politikers bedömning av "vad som behövs". Föreslår följdfrågor så vi får veta vad bedömningen grundar sig på. Det enklaste svaret blir alltid att utgå från vad vi har, och dra lite på marginalen i den riktning man förespråkar.

  SvaraRadera
 6. Tycker att det var helt okej svar för att komma från en politiker.(Med sina självklara brister) Betydligt vettigare än Asplund. En av de få tillfällena jag som liberalkonservativ kan känna större tilltro till en vänsterpartist över en moderat.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna