21 maj 2016

En kollision, en Hans-Fredrik, en presschef och myten om brödseglarregelnIdag skriver jag krönika i BLT som du kan läsa HÄR. Ämnet avhandlar i huvudsak händelsen då vägfärjan mellan Karlskrona och Aspö körde rakt in i sidan på HMS Carlskrona.

Medias i vissa fall undermåliga hantering av frågan bedömer jag i huvudsak beror på bristande kompetens inom området. Den aktuella dagen noterade jag ett antal oerhört märkliga uttalanden. Men det är två personer som utmärker sig mer än alla andra i sammanhanget.


Hans Fredrik Samuelsson

Den första, en privtperson vid namn Hans Fredrik Samuelsson. Den aktuella dagen förekommer han i ett stort antal olika intervjuer i media. Tyvärr bidrar intervjuerna med honom att det sprids en felaktig bild av situationen. När ni läser detta så ska ni komma ihåg att det är Aspöfärjan som har kört rakt in i babordssidan på HMS Carlskrona. Aspöfärjan var således otvetydigt väjningsskyldig!

I Expressen säger Hans Fredrik att:
-Hade färjan inte bromsat så hade HMS Carlskrona träffat färjan misskepps, det kunde blivit väldigt allvarligt.
- Det kunde slutat riktigt illa om Carlskronas stäv träffat den mindre färjan midskepps....

I BLT säger Hans Fredrik att:
– Det här är en fruktansvärd händelse. Om inte färjan hade slagit back utan fortsatt framåt 10-20 sekunder till hade den träffats midskepps. Då hade färjan som är flatbottnad vält, säger Hans-Fredrik Samuelsson, som var ombord på färjan

Men det absolut värsta utspelet tilläts Hans Fredrik att göra i P4 Blekinge direktsändning. I inslaget förmedlades felaktiga uppgifter om diverse sakförhållanden blandat med osakliga påhopp, vilket senare publicerades på webben. Hans Fredrik hävdade att Marinens personal både är vårdslösa och okunniga, och lyfte fram sin egen kompetens eftersom han hade gått på sjökrigsskolan på 60-talet...

Efter påpekande om osaklighet så klippte SR P4 Blekinge bort halva inslaget, den delen som innehöll de värsta påhoppen.


Bengt Olsson, presschef på Trafikverket

I min krönika i BLT nämner jag presschefen på trafikverket med anledning av hans uttalande i Sydöstran.


Eftersom jag knappt trodde mina ögon när jag läste dessa i sammanhanget absurda påståenden så ringde jag upp Bengt Olsson för bloggens räkning, och bad honom förklara vad han egentligen menade, och ge honom en chans att korrigera det hela om han möjligen hade blivit felciterad.  Här nedan återfinns intervjun med Bengt Olsson. (S=Skipper B= Bengt Olsson)

S: Jag läser ett uttalande från dig i tidningen Sydöstran där du säger att ”Högerregeln gäller, men sedan handlar det om yrkestrafik kontra vanligt trafik och så kommer marinen in också med sina regler...” Jag undrar vad du egentligen menar med detta?

B: Ja, det är ju så här att det finns, det finns, regler för sjöfarten som, som, där, många saker spelar in, så att jag, jag kan inte redogöra för dom, det var det jag sa till dom.

S: Ja, men du har ju sagt här att det handlar om yrkestrafik kontra vanligt trafik och så kommer marinen in också med sina regler?

B: Ja, det var, det var, jag tänkte på fritidsbåtar…. För där… Det är ju så att yrkestrafik har ju företräde framför fritidsbåtar till exempel.

S: Ja, men det här är ju ett örlogsfartyg, och det här fartyget är dessutom betydligt större än Aspöfärjan.

B: Ja, och det, och det jag sa när det gäller…. Vad sa du att du ringde ifrån?

S: Jag ringer för en webbsida som heter Skipper, som skriver om försvarsfrågor. 
B: Ja… För grejen är så här, det jag sa till dom att jag kan inte hur det ser ut för örlogstrafik… Om dom har någon egen, några egna regler, det var det jag sa. För, det kan jag inte. Så det var på en rak fråga från reportern.

S: Okej, för här framstår det som att du har sagt att marinen också kommer in med sina regler, alltså att det skulle finnas andra regler som gäller för marinen?

B: Ja... Inte vad jag vet, inte om såvida inte det är krigstillstånd, och det lär det inte vara i Sverige.

S: Nej, men vad är din uppfattning nu då? Det är alltså att högerregeln gäller, dvs att Aspöfärjan således var väjningsskyldig, eller har du någon annan uppfattning?

B: Jag har inte haft någon uppfattning över huvud taget. Jag vet inte, jag har inte velat uttala mig , eller trafikverket har inte velat uttala sig kring skuldfrågan eller vad som har hänt. Det som händer nu är att det blir en utredning på det här och det ska intervjuas en massa människor, dels säkert på Carlskrona, men dels också på Yxlan, dom som är yrkesarbetande på Yxlan … Det kommer att ta en stund innan det är utrett.

S: Ja, visst är det så, men anledningen till att jag ringde är att där du är citerad så framstår det som att du menar att andra regler än ”högerregeln” som har spelat in här, d.v.s. yrkestrafik kontra vanlig trafik och att marinen skulle ha egna regler, men det stämmer ju inte?

B: Nej…. Grejen är ju så här, det det…

S: Det är ju inte korrekt.

B: Nej… Det är inte korrekt.

Marinen har givetvis inte några egna sjövägsregler! Hur skulle det se ut?


Myten om brödseglarregeln 

Kopplat till ovanstående så kan det vara på sin plats att belysa påståendet om yrkestrafik kontra vanlig trafik särskilt! Det grundar sig nämligen på ett helt felaktigt och livsfarligt påstående. Nämligen myten om brödseglarregeln.

Den härstammar från diverse utbildningar i förarintyg motsv. runt om i landet, där väldigt många utbildare förmedlar budskapet att:

"den som seglar för sitt nöje skall hålla undan för den som seglar för sitt bröd"

Andemeningen med att lära ut detta är i grunden god, då det handlar om att fritidsbåtar ute i skärgården inte ska hindra yrkessjöfarten. Men problemet är att det inte finns någon sådan regel, och den som förmedlar detta har uppenbart helt förträngt att en fritidsbåt kan vara en lyxjakt på 180 meter som möter en sju meters taxibåt i yrkestrafik.

Om man ska tillämpa brödseglarregeln så ska alltså en 180 meter lång privatägd lyxjakt, oavsett vem som är väjningsskyldig, hålla undan för den lilla taxibåten. Att förmedla sådant är både fel och farligt. Dessutom är det i vissa fall helt omöjligt att avgöra vem som är yrkes- respektive fritidsskeppare när man möter varandra i skärgården.

Myten om brödseglarregeln, som tyvärr har slagit rot, måste alltså avlivas!

Mytbildningen kan förmodligen härledas till Internationella sjövägsreglerna (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) regel 2 och 9.

I Regel 2 - Ansvar framgår att:
a) Den som brister i gott sjömanskap kan enligt sjölagen ställas till ansvar även om någon sjöolycka ej inträffat. Paragrafen är även tillämplig på t.ex. en förare av fritidsbåt. Med vanligt sjömansbruk eller gott sjömanskap avses bland annat: Hålla lämplig fart och lämpligt passageavstånd, hålla undan i god tid och med bestämd manöver, lämna plats för stora och svårmanövrerade fartyg, hålla noggrann utkik horisonten runt m.m. Jämför reglerna 5, 6, 7 och 8.

b) Enligt denna regel skall t.ex. en fritidsbåt hålla undan för sådant fartyg som till följd av sitt djupgående, sin storlek eller liknande orsaker inte kan hålla undan, även om fritidsbåten enligt andra regler inte är väjningsskyldig. Regeln kan vara tillämplig även i en situation mellan fritidsbåtar.

Regel 9 - Trånga farleder framgår att:
b) Fartyg med längd under 20 meter eller segelfartyg får ej hindra genom- farten för fartyg, som kan säkert framföras endast inom en trång farled.

Internationella sjövägsreglerna reglerar inbördes skyldigheter mellan fartyg av olika storlek vid olika tillfällen. Men några regler runt brödsegling finns inte! Det som Bengt Olsson hävdar i min intervju, d.v.s. att "Det är ju så att yrkestrafik har ju företräde framför fritidsbåtar till exempel" - det är ett helt felaktigt påstående!Lite mer om inbördes skyldigheter och signaler


Ovanstående beskrivna regler är således inte applicerbara på situationen där Aspöfärjan körde in i sidan på HMS Carlskrona. Inte ens om HMS Carlskrona nu hade varit en fritidsbåt, så hade det varit mycket tveksamt att applicera ovanstående regler Aspöfärjan har vid den aktuella platsen för kollisionen både manöverutrymme, och är inte hämmad av sitt djupgående. Exakt vad som anses vara en trång farled finns ej definierat, utan får bedömas i varje enskilt fall. Min bedömning är att farleden inte kan anses som trång i det aktuella fallet.

Reglerna är i huvudsak tillämpbara i andra sammanhang än vid den aktuella händelsen. Exempel kan vara en oljetanker eller ett annat fartyg med mycket stort (och därmed begränsande) djupgående i en trång farledsränna. Det kan även handla om en "finlandsfärja" i ett trångt delavsnitt i Stockholms skärgård, så som exempelvis passagen vid Oxdjupet på väg till/från Stockholm. Men det kan också handla om ett örlogsfartyg i en trång farled inomskärs, där det inte finns något manöverutrymme. Då skall mindre båtar hålla undan (enligt regel 2 samt 9).

I de fall man som stort fartyg på något sätt är hämmad i sin navigering/manövrering så skall man dessutom hissa aktuell dagersignal, och på natten tända tillämpliga lanternor. Det här är dock något som stora fartyg generellt sett är mycket dåliga på att använda även om de borde det betydligt oftare.

Lanternor på fartyg med begränsad manöverförmåga (röd-vit-röd runtlysande lanternor)

Dagersignal på fartyg med begränsad manöverförmåga (klot-romb-klot hissad i masten)


Fartyg hämmat av sitt djupgående (tre röda runtlysande lanternor)

Dagersignal på fartyg som är hämmad av sitt djupgående (cylinder hissad i masten)

Signalflagga D (David) = "Håll undan för mig, jag manövrerar med svårighet"
Regelverket

När det gäller kollisionen så kan jag rekommendera den intresserade, samt övriga, att ta del av nedanstående regler, som kan ha relevans i samband med kollisionen. En (eller flera) av dessa har bedömt ej tillämpats av den aktuella vägfärjan. 

I huvudsak kan kollisionen härledas till:

Regel 15 – Skärande kurser 
När två maskindrivna fartygs kurser skär varandra så att det innebär risk för kollision, skall det fartyg, som har det andra på sin egen styrbordssida, hålla undan för det andra fartyget och skall, då förhållandena så medger, undvika att gå för om detta.

Men även nedanstående regler kan på ett eller annat sätt ha betydelse i sammanhanget:

Regel 6 – Säker fart
Varje fartyg skall alltid framföras med säker fart, så anpassad att det kan vidta lämplig och effektiv åtgärd för att undvika kollision och kan stoppas upp inom en distans avpassad efter rådande omständigheter och förhållanden.

Regel 7 – Risk för kollision

Varje fartygs kall utnyttja alla tillgängliga medel, som med hänsyn till rådande förhållanden och omständigheter bedöms lämpliga för att avgöra om risk för kollision föreligger. I tveksamma fall skall sådan risk anses föreligga.

Regel 8 – Åtgärd för att undvika kollision
Varje åtgärd för att undvika kollision skall vidtagas i enlighet med regler- na i detta kapitel och skall, då förhållandena så medger, utföras bestämt, i god tid och med noggrant iakttagande av gott sjömanskap.

Regel 16 – Fartyg som skall hålla undan Varje fartyg, som är skyldigt att hålla undan för annat fartyg, skall såvitt möjligt i god tid vidta bestämd åtgärd för att gå väl klart.  


Avslutning

Haverikommisionen har beslutat att inte genomföra en utredning. Istället blir det ett ärende för polisen att utreda.

Jag kan som avslutning rekommendera alla skärgårdsbor och båtfolk att ta del av den information som Försvarsmakten riktar till er. Viktig och bra läsning!

Dagens krönika blev för övrigt den mest lästa på BLT.se
11 kommentarer:

 1. Bra text, nödvändigt att någon tar upp detta. Men jag hade gärna sett att du tryckt mer på Bengt Olssons befattning. Den här Samuelsson tycks vara en Ring P1 människa som det finns massor av, inget speciellt.

  Olsson däremot, han uttalar sig i befattning på Trafikverket och inte nog med det det är han som är presschef för detta statliga verk som har trafik, ja även sjötrafik, som uppgift. Det är helt enkelt horribelt att han säger detta och skulle i mina ögon vara underlag för skiljande från tjänst (vilket inte sker i Sverige på ren inkompetens).

  Kan verkligen presschefen för Trafikverket inte bara vara så okunnig om saker inom verkets område, men också totalt aningslös om vad han då som okunnig bör göra? Arbetar han för dunkla krafter? Det skulle ju ge en förklaring och de facto i det närmaste rädda ansiktet på karln. Tyvärr finns ingen räddning, det är så att bakslughet är absolut mer sällsynt i jämförelse med ren inkompetens. Men man frågar sig dels varför han inte först frågade någon som visste (han jobbar ändå på Trafikverket) innan han kände att han chansar på en slumpmässigt diktad drapa istället, dels inte har någon typ av utbildning inom området. Ett enkelt förarintyg hade gjort att han hade vetat vad som gäller, eller åtminstone vetat att slå upp hur det var om han hade glömt. Vad för meriter skall man ha om man är presschef på Trafikverket? Uppenbarligen är vare sig kunskap inom verksamhetsområdet eller förmåga till offentlig kommunikation några högt värderade kriterier. In related news, som det heter, vad lyfter en presschef vid ett statligt verk för lön egentligen?

  SvaraRadera
 2. Bra förtydligande av krönikan!

  Jag håller med om att det i varje fall är vägfärjan som är huvudsakligen vållande, och sannolikt ensamt vållande, till kollisionen. Men med det som idag /inte/ är känt (utifrån tidningsartiklar, pressmeddelanden och filmsnuttar) kan man inte utesluta att Carlskrona kan vara medvållande. Ser man till andra kollisioner spelar hur väl de hållt (förutsägbar) fart och kurs roll, och även vad som sagts över radion. Utdömt delat ansvar är ganska vanligt vid kollisioner till sjöss.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är bådas ansvar att undvika kollision om de kan, oavsett vem som ska väja, så om det blivit en kollision är det rimligt. Det säger dock lite om vem som egentligen hade skyldighet att väja och därmed varit orsakande till olyckan.

   Radera
 3. Hade Olsson gått Niklas Härenstams mediakurs (Härenstam var och är kanske fortfarande infochef på Trafikverket) hade Olsson lärt sig hur han skulle uttala sig i frågan.

  Och det skulle definitivt inte ha varit på det sättet som nu skedde.

  Denne presschef är ytterligare exempel på den inkompetens som sakta men säkert börjar svämma över inom svensk statsapparat. Folk som tror de har kompetens men i praktiken saknar alla kvalifikationer utom en teoretisk sedan länge inaktuell flumbakgrund.

  SvaraRadera
 4. Tack för din insats för att klargöra frågan. Dagen kollisionen skedde letade jag information på Försvarsmaktens hemsida utan att hitta något. Nu ser jag att det finns en notis att läsa. Jag kan visserligen uppskatta att Försvarsmakten håller en låg profil och inte kastar en massa skit på en annan statlig myndighet men konsekvensen blir att många fått det felaktiga intrycket att det var Ckr som vållade olyckan.

  SvaraRadera
 5. Bra både att säga ifrån om attityden när försvarsmakten hanteras i media och att avliva myten om brödseglarreglerna.

  Det är möjligt att brödseglarreglerna kommer från förarintygskurserna, men de som oftast brukar hävda dem är diverse fiskare och andra ortsbor längs kusten som vill att alla andra ska hålla sig undan.

  Det är stor skillnad på att ha respekt för att de har ett jobb att sköta och att börja skapa eller tro på att de ska ha speciella regler.

  SvaraRadera
 6. Jag vistas en hel del ute på sjön med både kajak och stor vattenskoter (egentligen båt för den är över 4 meter) och regel 1A för mig är "visa att du väntar och visa tydligt vad du gör" när jag manövrerar och har andra medseglare i farvattnen. Jag korsar frekvent trånga farleder som är trafikerade av stora fartyg men korsar dom endast vid bojar, då är det enkelt för yrkessjöfarten att ha bojen som referensmärke för att se att jag ligger still och väntar. Att tro att "jag hinner nog över" är en skitdålig idé vilket jag sett att vissa gör, även om fartyget är 150+-meter så kommer det snabbt, att stoppa ett sånt fartyg för en liten kajak som har en paddlare utan självbevarelsedrift, ja lycka till, då hamnar kajaken i propellern.
  Om alla tar hänsyn till varann och inte bara stirrar i GPSen utan verkligen ser framåt och registrerar vad som händer och handlar därefter så hade vi inga sjöolyckor, det är pga. bristande sjömanskap hos vissa av fritidsbåtsflottans skeppare jag lägger ner paddlandet sommartid under semestersäsongen, ska jag paddla då gör jag det nattetid för då sover dom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om alla hade visat hänsyn så hade många problem försvunnit. Världen är tyvärr inte sådan. Bara för att du visar hänsyn så innebär det inte att den andra parten kommer att göra det.
   Det finns gott om både fritidsskeppare och yrkesaktiva som jävlas med t.ex. kajaker andra mindre flytetyg för att "kajaker och sån skit" inte har på det de betraktar som deras revir att göra. Det finns fritidsskeppare med dåligt sjömansskap, omdöme och alltför stor ovana, men de mest flagranta övertrampen brukar den mer eller mindre yrkesaktiva lokalbefolkningen stå för. T.ex. 30+ knop mitt i natten på autopilot medans "skepparen" står och röker på akterdäck tittandes bakåt.

   Radera
 7. Tja, "på västfronten intet nytt", alltså!
  "Gammelmedia" ljuger som vanligt när det gäller frågor om försvar, invandring och rättssamhället i stort.
  Man kan undra vad Vi gjort för ont i detta landet för att ha begåvats med dessa journalister?
  Men "hut går hem", förr eller senare, alltid något att kunna glädja sig åt!

  SvaraRadera
 8. Utan att vara bosatt eller ha mitt direkta ursprung i Karlskrona är jag ganska väl bekant med staden och dess omgivningar; är därför inte förvånad över att krönikan blev dagens mest lästa, trots att det var tämligen självklara och enkla resonemang som fördes denna gång, då den till största del handlade om två lokala kändisar, HMS Carlskrona och Aspöfärjan. Kan väl inte bli bättre ingredienser. :)

  Det är förstås viktigt att man lämnar korrekt information, i all synnerhet som vi vet att uppmärksamheten från media och allmänhet dessutom är störst i nära anslutning till när något har inträffat. Beroende på hur viktigt det är kan jag tänka mig att många av de som arbetar med kommunikation, om de vet vad de talar om, därför vinnlägger sig om att också bli korrekt citerade. Det hade väl räckt med att säga att: högerregeln gäller, men vi får avvakta utredning för att se vad som orsakat kollisionen.

  Det finns allt för ofta en ryggmärgsreflex att försvara den egna organisationen och dess representanter, oavsett om det är ett fackförbund eller en myndighet, ibland oavsett vilka stolligheter som har förekommit. Det kan leda fel, väldigt fel. Det vill säga, ibland finns kunskapen, men viljan att peka åt ett annat håll är för stark.

  (Som landkrabba har jag alltid utgått från att kunskap om regler och regelefterlevnad är större inom den militära sjöfarten. Tror så fortfarande. Men instämmer utifrån det lilla jag vet med signaturen A2:s nästa sista mening, d.v.s. som allmänhet vet man inte mycket mer än en kollision på babordssidan, vilket pekar på vem som var väjningsskyldig; de som utreder får väl titta på vad som sades och skedde innan.)
  /A

  SvaraRadera
 9. En annan användbar signal är att vid behov hissa Chiefens befälstecken, d v s två svarta klot dagtid, hissade det ena över det andra. På natten två röda, runtlysande lanternor hissade på likartat sätt.

  Själv är jag hjärtligt trött på kommunikatörer, vars uppgift är att "bära av" frågor från journalister som är lika okunniga som informatören själv.

  Journalisterna rapportera sedan vidare till en bredare allmänhet, som i sin tur känner sig lite mer upplyst tack vare journalisternas arbete. Ibland kan journalisternas källa vara en "Hans Fredrik Samuelsson", som likt en civil motsvarighet till Göran Greider tycker och känner utan bakomliggande fakta, kunskaper eller erfarenheter.

  Allt enligt mottot Kontrollera aldrig en bra historia.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna