27 november 2011

Gottröraolyckan 1991

Det är snart 20 år sedan Gottröraolyckan 1991 då SAS flight 751 till Warszava kraschade.

ExpressenTV har gjort en intervju med den sanna hjälten, SAS-piloten och f.d. flygvapenpiloten Per Holmberg som satt som passagerare, som var den som egentligen räddade situationen då han rusade fram i cockpit, och mer eller mindre tog befälet över situationen då den danske kaptenen var näst intill handlingsförlamad.

I en tidigare intervju framgår det tydligare varför Per Holmberg är bitter, något han kan vara med all rätt.

Chefsingenjören har tidigare skrivit ett inlägg i ämnet som är läsvärt!

11 november 2011

Sveriges ekonomiska zon

Den så länge omtalade gasledningen Nord stream genom Östersjön är nu färdigbyggd, invigd och driftsatt.
I samband med olika debatter runt denna gasledning har jag vid flertal tillfällen sett en hel del märkliga kommentarer, där det verkar råda en hel del okunskap rörande vad Sveriges ekonomiska zon egentligen innebär. Många verkar tro att den ekonomiska zonen är likställt med svenskt territorium, men så är icke fallet.

Senast i en artikel på marinbloggen hittar jag följande kommentar
Sverige accepterade att Ryssland skulle få bevaka gasledningen på svensk ekonomisk zon i Östersjön med militära medel! Men det är ett faktum, tack vare våra flata svenska politiker, jag vill inte säga statsmän. Det är ett faktum nu. 

Jag hittar även följande text i en artikel skriven om gasledningen

Men jag kan tänka mig att tillåta en rysk gasledning på svensk ekonomisk zon om Sverige får tillträde till att borda alla eventuella ryska skepp, som är involverade i bevakningen och bygget av gasledningen i våra ekonomiska vatten, om och närhelst vi vill, med åtföljande total öppenhet från rysk sida. Inga vapen, inte ens handeldvapen får vara tillåtna ombord, på vad som måste vara en civil rysk bevakningsflotta (på svensk ekonomisk zon)! Dessutom borde Sverige få rätten att suveränt avgöra om flottan sysslar med spioneri, om så är fallet så måste vi ha rätten att bannlysa bevakningsskeppen. Det kan tyckas vara svårsmälta bud för Ryssland, men när man tänker på det så inser man att det är fullständigt rimliga genkrav från Sverige.

Ovanstående är förstås helt felaktigt ur ett juridiskt och ett havsrättperspektiv.
Utanför svenskt territorium kan av förklarliga skäl ingen militär verksamhet förbjudas, inte heller kan utländska statsfartyg (bevakningsskeppen) bannlysas. För att reda ut begreppen så måste man titta på vad som gäller rörande svenskt territorium respektive svensk ekonomisk zon. Detta återfinns i UNCLOS.

Territorialvattengräns (TVG)
Svenskt territorium sträcker sig 12 nautiska mil (12NM) ut från den svenska baslinjen. Detta så till vida det ej är närmare till en tänkt mittlinje mellan två eller flera stater. Då gäller således mittlinjen mellan staterna som gräns. Ett exempel på detta är gränsen mellan Danmark och Sverige i Öresund.

Baslinjen utgörs av en tänkt linje mellan de yttersta skären eller öar. Från denna linje räknas alltså ett lands territorium. Av den anledningen så sitter inte Gotland ihop med Sverige då det p.g.a. detta finns en remsa mellan Gotland och Öland som är fritt hav. Således hade man haft en teoretisk möjlighet att lägga gasledningen mellan Öland och Gotland om man så önskat. Av samma anledning så kan utländska militära fartyg och flygplan färdas helt fritt på "den fria remsan" mellan Öland och Gotland och bedriva signalspaning utan att Sverige kan göra något åt detta.

Av samma anledning har även Sverige full rätt att med militära fartyg och flygplan gå så nära som 12NM till annan stats gräns och bedriva signalspaning, vilket självklart förekommer. Titta gärna på kartan längst ned och fundera över hur många nationer (fartyg med många stora antenner) som brukar patrullera fram och tillbaka i "kilen" där Rysk och Polsk TVG möter varandra utanför Kaliningrad.

Något man har rätt till (även stats och örlogsfartyg) som kanske inte är helt känt, är det som benämns oskadlig genomfart. Detta innebär att  ett utländskt militärt fartyg har rätt att förflyttas sig kortaste vägen mellan punkt A till B även om man passerar genom svenskt territorium (innanför TVG). Man får dock ej stanna upp eller genomföra övningar under den tid man vistas innanför annan stats TVG.

Ett land beslutar om sin egen TVG upp till 12NM. Sverige utökade så sent som 1 juli 1979 sin TVG från 4NM till 12NM. Peru är ett land som själva hävdar en TVG på 200NM, vilket inte har ratificerats av andra länder.

Angränsande zon
Det finns också en zon som benämns angränsande zon. Detta utgörs av området utanför territorialhavet och vidare ut till maximalt 24 NM från baslinjen. Där kan en stat kan utöva sina lagar om exempelvis smuggling och illegal invandring. Att hävda en angränsande zon är inte obligatorisk. Sverige hävdar ingen angränsande zon, varför det sällan talas om detta i Sverige, medan Danmark hävdar 4 NM, Finland 2 NM och Norge 10 NM.

Ekonomisk zon
Vad gäller då för den ekonomiska zonen, som många uppenbart, och helt felaktigt, blandar ihop för att vara likställt med Svenskt territorium.

Svensk ekonomisk zon (EEZ) är fastställd efter förhandlingar mellan angränsande länder. Som maximalt kan en stats ekonomiska zon uppgå till 200NM. Om avståndet till annan stat är mindre (vilket det är i Östersjön) så utgörs gränsen en linje mitt emellan nationernas baslinjer.


Inom EEZ har Sverige exklusiv rätt till exploatering av samtliga naturresurser. Generellt sett infördes den ekonomiska zonen för att bl.a.stoppa konflikter över fiskerättigheterna och oljeutvinningen. Utländska fartyg och flygplan har rätt att passera området enligt kuststatens lagar samt anlägga undervattensledningar. Man har inom egen EEZ också rätt att skydda den marina miljön (vilket användes som argument mot Nord Stream). Mer om detta kan man i detalj utläsa här.


Inom svensk ekonomisk zon kan man med andra ord inte hindra utländska stats- eller örlogsfartyg att vistas eller genomföra övningar.


Det fria havet
Utanför EEZ finns det fria havet. Som namnet antyder är det fritt att nyttjas av alla stater. Det finns sex friheter som nämns i havsrättskonventionen och dessa är: Frihet till sjöfart, fiske, överflygning, utläggande av undervattenskablar och rörledningar, uppförande av konstgjorda öar och andra anläggningar samt vetenskaplig forskning.

Karta över Östersjön
Se kartan här nedan, här finns TVG, EEZ samt Nord Streams gasledning utritade. De planerade plattformarna i anslutning till ledningen byggdes som bekant aldrig inom svensk EEZ. Detta hade man till skillnad från gasledningen ej haft stöd för enligt UNCLOS.

4 november 2011

Försvarsmaktens helikopterresurser


Till mitt förra inlägg rörande det faktum att Sjöfartsverket har tagit över helikoptrar och personal från Norrlandsflyg för att själv ansvara för sjö- och flygräddning med helikopter så har en del kommentarer genererats. En mycket intressant och saklig kommentar har kommit från signaturen Hovermode som jag väljer att lyfta fram i ett eget inlägg.

Bakgrunden till kommentaren är att undertecknad, Wiseman m.fl. anser att en förtida avveckling (innan helikopterns flygtid är förbrukad) av Hkp 10 är ett oerhört resursslöseri i en försvarsmakt som har ett oerhört stort behov av operativa helikoptrar. Undertecknad anser dessutom att FM bör stå för egen FRÄD vid våra flygflottiljer samtidigt som samma helikoptrar skulle kunna vara en resurs för att UTÖKA svensk sjöräddningskapacitet. Bakgrund till detta stavas bl.a ESTONIA.

Signaturen Hovermode ger i denna debatt ett perspektiv på resurserna inom helikopterflottiljen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Det är lätt att tycka att vi borde behålla Hkp10 men Sven har faktiskt rätt i sina invändningar mot detta. Hkpflj och FM är inte dimensionerad, och kommer inte kunna bli det på många år även om man försöker, för att behålla Hkp10 och samtidigt införa både Hkp14 och 16.

Personalen räcker helt enkelt inte till för alla uppgifter som skall lösas. Det talas om att behålla Hkp10 tills dess Hkp14 är klar, fast grejen är ju att Hkp14 aldrig kommer att bli klar om man inte låter nuvarande Hkp10-personal omskola sig till Hkp14 och göra den klar. Om Hkp10 skall behållas krävs utökade personalramar med svällande lönekostnader och en rejäl påse pengar för att kunna köpa ytterligare utbildningsplatser och för att kunna betala ut löner till en större organisation.

Det är även så att rekryteringen mot pilot idag är på en sådan kritisk nivå att även om man vill ta in kanske 14-20 nya piloter varje år istället för 8 så finns det inte underlag för det, det är helt enkelt för få som söker och för få som klarar alla tester och uttagningar. Alternativet är förstås att dra ner antalet nya piloter som utbildas mot spets- och transportflyg men det är ju knappast troligt att man går med på då det skulle försätta dessa system i en ohållbar situation på sikt. Redan idag råder det obalans mellan resurser och uppgifter för Helikopterflottiljen och man skulle behöva ta tillbaka minst en av följande uppgifter; HU ISAF, sjöoperativ Hkp15-förmåga och en eventuell ME03, beredskapen med Hkp15 på Malmen, skolningen med Hkp15 på Malmen, BG14, BG17, införandet av Hkp14 eller införandet av Hkp16.

Det krävs idag mycket lite för att hela korthuset som stavas Hkpflj skall rasa. 2-3 flyglärare på Malmen som slutar, 2-3 ytterligare tekniker som sitter på kritisk kompetens eller på kritiska befattningar som slutar med följd att t.ex all flygning med Hkp14 eller 15 på Malmen upphör en period, nåt tekniskt problem på något helikoptersystem som medför längre flygstopp, otur i rekryteringen något år så att elevplatserna i Tyskland inte fylls upp, sparkrav och ställd verksamhet eller, gud förbjude, ett haveri någonstans.

Planeringen och genomförandet av verksamheten de kommande 5-8 åren bygger helt på att inget går fel någonstans och att inga svarta svanar kommer flaxande. Det är naivt att tro att man skall kunna upprätta någon sorts beredskap på tre platser med Hkp10 och att detta skall "rymmas inom ram". De som förespråkar detta måste då vara ärliga och tala om vad som skall strykas istället.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det är lätt att i debatten glömma bort att alla delar inom FM står inför samma problematik, nämligen resurser i form av P&P, pengar och personal. Tyvärr så gäller samma sak för vår helikopterflottilj, varför jag nu inser (även om nog vi alla redan innan visste det innan) att vi inte kan göra allt vi önskar med våra helikoptrar.

Det bästa hade förstås varit att regeringen ökat det totala anslaget till FM som förhoppningsvis gett mer ekonomiska muskler till att bedriva mer och bättre helikopterverksamhet, men där är vi inte ännu.

Av de saker som hovermode tar upp som uppgifter för hkpflj så hade jag gärna sett följande prioriteringsordning:

1. Sjöoperativ helikopterförmåga (Hkp-14)
2. Sjöoperativ Hkp-15 för ME03 (Utan helikopter på CKR kan en ev. insats strykas)
3. Återta egen FRÄD samt sjöräddning  (Hkp 10)
4. Införande Hkp 16 (Då detta projekt går ej att backa ur)
5. Skolflygning på Malmen (Hkp15)

Strykas bör således följande göras:
BG 14
BG 17
HU ISAF (Så snart detta är möjligt)

Vad beredskap med Hkp-15 på malmen innebär överlåter jag till någon kommentator att förklara i detalj.

Tack hovermode för en mycket läsvärd och tänkvärd kommentar.
 

3 november 2011

Nationell beredskap?


Flygvapnet och marinen skall enligt våra politiker numera primärt ha ett nationellt fokus. Men hur står det egentligen till med denna nationella fokus, och framför allt nationell beredskap? Att flygvapnet håller en rote 39:or i beredskap på en svensk militär flygplats över tiden är allmänt känt. Men hur står det till med den marina beredskapen?

För att ge lite kontraster till vad nationell beredskap skulle kunna innebära så kan man gärna läsa denna BBC artikel som rör brittisk marin beredskap. Upprörda röster i media tar upp det faktum att Storbrittanien under oktober månad stod utan fartyg i nationell beredskap med rubriken:

UK waters left unprotected by Navy warships in October

Royal navy har ett minimumkrav att alltid ha minst en jagare eller fregatt i tjänst i vad som benämns FRE (Fleet Ready Escort), det vill säga en marin kvalificerad incidentberedskap som finns gripbar till sjöss dygnet runt, året runt.

Nu visade det sig att fartyg fanns det till sjöss ändå, men dessa var involverade i övningar runt kusten, så dessa räknades inte. Det säger en hel del om vilken vikt man lägger vid just nationell beredskap i ett land som England.

Hur svensk beredskap ser ut vore olämpligt att diskutera i detalj, men att det finns en hel del att önska i den frågan råder det nog inga tvivel om. Det är med andra ord ett stort glapp från ord till handling i Sverige. Politikerna ger direktiv om en nationell fokus som nog många inte upplever har fått något större genomslag ännu.

Sverige ligger lågt, och tar det mesta med ro samtidigt som vår granne i öst rustar i enorm skala, och bygger nytt i en omfattning som "Svensson" inte har en aning om. Detta eftersom media och politiker inte verkar lägga någon som helst vikt vid den frågan. För att se vad vår granne fokuserar på så kan en titt på Gyllenhaals blogg, och framförallt filmen i dagens inlägg om de ryska styrkornas upprustning.

Vill man hålla sig ständigt up-to-date med ny rysk krigsmateriel så är regelbundna besök hos observationsplatsen en självklarhet.

Kostnaden för militär beredskap och tillgängliga förband är ofta en het fråga eftersom det är ekonomin som numera styr svensk försvars- och säkerhetspolitik. Men militär nationell beredskap skall ses som en försäkringspremie. Vilken privatperson skulle medvetet välja bort att betala sin hemförsäkring för att man chansar att det inte kommer att börja brinna, eller att ett inbrott troligtvis inte kommer att ske? Sannolikt ingen!

2 november 2011

Flottans patrullbåtar blir lyxyachter?


TV4 rapporterar att flottans patrullbåtar som efter avrustning såldes till ett företag för ca 5 år sedan nu skall bogseras bort från Karlskrona hamn. För alla gamla patrullbåtsgastar har det varit en bedrövelse att se de tidigare så kompetenta fartygen totalt förfalla och förstöras. Nu skall de enligt uppgift bogseras till varv i Bergkvara för att göras i ordning för att därefter för egen maskin kunna gå till Tyskland för fortsatt ombyggnad. Detta är något jag tror kommer bli oerhört kostsamt och föga trovärdigt.

Läs hela artikeln här.

Resultatet av läsarnas tankar kring Basorg 2013

Enkäten som tidigare låg ute syftade till att undersöka läsarnas tankar runt Basorg 2013.
Resultatet blev följande:

2% ansåg att basorg 2013 ser ut att bli en bra lösning
6% ansåg att basorg 2013 ser lovande ut om man går i mål med vissa detaljer
32% ser basorg 2013 som mycket problematiskt med många lösa trådar
59% anser att basorg 2013 inte har någon som helst verklighetsanknytning alls och att FM kommer att få stora problem att lösa sin verksamhet.

Med andra ord så är förtroendet för basorg 2013 implementering minst sagt mycket svagt.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att hela 91% har en dålig tilltro till detta. FM står med en stor utmaning framför sig. Har man inte personalen med sig i tider av förändring och neddragningar så kommer mycket att bli svårt framöver.

Fördelningen bland de som röstat ser ut så här.

1 november 2011

I dag blev sjöräddningshelikoptrar statliga igen.Bloggen har tyvärr legat i träda de senaste veckorna. Annat har tyvärr gått före bloggskrivandet, men förhoppningsvis kommer inläggen lite tätare framöver.


En sak som i dag bör belysas, är att just i dag  2011-11-01 så äger staten genom Sjöfartsverket åter igen sina egna resurser i form av sjöräddningshelikoptrar. Senast räddningshelikoptrarna var i statliga ägo så var det Försvarsmakten som stod för denna resurs till samhället. Men sedan 2002 då FM ej längre "kunde" tillhandahålla denna resurs så har SjöV lagt ut detta på entreprenad till det civila företaget Norrlandsflyg som ansvarat för sjö- och flygräddning fram till i dag.


Det som har hänt nu är att staten köper samtliga aktier i Scandinavian Helicopter Invest AB till ett värde av 28 miljoner kronor. I praktiken innebär detta att Sjöfartsverket övertar helikoptrar och personal från Norrlandsflyg och driver verksamheten på samma sätt som tidigare utan glapp i verksamheten.
Staten och Scandinavian Helicopters hade sedan i somras ett avtal om förvärv eftersom företaget, som i flera år haft ekonomiska svårigheter, riskerade att gå i konkurs. En konkurs skulle ha fått allvarliga konsekvenser för räddningsverksamheten. I värsta fall skulle Transportstyrelsen  tvingas att deklarera Sverige som ett så kallat "farligt område" och bl.a. meddelat flygbolagen detta. Flygbolagen skulle därefter själva fått avgöra om de trots det vill flyga till, från eller över Sverige.
Övertagandet krävde ett riksdagsbeslut och beslutet togs på onsdagen (26/10) av en enhällig riksdag.
Riksdagen godkände också att regeringen får besluta om ett kapitaltilskott till bolaget (som blir en del av Sjöfartsverket) om 97 miljoner kronor under 2011 och 2012. Man har även fått mandat att eventuellt avveckla företaget.
Detta tror jag är ett steg i rätt riktning rörande svensk sjöräddning. Nyckelresurser som helikoptrar skall självklart vara i statlig ägo! Nu får vi hoppas på att man utökar detta till att ånyo nyttja Försvarsmaktens helikoptrar framöver. Om inte, så har vi inte lärt oss något av Estonia och övriga katastrofer. Sjöfartsverkets fem helikoptrar kommer tyvärr inte att räcka långt vid en större olycka.
I media har inte ett ord om att staten i dag tagit över denna verksamhet kunnat utläsas.