25 oktober 2015

ArtE 740 - en toppmodern sensors uppgång och fallDet här inlägget kommer att avhandla det avvecklingsbeslut som har drabbat det toppmoderna radar och eldledningssystemet ArtE 740, något som jag noterat att Kristdemokraternas Mikael Oskarsson har  uppmärksammat och ifrågasatt genom en interpellation till försvarsministern. Men innan jag ska gå in på detaljer runt detta så tänkte jag inleda med att sätta detta beslut i ett sammanhang. 

Ända sedan ryska påsken, långfredagen 2013, då Ryssland övande kärnvapenanfall mot Sverige så har alla varit överens om att svensk försvarsförmåga måste öka. Ingen har varit emot, inte ens vänstern och miljöpartiet. Denna enighet växte till nya propotioner efter att Ryssland gick in med militär trupp och tog Krim från Ukraina. I arbetet med det nya försvarsbeslutet fortsatte denna enighet. Ingen nämnde avveckling. Folkpartiet har dessutom gett uttryck för att det borde läggas ett förbud mot att avveckla fullt fungerande försvarsmateriel.


Artilleriradarenhet ArtE 740


Innan försvarsbeslutet 2000 slog sönder stora delar av vårt försvar så planerade dåvarande Kustartilleriet för att anskaffa en toppmodern radar och eldledningsplattform. Utvecklingsarbetet ledde fram till ArtE 740. Ett terränggående fordon, som snabbt kunde förflyttas, snabbt kunde grupperas, och som skulle ha ett toppmodernt radar och ledningssystem för att kunna leverera mål till diverse system inom Marinen. Tung Kustrobot RBS-15, Sjöfrontsartilleri 12/80, RBS-17. Dessutom så skulle det kunna leverera måldata in i Marinens samlade sjölägesbild vilket gjorde att robotbärande fartyg skulle kunna nyttja mållägen från en ArtE 740 i framskjutet läge, exempelvis på Gotland.

Radarn är en PS-740, en radar i Ericsons giraffe-serie. Samtida med den toppmoderna UndE 23 i svenska luftvärnet och PS-201 som sitter på våra Viskykorvetter. Således ett mycket kompetent och toppmodernt system.

Men sedan kom försvarsbeslutet 2000 och raderade ut både tung kustrobot och sjöfrontsartilleri 12/80. Kustartilleriet omorganiserades till Amfibiekåren och målbilden var då att sätta upp Amfibiebrigad 2004. I denna vision hade ArtE 740 fortfarande sin plats. På Försvarsmaktens webbsida skriver man fortfarande idag (2015-10-25) följande:

Artilleriradarenhet 740 bygger på den nya generationen av spaningsradar och kan med hög precision skilja mellan såväl stora och små mål som vattenkaskader. 
Den här enheten utgör kärnan i amfibiebrigadens spanings- och ledningssystem för spaning mot mål både i luften och på vattenytan. Den har också möjlighet att samverka med sensorer som ingår i andra typer av förband. 
Radarsystemet monteras i splitterskyddade terrängfordon, och kännetecknas av den höga rörligheten i kombination med starkt skydd mot olika former av vapenverkan och elektroniska störningar.

Systemet färdigställdes. Fem fordon med radar byggdes av industrin och levererades till FMV. Jag har inte sett någon kostnad för systemet, men med tanke på dess moderna radar- och ledningssystem samt kringutrustning så lär det inte ha varit särskilt billigt att anskaffa.

Men tyvärr kom ett nytt katastrofalt försvarsbeslut, och amfibiebrigaden blev aldrig uppsatt. Det blev bara ett stort luftslott som aldrig kunde uppnås på grund av försvarsavvecklingen. Nu återstod endast en enda amfibiebataljon som dessutom började omorganiseras mot markoperativ rörlighet.

Den nylevererade och toppmoderna ArtE 740 blev således en udda fågel i det allt mer internationaliserade försvaret. Man visste inte riktigt vad man skulle göra med systemet, det fanns inget förband att leverera systemet till och det förblev således stående under FMV rådighet. Men systemet har hela tiden tagits väl omhand av kvalificerad personal och är enligt uppgift fortfarande i näst intill nyskick.


Pendeln svänger igen. Från internationellt till nationellt fokus.


Nu svänger pendeln tillbaka. Georgien, Ryska Påsken och Krim tillsammans med rysk upprustning, ruska beredskapsövningar och ett nytt kallt krig i vårt närområde gör att det nationella försvaret snabbt hamnar i fokus igen. Men nu är det mesta man skulle behöva tyvärr avvecklat.

Många politiker efterfrågar kustrobotar och kustartilleri igen. Ett axplock av tal och skrift i ämnet.


Försvarsminister Peter Hultqvist, Kungliga Krigsvetenskapsakademien 3 december 2014:
Utöver detta bör man även pröva möjligheten samt den operativa effekten av att det inom ramen för anskaffning av en ny sjömålsrobot kan vara möjligt att del av denna blir tillgänglig som markbaserad förstärkning på Gotland i form av kustrobot.


Motion till riksdagen: 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP)
En nationell, svensk försvarsförmåga måste också bygga på att hindra en motståndare från att stiga iland. Med ett brohuvud blir angriparen väsentligt svårare att handskas med. Folkpartiet anser därför att vid en eventuell extra anskaffning av haubitsar till det svenska försvaret bör en del av dessa tilldelas marinen som kustartilleri. Moderna haubitsar med dito granater har idag förmåga att bekämpa mål på avsevärda avstånd. Tillsammans med tung kustrobot kommer de att verka starkt avhållande mot försök till landstigningar på svensk kust.Folkpartiet i oktober 2015
Enligt regeringens budgetproposition ska de 24 kanoner som beställdes av Norge nu säljas till något annat land. Jan Björklund tycker att kanonerna istället borde stanna i Sverige, och bilda kärnan i nya kustförsvarsförband för Gotland och skärgårdarna.
— Men den ryska upprustning vi ser i Östersjöområdet behöver vi återupprätta ett kustförsvar. Då behövs vapen (och sensorer / Skipper kommentar), säger folkpartiledaren till DN.


Så har debatten gått både inför och efter att propositionen klubbades i riksdagen. Men även Försvarsmakten fick uppdraget att inkomma med underlag till den försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 så tar man särskilt upp detta. Men man är av någon outgrundlig anledning inte alls positiva. Man ser mest problem med detta förslag. Men extra intressant blir det när  man använder motargument så som att ett kustrobotsystem skulle kräva ledning, samband och sensorer....

Införandet av ett kustrobotsystem skulle innebära att förbandet blir ett singulärförband vilket försvårar samordning med annan verksamhet. Därtill krävs utöver robotsystemet som sådant även nya krav på ledning och samband, sensorer och skydd. Den personal som krävs för att driva förbandet behöver därutöver tas från andra krigsförband för att bibehålla en neutral per- sonalmängd i Försvarsmakten. Försvarsmaktens bedömning är att fokus bör vara att förstärka försvaret av Gotland och att detta kan lösas på andra sätt, exempelvis genom ökad närvaro i området.

Ett toppmodernt system i förråd


Vad Försvarsmakten helt tycks ha glömt bort när man svarar regeringen, är att man faktiskt förfogar över precis det man använder som argument mot en återanskaffning av ett kustrobotsystem.

De fem förrådsställda och toppmoderna ArtE 740 är ett enhetsfordon med:
- En toppmodern sensor med radarn PS-740
- Har ett inbyggt ledningssystem SAAB Safir
- Har alla standardiserade marina sambandslösningar för att bara kunna jacka in i befintligt nät
- Fordonet är dessutom splitterskyddat

En ArtE 740 kan således skapa målläge genom egen radar, bearbeta målläget i det inbyggda ledningssystemet, och distribuera målläget, antingen in i den gemensamma marina lägesbilden eller direkt till vapenbärare så som fartyg, eller till det av politikerna efterfrågade kustrobotbatteriet via olika sambandslösningar.Enligt Wikipedia är fordonen utrustade med ledningssystemet Safir tillverkat av SAAB, kommunikation via 8000-format, all marin standardutrustning så som kommunikationssystem ISIS, Ra180, Ra611, Ra812, modem typ HARRIS, DT135, DT143, POS samt marinens televäxel 500.

Radarn finns i två olika utföranden 2D och 3D.


Leasing till Australien


Då Försvarsmakten inte hade behov av systemet under den strategiska time-outen, så leasade FMV ut ett (möjligen två) av Försvarsmaktens fordon ut till Australien som använde systemen i Afghanistan.Fordonet anlände till Afghanistan i december 2010 och har nyttjats för övervakning av luftrummet runt bas.
Leased from Sweden, the Giraffe 740 is the title of the distinctive Counter Rocket Artillery and Mortar (C-RAM) radar system that has been providing a reliable indirect fire warning to Multi-National Base Tarin Kot since December 2010.

Australien ansåg att systemet var så bra att man köpte ett eget motsvarande från SAAB, och när detta senare levererades så återlämnades Arte 740-systemet till FMV.


AvvecklingbeslutI november 2012 fattade Försvarsmakten beslut om att ArtE 740 och övriga fordon av typen MOWAG PIRANHA 10X10 skulle totalavvecklas genom försäljning. Detta med motiveringen av att behovet av ArtE 740 har upphört i Försvarsmakten.

Detta sker således ganska exakt en månad innan ÖB deklarerar att Sverige endast kan försvaras på en vecka, på en plats mot ett begränsat anfall.Upphävande av avvecklingsbeslut


Drygt två år senare, närmare bestämt i maj 2015 så upphävs ovanstående avvecklingsbeslut. Som tur är har tydligen inte avvecklingen genomförts, och man kan nu hoppas på att insikten har kommit att det är en ytterst kvalificerad spanings och ledningsplattform det handlar om som år 2015 borde ha en given plats i ett försvar som åter går mot ett tydligt nationellt fokus.

Men upphävandet handlar om något helt annat.

Under 2014 har Försvarsmakten beställt nya telekrigsystem men saknar erforderliga bärare för denna materiel. Man har då kommit fram till att alternativet MOWAG PIRANHA, d.v.s fordonen som den toppmoderna ArtE 740 sitter på idag som den mest lämpliga och kostnadseffektiva lösningen.

Upphävandet av avvecklingsbeslutet rör således enbart fordonen. Radarsystem ArtE 740 skall demonteras och avvecklas. Sammanfattning


Det tycks i vissa fall inte alls finnas någon logik när det kommer till vårt försvar. Man skulle kunna tro att den enda handen inte alls vet vad den andra gör. Omvärldsläget försämras i stadig takt. Politikerna är överens om att försvarsförmågan måste öka, och samtidigt avvecklar Försvarsmakten fullt fungerande toppmodern materiel med motiveringen att det inte finns behov.

Men runt denna paradox ska man också vara väl medveten om att våra poltikar som talar om ökat hot och behovet av ökad försvarsförmåga inte alls vill betala, inte ens i närheten av vad ett någorlunda trovärdigt försvar kostar.

ÖB flaggade för att det finns stora brister i den så kallade basplattan. Standardfordon var en av de punkter som man tillsammans med så enkla saker som uniformer och ammunition pekade särskilt på. Men inte ens detta var våra politiker beredda att betala för när det senaste försvarsbeslutet fattades. Man betalade hälften av Försvarsmaktens minimikrav samtidigt som man ökade organisation och uppgifter. En omöjlig ekvation.

Försvarsmakten saknar så enkla saker som ett mindre antal fordon pga underfinansiering, och väljer att skrota ArtE 740 för att kunna använda på annat håll. Det är ytterst beklämmande särskilt då ja bedömer att själva bärarfordonet av ArtE 740 utgör max 20% av den totala anskaffningskostnaden av systemet. Resterande 80% går nu således till skrot. I grund och botten landar detta i underfinansiering.

Men det är ändå för mig obegripligt att Försvarsmakten ens övervägde att avveckla ArtE 740. Detta system hade precis som så många andra marina system kunnat leverera operativ effekt i både fred, kris och krig.

I fredstid som "gapfiller" åt sjöinformationsbataljonen. Dvs placeras ut som mobil radar där den behövs som mest och bäst och leverera sjöläge in i det marina nätet. Detta har tidigare utprovats med framgång.

I kristid som mer permanent ersättare vid exempel sabotage av fasta anläggningar för att snabbt kunna återta förlorad förmåga i kritiska områden.

I krig för att leverera målläge till robotbärande fartyg och flygplan, för artilleri typ Archer och i framtiden möjligtvis också för det kustrobotbatteri som så många politiker har efterfrågat under flera år.


Men nu tycks denna möjlighet ha försvunnit för gott genom ett i mina ögon olyckligt avvecklingsbeslut, även om jag till del förstår hur Försvarsmakten ser på saken. Om ett kustrobotbatteri skall återanskaffas i en nära framtid, så kommer det precis som Försvarsmakten skrev i sitt svar inför försvarsbeslutet, att krävas anskaffning av sensorer och system för ledning och samband, d.v.s en ny motsvarighet till ArtE 740. 


Uppdaterat:

Vad har Sveriges skattebetalare då betalat för detta system? Enligt Riksrevisionens redovisning 2003 så justerades objektsramen för projektet som hade reducerats till att omfatta 5st ArtE 740 plus en  containerbaserad referensanläggning för test och utbildning samt en stor mängd reservdelar till 633 miljoner kronor. Det innebär en uppskattad enhetskostnad om ca 100 miljoner. Pengar som nu ser ut att vara på väg att kastas i sjön. Låt oss hoppas att förnuftet till slut segrar, om det inte redan är för sent.

26 kommentarer:

 1. För mig som skattebetalare verkar ArtE 740 vara både tekniskt och militärt en viktig kugge i försvaret. Med tanke på dagens överansträngda ekonomi där SIDA pengar och statliga bolag åderlåts för att hålla igång miljardrullningen så är väl logiska och vettiga argument för att behålla ett viktigt system för försvaret av Sverige obefintligt, tyvärr.
  Gränskontrollen av Sverige finns inte...till att börja med.

  SvaraRadera
 2. Som skattebetalare och patriot blir man gråtfärdig. Det här vore något för Slöseriombudsmannen att gräva i.

  SvaraRadera
 3. Förlåt, men tung kustrobot har hittills samma status fabriksnya Gripen E. När går ord över i handling (beställning)?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. Hur dyrt kan det vara att köpa in en handful fordon från hyllan - nya eller begagnade? Några miljoner per fordon? Mindre? Det kan inte vara helt gratis att strippa och bygga om de gamla heller. Blir så trött på denna iver att förstöra fullt fungerande system bara för att dom i just denna sekund inte finns med i utrustningslistorna.

  Alternativt, går det att spara ArtE 740-systemet (minus fordon) och t ex bygga in det i en ISO-container istället? Eller varför inte i ett fartyg?

  SvaraRadera
 5. Under långa perioder, och fortfarande, har jag tyckt att tingens tillstånd inom vårt militära och civila försvar är politikernas fel; underfinansieringen, den omfattande avvecklingen, trögrörligheten, okunskapen, den bristande framförhållningen etc. Det är ett väldigt allvarligt "spel" man för, att lägga för mycket uppgifter på en för liten, underfinansierad, "organisation" som har ett så viktigt uppdrag.

  Men emellanåt får man intrycket av en försvarsmakt som inte vet eller vill sitt eget bästa; som svarar, ungefär, "tack, det är bra som det är, får vi bara lite arbetsro med nya organisationen, och kanske den där lilla pengen så är allt i sin ordning".

  Tillståndet kan knappt vara mycket värre, i vår förmåga, och vår förmåga givet utvecklingen i omvärlden. Visst, om man nu har en så liten "organisation" att det faktiskt blir problem att växa, ta hand om de söker sig dit, och sedan andra problem med att behålla vissa, då kan jag förstå viss försiktighet, man har ett uppdrag avseende hela landet, men ändå ... Vissa beslut, vissa skrivningar i underlag som lämnas in väcker frågor om man vet vad man pysslar med i Försvarsmakten. De borde, av både vanliga sunda skäl att hushålla med resurser, och med historien i åtanke, akta sig för att ens närma sig en situation där pengar rinner mellan fingrarna. Införskaffa > avveckla > sälj, införskaffa > avveckla > sälj. Förtroende kan lätt förloras, det brukar vara något av det värdefullaste man har, och svårt att införskaffa med kort varsel.

  /Ar

  SvaraRadera
 6. Först vill jag tacka Skipper för denna viktiga, men ack så nedslående, belysning av FMs brist på sans, förnuft och ledarskap. Tyvärr verkar Johan Kihl andan fortfarande härska inom FM och ingen kan, vill eller vågar dra i handbromsen.

  Tidigare har ju FM användts som budgetregulator, men här ser vi ett skräckexempel på hur FM använder redan inköpt högteknologiskt material, som budgetregulator. Det finns bara ett ord för detta - SKANDAL! Detta är förmodligen inte det enda skräckexemplet inom FM och kanske vore det en god idé om vår nye ÖB så fort som möjligt gör en inventering och prioritering av existerande system/förmågor, innan ytterligare väsentliga system/förmågor avvecklas.

  Man baxnar!

  SvaraRadera
 7. Kodar man ner detta i riktigt klart text blir det:

  121101 fattar FM beslut att:
  ArtE 740 och fordon av typen MOWAG PIRANHA 10X10 ska totalavvecklas
  Metod: försäljning.
  Uttalat motiv: att behovet av ArtE 740 har upphört.

  Korrekt motiv: FiD behöver intäkter och någon annan kan betala.

  Tid: en månad innan ÖB deklarerar Sverigesenveckasförsvar
  (och ett år före regeringen tillsätter Bertelmans utredning)

  Den 120306 fick Tolgfors uppmärksamhet för hur han behandlat Projekt Simoom.
  En anläggning för modifiering och renovering av robotar och pansarvärnsvapen, tex Robot 56 (Bill) med flera modeller som Sveriges försvarsminister inte ansåg att Sverige hade behov av. Det är lått att i efterhand se att Saudi hade stora behov av dessa vapen, och att USA hade förbud från Kongressen, varför saken att sörja för Saudis "säkerhet" ansågs vara högre än Sveriges, och detta vars sas kohandel på hög nivå. man är ju Nicke Nyfiken vad Sverige fick i utbyte, för att avrusta viss tröskeleffekt i Östersjön, i synnerhet kustförsvaret.


  Projektet avslöjandes av Ekot den 6 mars 2012. Hanteringen kritiseras för komplicerade arrangemang med bulvanföretag i syfte att hindra parlamentarisk insyn med ansvariga politiker som fattar beslut (ministerstyre) och sedan skyller på tjänstemän. Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman belönades med Stora journalistpriset och Prix Europa. Men det värsta var ju inte mörkandet i sig, eller att man brät mot regler, utan motivet, varför man i regeringen (Nymoderaterna) för Fp var inte insatta, ansåg att man skulle sälja ut våra egna system, när man visste det säkerhetspolitiska läget, vad som var i faggorna borta i Öst.

  Tolgfors förnekade att han kände till det mesta, kritiken ledde till att Tolgfors avgick den 120329. Vid presskonferensen uppgav han att inte längre kände energi och glädje i arbetet och att hans tvååring hade börjat stänga av TV:n när pappa visade sig i rutan.

  18 april 2012 utses Karin Enström.

  1 juli varnar ÖB för att FM kan tvingas välja bort (ytterligare) en försvarsgren, (marinen eller armén), om inte anslagen höjs (Försvarsmakten hade redan tvingats lägga ner KA, dvs förebyggande skydd av gränsen och förmågan att bekämpa Fi på lite avstånd,

  http://www.svd.se/forsvar-med-tidsgrans_7789308

  2 febr får vi reda på att ÖB inte ska åtalas för brott mot rikes säkerhet
  http://www.svd.se/anders-borg-talar-ut-om-enveckasforsvaret

  (eftersom det hade blivit uppenbart att säkerhetshotet låg på en annan nivå :-)

  14 febr 2013 var Karlis på barikaderna.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5442719
  http://kkrva.se/det-operativa-dilemmat/

  den 20 mars 2013 var ÖB tillbaka från sin utbrändhet :-)
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5479419

  En del frågor om enveckasförsvaret och om IO14 samt om vad som var ett särintresse uppstod.
  (och man kunde redan då läsa in att statsministern med särintresse menade alla som inte så samma intressen som han själv)
  http://annikanc.com/2013/01/09/envecka/

  Drygt två år senare, maj 2015 upphävs avvecklingsbeslut. Har Försvarsdepartementet och Finansdepartementet kommit till insikt att det är en ytterst kvalificerad spanings och ledningsplattform för ledning av eld behövs i ett försvar som ska agera i vårt närområde (läs Gotland och Östersjän) efter allt som hänt?
  S.W

  SvaraRadera
 8. 2014 har FM prioriterat (beställt) nya telekrigsystem men saknar plattform (transportör) Eftersom det skanas pengar och man gjort upp om att "tillföra" FM resurser så hittar så klart budgetavdelningen på
  de toppmoderna ArtE 740 är de mest lämpliga och kostnadseffektiva lösningen, eftersom man kan avveckla detta kvalificerade system, och ta det som är enklast, plattformen för transport, och (ursäkta) vi bygger om.

  Upphävandet av avvecklingsbeslutet rör således fordonen. Det som är centralt, vad fordonen har för syfte att bära, dvs Radarsystem ArtE 740 ska avvecklas (kanske säljas) för att dölja att man inte har budgeterat för en plattform till den nya telekrigslösningen.

  Politiken talar om ökat hot och behovet av ökad försvarsförmåga men kan inte betala, och slaktar därmed kvarvarande delar, som är ren kapitalförstöring. Basplatta, vad då?. Standardfordon, uniformer och ammunition, inte ens detta finns det resurser till, och detta var före senaste panik-promemorian från finansen. Frågan är då om Sverige är så rikt som man säger, och att vi har råd att köra några budgetområden utan limit, i tron på att detta inte påverkar andra områden, om summan av kardemumman ska vara = med noll. Det är något som inte går ihop. Försorg, ombesörjande och försörjning av grundläggande förmågor, att hantera situationer när saker inte är enligt normal-läget.

  Försvarsmakten saknar fordon och skrota ArtE 740 för att kunna använda till någon ny förmågal. Plattformen till ArtE 740 utgör max 20% av anskaffningskostnaden, och det är reglerat i lag att man inte ska välja en lösning som är uppenbar kapitalförstöring. Resterande 80% går således till skrot, eller "gratisförsäljning" som allt annat, till någon som har ett sämre säkerhetsläge?

  Att avveckla ArtE är i sig märkligt, då det är ngt som går att använda realt, dvs för att målbestämma.
  Kanske har ngn förståsigpåare kommit fram till att ett försvar inte ska kunna hantera eldgivning, vilket nog för sägas är det mest grundläggande av allt, eld och rörelse, men man måste ju för sjutton veta vad man ska skicka panget, och så klart, har man inget pang kvar, behöver man inte eldleda, då är det nog bättre att inte veta någonting, och ägna sig åt PR. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra sammanställning S.W, nu återstår att informera FM Peter Hultqvist, så att frågor kan ställas till GD för FM.
   Brant uppförs-backe just på finansen, 20151026.
   I två läckta mejl från Finansdepartementet ombeds varje departement att senast om två veckor presentera en krisplan.

   Radera
 9. Hmm.. . . Du verkar förvånad?

  Allt går ju enligt plan och allt är i stort sett helt underbart:-)

  Detta är dessvärre bara ett i raden av beslut som togs med utgångspunkt från ett försvar som skulle verka "någonannanstans" .

  Förbanden de skulle ha ingått i försvann väl redan 2004?
  Då för övrigt stora delar av vårt försvar försvann blixtsnabbt.
  När man läser listan över de hundratals bataljoner, kompanier, plutoner och dess materiel som snabbavvecklades från 2001 till 2004 blir man lite tårögd. Hur vissa delar av avvecklingen gick till är inte bra för den egna hälsan att veta.
  (23 385:62084 underbilaga 2.1 sidan 1-16 2004-03-20)

  Här visste man inte vad som beslutades två dörrar bort i korridoren och ibland räknade man helt kallt med att det skulle bli billigare att köpa in nytt än att ta till vara det man hade. FM skulle ju få så otroligt mycket pengar över när omorganisationen var genomförd. Några kanske minns de euforiska tillställningarna med herr Dopping i spetsen som for land och rike runt och förklarade hur effektivt och vasst det nya försvaret skulle bli;-)

  Jag antar att de flesta har förträngt talet om hur fruktansvärt många miljarder det nya supersystemet PRIO skulle spara in per år. Jag antar att det är i linje med detta som systemet så ovilligt vill betala ut lön och ersättningar;-)

  Listan på de lögner som kablades ut kan göras lång. Jag skriver lögner för jag vill inte tro att regering och FM var så urbota korkade att man inte insåg hur verkligheten såg ut!

  Sedan är det väl ingen som glömt när genomförandegruppen i sin vishet listade fler godbitar som skulle bort!

  Jag såg vid ett tillfälle en Giraffe, stående på Amerikanska ambassaden i Bagdad. Enligt de svenska teknikerna som underhöll och delvis drev pjäsen, tillsammans med ett privat säkerhetsföretag, så var den leasad av MOD (amerikanska försvarsdepartementet) i väntan på eget inköp. Jag vill minnas att USA så småningom köpte Giraffe AMB (lite modifierad) som väl motsvarar vår UndE23?

  Någon tyckte att våra försvarsanställda skulle uppträda mer i det civila i uniform och vara stolta över att bära den.
  Dessvärre faller det på en uniformsbestämmelse som säger att uniformen skall vara hel och ren och komplett:-(

  Det är på den nivån FM har sina problem idag. Då måste bortsölade miljardinvesteringar få kännas avlägsna.

  Våra politiker har inte velat betala för det de själva beställt och kommer heller inte att göra det i framtiden. Försvaret har inte vågat berätta för skattebetalare och folkvalda vad underfinansieringen inneburit och kommer att innebära. Här är det inte taket som är långt nere utan golvet som är långt uppe. Det tomma glaset får knappt plats.
  Det känns lite oroande när vissa politiker tror att bara för att de tagit ett beslut så innebär detta att det blir så.
  Hur kunde vissa (här fanns även en del inom FML) tro att IO14 skulle vara utrustad, personaluppfylld och samövad 2014?
  Jämför gärna med vad man var "överens om" i försvarsberedningen och de medel man har anslagit för genomförande. De anslagna medlen kan i bästa fall betala för 10 procent av de föreslagna åtgärderna om man drar ner på en del annat.

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 10. 121101 datumet för beslutet - ett halvår efter att Tolgfors avgår, och mitt inne ett virrvarr av omställningar av FM, i riktning mot Longtbortistan. Vad som är intressant är ju att ÖB åtta veckor senare anser att det kokta fläsket är stekt med sitt berömda uttalande, som Reinfeldt går i taket för, och beordrar riksåklagaren att utreda om detta är ett brott mot rikets säkerhet....(Om USA visste, Ryssen visste, FM visste, och politiken visste, så frågan vad som var brottet, om valmanskåren fick insyn i vad som var i färde?

  http://www.svd.se/forsvar-med-tidsgrans

  http://allanwidman.blogspot.se/2012_12_01_archive.html

  Men så hade ÖB flaggat i Almedalen redan i juni.
  http://www.svd.se/ob-valj-mellan-marinen-och-armen_7314753

  Det fanns många suspekta säkerhetsrisker :-) utöver Widman :-)

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/07/tal-for-dova-oron.html

  http://navyskipper.blogspot.se/2012/07/ob-ger-politikerna-raka-budskap.html

  http://krigskonster.blogspot.se/2012/07/ob-ropar-i-gevar_02.html

  http://cornucopia.cornubot.se/2012/07/ob-en-hel-vapengren-maste-laggas-ner.html

  https://www.blogger.com/blogin.g?blogspotURL=http://mitt-i-steget.blogspot.se/2012/07/en-simpel-budgetpost.html


  Men besluten fattas redan i budgeten 2009/2010 inför nästa mandatperiod, för Reinfeldt och Borg vet redan att
  de kommer att sitta kvar. SCB:s novembermätning 2009 visar på att massivt övertag för alliansen som har egen majoritet inför den kommande valbudgeten, samtidigt som det osar katt inom S och alla irrturer med vilken politik S ska välja i samåkning med mp, som vill regera med Mona.Så man fortsätter att triangulera och driva plogbils och fredspipepolitik.

  http://www.svd.se/en-tredjedel-av-armen-laggs-ned

  Ska någon militärhistoriker i framtiden analysera orsak -> verkan, för utförsäljningen (rallyt) som sas övergår sunt förnuft, så ska man nog starta med offentlig debatt, vad står i utskotten, och i FöBer och vad skriver bloggarna, och framför allt, vad är det regeringe inte skriver ett knyst om, vad är det man alltså mörkar?

  För även om valen i Ukraina var pågående, och långt ifrån givna, så visste man ju att det pågick en kamp, mellan öst och väst, symboliserat mellan öst och västukraina samtidigt som Putte börjat morra ordentligt efter utvidgningen av EU.

  Så de som satt på underrättelseläget (alltså det som är icke-offentligt) lär inte kunna komma undan med inkompetens "det hade jag ingen aaaaning om" man gjorde en krass kalkyl från toppen, andra frågor var viktigare än att behålla försvarsförmåga, (och detta var alltså innan nya M ens knystat om sina egentliga avsikter med nato) Så det är rimligt, trots vår nuvarnde regerings tillkortakommanden och med mp i knät, att påminna om att det finns en orsak till att vi hamnat här, som övergrumfade Perssons analys, (eftersom världen inte blivit galen då, och the Chilcot inquiry inte var påkommen.

  http://www.iraqinquiry.org.uk/

  S.W

  SvaraRadera
 11. Rent hypotetiskt, för det finns inte en enda förklaringsmodell, så är det en kombination av att alliansen var beroende av mp, att statsbudgeten inte klarade sig då heller, och det finns två regulatorer som inte väljarna märker, bistånd och försvar.

  Annorlunda uttryckt, Inget parlament i världen är starkare än Riksdagen, eftersom det inte finns motvikter, men inga parlamenteriker har en svagare ställning än våra Riksdagsmän (förutom Duman), varför Riksdagen styr allena av våra partier, som inte behöver svara mot något, inte ens KU, så behärskar man Riksdagen, kan man göra precis som man vill i Rosenbad, under hitteuttrycket att vi inte har ministerstyre i Sverige, pyttsan.

  Hela upplägget att "sälja" måste ha varit ngt utrikes hopkok, den nya försvarsministern beskrivs av Corny som en tam gås som med officerens bakgrund (från nedlagda KA) skulle garantera pågående omställning.

  Det måste ha legat en strategi bakom allt, och att lista ut detta nu blir svårt, men inkompetens och maktfullkomlighet är några ingredienser - att avskaffa de förmågor som faktiskt fanns - att försvara sig, samtidigt som det pågick en omställning till ett "professionellt" yrkes-försvar. S:W

  i närområdet och bidra med en total tröskeleffekt för hela Östersjön, det är mot bakgrund av ÖBs uttalandet inför nyåret samt uttalandet 1 juli, två månader efter debaclet med Tolgfors, har varit känt att Reinfeldt och Borg (och med farbror Kalle i bakgrunden) kokade ihop ngn slags ny lösning som innebar en fullständig omställning, dvs betänk att Longtbortistan fortfarande gällde, och att detta finansierades med att lägga ner hemmaplan, inkl försäljning till andra länder.

  Ser man det cyniskt, så nog ansvariga ingen plats för hemmaplansförsvar, och man avyttrade, samtidigt som säkert en och annan kastade lystna blickar på våra system, som sas rallades bort.

  Så en korrekt värdering av "manövern" är att fastställa vilka moderna tröskelhäjande system sålde man av, till vem och för hur mycket pengar. Det finns en liten risk att lobbyister betalat pengar, och pekat lite på vad det är man är intrresserad av att köpa, för en oförsvarligt liten summa pengar, och eftersom ministern inte behöver infinna sig i KU finns ingen saktion, och varför skulle då något begränsa agerandet, vår konstitution är sas gränslöst generös, mot makten, och nu ska AKB och C (sannolikt med stöd av S) skriva om Riksdagsordningen, och fortsätta där Troedssons ordningsmannautredning satte stopp, för vad gränsen går för demokrati, dvs vid 175 mandat för att stifta lag och budgetera, nu ska nymoderaterna, som skapat eländet, banka igenom minoritetsstyre konstitutionellt, och de håller för övrigt redan på. Lööf drog detta redan i november, före mammaledigheten, och han har ju läst juridik och vet vad uppenbarhetsrekvisitet. Så när inte HD eller KU kan göra något åt partiväsendets diktatur, så återstår faktiskt bara Riksrevisionen, i fråga om hur skattemedel används för ändmål som så uppenbart borde vara föremål för förundersökning avseende just rikets säkerhet, trots allt hade Orwell en hel del poänger, och han lärde sig tvärtomspråket i internationella brigaden under Spanska inbördeskriget, frågan är om det är en hälsosam miljö för våra ledare, med MUF och SSU, fan trot. SW
  Faen = Fiende.

  SvaraRadera
 12. Hej,
  Att politiker mer verkar bry sig om att synas och göra politiska poänger genom att poängtera andras misstag än att faktiskt bidra till en stabilt, effektivt försvar är väl vida känt.
  Det tragiska är att det verkar som att FML och sidoorganisationen FMV inte säger stopp. Utan gång efter gång så upprepas dessa skandaler om inkompetens. Ryssarna behöver inte ens sabotera vår försvarsmakt, det sköter FML och våra folkvalda politiker så bra på egen hand.

  En ordentlig rensning i FML och/eller en ÖB som slår näven i bordet som ändrar riktning ordentligt på hur saker sköts. Här vore det bra för Sveriges bästa om Skipper, Wisman och andra som har modet, kunskapen tar en annan roll än deras nuvarande och blir en del av FML i någon form som kan hjälpa till att vända utveckling ordentligt och snabbt.

  Hur lätt är det att locka till sig kompetenta, drivna och passionerade medarbetare som vill vara en del av Sveriges försvar nu och i framtiden. Det kan bara ÖB och GD svara på. Men hela försvarsmakten vill nog veta svaret på detta snarast också.

  Mvh
  Peter Jansson/Borlänge

  SvaraRadera
 13. Hejsan,

  Ännu en skandal inom Sveriges försvarsmakt.... Jag skulle vilja säga att jag är förvånad men jag är tyvärr inte det.
  Jag hoppas att vår nya ÖB gör en ordentlig uppsträckning inom FML och FMV. För ekonomins skull och FMs försvarsförmåga så skulle det vara bra om utvecklade system finns kvar inom försvaret och behöver inte försvaret det nu så skall det hamna i karantän/förråd i 10år innan det får skrotas eller säljas.

  Min önskan vore att ÖB kommenderar Skipper, Wiseman och någon till att sitta med i FML för att hjälpa till och styra upp försvaret. För dessa herrar har både kompetens, kontakter och erfarenhet nog att kunna aktivt bidra på ett påtagligt sätt för att få bukt på FML korkade, inkompetenta beslut.

  Ryssarna behöver inte sabotera något i Sverige! Det har FM och våra folkvalda politiker gjort så bra under så många år själva. Att skrota värnplikten fullt ut är väl en av de största ekonomiska och kapacitetsförstörande besluten som gjorts.

  Mvh
  Peter Jansson/Borlänge

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
 14. Departementen har fått order om att föreslå besparingar. Spännande att se vad FöD kommer med.

  SvaraRadera
 15. Departementen har fått order att ta fram besparingsförslag. Skall bli spännande att se vad FöD föreslår.

  SvaraRadera
 16. Till S.W: Nu har jag refuserat snart 10 kommentarer från dig eftersom du skriver alldeles för långt och glider långt från ämnet. Se regler för kommentarer här nedan.

  SvaraRadera
 17. Det är förför artiklar om Giraffer är så viktiga, för att de skildrar något som sker nu, nedläggning, som ett resultat av tidigare beslut, 2002 - 2014) som i sin tur är en prioritering av att någon intecknad allt handlingsutrymme i statsbudgeten 10 år framåt, vilket skapar 0 handlingsfrihet, eftersom länget är mycket värre än vad som kommuniceras. Därmed går inte den löpande verkligeheten att åtgärda, verkligheten som den är, och verkligheten som den skildras (är alltså inte bara två olika saker, de ligger dessutom fast i olika tempus.

  När våra ledare slipper ansvar eller förklara orsak - verkan, så börjar de tala om framtiden, vilka mål de har 2019 eller hur mycket pengar som ska tilldelas då, och detta skapar så klart förvirring, utöver att nattativet skiljer sig, så handlar det om en saga, i futurum, och den världen är det ju ingen som vet ett dugg om, annat än att den världen (situation) vi nu befinner oss i, tex med girafferna, är ett resultat av först Persson + mp och sedan Hövdingen + C + Fp + KS + mp. Om nu alla dessa partier i handling (budget) ligger fast vid det gamla (i stort sett), så är det nog inte ovisst om hur det blir även efter valet 2018. och det är detta man måste ändra på, kalkylen för Sveriges ledande elit, partietablissemanget och dess PR-svans.


  EU fungerar dåligt på riktigt pga missriktad kommunikaion, för att en massa makthavare fattat fel beslut och kommunicerat fel (för att nål målet federation) och för snabbt övergått till centralstyrning, som blir för komplext, varpå signalerna från verkligheten på verkstadsgolvet klipps av, varpå den nödvändiga växelverkan mellan topp och botten upphör, varpå vi får narrativ i otakt.

  Orsak verkan inom krigskonsten är samma fenomen, skickar man en granat till punkten P som smäller, så smäller det på punkten P, (verkan) och de som befinner sig där får sin verksamhet i olag.
  Orsaken till händelsen är är att någon ville panga (motiv) hade tillgång till eld och kunskap att ladda och eldleda (med en giraff eller varför inte en helikopter). Att smällaren hamnade på punkten P vid tiden t, berodde på en orsak som uppstått ur en situation, tex att gränsen var nådd, för en reaktion.

  Detta är inte samma orsak - verkansförlopp som på staben eller på regeringskansliet. Att det uppstår hål i Sveriges statsbudget så att vi lägger ner försvaret, kan väl inte vara till Puttes nackdel? Att vi har problem med inre ordning kan väl inte vara Putte till last? Att SD är vågmästare är inte Putte som orsakat, möjligen är Ryssarna ansvariga för infiltration inom miljörörelsen på 80-talet. Nä, orsaken att det är stökigt här hemma, beror på oss själva och ingen annan, och att skylla dessa symptom på Putte eller på SD eller på SvDs ledaresida gör inget bättre. Ansvaret vilar på politiken, på riksmedia, på väljarna och på näringslivets ledande gestalter, där nog alla utom väljarna blivit lite högmodiga, och glömt detta med ansvar. Vet man inte var man varit, och varför man kommit hit, så kanske man inte heller vet vart man är på väg, och just nu förefaller det vara lite dålig orientering. S.W

  SvaraRadera
 18. Bäste herr teaterdirektör!

  Vad är det för rapport du hänvisar till (23 385:62084 underbilaga 2.1 sidan 1-16 2004-03-20)? Jag har försökt hitta den, men misslyckats. Jag skulle gärna vilja läsa den.

  Tacksam om du kan hjälpa mig.

  Peter Andersson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Andersson.

   Försök till hjälp.
   http--www.forsvarsmakten.se-siteassets-4-om-myndigheten-dokumentfiler-årsredovisningar-årsredovisning-2003-ar03_ubilaga2_1.pdf

   Fungerar inte detta, gå in på FMs hemsida och sök efter årsredovisning med underbilagor under dokument. Den text jag refererar till är tagen ur 2003 års redovisning.
   Jag kan rekommendera även 2002, 2004 och 2005 så här till halloween;-)

   Ett litet utdrag av förbandstyp 2. (Det finns 13 förbandstyper till i tabellerna)

   "Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband."

   "Start 1997 klart 2004-12-31"

   "Tre fördelningsstaber med betjäningsförband
   Tre artilleriregementsstaber med betjäningsförband
   Åtta fördelningshaubitsbataljoner
   Tio lvbat
   Tre fördelningsunderrättelsekomp
   Två Mpskv
   Två Mpkomp
   Fyra jägarkomp
   Sex norrlandsingbataljoner

   Start 2001-klart 2004-12-31

   Fem artlokradarplutoner ARTHUR
   Tre televapenkomp
   Ett TTAS
   Tre fördelningsUAV plutoner
   Två Fjsbataljoner
   Sex Jägarbat
   Tolv Norrlandjbat
   Åtta MPskv
   Två Pvrobotkomp rb 55
   Två fördelningskanonbat
   Två Haubbat 15,5 F
   Fyra Haubbat 77A
   Fyra haubbat 77B
   Två Lvbat 70
   Tio Lvbat 70/90
   Två divsionsingbat
   En Norrlandsingbat
   Tre Förbindelsebat
   Två brokomp F
   Tjugosex fältsjukhus
   Tolv Sjtpplutoner
   Fyra sjvkomp
   Fyra MPkomp
   Fyra Trafikkomp
   Två stridsvagnstransportkomp"

   Jag slutar här för de som har problem med hjärta och annat.
   För många är väl detta ingen nyhet! Hoppas jag:-) Men ibland är minnet lite kort!

   För er där detta är en nyhet och vill ha lite läsrysningar i helgen kan hag rekommendera texterna. Börja dock i väl upplysta rum/lokaler och läs helst inte ensam.

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. De femton armebrigaderna som skulle vara avvecklade till 2004-12-31 står under förbanstyp 4.


   Radera
 19. "Införandet av ett kustrobotsystem skulle innebära att förbandet blir ett singulärförband vilket försvårar samordning med annan verksamhet. Därtill krävs utöver robotsystemet som sådant även nya krav på ledning och samband, sensorer och skydd. Den personal som krävs för att driva förbandet behöver därutöver tas från andra krigsförband för att bibehålla en neutral per- sonalmängd i Försvarsmakten. Försvarsmaktens bedömning är att fokus bör vara att förstärka försvaret av Gotland och att detta kan lösas på andra sätt, exempelvis genom ökad närvaro i området."

  Det här luktar revirpinkeri lång väg, dom som byggt sina karriärer på att Sverige försvaras bäst i Afghanistan ser sina positioner försvagas och detta är ett sätt att behålla sin relevans genom att helt enkelt obstruera!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hmm...
   Det ska väl stå återinförandet av...

   Utdrag av förbandstyp 8 i årsredovisningens (2003) underbilaga 2.1.

   Avveckling av förnödenheter och anläggningar...

   2 KAartbrigadledningar start 01 klart 04
   7 Kustförsvarsbataljoner
   3 Amfbat
   1 Tungt kustrbbatteri
   6 Tunga batteri 12/70 (tre med start 01 och klart 04, tre med start 02 och klart 06)
   6 Amfkomp
   16 Skärgårdsskyttekomp
   5 Lvkomp
   15 Lätta kustrbbatterier

   Listan är absolut inte komplett och viss materiel verkar ha fått avyttras fram till 08-12-31.

   Läser man hur FML med ÖB i spetsen har uttalat sig så innebär dessutom "ökad närvaro i området" inte att man vill öka närvaron på Gotland.
   Utan något form av tröskel- och LVskydd tycker jag det är en klok åsikt.
   Det uttrycks också klart i svaret, då man inte ser någon utökning av ledning, samband, sensorer eller skydd som nödvändigt.

   Försvaret har därmed helt rätt i att ett återinförande av kustrobotförsvar i någon form skulle bli en ensam företeelse. Men vilket införande/återinförenade skulle inte bli det idag? På Gotland och på fastlandet.

   Sedan kan jag tycka att argumentet om singulärförband klingar väldigt ihåligt om man ser till verkligheten idag. Här och nu finns det inte mycket som finns i fler exemplar än ett:-)
   Skulle FM lägga ner alla singulärförband och funktioner blev det inte mycket kvar!
   Hur alla dessa singulärförband idag försvårar samordningen får någon förklara, för det förstår jag inte.
   Hur skulle samordningen bli så mycket bättre om vi tog bort dem?
   Hmmm... HKV är väl ett singulärförband? Har man kanske utgått från detta när man svarade;-)

   SUCK!

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
 20. För övrigt är f.d teaterdirekörens beska beskrivningar bäst, just för det kärnfulla krassa språket, som helt säkert ligger mycket nära verkligheten, den absurda marchen som väl beskriver en ganska stor insikt om vad som skett och sker, och därmed också indirekt beskriver maktlöshet, insikt finns även hos dem som är kvar, men ingen kan göra något åt saken eller riktigt förklara hur det gick till.

  Vill man hypotetiskt fundera enkelt enligt Ockham, så är orsaken till gnissel bristande resurser, och att ett fokus på närområdet innebär mer fokus på vatten och den luft som omger oss. Strategins grund är koncentration och handlingsfrihet, och mäter man hur mycket vatten vi har (volym som inkluderar u-båtar) och hur mycket luft vi har, och ställer mot hur mycket area vi har på marken, så blir det resursutspädning. Så för en illusionist förefaller det vara de bästa metoden, att ta bort volymmåttet för luft och vatten, och fokusera på två dimensioner, mark, och för att klara att ta bort volym, fokuseras på Longt bort i stan, där det bara finns land, (ironi är en av tropens fyra grundformer. (ironi, synekdoke, metonymi och metafor) och mycket verkansfull, och är som bäst när den tangerar Orwllskan, att tvärtomspråk kan ha helt olika intentionalitet, om målet är att bekämpa dikten (som är medel) för inadekvat verklighetsuppfattning i toppen.

  Hur vi hamnat här manar till eftertanke, hur lätta vi är att påverkas, och om de megafoner som vi påverkas av själva själva är medvetna om vad de styrs av? Ingen vet, Reinfeldts bok ger ännu sämre svar än Perssons, och Erlanders dagböcker skildrar förvisso makten, men är inte helt upp to date.

  Bloggar är bra, för det går ju att mäta både antal besökare, och vad själva artikeln sedan genererade för vidare verkan konkret, både i annan media och i reala beslut. S.W

  SvaraRadera
 21. Bäste herr Teaterdirektör!

  Stort tack för hjälpen. Det var dock tur att jag följde ditt råd och läste i ett väl upplyst rum samt höll mamma i handen.

  SvaraRadera
 22. Ja nu verkar ju kustrobot 15 vara tillbaka i organistionen igen, hur blir det då med radarsystemet??

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna