7 april 2011

PRIO läggs ned?

FM rapporterar att Försvarsstrukturkommittén i dag överlämnade sin utredning till regeringen.

Försvarsmakten hoppas kunna ge inledande kommentarer i anslutning till Folk & Försvars seminarium på tisdag den 12 april, där Generaldirektören deltar.

Försvarsstrukturutredningen förordar en lösning där all försvarslogistik samlas i en myndighet. Stora delar av Förvarsmaktens logistikverksamhet skulle därmed flyttas till den nya myndigheten, vilket innebär att personalen flyttas i sin helhet från en myndighet till en annan. Den nya försvarsmateriel- och logistikmyndigheten skulle därefter åläggas att genomföra rationaliseringar.

Vidare förespråkar utredaren att verksamhetsutvecklingen avseende Försvarsmaktens affärssystem PRIO ska stoppas. Detta i syfte att man ska analysera och se över PRIOs användning framgent.

Regeringens mål för kostnadsminskningar i stödverksamheten är 2 miljarder kr. Medlen ska frigöras till förmån för insatsverksamhet. Huvuddelen av besparingarna ska vara klara 2012 och kostnadsminskningarna ska jämföras mot 2008 års utfall.