28 januari 2013

Expressen om hemliga försvarsbloggar

Blev i dag minst sagt väldigt förvånad när dagens upplaga av Expressen öppnades och kunde konstatera att den innehöll en artikel om "militärens hemliga bloggare".

Det var inte det faktum att det skulle komma en artikel i Expressen, för det var redan känt sedan tidigare att Expressen hade en artikel på gång. Frågan var bara vilken dag den skulle komma.

Det som var förvånande var två saker. För det första att man hade dragit på med en helsida i pappersupplagan av tidningen. Det andra som förvånade var att artikeln var så pass välskriven och gav en förhållandevis rättvisande bild vilket inte alltid är helt självklart i en kvällstidning som vill sälja lösnummer på skandalavslöjanden.

Fokus låg med all rätt på den största, bästa och mest etablerade av bloggarna - Wiseman.

Att det är många som läser Wiseman´s Wisdoms var heller ingen nyhet, det har vi vetat om länge. De enda ur det politiska etablissemanget som ännu inte offentligt bekräftat, och framhållit försvarsbloggen som lärorik läsning är företrädarna från det största regeringspartiet. Det är också glädjande att Försvarsmakten, mycket tack vare nuvarande informationschefen Erik Lagersten, numera ser försvarsbloggarna som en naturlig del av försvarsdebatten och något som faktiskt kan vara av godo.

Men det finns tyvärr fotfarande individer som ser försvarsbloggarna som ett hot mot Försvarsmakten, och som tror att bloggarnas syfte skulle vara att aktivt motarbeta Försvarsmakten, vilket är helt fel!

Försvarsbloggens drivkraft är tvärt om att aktivt verka för en levande försvarsdebatt samt en bättre och mer relevant svensk försvars- och säkerhetspolitik som speglar verkligheten på ett bättre sätt än den gör i dag. Försvarsbloggarna kommer alltid ha en kritiskt granskande hållning när det kommer till försvarspolitiker som skönmålar verkligheten. Försvarsbloggarna kommer även att ta upp aktuella ämnen till debatt om saker som direkt rör Försvarsmakten. Förändrade arbetsvillkor eller avsked, inköp av dyra datasystem med begränsat bra output och avveckling av fungerande materiel är exempel på saker som alltid kommer att granskas med kritiska ögon.

Många med mindre bra kunskap och insyn tror att det sprids hemliga uppgifter på försvarsbloggarna, vilket självklart är helt fel. Har en skribent kunskap om ett ämne, så vet man också vad som eventuellt omfattas av sekretess. Av samma anledning så granskas kommentarer före publicering även om det rent juridiskt är kommentarens författare som är ansvarig för det som skrivs.

En av de detaljer som Wiseman pekar på i intervjun är det faktum att anonymiteten är ett utfall av risken för att missgynnas på arbetet, vilket har varit, och kan vara en realitet. Men för den här bloggen är inte detta den främsta anledningen till att den skrivs under pseudonym. Den största anledningen är att det skrivna ordet får stå för sig själv, och inte värderas mot vem/vilka som skrivit texten.

Man kommer då undan förutfattade meningar som "Den där gamla löjtnanten är väl ingen att lyssna på" eller "Hon, den där unga kaptenen, hon kan väl ingenting. Hon har ju ingen erfarenhet alls" eller det skulle till och med kunna låta så här. "En civilist! Har väl inget att tillföra i debatten om det militära försvaret".

Hade bloggens namn varit "Kommendör Häggs betraktelser" eller "Amiral Wachtmeisters blå tankar" så hade den förmodligen erhållit enorma mängder läsare för att det var "rätt" skribent, trots att den kanske helt saknat relevant innehåll.

Den största förtjänsten med att skriva under pseudonym är som sagt att varje läsare själv får bedöma om innehållet är läsvärt och relevant utan att färgas av namnet eller graden, eller till och med avsaknad av grad. Men förhoppningsvis får fokus även i fortsättningen ligga på innehållet i bloggarna, försvarsdebatten, och inte på vem/vilka som skriver. Det är en absolut nödvändighet!

För övrigt kan vi konstatera att facebooksidan till stöd för ÖB passerat 7000 medlemmar. Stort!

Bloggar: Cynismer, 6 mannen, Wiseman

Grundlösa spekulationer runt ÖB:s uttalande

Skriver i dag ett inlägg tillsammans med bloggen Väpnaren om turerna runt ÖB, eller rättare sagt turerna skapade av chefsåklagare Tomas Lindstrand som på eget initiativ (eller på inrådan från annan) valt att granska ÖB:s uttalande om Försvarsmaktens ungefärliga uthållighet vid ett väpnat angrepp.

--------------------------------------------------------------------------

Det resultat som ÖB har redovisat, det så kallade ”enveckasförsvaret”, är utfallet av ett spel.

Det ÖB inte har gjort är att redovisa vilken förmåga fienden bedöms kunna sätta in mot olika flygbaser, hamnar och mobiliseringsområden. ÖB har inte heller redovisat vilka vapensystem som fienden bedöms använda i just den här operationen mot Sverige eller vilka vapensystem som fienden avstår att använda.

ÖB har inte redovisat hur väl Försvarsmakten anser att flygplanet JAS 39 i okänd version fungerar mot den tänkta fiendens flygplan vilka det nu må vara. Vi har inte fått veta vilket bestyckningsalternativ som flygplanen använder i luftförsvarsrollen. ÖB har inte talat om hur länge våra flygande radarstationer ASC890 bedöms överleva, om de ens har varit ett spelkort i spelen?

ÖB har inte talat om hur väl Arméns förband har lyckats mobilisera och transportera till det tänkta stridsområdet, som vi inte heller har fått någon kunskap om. Vi har inte fått veta om hela vår mobiliserade förmåga sätts in eller om det finns resurser avdelade som reserver för att användas i en annan riktning?  Vi har inte fått veta hur fienden är dimensionerad eller hur denna har disponerat sina resurser.

ÖB har inte sagt ett ord om hur många ytstridsfartyg han har räknat med, eller hur många ubåtar som har funnits till sjöss för att kunna verka med vapen mot en överskeppning. Eller vänta nu, vi vet inte ens om den tänkta fienden kommit över havet i spelet?

Så vad vet vi egentligen baserat på vad ÖB egentligen har sagt? Nej, vi vet nog faktiskt ingenting! 

Däremot skulle vi med enkelhet kunna komma fram till det som ÖB faktiskt har sagt, att Försvarsmakten kan försvara Sverige i ungefär en vecka på en plats, om vi plockade fram The world factbook ifrån CIA och ställde upp ett utgångsläge på ett RISK-bräde och spelade efter erfarenheter ifrån rapporten Rysk förmåga i ett tioårsperspektiv och Flygattack mot markmål och de olika erfarenheterna ifrån Serbien, Irak och Libyen.

Gräver vi vidare i FOI arkiven och övriga rapporter så kan våra egna slutsaster preciseras ännu bättre.

Vi kan alltså konstatera att det som chefsåklagare Tomas Lindstrand tror är ett brott mot rikets säkerhet egentligen går att räkna ut med hjälp av det som finns i öppna rapporter på internet.

26 januari 2013

Fortsatta förtydliganden

I spåren av chefsåklagare Tomas Lindstrands spekuleringar och antydningar om att ÖB skulle avslöjat några oerhörda statshemligheter så hade man kunnat tro att försvarsdebatten skulle kvävas.

Att stf insatschefen general Bernt Grundevik nu backar upp ÖB och förtydligar vad "1-veckasförsvaret" i praktiken innebär är mycket bra, och det visar på att Lindstrands utspel inte skrämt bort debatten.

Grundevik förklarar i en intervju med SvD att det är ett av alternativen Stockholm, Gotland, Norrbotten, Göteborg och Skåne som man får välja att försvara. Ett!

– Det är de här områdena som ligger i fokus. Det är de områden i Sverige som är de militärgeografiskt viktiga, säger generalmajor Berndt Grundevik, som är Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef.
 – Vi kommer att ha förmåga att försvara ett område med de resurser vi har. Man kan inte splittra sig på två områden, utan man får helt enkelt kraftsamla sig till ett av områdena, bekräftar Berndt Grundevik.


Försvarsanalytikern Johan Tunberger förklarar vidare i samma artikel
– Det enda området där det finns något som liknar en balanserad militär struktur är Norrbotten med olika slags arméförband och en flygflottilj. På Gotland finns ju ingenting, förutom hemvärn. Om övriga områden ska försvaras måste olika förband föras dit vilket måste övas i förväg och tar tid att genomföra i ett hotande läge. Artilleriet finns i Boden och vid en övning för några år sedan fick man hyra en färja för att få ner kanonerna till Skåne, säger han.
– En kraftsamling kräver att man är bombsäker på att det är där angreppet kommer. Det inbjuder en fiende till att vilseleda med finter och sedan angripa ett annat område, varnar Johan Tunberger.

Bloggar: Maria Abrahamnsson, Morgonsur
Media: SvD, SvD LedareAB, EX, HBL, NWT Ledare, NA Ledare, ÖP Ledare,

25 januari 2013

Onödigt uttalande rörande ÖB och sekretess

Skriver i dag ett inlägg på NEWSMILL om dagens försvarspolitiska huvudnyhet, nämligen att en enskild chefsåklagare med uppenbara kompetensbrister spekulerat om vad som sagts och inte sagts av ÖB i försvarsfrågan.

Alla som är insatta i försvarsfrågor är mycket medvetna om vad som omfattas av sekretess, och vad som inte gör det. Inte minst Sveriges ÖB! Det kan möjligtvis för den oinvigde framstå som att allt som har med Försvarsakten att göra skulle vara superhemligt. Så är självklart inte fallet.

På Försvarsmaktens hemsida, i öppna rapporter, i försvarspolitiska propositioner, i regleringsbrev och inte minst i myndighetens eget budgetunderlag framgår det betydligt fler detaljer om Försvarsmakten än runt det som ÖB har uttalat sig om. Dessa uppgifter omfattas inte av sekretess och återfinns på regeringens och myndigheterna respektive webbsidor.

I TV4 News deltog f.d. ÖB Bengt Gustafsson i en intervju. På frågan huruvida ÖB bör förhålla sig till regeringens eller Försvarsmaktens bedömning om vår försvarförmåga så svarade Gustafsson: "Han ska hålla sig till FAKTA!"

Det enda som Tomas Lindstrands olyckliga uttalande möjligen kan leda till är att försvarsdebatten nu kvävs, vilket skulle vara oerhört förödande i flera avseenden.

Newsmill: f.d. ÖB Bengt Gustafsson, Wiseman
Media: SvDSvDSvDSvDSvDDNSVTABGPSR, AB, SVT
TV-klipp: TV4, TV4, SVT
Bloggar: 
Wiseman6 mannen, Borneo, Svenska Freds, Annika NC, Westerholm


22 januari 2013

Marinstridsdagarna 2013

Det blir tyvärr inget gästinlägg från Marinstridsdagarna.

Den planerade gästskribenten meddelar att man från arrangörens sida har "sekretessklassat" innehållet från den första dagen, vilket självklart ska respekteras.

Man kan dock fundera över hur detta hänger ihop. Allt innehåll under dagen har enligt programmet varit av öppen karaktär och dessutom har seminariet genomförts på allmän plats (konserthuset i centrala delen av staden) där det dessutom arbetar civila personer utan anknytning till Försvarsmakten.

Marinen efter FB-04 : Del 3

Foto: Försvarmakten
I den första delen i serien om hur försvarsbeslutet 2004 (FB-04) som genomfördes av den socialdemokratiska regeringen påverkade Marinen har jag skrivit om i två tidigare delar. Den första delen (Del 1) avhandlades tiden före försvarsbeslutet och de konkreta förbandsnedläggningar som detta beslut medförde. Den andra delen (Del 2) beskriver historien efter försvarsbeslutet fram till tiden runt 2006.

När vi nu kommit fram till den tredje och sista delen i serien så tar vi oss från tiden runt 2006 och fram till i dag. ML01 och ML02
Sommaren 2006 blev det full fart i Marinen. Då fick nämligen Marinen uppgiften att planera för en marin insats utanför Libanons kust. De flesta trodde nog att det var registerförbandet IKS-06 med fartygen Gävle, Sundsvall och Visborg som som skulle skickas iväg. Men så blev det inte. Istället var det enbart fartyget HMS Gävle samt en stödenhet ur Marinbasen (senare FNSU) som fick ta sig till Medelhavet. Insatsen startade i oktober 2006 och pågick till april 2007. ML01 var en del av FN-insatsen UNFIL. Uppdraget var att förhindra att vapen- och vapenrelaterad utrustning smugglades till Libanon sjövägen. Chef för styrkan var Kommendörkapten Magnus Lüning.

ML02 som var uppsatt på i stort sett samma sätt löste av ML01 på plats i april 2007. Den här gången var det HMS Sundsvall som utgjorde bidraget fram till september 2007 då den svenska kontigenten avvecklades. C ML02 var Kommendörkapten Ola Bogren. Total hade Sverige ca 80 personer på plats över tiden på den marina basen som var förlagd till Cypern.


Samtidigt på en annan bortaplan
Den stora internationaliseringen av Marinen fortsatte med stor frenesi på olika fronter. Ytstridsfartygen åkte regelbundet till FOST i England och fick där lära sig att släcka bränder och sjösurra ordentligt. Man deltog även regelbundet i "Stay-in-your-box" övningarna JMC/Neptune Warrior utanför Skottland. Fartygen var enbart en spelpjäs i ett större spel.

För ubåtsvapnets del så var HMS Gotlands äventyr i San Diego det stora numret där man gjorde stor succé genom att inte låta sig bli funnen av US Navy samtidigt som man lyckades med det som få andra kunde, nämligen att ta sig nära hangarfartygsgrupper utan att själv bli upptäckta. Detta gav US Navy sådant huvudbryderi att man fick stanna med ubåten i drygt två år. I juli 2007 tog man hem HMS Gotland igen. Utöver detta fick ubåtsflottiljen ofta betala korvetternas deltagande i England genom att agera B-sida vid FOST, vilket inte alltid uppskattades av ubåtsbesättningarna själva.

Minröjningsdivisionerna fortsatte med liknande verksamhet som man gjort sedan mitten av 90-talet med att städa botten på hav och sjö från gamla minor, något som nu i stället benämndes som  miljöoperationer.


TD01
För amfibieregementets del så var det stora numret under den här perioden insatsen i Tchad som benämndes TD01. Insatsen som omfattade 200 personer pågick från januari till september 2008. En av de största utmaningarna var att transportera personal och materiel till och från operationsområdet mitt i mörkaste Afrika. Många ur Armén var dessutom både förvånade och förgrymmade över att det var ett marint förband som fick uppdraget, och inte ett arméförband. Detta med tanke på att insatsen genomfördes på land och inte i en marin miljö. Amf löste sin uppgift på ett bra sätt.

Som synes så var det internationella fokuset stort på såväl förbandsnivå inom Marinen som på politisk nivå. Försvaret av Sverige i Sverige,och de nationella försvarsaspekterna fick allt mindre utrymme under den här tiden. Men internationaliseringen har även haft sina fördelar. Den främsta är att Marinen genom deltagande i internationella övningar blivit interoperabla med NATO och lärt oss hantera NATO-publikationer, vilket kan vara bra inför framtiden - kan man kanske tänka sig?


ME01 och piraterna i Adenviken
Under 2008 så hade man på de marina förbanden och i HKV börjat inse att internationaliseringen av Försvarsmakten under en lång tid hade tagit för stora propotioner. Det nationella försvaret, d.v.s. "hur man gjorde förr" började så smått upplösas. Innan det hade gått för långt så började man så smått att återuppta det som höll på att rinna Marinen ur händerna. Mer om detta senare i inlägget

I slutet av 2008 fick Försvarsmakten en anvisning att planera för en insats i Adenviken. Det som skulle bli ME01. Bidraget utgjordes av korvetterna Stockholm, Malmö och stödfartyget HMS Trossö som flyttades på s.k. shiplift ner till operationsområdet utanför Somalias kust. Uppdraget var att skydda mattransporter via WFP och att skydda handelssjöfarten mot piratangrepp. HMS Malmö lyckades dessutom gripa ett antal pirater som genomförde en attack mot ett handelsfartyg. Chef för styrkan var Kommendörkapten Magnus Jönsson.

"Terroristen" som flottan under många år hade förberett sig för att möta övergick nu istället till att vara  "Piraten". Men den märkbara skillnaden mot tidigare var att Marinen nu körde på linjen som innebar "både och" istället för som tidigare, och som man lite raljant ofta hörde "varken eller".


Vändpunkten
Någonstans runt 2008 kom så äntligen vändpunkten. De nationella övningarna på hemmaplan fortsatte trots att insatser genomfördes på bortaplan vilket var absolut nödvändigt. Ett problem var dock att Försvarsmaktens ekonomi var mycket ansträng under perioden. Ett annat reellt problem var att förbandsmassan i Marinen nu krympt så oerhört mycket att de förband som var kvar på hemmaplan inte hade någon att öva med/mot. Att skaka fram en B-sida blev ett stort problem. Samövningar med Flygvapnet återupptogs till viss del under perioden.


ME02
Ett bevis på att "både och" fungerade blev den fortsatta EU-insatsen i Adenviken med ME02 och HMS Carlskrona som pågick under större delen av 2010. Under de inledande månaderna hade man dessutom FHQ ombord på fartyget under ledning av nuvarande marininspektör Jan Thörnqvist. En av de större detaljerna som gjort avtryck under denna insats var nyttjande av helikopter från svenskt örlogsfartyg. Att benämna Hkp 15 som en sjöoperativ helikopter är fel per definition, för det är den inte - ännu. Men den utgjorde en oerhört viktig del i insatsen och var en helt avgörande framgångsfaktor som framskjuten spaningsplattform. Tyvärr plockades helikoptrarna hem innan insatsen var slut för att de skulle ingå i NBG. Något man kan ha starka synpunkter på.


Marinen här och nu
Exakt var Marinen står operativt här och nu lämpar sig inte för en blogg. Men man kan i inriktingspropositionen "Ett användbart försvar" tydligt utläsa i vilken riktning Marinen skall gå åt. Man kan därför nu mycket glädjande konstatera att hela Försvarsmakten är på väg åt rätt håll. Detta påvisar att man nu tar det nationella försvaret på ett betydligt större allvar än tidigare, vilket är glädjande och nödvändigt. Man kan också tänka sig att incidenten med misstänkt främmande undervattensverksamheten utanför Göteborg i september 2011, som det skrevs spaltmeter i media om, blev ett slags lackmustest för Marinens del, där man efteråt med stor sannolikhet dragit en hel del kloka slutsatser om hur vägen framåt måste se ut.

Nuvarande marininspektören Jan Thörnqvist har en stor del i att man nu på allvar, åter igen, tar stegen i rätt rikting. Dimensionerande skall vara att kunna hantera väpnad strid med kvalificerade vapensystem mot en högteknologisk motståndaren. Då kan vi även hantera piraten i Adenviken och andra mindre kvalificerade uppgifter. Dessa kloka ord har MI flertalet gånger uttryckt i tal och skrift. Inom kort åker även HMS Carlskrona till Adenviken ännu en gång för att sätta upp ME03.


Den fortsatta vägen framåt och problemområden som måste hanteras
Riktningen är nu utpekad. Det handlar om att fortsätta på den nu inslagna vägen.
Men det finns fortfarande en del välkända saker att hantera.

Införandet av en riktig sjöoperativ helikopter (Hkp 14) är helt avgörande för att Marinen ska kunna fortsätta att utvecklas. Tyvärr är det fortfarande lång tid kvar innan denna helikopter är helt färdig enl FMV.

Försvarsmaktens ekonomi är som bekant ett annat orosmoln som kan påverka marinens utveckling på ett icke önskvärt sätt. Ett tredje område är fartygsbeståndet som måste modifieras/omsättas. Avsaknad av kvalificerat luftvärn (luftvärnsrobotar) i hela Marinen är en annan ytterst besvärande detalj som tidigare debatteras mycket i media.

Men det område som är i särklass mest problematiskt är personalfrågan. Utan fullbemannade fartyg och kompanier som är rätt utbildade och välövade blir det ändå ingen output. Åtgärder inom området är absolut nödvändiga. En modell med både anställda sjömän och återinförande av värnplikten vore en framgångsfaktor  i flera avseenden. Bland annat skulle rekryteringsunderlaget till officersyrket och sjömansyrket ökas avsevärt. Men detta är en politisk fråga, och så länge Moderaterna styr kommer detta inte att hända, då det skulle vara att underkänna sin egen försvarsreform.


Glädjeämnen
Positiva saker som också skall belysas. Ett stort sådant är att Visbykorvetterna nu äntligen börjar levereras i version 5, d.v.s. en "slutlig" version med integrerad sjömålsrobot m.m.. Ett annat är att en ny ubåt (A26) börjar ta form och förhoppningsvis kommer att gå till produktion. Minröjningsförmågan är även den god i och med att de modifierade fartygen av Kosterklass nu är levererade.


Den marina debatten är viktig
Det är mycket viktigt att den marina debatten hålls levande och att alla inom Marinen drar sitt strå till stacken. Syns man så finns man.... Det är också viktigt att avgörande frågor om marinens utveckling - på alla nivåer - allt från operativ ledning av sjöstridskrafter via hantering av vapensystem till hur sambandet ombord fungerar, eller inte fungerar diskuteras, åtgärdas och utvecklas.

Mycket passande så drar Marinstridsdagarna i gång i Karlskrona i morgon och pågår till och med torsdag. Detta årliga mötestillfälle är bedömt minst lika viktigt som att vara ute på havet och öva med fartygen. Kanske till och med viktigare! För här ges tillfälle att mötas inom respektive skrå och hitta nya vägar framåt.

Tyvärr har bloggens ordinarie besättning ingen möjlighet navigera sydvart för att deltaga under årets upplaga av Marinstridsdagarna, men förhoppningsvis så kan det dyka upp en gästskribent på bloggen med en rapport från den första gemensamma dagen som är av öppen karaktär, och som genomförs i Karlskronas konserthus.


Avslutningsvis...
...så måste vi passa på att bjuda på denna för Försvarsmakten positiva nyhet. Har vi möjligtvis nått botten och nu kommit till vändpunkten?

När folkopinionen vänder kommer till och med de Nya Moderaterna att tvingas till att tänka om och på allvar börja engagera sig i försvarsfrågan på samma sätt som de gamla Moderaterna gjorde en gång i tiden.

20 januari 2013

Krya på dig ÖB

Foto: Försvarsmakten
Bloggen fick precis in ett tips om att någon har skapat en så kallad facebookgrupp med namnet "Krya på dig ÖB".

Gruppen har enligt uppgiftslämnaren fått ett tusental medlemmar på bara några timmar och åtskilliga personliga hälsningar har framförts till ÖB om en snabb återhämtning.

Den snabba analysen visar tydligt att stödet för ÖB Sverker Göranson är omfattande bland Försvarsmaktens personal, men även från människor utanför vilket är mycket glädjande och väldigt rättvist. Frågan är om någon ÖB har haft ett sådant stöd sedan Owe Wiktorin satt på ämbetet och öppet sa vad han tyckte och tänkte?

Det är också där stödet sannolikt har sitt ursprung. ÖB har det senaste året tydligt visat att han inte stillasittande och tyst kan sitta och se förfallet inom Försvarsmakten på grund av en extremt oansvarig försvarpolitik. Han har vid flertalet tillfällen lyft den mycket problematiska situationen som råder inom Försvarsmakten, framför allt ur ett ekonomiskt perspektiv. Som svar på sin frispråkighet fick ÖB strax innan jul misstroendeförklaringen - Regeringsbeslut 7 - i ansiktet. Det är därför inte så konstigt att Sveriges Överbefälhavare är utarbetad!

Men att det nu skulle saknas krut i pansargeneral Göranson råder det ingen större tvivel om. I intervjun med DN uttryckte han sig så här:

– Jag trodde från början att det var magen som krånglade, men doktorn säger att det var mer än så. Jag är arbetsutmattad och sjukskriven i två veckor för att jobba med frågan och sedan kunna komma igen till 100 procent 
– Man blir irriterad på kroppajävulen som inte gör som den ska.

Du som använder Facebook. Gå med i gruppen "Krya på dig ÖB" och visa ditt stöd.
Att sedan socialdemokraternas Ylva Johansson inte förstår bättre än så här är bara att beklaga.

Försvarsmakten: Artikel
Media: DN, SVT, DN, GP, Expressen,
Bloggar: 6mannen

19 januari 2013

Försvarsbloggen som fenomen?Det finns en väldigt enkel förklaring till att det numera finns ett fenomen som benämns ”försvarsblogg”. Anledningen är helt enkelt att försvars- och säkerhetspolitiska frågor från 00-talets inledning  i stort sett helt försvunnit från riksmedias rapportering.

Försvarsbloggarna har skapats i det vakuum som har uppstått på grund av just detta. Anledningen till detta vakuum är flera. Bland annat har folkförankringen runt försvarsfrågan påverkats på grund av att militära förband har avvecklats på många platser i landet, att läget i närområdet under ett antal år har varit relativt stabilt och att värnplikten nu har avskaffats.

Trots avsaknad av riksmedias rapportering i dessa frågor så har inte de säkerhets- och försvarspolitiska frågorna blivit mindre angelägna. Tvärtom. Den här bloggens uppfattning är att de olika försvarsbloggarna har fyllt en lucka genom att lyfta dessa frågor till debatt när ingen annan har gjort det. Att riksdag, regering, enskilda försvarspolitiker och ibland även Försvarsmaktens egen rapportering ska få stå oemotsagd i frågor och ärenden som bär åt helt fel håll, ibland innehåller rena felaktigheter och allt som oftast skönmålas är helt orimligt. Här har försvarsbloggarna bidragit till en högre medvetenhet om vad som verkligen sker, om än i en begränsad krets.

I dag sände SR P1 i sitt program ”Medierna”. Ett program vars syfte är att granska just medierna. I dag innehöll programmet ett inslag om bloggkollegan Wiseman. Inslaget hade påannonserats på SR webbsida, men hur inslaget skulle vinklas stod däremot inte klart. Så här beskrevs inslaget:
Även om försvarsdebatten just nu hettat till och senaste veckan nått ut en aning i allmänna medier så har den varit en ganska ovanlig gäst där de senaste åren. Frågan är om inte den mest tongivande debattens istället förs på en anonym blogg – Wiseman Wisdom. Vem står bakom den anonyma bloggen där till och med Överbefälhavaren skrivit debattinlägg? Hur kan en anonym person få en så stark ställning på ett helt politikområde? Ingen vet Wisemans identitet, men ingen kan räkna bort bloggen ur den försvarsdebatt som de senaste veckorna hamnat i mediefokus. Vilka intressen företräder den anonyme - som så många insiders tycks respektera. Tonchi Percan har tittat på fenomenet.
Inslaget som man kan lyssna på i efterhand här (27.30 in i klippet) gick ut på att reportern Tonchi Percan ställde frågan hur en anonym blogg kan få sådant stort genomslag i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten? Den frågan har egentligen redan besvarats av Wiseman´s Wisdoms i en tidigare artikel på Newsmill som beskriver detta väldigt bra. Det finns även en äldre intervju som förklarar varför bloggen startades för drygt fem år sedan.

Men trots försvarsbloggarnas betydelse för en levande och aktiv debatt så är det ändå själva anonymiteten som hamnar i fokus i inslaget, och som många läsare fäster sig vid.

Så varför detta fokus på personen/personerna som står bakom försvarsbloggarna? Om det är en person, eller flera personer som som skriver inläggen, om det är kvinnor eller män, officerare eller civila, unga eller gamla borde rimligtvis vara ointressant så länge innehållet är relevant och bidrar till en levande försvarsdebatt, d.v.s. anledningen till att bloggarna en gång kom till.

När man lyssnar på inslaget så får man i just detta specifika fall lätt känslan av att reportern misstänker att Wiseman´s Wisdoms skulle agera på uppdrag av antingen Försvarsmakten, försvarsindustrin eller möjligen av den politiska oppositionen. Även SvD:s Mikael Holmström är något osäker på detta vilket framgår i intervjun med honom i inslaget.

För den som följer försvarsbloggarna och Wiseman´s Wisdoms på regelbunden basis kan nog omgående dementera några sådana lojaliteter. Kritik har på WW eller andra försvarsbloggar aldrig riktats mot ett enskilt parti sett över tiden. Att det är moderaterna som varit i fokus den senaste tiden har sina randiga och rutiga skäl, vilket inte minst har kunnat läsas om i riksmedia de senaste veckorna. Kritiken mot oppositionen och socialdemokraternas försvarspolitik har exempelvis kritiserats hårt i den senaste artikelserien inför kommande försvarsbeslut med titeln PROLOG.

Att Wiseman eller någon annan försvarsblogg skulle gå HKV ärenden är också ett hugskott och en felaktigt analys. Detta påstående kan bekräftas av att försvarsbloggarna alltid varit kritiskt granskande till händelser och beslut inom Försvarsmakten när det har varit befogat. På samma sätt har bloggarna varit kritiskt granskande av diverse försvarsindustriella projekt som inte bidragit till ökad försvarsförmåga eller gett tillräckligt mycket ”pang för pengarna”.

För det är just detta som är kärnan i det hela. Jag talar nog inte enbart för denna bloggs räkning när jag påstår att de samlade försvarsbloggarnas verkliga drivkraft är viljan att se en väl fungerande försvarsmakt som är rätt bemannad, rätt utrustad och välövad och att Sveriges säkerhets- och försvarspolitik inte får fortsätta att hanteras som den gör av den politiska nivån idag.

Den dag när försvars- och säkerhetspolitiken åter igen blir ett ämne som politiker betraktar som något viktigt, och när riksmedia börjar betrakta detta som ett ämne värt att bevaka på regelbunden basis har förvarsbloggarna spelat ut sin betydelse för debatten. Fram till dess så är jag övertygad att det är av godo att dessa bloggar existerar. Detta oavsett om de skrivs av personer under pseudonym.

I ämnet:
Wiseman

Äldre artiklar i samma ämne:

18 januari 2013

Följetongen om luftförsvaret fortsätter

Vad ska bort i försvarsministerns lattjolajbanlåda?
I går kom beskedet om att Försvarsmaktens medges att anskaffa 60 JAS 39E vilket jag skrev om i gårdagens inlägg.

Som bekant så har ÖB uttryckt behovet av stridsflygplan i ett spann om 60-80 flygplan.
ÖB har även förklarat att om den lägsta siffran skulle väljas, så måste man för att kunna upprätthålla ett tillräckligt luftförsvar även utöka det markbaserade luftvärnet med ett kvalificerat långräckviddigt robotluftvärn. Detta poängterade ÖB särskilt när han satt i en offentlig hearing i försvarsutskottet innan jul.

I går skrev min kollega Wiseman följande rader i sitt inlägg om JAS 39E.
Frågan är nu när det kvalificerade luftvärnssystemet köps in och vilket det blir. Tyvärr finns det nog försvarspolitiker som tror att IRIS-T är ett kvalificerat luftvärnssystem som säkrar svensk luftförsvarsförmåga…
Det hann inte ens förlöpa ett dygn innan farhågan som vi alla haft, men knappt kunde tro skulle bli en sanning blev en realitet. Försvarsministern bekräftar i en intervju med Ny Teknik exakt det som Wiseman beskriver, och som inte fick bli en sanning! En katastrof för svensk framtida luftförsvarsförmåga!
Ny Teknik: ÖB rekommenderar köp av 60-80 plan. När ni nu har bestämt er för ÖBs minimigräns – måste då andra delar av luftförsvaret stärkas? Vilken förmåga skulle ersätta 20 nya Jas-plan i luften?
Försvarsministern: I december godkände riksdagen att regeringen fick beställa 40-60 plan och regeringen har nu valt att besluta om det högre antalet dvs 60 plan. Antalet motsvarar det operativa behov som Försvarsmakten angivit i sina underlag till regeringen. Regeringen fattade strax innan jul beslut om att Försvarsmakten ska få anskaffa ett nytt luftvärnsrobotsystem Rb 98. Med anskaffningen får vi ett modernt, kvalificerat luftvärnsrobotsystem.
IRIS-T SLS som regeringen anskaffat är:
- inte färdigutvecklat!
- ett korträckviddigt system
- ett mycket osäkert kort då Sverige blir en av de första kundera
- en flygburen korthållsrobot (Rb-98) som modifieras till att kunna skjutas från marken
- främst avsedd för närskydd av ex. flygbaser och viktiga anläggningar
- utrustad med IR-målsökare, inte radarmålsökare vilket begränsar effekten avsevärt
- främst en ersättare till RBS-70.
- inte en ersättare för det extremt föråldrade systemet med medelräckkvidd RB-97 Hawk
- inte heller ett kvalificerat system som regeringen uppenbart tror

Exempel på kvalificerade system som skulle krävts för att motsvara de 20 JAS som valdes bort är: Europeiska Aster 30 , Ryska S-300 och  S-400 samt Amerikanska MIM-104 Patriot

Att nu försvarspolitiken genom försvarsdepartementet och ministern nu basunerar ut att detta är den robot som ska kunna fylla differensen mellan ÖB:s önskemål om 80 flygplan till regeringens beslut om 60 flygplan, är inget annat än en fullständig katastrof!

Det anda vi hör är att "Försvarsförmågan ökar genom Alliansenssatsningar på försvaret"
Det enda vi ser i praktiken är en konstant reducering i numerär och nu även i reell försvarsförmåga.Var ska detta sluta?

Uppdaterat:
På minuten när publicerade även Wiseman ett inlägg i samma ämne.
Samtidigt kommer beskedet att ÖB är sjukskriven p.g.a  arbetsutmattning. (DN, 6mannen)
Ylva johansson (s) uttalar sig osmakligt om ÖB på twitter, men får göra en pudel (Expressen, Aftonbladet)

17 januari 2013

Ett välregisserat JAS-beslut

Foto: Försvarsmakten
Under morgonen så levererade Fru Försvarsminister Karin Enström beskedet som alla väntat på, i synnerhet Linköpingsborna och alla SAAB anställda, nämligen beslutet att Försvarsmakten medges att anskaffa JAS 39E och att numerären nu är beslutad.

Jag anar ett välregisserat spel bakom kulisserna där det inte bara handlar om att anskaffa ett nytt stridsflygplan, utan även för Moderaterna att ta chansen att uppvisa lite "goodwill" inom det politikområde där man har hamnat ordentligt på efterkälken - försvarspolitiken

Som alla läsare redan känner till så har Försvarsmakten lämnat ett underlag till regeringen där man framställer att behovet är 60-80 nya stridsflygplan. Detta innebär egentligen inte att Försvarsmakten anser att behovet  minskat relativt nuvarande numerär av flygplan som är 100. Enligt uppgifter så grundade sig reduceringen helt och hållet på att man i ett tidigt skede gjorde en bedömning att de medel som skulle avsättas för detta aldrig skulle räcka till fler flygplan. Huruvida den taktiken var listig kan man diskutera.

Det är ungefär här spelet och försvarsdepartementets maskirovka/informationsoperation sannolikt startar.

Karin Enström levererar som svar till Försvarmakten, och allmänheten, att beskedet för tillfället är att regeringen avser att anskaffa 40-60 flygplan. D.v.s man har reducerat spannet med 20 flygplan. Karin Enström motiverar heller inte varför man kommit fram till siffrorna utan hänvisar enbart att detta är "regeringens bedömning av behovet".

Genast utbryter en debatt där alla "experter" och framför allt alla försvarsbloggar uttrycker sin oro, och gör bedömningen att regeringen med största sannolikhet inte kommer att gå på den högsta siffran i spannet, d.v.s. 60 flygplan, utan snarare lägga sig i mitten och beställa 50 flygplan. Detta var nog de flesta bedömare överrens om.

Även denna bloggen köpte betet med hull och hår. Jag har bland annat skrivit om detta här på bloggen, och på Newsmill.

Min bedömning är att man från försvarsdepartementets sida hela tiden har vetat hur beslutet skulle se ut, men att man förhalat beskedet med syftet att förväntningarna skulle sättas till låga.

Genom att i dag "överraska" med ett "positivt besked" i frågan och släppa nyheten att försvarsdepartementet nu valt den höga siffran 60, och således möta Försvarsmaktens lägsta krav. Med andra ord en jämkning av numerären där alla förväntas bli nöjda. Det sekundära målet skulle enligt min teori vara att departementet nu vill visa att man som man brukar uttrycka det "satsar på Försvarsmakten".

Många låter sig kanske luras av denna eventuella masikrovka, men faktum är att detta beslutet fortfarande innebär en kraftfull reducering av försvarsförmågan genom att gå från 100 till 60 stridsflygplan. Min bedömning är också att Försvarsmaktens taktik i frågan lyckats dåligt. Detta då Försvarsmaktens analys inför beslutet påvisat att om man väljer den lägsta siffran 60 i spannet om 60-80 flygplan så skulle man tvingas att komplettera luftförsvaret med avancerat och långräckviddigt luftvärn.

I den frågan har inget besluts tagit. Det har inte ens funnits på den politiska agendan. Det korträckviddiga systemet IRIS-T som regeringen beslutat att anskaffa i markbaserad luftvärnsversion fyller inte den funktionen varför det ej kan räknas in.

Min slutsats av detta är därför att det redan från början varit förutbestämt att antalet flygplan skulle bli 60. Den teorin styrks av att regeringen hela tiden talat om att detta är en investering som totalt handlar om 90 miljarder kronor (man avser då den totala livscykelkostnaden). Den siffran baseras på uteslutande på en numerär omfattande 60 flygplan. Hade man det förekommit en osäkerhet avseende numerären så hade man sannolikt även här talat i termer av ett kostnadsspann. Detta har man inte gjort.

Anskaffningen av JAS 39E innebär en reducering av stridsflygplansflottan med 40 flygplan då det inte finns ekonomi att vidmakthålla två flygplanssystem parallellt (C/D). Det finns heller inget som tyder på att ett kvalificerat långräckviddigt robotluftvärn kommer att anskaffas vilket sammantaget gör att försvarsförmågan tveklöst kommer att reduceras.

Detta benämns tyvärr med nymoderata termer i stället för en "satsning på försvaret" och att man nu "ökar försvarsförmågan".

Media: SVTSR, Ny Teknik, SvD, SR, Expressen, DN, Skånskan, NSD, HD, SR, Corren
Bloggar: Försvar & Säkerhet6mannen, APOW

16 januari 2013

Rekryteringen till officersyrket haltar

Hade planerat att ta en "strategisk time-out" efter F&F, men det blir ändå ett kortare inlägg i dag.

Frågan om Försvarsmaktens rekrytering till officersyrket tas i dag upp på ett föredömligt sätt i Sveriges Radio. Intresset för officersyrket är nu rekordlågt!
"Intresset för att bli officer inom Försvaret är nu rekordlågt. Antalet sökande har minskat flera år rad och i år kommer troligen bara 260 personer söka officersutbildningen. Det innebär risk för att framtidens officerare inte kommer att klara sina uppdrag."
Under Försvarsmaktens sista år med värnpliktiga (2010) kunde man notera 1600 ansökningar till officersutbildningen. Under förra året (2012) kom det endast in 350 ansökningar till 100 platser. Efter genomförda tester bedömdes lika många individer, d.v.s. 100 ha uppnått de fysiska och psykiska minimikraven för att kunna antas till officersutbildningen. Med andra ord så antogs alla som uppfyllde de absolut lägsta kraven, vilket för övrigt är ett märkligt sammanträffande. Detta innebär att det inte finns ett underlag för att kunna göra ett urval. En fullständig katastrof för Försvarsmaktens framtid.

Ännu värre ser det ut innevarande år då endast 239 personer har sökt officersutbildningen. Kommer man bland dessa individer att ens hitta 100 killar och tjejer som klarar de fysiska grundkraven?

Det här är ingen "utmaning" som ÖB och försvarspolitiker gärna brukar benämna det som när det i själva verket är reella problem. Det här är ett sådant stort problem att det med säkerhet kommer att få konsekvenser på längre sikt.

Orsaken till detta stavas försvarsreform och avskaffande av värnplikten. Något som initierades av Alliansregeringen med Moderaterna i spetsen ivrigt påhejad av en stor majoriteten av officerskåren och Försvarsmaktsledningen. Allt gick väldigt fort, och med facit i hand uppenbart för fort.

Bara en årskull värnpliktiga gav ett enormt underlag för ansökningar till officersutbildningen. Värnplikten gav dessutom en betydligt större folkförankring i samhället, vilket i sin tur innebar att rekryteringsskampanjer som den här fullständigt katastrofala reklamen inte behövdes. Genom värnplikten fick individen en korrekt bild av vad officersyrket innebar och hade ett bättre beslutsunderlag än vad en oklar film, och annan märklig TV-reklam ger i dag. Den värnpliktige kvinnan/mannen var dessutom prövad i tjänst och lämplighetsbedömd av de som verkligen vet vad officersyrket kräver, d.v.s. andra officerare.

En annan faktor som är ett problem för förbanden och för rekryteringen är baksidorna av akademiseringen (inte akademiseringen i sig skall förtydligas). För att förklara vad som avses med baksidan  detta fallet så kan man ta ett tydligt exempel, som bara är ett i raden av möjliga sådana.

Kalle Karlsson har varit anställd sjöman på ubåten Halland i tre år. Kalles fartygschef som jobbat med Kalle under dessa tre år ser stor potential i Kalle, och ser honom som en framtida kollega, och någon som fartygschefen bedömer skulle bli en bra ubåtsofficer. FC uppmanar Kalle att söka till officersutbildningen (OF). Kalle nappar på detta då han verkligen trivs i Ubåtsvapnet. Kalle söker men får avslag! Motiveringen är att hans civila skolbetyg (som nu är fyra år gamla) inte räcker till då det finns andra sökande med bättre betyg. Kalles chef har ingen som helst möjlighet att påverka detta i det nya systemet där det uteslutande är högskoleförordningen som styr antagningen (betyg), och inte militära vitsord.

Samtidigt på en annan plats i Sverige, närmare bestämt på I19 i Boden.

Sven Svensson har jobbat på 191. mekbat i en stridsvagnsbesättning. Han vill också bli officer och söker till officersutbildningen (OF). Hans dröm är att bli kompanichef för ett stridsvagnskompani och rycka fram i Norrlands yrsnö. Han söker och blir antagen till offcersutbildningen, men hans betyg räcker inte riktigt till (för det ånyo de civila betygen som styr) för att kunna välja sitt förstahandsval som är Armén och I19. Sven blir antagen på sitt tredjehandsval som är Marinen, vad det nu kan vara för något? Det enda han sett av havet var på sin muckarresa till Helsingfors med Viking Line. Men det kanske blir bra ändå tänker Sven och genomför 4½ års utbildning för att bli officer i flottan. Sven blir efter den långa utbildningen placerad som SigO på HMS Halland (där Kalle Karlsson fortfarande är sjöman, och har varit anställd i sju år). Sven påbörjar sin tjänstgöring ombord. Men bara efter en kort tid så inser Sven att det här med livet till sjöss verkligen inte var någonting att ha. Dessutom blev han sjösjuk innan ubåten ens hade lämnat kajen. Efter ett halvår väljer Sven att säga upp sig för att påbörja civila studier, och FC Halland har en uppkommen vakans i sin besättning. 

Kalle Karlsson hade trots allt gjort ett mycket bra jobb ombord och fått en mängd ansvarsuppgifter och blivit befordrad till OR-5. Men bitterheten över att inte fått chansen att bli officer trots chefens förtroende har nu även inneburit att Kalle har tröttnat och väljer därför att avsluta sin anställning i Försvarsmakten. FC Halland har nu två vakanser i sin besättning. En officer som man lagt ned 4½ år på, och sin bäste och mest erfarna sjöman som lämnar ett stor hål i besättningen.


Läs även det tidigare gästinlägget om officersutbildningen och repliken.

15 januari 2013

Folk & Försvar 2013 - Dag 3


Så var sista dagen på den årliga försvarskonferensen i Sälen arrangerad av Folk&Försvar avslutad. Bäst i dag, och bäst under hela konferensen var Göran Larsbrink från KKrVA, mer om detta senare.

Dagen inleddes med att Försvarsminister Karin Enström inledde med ett anförande med titeln "Säkerhet och beredskap – i rätt riktning" Hur många i församlingen som satt förundrande och funderade på om inte hela försvarsministern är tillverkad i ren teflon, för allt rinner bara av, och inget fastnar. Karin Enström har precis alla de egenskaper en nymoderat försvarsminister måste ha. Repetera mantran, kör på den inslagna vägen trots massiv kritik, och alltid ett leende oavsett hur många hårda ord som riktas mot moderat försvarspolitik. Reinfeldt har funnit den optimala nymoderata försvarsministern!

Men åter till anförandet så skulle nog en mer korrekt titel hade varit  "Säkerhet och beredskap – inte prioriterat" eller kanske "Säkerhet och beredskap – i mån av Anders Borgs välvilja att öppna plånboken". Som parantes kan sägas att det tydligen figurerat en hel del individer inne på Högfjällshotellet med svarta t-shirts med trycket "Låt inte försvarspolitiken styras av finansen".

Om det var några nyheter i försvarsministerns tal? Nej, inte det minsta!
De gamla vanliga "Vår försvarsförmåga har ökat sedan Alliansregeringen tillträdde" och "Försvarsmaktens operativa förmåga har ökat". Lite förvånande var det ändå att hon åter igen vågade ta upp den gamla tråden att "Hela Sverige ska försvaras!" trots att ÖB mycket tydligt, alldeles nyligen dessutom, poängterat att Sverige kan försvaras på en begränsad plats. Som sagt - teflon...

Vidare så har "Rekryteringsmålen för GSS/K uppnåtts" och till skillnad från andra länder så ”Satsar Alliansregeringen på försvaret". Detta säger vår försvarsminister med ett stort leende trots att hon precis har drivit igenom en halvering av Flygvapnet genom anskaffningen av JAS 39E, och att man i och med denna kommer att gå från en nuvarande numerär av 100 flygplan till ca 50 flygplan...

Samtidigt har Fredrik Reinfeldt till synes ingen aning om vad som pågår i försvarspolitiken och verkar tro att försvarsberedningen redan har lämnat sin rapport (något som i själva verkat ska delredovisas i juni 2013 och slutredovisas under 2014). Detta visar tydligt på vilket ointresse statsministern visar för försvarspolitiken. SvD:s eminente ledraskribent Claes Arvidsson skriver "Kan någon väcka Fredrik Reinfeldt"

Det enda nya var att Försvarsministern meddelade att hon gett FOI i uppdrag att snabbutreda Försvarsmaktens rekryteringsproblem. Då ställer man sig onekligen mycket fundersam till alla tidigare uttalanden  från firma Tolgfors/Enström, Forssell och Widegren att rekryteringen till det nymoderata insatsförsvaret går så oerhört bra? Minst sagt märkligt!

Efter ministerns framträdande på scenen så fick Expressen TV:s Niklas Svensson försvarsminister Karin Enström att öppet erkänna att moderaterna egentligen vill ta steget in i NATO, men att det inte fanns en bred politisk eller folklig opinion för detta. Svensson försökte (underförstått) pressa fram det givna svaret att fördelen med NATO självklart är "Artikel 5". Men ministern fann sig i sista sekunden och svarade tveksamt att ett deltagande i beslutsfattningen var det viktigaste som ett medlemskap i NATO skulle medföra....

Det enda som försvarsministern verkligen var arg över under dagen, var det faktum att Försvarsmakten inte hade hanterat genusfrågan på ett bra sätt och att det inte finns någon kvinnlig general ännu. Försvarsförmågan däremot, är hon inte särskilt oroad över vilket den sjätte mannen och Johan Westerholm var snabba att kommentera. Den förstnämnde på sitt alldeles egna sätt!
  
Peter Hultqvist var nästa talare och precis innan sitt anförande så höll han och Socialdemokraternas en presskonferens där man presenterade ett nytt försvarspolitiskt program som sannolikt kommer att bli verklighet vid ett regeringsskifte efter nästa riksdagsval 2014. Hultqvist presenterade däre ett 10-punktsprogram. Innehållet i detta avser jag att kommentera i ett kommande inlägg framöver.

Amiralen Göran Larsbrink från KKrVA var nästa talare. Utan att tveka så kan man konstatera att det krävdes en gammal ärrad flottist för att tala klarspråk i Sälen inför den samlade skaran av försvarspolitiker. Han mer eller mindre sågade försvarspolitiken vid fotknölarna. Ni gör bäst i att själva se hans anförande som omfattar ca10 minuter. (21:30 in i klippet).

Staffan Danielsson och Allan Widman var två andra talare under dagen.
Danielsson deklarerade att försvarsberedningen inte får granska ett NATO-samarbete och att detta alltså inte ska redovisas i försvarsberedningens rapport. Detta har självklart varit underförstått hela tiden, men vad jag vet så har ingen yppat detta officiellt tidigare.

Något annat som bör nämnas i detta sammanhang är att ÖB som bekant förklarat att Sverige kan försvaras på en begränsad plats år 2019 (alldeles oavsett senare förtydliganden). På pressträffen med Peter Hultqvist framkom att försvarsministern och ÖB nu har kallats till försvarsutskottet med anledning av uppgifter om den operativ förmågan för att förklara läget i detalj.

Men det mer intressanta, och som gärna faller bort i debatten är att detta förutsätter att Försvarsmakten har fått tillfört de ekonomiska medelsom krävs. Bland annat handlar det om 5,5 mdr som saknas för anskaffningen av JAS 39E och 25 mdr för övrig materiel som i dag ine är finansierad. Det förutsätter också att Försvarsmakten är helt uppfylld med personal och att förbandsmassan är samövad. Då ställer vän av ordning onekligen frågan: Hur ser försvarsförmågan ut idag, utan att materiel är tillförd och utan att personalen finns på plats? Den frågan vågade ingen lyfta under konferensen!

Övriga delar av konferensen avser jag inte att kommentera, den kan ni se själva på Folk & Försvars webbsida. Det finns självklart  utvecklingspotential för Folk och Försvar vilket jag tog upp i tidigare inlägg. Men samtidigt är det ett unikt tillfälle, inte minst för det ger försvarsfrågan väldigt mycket plats i riksmedia, något vi inte är bortskämda med! Samlade artiklar och inslag i media finns här. Avslutningsvis måste jag ge moderatorn Pernilla Ström en eloge för en mycket bra insats.

Bloggkollegan Cornucopia sågar däremot hela spektaklet och anser att hela det försvarspolitiska etablissemanget är ett gäng riktiga amatörer!

Samlade artiklar om Försvarsministern och 1-veckasförsvaret

Här kommer artiklar från media samlas med anledning av ÖB:s uttalande att Sverige endast kan försvaras i en vecka från en riktning på en begränsad yta, och försvarsministerns konstaterande att detta är tillräckligt bra. 

Inlägget uppdateras löpande.


Efterspelet efter rikskonferensen
ExpressenTV - Niklas Svensson och Anders Pihlblad sammanfattar
Expressen - Bakom kulisserna på Folk och Försvar

2013-01-15 (Rikskonferensen  Dag 3)
SVT Forum - Se alla debatter och föredrag (Se!)
KKrVA Blogg - EU raderat ur korttidsminnet
ExpressenTV - Intervju med Försvarsministern (Se!)
Hans Wallmark (m) - Perspektiv i Sälen
HBL - Estland vill se Sverige och Finland i NATO
Wiseman - Kejsaren har fått nya kläder igen
Corren - Ska Sverige vara värnöst?
NT - Moderaterna utspelade i gammal paradfråga
SvD - NATO lovar inget ingripande
ÖP - Intensiv försvarsdebatt i Sälen
HBL - Sverige och Finland talar i kors
Sundsvalls tidning - Vem riskerar livet för 18.000:- i månaden
SR - Folk & Försvar avslutas i dag
Politikerbloggen: Ceballos - Kan Sverige försvara sig i mer än en vecka?
SvD - Kan någon väcka Reinfeldt (Läs!)
Norrbottens Kuriren - Ett försvar på glid
DN - Regeringen öppnar upp för att gå med i NATO:s insatsstyrka
Expressen - Sverige behöver en militärkupp
Socialdemokraterna - Framtidens försvarspolitik (Läs!)
Riksdag & Departement - Försvarsmakten efterlyser ny säkpol strategi
Fri värld - Inbördeskrig i försvarspolitiken (Läs!)
TV4 - Försvaret rekryteringsproblem snabbutreds (Se!)
SVT - Socialdemokraternas utspel (10-punktsprogrammet (Se!)
Aftonbladet - Ombytta roller mellan S och M i försvarspolitiken
ExpressenTV - Försvarsministern frågas ut av Niklas Svensson (Se!)
Debatt - Dags att regeringen utreder fråganom NATO-medlmskap
SVT - SVT morgon direkt från Sälen
AftonbladetTV - Intervju med ministern: Svidande genuskritik till FM
SvD - Enström vill se en kvinnlig general
SR - Fortsatt konkurens för försvarsindustrin
DT - Hultqvist tonar ned NATO-debatten
Staffan Danielsson (c) - Intelektuell kvicksand för S och M i NATO-frågan
Cornucopia - Bara amatörer i försvarspolitiken
Folk & Försvar: Larnefeldt: Beredskap och politik
Folk & Försvar: Larnefeldt: Efter kriget mot terrorismen
6 mannen - Generalens genitalier (Läs!)
Johan Westerholm - Kapten Enströms krig

2013-01-14 (Rikskonferensen  Dag 2)
SvD - Arvidsson: Så här kan det inte fortsätta
SR - Ryssland storsatsar på marint försvar
HBL.FI - Finland vill inte ha någon försvarsallians med Sverige
SVT - Sveriges försvarsförmåga central fråga
SVT Forum - Försvarsmaktens tal av GD i Sälen
TV4 - Svagt stöd i riksdagen för NATO-medlemskap
Aftonbladet - NATO:Svenskarna får klara sig själva
Aftonbladet - Lena Mellin: Försvaret vill ha mer pengar
Aftonbladet - Anders Björck: Reinfeldt förstår inte hur försvaret fungerar
Aftonbladet - Fredrik Reinfledt: Om hotet från öst
Aftonbladet - ÖB är sjuk . Finansen tar över
Politikerbloggen - Wallmark: Vi tog över ett försvar i spillror
Expressen - NATO är elefanten i rummet på Folk & Försvar
SVT - Försvarskonferens utan ÖB
SvD - Holmström: Försvarets stora dilemman (Läs!)
SR - Sverige pressas om NATO-medlemsskap

2013-01-13 (Rikskonferensen  Dag 1)
Expressen TV - Intervju med ÖB i Sälen (SE!)
Expressen - ÖB: Vi måste vara ärliga mot oss själva
Försvarsmakten kommenterar - Sälen 2013
Politikerbloggen - Aron Modig: Karin Enströms sätt att reagera är håpnadsväckande
KKRVA - Alla vägar bär till Sälen
SvD - Sveriges försvarspolitiker är splittrade i NATO-frågan
SvD - Samarbeten kan bli hot mot Alliansfriheten
SvD - Arvidsson. Vad tycker svenskarna om försvaret
BLT - På Folk & Försvar
Expressen - Prins Daniel: Så var min tid i lumpen
SvD - Samarbetet med NATO knakar i fogarna (LÄS!)
SvD - Sverige behöver frivilligorganisationerna
Peter Hultqvist (s) - Försvarsministerns nöjdhet bekymrar
DN - Försvarsministern: Försvarsmateriel kan ägas gemensamt
SVT - Tätare nordiskt samarbete i krisens spår
Politikerbloggen - F&F: Folkförankring 2013?
UNT - Försvarsminister Anders Borg?
Expressen - Försvarsberedningen nära en kollaps! (Läs!)
SvD - Arvidsson: Kan det vara så svårt minister Enström
HD - Om lite försvars för pengarna
DN - Den ryska björnen visar musklerna igen
Aftonbladet - Peter Hultqvist (s): Enveckasförsvaret duger inte
TV4 - Svensk snålskjuts i NATO får kritik (SE!)
SvD - Försvarskonferensens första dag
SvD - ÖB magsjuk
DN - Finland hjälper Sverige vid attack
DN - ÖB magsjuk
6 mannen - Sjuk ÖB och en sjuk Försvarsmakt (Läs!)
6 mannen - Felprioriterad politik och felprioriterade politiker (Läs!)

2013-01-12
Uppdateras med artiklar inom kort

2013-01-11
Skånskan - Är det dags för Fredrik Reinfeldt att hitta en ny försvarsminister?
SVT - Anders Björck om moderat försvarspolitik. Gösta Bohman skulle rotera i sin grav!
SvD Ledare Claes Arvidsson - En riktigt bra vecka för det svenska försvaret
Svensk tidskrift - Den moderata försvarspolitiken vid vägs ände?
DN - Statens kärnproblem
NT - Om försvarsfrågan
Aftonbladet - Sverige klarar aldrig en vecka i krig
VLT - Dags att gå med i NATO
Dagens Arena - En veckas försvar för 40 miljarder
SvD - Alf Svensson: Låt Sverige bli medlem av NATO

2013-01-10
SR P1 Studio 1: Enström(m) och Hultqvist(s) i radiodebatt om försvaret
DN - Försvarsministern angrips av sina egna
DI - En veckas försvar nog för ministern
Norrbottens kuriren - Ska vi ge oss frivilligt?
NT - Moderatledd regering utan försvarsförmåga
Folkbladet - Annicka Nordgren Christesen som försvarsminister med S+MP vid rodret
VT - Försvarsministern mer nöjd än någon annan
UNT - Ensam i bräcklig farkost

2013-01-09
SVT - Socialdemokraterna kräver svar om försvaret
SR - Kritik mot försvarsministerns ambitionsnivå
Norrbottens kuriren - Oenighet om svensk försvarsförmåga
Dagens arena - Försvarsministern nöjd trots hård kritik
Expressen - Ministerns försvar efter ÖB:s uttalande
SR - Ministern lugn trots Sveriges dåliga försvarsförmåga
DN - En veckas försvar är tillräckligt!

2013-01-03
Aftonbladet - ÖB: Sverige kan försvara sig i en vecka

2012-12-30
SvD - Försvars med tidsgräns (ursprungsintevjun av Mikael Holmström)

2012-07-01
SvD - ÖB: Tillför mer pengar eller så måste en försvarsgren avvecklas

Flera artiklar
Newsmill - Samtliga Newsmillartiklar i ämnet

14 januari 2013

Folk & Försvar 2013 - Dag 2


Då var den andra dagen till ända, och jag kommer bara kort att nämna några detaljer i detta inlägg.

För det första är jag starkt kritisk till programmet som Folk & Försvar har tagit fram. Arrangemanget i sin helhet är helt lysande. Alla viktiga aktörer och media är på plats och hur ofta direktsänds ett arrangemang med fokus på försvar i TV? Men arrangören slarvar bort möjligheten till en debatt som skulle kunna bli ännu mer givande och framför allt nödvändig!

Vi kan ta exemplet med Försvarsministerns framträdande som var det första under dagen. Karin Enström fick stå och mala samma sak som vi hört hundra gånger tidigare, nämligen hur bra den moderata försvarsreformen är, och att man ska satsa på ett nordiskt försvarssamarbete. Detta då majoriteten av alla som är aktiva inom försvarsområdet vet att reformen är mer eller mindre katastrofal för försvarsförmågan och framför allt underfinansierad. Majoriteten vet även att ett nordiskt försvarssamarbete absolut inte är prioriterat av NATO-länderna Danmark och Norge, och nu inte ens av Finland enligt landets försvarsminister Carl Haglund!

Vad Folk & Försvar borde gjort är att på scenen tillsammans med Försvarsminister Enström ställt åtminstone en försvarsexpert, låt säga Johan Tunberger från KKRVA och möjligen någon försvarspolitisk talesperson från oppositionen, rimligtvis Peter Hultqvist. Då hade det kunnat bli en debatt som verkligen betydde något, och som hade kunnat ge konferensen lite spets!

ÖB är som bekant sjuk, och istället för ÖB så skickade Försvarsmakten fram den civile generaldirektören Peter Sandwall att läsa upp ÖB:s tal. Hade det enbart handlat om att läsa upp talet rakt upp och ned, hade detta beslut varit helt ok. Men att ha en civil generaldirektör som ska föra Försvarsmaktens talan vid den efterföljande debatten är rent av korkat. Informationsdirektör Lagersten ansåg däremot att det var en självklarhet att GD, som är stf myndighetschef ska ersätta ÖB i dennes frånvaro. En självklar ordning enligt Lagersten.

Jag delar inte alls Lagerstens uppfattning i just den här specifika frågan. De frågor som avhandlades, och som diskuterades var uteslutande militärstrategiska och militärt operativa frågor. Sådana frågor skall avhandlas av en officer med en militär utbildning och militär erfarenhet  Det är av just den anledningen som ÖB är militär och inte civil, och av den anledningen det finns särskilda militära utbildningar, och det är därför en överbefälhavare väljs med stor omsorg ur ett stort urval av officerare med mångårig erfarenhet. En civilt tillsatt  generaldirektör, med helt andra uppgifter inom Försvarsmakten kan aldrig ersätta detta! Av samma anledning  tar en GD inte över ledningen av Försvarsmakten i händelse av ÖB:s eventuella bortfall i krig. Den som borde tagit över på Folk & Försvar skulle självklart varit general Jan Salestrand som också var på plats i Sälen!

NATO:s generalsekreterare höll ett tal med efterföljande debatt. Som väntat visade han på det faktum att Sverige är ett land som egentligen redan är ett NATO-land mht vad man gör, och hur ofta som svenska förband leds av NATO i olika insatser. Fru Försvarsminister Enström som såg mycket nöjd ut när Rasmussen uttryckte att "Sverige är ett av NATO:s bästa samarbetsländer". Men som väntat så kom även frågan om "artikel 5" upp på agenadan och där var Rasmussen mycket tydlig.
"Alla förstår ju såklart att det är skillnad på att vara medlem och att inte vara medlem. Man kan inte stå utanför NATO, och samtidigt få allt som NATO erbjuder!"
 Så var det med den saken - ännu en gång.

Moderaternas allt mer ensidiga solidaritetsförklaring framstår som mer och mer urvattnad, och vem är det egentligen som man ska kunna ta emot stöd ifrån nu när vi vet vad som gäller från NATO (Danmark och Norge) men nu även Finland! Då återstår väl enbart Island, men problemet där är att landet inte har något försvar...

Värt att notera är också uttalandet från försvarspolitikern Torbjörn Björlund från Vänsterpartiet som uttryckte att Ryssland inte utgör något hot inom 25-30 år, vilket är en faktor att ta med sig till försvarspolitiken. Tack för informationen Torbjörn!

Bäst i dag var Annicka Nordgren Christensen, Claes Arvidsson (SvD) och Lars Fresker (Officersförbundet) som alla talade klarspråk. Problemet var att alla de tre var överrens och saknade motpart i diskussionen. Ytterligare ett misslyckande från arrangören. Även om det var många kloka ord så hur mycket tillför det debatten när det står tre personer på scenen som är överrens? De hade lika gärna kunnat skriva varsin debattartikel. Mest uppseendeväckande, åtminstone från min horisont, blev det när Lars Fresker totalsågade svenska försvarsförmågan genom att exemplifiera artilleriet inom Försvarsmakten. Två artilleribataljoner delar i dagsläget på en enda (1) artilleripjäs. En enda Archer är tydligen det enda som vi idag kan uppbringa!(?) Uttalandet om det omtalade "1-veckasförsvaret" baserades på en komplett utrustad och övad insatsorganisation år 2019. Frågan man oundvikligen ställer sig då är hur försvarsförmågan ser ut i dag den 14 januari år 2013?

Vågar någon ens ställa den frågan på rikskonferensens sista dag imorgon?
På återhörande i morgon.


Avslutningsvis så avslöjade Expressens Niklas Svensson att det hörs många irriterade röster i Sälen över försvarsberedningens ordförande, Cecilia Widegrens planerade semeterresa mitt under denna viktiga försvarskonferens.

Se konferensen i efterhand här.
Se även SVT intervjuer här.

13 januari 2013

Folk & Försvar 2013 - Dag 1


Sitter här på kvällskvisten och reflekterar över riksfonferensens första dag i Sälen.

Sammanfattningsvis ska jag helt ärligt säga att det inte har varit någon höjdardag med undantaget från vissa händelser som låg utanför programmet. Anledningen till att inte den här försvarsbloggaren fångades var att de ämnen som avhandlades inte är det som ligger närmast till hands då det var en stor civila prägel med mestadels civila frågeställningar som debatterades.

EU och Extremism var huvudnumren. Något som slog mig ideligen under hela dagen var att SD som parti fick utstå ovanligt mycket kritik från i stort sett alla föreläsare och debattörer. Alla Sverigedemokrater framställdes mer eller mindre som extremister och idioter. (Som sig bör måste det nog tyvärr tilläggas att den här skribenten inte sypmpatiserar med SD för att inga missförstånd ska ske). Men detta kanske ligger helt i linje med F&F interna policy att släppa in samtliga partiers ungdomsförbund, förutom SD?

Det som har hänt runt konferensen är dock av större intresse.
Media har under dagen gjort ett hårt jobb och för en gång skull (äntligen) hårdbevakat försvarsfrågan. Jag har i detta inlägg sammanställt dagens artiklar och inslag. Så många som 25 stycken just nu, och då har jag säkert inte fått med allt.

Det finns ett antal delar som jag särskilt vill lyfta fram. Wiseman har i dag skrivit klart del 3 i serien PROLOG inför rikskonferensen och det kommande försvarsbeslutet. Denna gedigna sammanställning kommer att kunna användas som ett lättläst referensverk över den katastrofala försvarspolitik som har bedrivits i Sverige från 90-talet fram till dagens datum. Om vi har lärt oss något av historien återstår att se.
 
Två andra tidningsartiklar som särskilt måste lyftas fram från dagen är Expressens artikel om Cecilia Widegren och försvarsberedningen som är nära en kollaps.
"Försvarsberedningens analysarbete beskrivs som ett "beställningsjobb" från regeringen där slutsatsen - oavsett den säkerhetspolitiska bedömningen - väntas leda till nya nedskärningar och besparingar."
Den andra artikeln som måste läsas är SvD som i dag skriver om att Sveriges samarbete med NATO knakar i fogarna. Föga förvånande artikel med ett konstaterande som förr eller senare skulle komma som ett brev på posten.
"–Är man inte med i klubben så är man inte. Då får man lämna klubblokalen klockan 22, sedan är det bara för medlemmar. Det vill säga: Vi uppskattar att Sverige tar del i olika krisövningar och fredsoperationer – men det finns gränser för hur långt samarbetet kan drivas med icke-medlemmar."

Den sista, men kanske bästa utvalda höjdpunkten från dagen är Expressen TV:s Niklas Svensson som i ett 15 minuter långt inslag intervjuade ÖB Sverker Göranson. Svensson ställde bland annat den högaktuella frågan som vi alla undrar över, och som jag tagit upp i ett tidigare blogginlägg: "Varför backade ÖB efter sitt första uttalande om 1-veckasförsvaret?" Tyvärr så säger magkänslan att ÖB:s svar inte var helt komplett...

ÖB Sverker Göranson som direkt efter intervjun blev akut magsjuk!?! ÖB såg oerhört pigg och alert ut under själva intervjun och passade på att skoja med Svensson i slutet av intervjun. ÖB fick enligt uppgift lämna med bil och resa hem.

Kommentarer på Twitter lät inte vänta på sig:

Fredrik Antonsson ‏@sjattemannen
@Pihlblad: ÖB lämnat Sälen, sjuk. Bara jag som tror att Enström förgiftat ÖB för att skicka iväg sanningssägaren nerför Högfjället? #fofrk

Niklas Svensson ‏@niklassvensson
Kastar mig nu in på toaletten och tvättar händerna. Bara två timmar sen jag hälsade på den nu akut magsjuke överbefälhavaren. #fofrk


Avslutningsvis vill jag ta nämna två helt andra saker.

Det första, som gör mig riktigt irriterad är att den moderata försvarspolitikern och tillika ordföranden i försvarsberedningen, Cecilia Widegren, har valt bort deltagandet i Sälen till förmån för (enligt uppgifter) en semesterresa. Självklart gör Widegren sina egna val, men hade det inte varit lämpligt, nästan klädsamt för en ordförande i en kommande och helt avgörande försvarsberedning att deltaga i rikskonferensen? Att försvarsberedningen ska LYSSNA har varit ett återkommande mantra (tillsammans med ett flertal andra adjektiv-trios) i Widegrens vokabulär.

Den sista delen som gör mig upprikigt bekymrad är detta gästinlägg hos bloggkollegan Cynismer.
Detta är tyvärr utkomsten av en bedrövlig försvarspolitik, och en illa skött Försvarsmakt under flera år, och skribenten är tyvärr inte ensam. Det finns fler exempel.

Med dessa rader tackar vi för idag, och på återhörande under morgondagen. Då med ett betydligt mer intressant program i Sälen med betydligt större inslag av försvar- och säkerhetspolitik.

Se hela programmet för rikskonferensen här
Se söndagens föreläsningar och debatter här.

Bloggar: 6 mannen