23 november 2013

Gästinlägg: Framtiden för Sveriges reservofficerare

Publicerar i dag ett inlägg signerat ett större antal reservofficerare i Försvarsmakten. Skillnaden mellan ord och handling blir alltför uppenbar när man läser inlägget. Värnplikten utgjorde en stor del av folkförankringen. Reservofficerare ute i det civila en annan. Värnplikten är nu borta, och det ser inte så ljust ut när det gäller reservofficerare i framtiden. 

/ Skipper

-------------------------------

Först och främst skall det sägas att detta inlägg INTE representerar ståndpunkten hos någon av de etablerade reservofficersorganisationerna som fackförbundet Reservofficerarna eller SVEROF. Vi som skrivit detta är samma personer som ligger bakom Twitter-kontot @Reservofficer1, vi är 10-talet reservare som återfinns i företag och organisationer, i Sverige och över hela världen.

Som några av er säkert minns öppnade Försvarets Forums chefredaktör Dag Enander upp för ett temanummer med fokus på reservofficeren. Av detta ”bidde det en tumme” vilket kanske inte var så oväntat.

Idag damp tidningen ned i brevlådan (nr 8, 2013). När man nyfiket bläddrar i tidningen hittar man till slut en artikel på sid 13 där Brigadgeneral Fredrik Robertsson redogör för Försvarsmaktens syn på reservofficeren; yrkesrollen, framtiden, behov och hur man vill hantera olika kategorier inom reservofficerskåren. Ingen intervju av reservofficerare, inte ens en kommentar.

Generalens syn är tämligen lik den som Stf Personalchef Eksell nyligen redogjorde för och handlar i stort sett om att minska numerären. Man kan kort sagt dra slutsatsen att det är ekonomi som styr och inte militär rationalitet. Men så ser alla resonemang ut som rör Försvarsmakten så det är inget unikt.

Som brukligt när Försvarsmakten pratar om RO så är det i positiva ordalag med önskemål om förbättringar, utbildning, övning och ömsesidighet men så fort man letar efter konkreta handlingar och beslut så blir det tunt. Det handlar som vanligt om sådant som är planerat, sådant man ser behov av och sådant man önskar sig men väldigt lite om vad som faktiskt görs.

Innan sommaren skall den s.k. ”Org 18” vara fastställd och då vet man också rekryteringsbehovet. Inriktningen är att man behöver ca 1200-1400 reservofficerare och 1000-1200 specialist-RO. Den sistnämnda gruppen finns knappt alls och måste alltså nyutbildas alternativt tas från de fåtal OR/K som idag finns i Försvarsmakten. Det finns förstås ett alternativ till och det är att reservofficerare frivilligt väljer omgalonering – givet att de har kompetens och är krigsplaceringsbara, vad det nu baseras på.

De närmare 7000 RO som idag finns i Försvarsmaktens register skall alltså i praktiken bli 300 eftersom Försvarsmakten avser att täcka 75% av det sistnämnda behovet med förtidsavgångna yrkesofficerare.

Tidningen finns ännu ej digitalt tillgänglig men snart torde den finnas här.

Som kuriosa finns det två artiklar till i tidningen som berör RO. Den ena handlar om företaget Military Work – ett alldeles nystartat bolag med en omsättning på 200 000 kr som Försvarsmakten skrivit avtal med. HR-strategen Mia Jungefors säger att ”de kan marknadsföra vår personal på ett annat sätt än vi själva kan göra”. Info om bolaget finns här.

Slutligen en artikel om FPAN, Försvarsmaktens Personalansvarsnämnd, där man avgör om personal gjort sig skyldig till regelbrott och förseelser som leder till löneavdrag eller rentav uppsägning. Där beskrivs att den vanligaste orsaken till avsked är reservofficerare som är oanträffbara och därmed sägs upp.

Försvarsmaktens kommunikations- och PR-förmåga har nu nått en ny bottennivå… Den s.k. folkförankringen och reservarnas ambassadörskap är nu sannolikt ett minne blott bland RO.

126 år efter det att reservofficersutbildningen – Linje A – etablerades avvecklas alltså reservofficersskapet, några år efter det att den 109-åriga värnplikten gick i graven. Det är åtminstone väldigt mycket som talar för det.

Förmodligen kommer Försvarsmakten och politiker att på samma sätt som med värnplikten hävda att lagrummet stödjer att man fortsättningsvis kallar in reservofficerare – något man hävdar att pliktlagen stödjer när det gäller GSS – och visst är det så, men man tycks fullständigt ha glömt bort det isande faktum som politikerna på 40-talet tvingades att hantera: det tar 10-20 år att återta militär förmåga som man på några få år avvecklar. Om utvecklingen i Ryssland fortsätter kommer eftermälet av de politiker som idag styr försvarspolitiken inte att vara så smickrande.

Som sann reservofficer måste man ändå avsluta i positiv anda...

Det kanske finns en liten chans att en samlad reservofficerskår bestående av de 7000 officerare som finns i FM rullor och ytterligare ungefär lika många som antingen gått i pension eller avslutat sitt anställningsförhållande gör gemensam sak och samlas i en enda intresseorganisation. Då måste Reservofficerarna, SVEROF, SFRO och reservofficerssällskapen ute i landet släppa all prestige och enbart fokusera på framtiden. Detta är förmodligen inte görbart – men OM det skulle gå så kanske reservofficersskapet kan överleva tillräckligt länge för att göra skillnad när det i värsta fall behövs om det osannolika inträffar när Ryssland om några år börjar snegla mot de baltiska länderna och Gotland. Dessa ca 15 000 individer är tillsammans med sina familjer och vänner en valmanskår om ungefär 30-40 000 personer. Kanske dessa röster är intressanta för någon politiker?

Följ oss på Twitter: @Reservofficer1

31 kommentarer:

 1. Jag tycker det är en rätt förutsägbar utveckling. Förbanden är borta, man måste hitta på saker för yoff att göra och idag är det en så genuint grupptänkande etablerat inom FM att man klarar inte att förstå civila kompetenser. I FM idag är en övlt som gör fanunkararbete som kanslist bättre chef än en RO som leder daglig verksamhet för hundratals medarbetare. Men detta är ingen ny utveckling - det har pågått i 25 år.FM bygger på en geopolitiskt miljö som är 90-tal men inget kommer att hända så länge vi har försvarspolitiker som inte är realister och en försvarsledning som är enbart servil. Jan Kallberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr går det inte att slå ihop Reservofficerarna och SVEROF. Reservofficerarna är en facklig organisation under SACO. SVEROF är frivillig försvarsorganisation under Försvarsutbildarna. De flesta reservofficerssällskap i landet är lokalavdelningar under SVEROF eller kretsar under SFRO. I princip finns det bara två organisationer, SVEROF och SFRO eftersom Reservofficerarna är ett gemensamt förbund som drivs av SVEROF och SFRO.

   Det som kan vara intressant är att slå samman SVEROF och SFRO.

   /Magnus

   Radera
 2. Jag vill inleda med att säga att det under ett antal år tyvärr inte funnits ett utvecklat systemtänk kring hur vi skall använda personalkategorin reservofficerare.
  När jag blev intervjuad i tidningen var min avsikt att visa att Försvarsmakten tagit tag i frågan och börjar leverera resultat. Debattinlägget ovan speglar inte korrekt de siffror vi för närvarande arbetar med och vad som faktiskt görs. I artikeln framgår att vi just nu planerar mot att krigsplacera ca 2400 reservofficerare (officerare/T och specialistofficerare/T) vid insatsförbanden. Utöver det vill vi ha en ”kompetenspool” med ytterligare ett antal reservofficerare. Antalet i denna ”kompetenspool” har vi ännu inte bestämt och antalet kommer dessutom sannolikt att variera över tid. Innebörden är därför att försvarsmakten kommer att ha fler än 2400 reservofficerare, men inflödet och rekryteringen ska baseras på de 2400 som är och blir krigsplacerade. Den kompetenspool som dessutom skapas bygger på avkastning från de 2400 krigsplacerade och de nu befintliga reservofficerarna som har en efterfrågad kompetensprofil och möjlighet till tjänstgöring. Att Försvarsmakten inte kommer att omgalonera officerare som placeras på specialistofficersbefattningar är beslutat sen länge – det beslutet omfattar också reservofficerare.
  Försvarsmakten har under 2013 utbildat ett mindre antal tidvis tjänstgörande specialistofficerare (SO/T), utbildningen har alltså redan startat och givit resultat om än i liten skala. Av artikeln framgår också att vi på nytt tänker starta en utbildning av reservofficerare (OF/T). Utbildningen är tänkt att startas redan under 2014.


  Bgen Fredrik Robertsson
  Försvarsmaktens planeringschef

  SvaraRadera
 3. Jag kan hålla med om bristerna i FM:s kommunikation rörande reservare, framförallt i senaste numret av Försvarets Forum.

  Däremot vore det väldigt intressant att höra vad ni anser att Reservofficerarna skulle tillföra flottan, dvs. vilka tjänster i insatsorganisationen vill ni att de ska bestrida? Ersätta YO eller komplettera vid behov?

  /Boatswain

  SvaraRadera
 4. Jan - vass och pricksäker som vanligt! Du har tidigare påtalat oförmågan hos FM att ta tillvara civil kompetens och du har givit exempel från andra länder. Detta är mycket angeläget men frågan måste drivas av någon. FM har inte kraften, förmågan, pengarna eller viljan.

  Magnus - det är möjligt att det finns formella hinder för att samla alla under ett tak, men om man bortser från det och istället tittar på leverablerna så framträder en annan bild. Det vi som RO ser är att Reservofficerarna, SVEROF, SFRO och sällskapen drivs med separata styrelser, administration och overhead och de informerar via web och trycksaker. Budskapen är inte samordnade och den lilla ideella energi som finns går åt till en massa dubbelarbete. Låt facket vara ett fackförbund med en ombudsman och en jurist men överlåt resten till en enda gemensam intresseorganisation som informerar, genomför seminarier, lobbar och medvetandegör. Att den enskilde reservofficeren har en enda organisation som för allas talan är helt avgörande för framgång.

  Fredrik - det är mycket svårt att hänga med i sifferexercisen i det du nu skriver och det som står i Försvarets forum. FM skulle behöv åskådliggöra det på ett bra sätt. Några saker kan dock kommenteras: Att locka med omgalonering är att bjuda in med armbågen. Det kan nog fungera med unga nyligen avhoppade f.d. OF/K men inte på den stora numerären av huvudsakligen akademiker av typen som Kallenberg beskriver. Specialist-RO måste nog tyvärr i första han tas ur gruppen förtidsavgångna OR/K.

  I övrigt är det Fredrik skriver mycket bra men det måste bli konkret. För att ta ett exempel: Vilken utbildning erbjuds reservofficerarna i "Kompetenspoolen"? Självklart är det inte fråga om flera veckors KFÖ och SÖB (!) men någon slags utbildning måste de få? Ett annat exempel: Hur kommer den civila kompetensen att värderas och omhändertas? Kommer individer att placeras på eller tillhöra en orgenhet där deras civila bakgrund och kompetens är efterfrågad?

  Det är mycket glädjande att några specialist-RO nu utbildats och tjänstgör men - hur har man tänkt fylla upp behovet av dryga 1000-talet specialist-RO? I det tempot kommer det ta 100 år! Det vore fint att få konkreta svar på dessa konkreta frågor.

  Boatswain - Man skall nog inte svara på frågan tjänstegrensvis utan helt enkelt utgå från IO14 (som är IO23 nu?) och Org 18 och fundera på var och när man behöver numerär förtätning och vilken kompetens man vill ha tillgång till vid en beredskapshöjning, upprepade kränkingar eller annat som kräver ökad numerär eller särskild kompetens. Klart är att de scenario som används på övningar, vid skolor och främst på HKV LEDS tydligt talar för att vi kommer att behöva öka numerären OCH plocka in en rad kompetenser som nu saknas i FM - om det otänkbara inträffar.

  Sammantaget:

  Vi vill ha EN nationell intresseorganisation som skall vara stor och stark med många medlemmar. Den kan stötta fackförbundet inte minst ekonomiskt. Denna enda organisation skall föra vår talan inför politiker, media, FML och orgenheter. Den skall informera medlemmarna och allmänheten via adekvata media och i samarbete med FM arrangera utbildning.

  Vi vill också att FM presenterar vilken org som skall bemannas och om man främst söker numerär förtätning eller om man söker specifika civila kompetenser. Eller både och. Enligt Fredrik sker detta Q2 2014. Vi följer upp det.

  Reservofficerarna är ett nästan gratis stående bemanningsföretag som FM när som helst kan stampa fram tusentals motiverade och kunniga individer ur - om man underhåller det. Vilket företag har det?

  SvaraRadera
 5. Här: http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2013/10/27/eas-tar-nasta-steg-i-forsvarsreformen/ verkar man ha lyckats att rekrytera tidigare förtidsavgångna YO, nyss förtidsavgångna YO, (långt) tidigare utbildade RO och nästan nyss utbildade RO.

  Men det är klart, en liten stab gör ingen försvarsmakt men det är ett gott exempel.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. Här: http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2013/10/27/eas-tar-nasta-steg-i-forsvarsreformen/ verkar man ha lyckats att rekrytera tidigare förtidsavgångna YO, nyss förtidsavgångna YO, (långt) tidigare utbildade RO och nästan nyss utbildade RO.

  Men det är klart, en liten stab gör ingen försvarsmakt men det är ett gott exempel.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 7. Det här med reservofficerare är en infekterad fråga, och eftersom jag själv är en sk OF/K så löper jag väl genom detta inlägg en uppenbar risk att kritiseras för att uppvisa just det "grupptänkande" som Jan Kallberg påtalar.

  I vissa avseenden delar jag Kallbergs uppfattning att det inom FM finns en stark kultur av grupptänk och en strävan att "uppfinna nya uppgifter" för att motivera den egna gruppens excistens (ofta på bekostnad av andra), men i just det här fallet tror jag att han är ute på lite väl tunn is.

  Den springande punkten, oavsett om vi talar om OF/T, OR/T eller GSS/T är att identifiera behovet, och det tycker jag att flera av debattörerna helt missar. Det är ingen medborgerlig rättighet att få bli reservofficer bara för att man vill.

  Man blir utbildad och anställd som reservare därför att FM anser att det finns ett behov. Hur det behovet sedan ser ut är en annan fråga.

  Avsikten med OF/T, OR/T och GSS/T är att ha tillgång till personal som är kompetenta för sin uppgift, men som inte behöver vara i tjänst kontinuerligt. Men eftersom ett av huvudsyftena med FM Org 18 är att se över vilka uppgifter som ska lösas på kontinuerlig basis och vilka som kan lösas av personal som kallas in då de behövs så borde frågan om behovet snart få sin lösning.

  Flygvapnets arbete med FM Org 18 har visserligen, till skillnad från övriga delar av FM, förts i lönndom inom HKV väggar så har jag ytterst begränsad kunskap om hur arbetet fortskrider, men min maggropskänsla är dock att antalet T-anställda inte kan öka nämnvärt i förhållande till idag. Hur det ser ut inom armén och marinen får någon annan kommentera.

  Visserligen skulle jag personligen kunna tänka mej, att för folkförankringens skull, ha ett antal OF/T, OR/T och GSS/T som inte är krigsplacerade utan står till förfogande, men kom ihåg att all sådan överkapacitet kostar pengar.

  Man skulle även kunna orda en hel del om hur reservofficerarnas utbildning borde se ut, och här finns det nog all anledning att kritiskt ifrågasätta de tokerier som FM och FHS nyligen presenterat, men det får anstå.

  Det viktiga är att först klara ut vilket behov FM har.

  Men återigen, det är ingen medborgerlig rättighet att få bli reservofficer bara för att man vill det.

  För övrigt vill jag komplettera Fredrik Robertssons kommentar kring "omgallonering" eftersom jag uppfattar att han bara säger halva sanningen i ärendet. Det är rätt att FM beslutat att inte omgallonera OF-personal som placeras på OR-befattningar. Däremot är det så att om en OF självmant söker en OR-befattning så förväntas denne också acceptera den nya graden. Det borde rimligen även gälla för OF-T som söker anställning som OR-T.

  Lars Rössle
  OF/K vid LSS

  SvaraRadera
 8. Jag kontrollerade mot forsvarsmakten.se hur många Reservofficerare det fanns på våra förband med blå anknytning:

  4:e 515 st (321 st YO)
  1:a 48 st (182 st YO)
  Marinbasen 648 (252 st YO)
  SSS 6 st (165 st YO)
  3:e ingen uppgift (268 st YO)

  Man kan konstatera att det finns en hel del Reservofficerare som sannolikt inte kommer att ianspråktagas för tjänstgöring framöver. Som Reservofficer1 skriver så måste FM tydliggöra vilka tjänster som man vill se bemannas av RO.

  För flottans del är det svårt för RO att komma in och förstärka på fartygsförbanden om man inte tjänstgjort på några år. Behörigheter går ut, kompetensprov vapen är inte gjort m.m. Dessutom blir fartygen mer och mer komplexa och kräver därmed mer utbildning och övning.

  Annars vore det väl en bra möjlighet att kraftsamla och nyttja flottan-RO i några år för att bygga upp dubbla besättningar på vissa av våra plattformar?

  /Boatswain

  SvaraRadera
 9. En fortsatt oumbärlig kategori reservofficerare är medicinsk personal, det som för kallades medicinalkåren. Detsamma borde gälla andra specialister som meterologer, ingenjörer mfl.
  Det vore tacknämligt att se FM bättre nyttja den kompetens som personal skaffar sig utanför FM egna utbildningssystem och arbetsplatser...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför måste medicinsk personal ha officersgrad?

   Radera
 10. 2013 blir lite av ett hundår för alla RO, men nästa år blir det bättre...

  SvaraRadera
 11. @boatswain

  Tycks vara så att flertalet RO i M inte är tänkta att placeras till sjöss.

  Måhända är huvudsyftet istället att unga adelsmän skall kunna använda mässdräkt på Nobelfesten?!

  /RO i grön uniform

  SvaraRadera
  Svar
  1. Naturligtvis inte. På Nobelfesten gäller som alla vet civil högtidsdräkt. Ingen officer - oavsett vapenslag, försvarsgren eller anställningsform - skulle väl ändå understå sig att uppträda i mässdräkt när kungen bär frack?

   P.S: Beklagar off-topic, kunde inte låta bli. Inget illa ment. D.S.

   Radera
  2. Nog är det civil högtidsdräkt som gäller, men trots det smyger sig ett antal mässdräkter in, dock på YO som tjänstgör som kungafamiljens adjutanter.

   Radera
 12. Lars - du har helt rätt - det är ingen mänsklig rättighet varken att bli eller att förbli reservofficer. Hela bakgrunden och motivet till diskussionen är förstås att Försvarsmakten hela tiden uttrycker sig positivt om reservofficersskapet. Många är de generaler som talat sig varma om fördelen med att ha en kader av officerare som - trots usla villkor - ständigt återkommer till Försvarsmakten och dessutom tillför efterfrågad (egenfinansierad) kompetens t.ex. akademiska utbildningar och inte minst ledarskap från andra perspektiv.

  Vår huvudpoäng är just att Reservofficersskapet nu avvecklas. Men man säger det inte rakt ut. Bakom siffertrollerierna så finns två budskap: 1) vill du tjänstgöra så är du välkommen att blir fanjunkare eller förvaltare, 2) det vore fint om ett antal OF-K avgick och istället blev OF-T eller OR-T. Detta är vad vi läser när vi läser både Eksells och Robertssons utsagor. Bättre att stå för det istället för att försöka linda in resonemangen med uniformstillstånd, diplom och lokal avtackningsceremoni. Inget ont om det, det är behjärtansvärt, men det döljer den viktiga informationen. Försvarsmakten tänker och agerar (på uppdrag av Föpol) oerhört kortsiktigt och det vill vi ställa dem till svars för.

  Agenten - håller helt med. Varför inte använda ekonomer, upphandlare, jurister, marknadsförare, åkeriägare, tjänstemän på Trafikverket och Energimyndigheten, logistiker, ingenjörer etc och ge dem en årlig kortare utbildning, kanske i samverkan med Försvarsutbildarna och när det passar även låta dem delta på övningar. Överskottet av reservare består till stor del lite äldre akademiker (45 år och uppåt) och det är just där som behovet i FM är som störst, främst på HKV, FMLOG, FMV, MR staber och ett antal centra. Det finns också chefsbefattningar t.ex. på LedR, TrängR, FMTS, FöMedC, LvReg, SkyddC där krigsförbandschefer har mycket tydlig nytta av sin civila utbildning och karriär. Visst kostar det pengar - men dyrt är det inte.

  Boatswain - håller helt med - dubbla besättningar är ett klockrent sätt att lösa behovspuckeln.

  Alla år från 1991 och framåt har varit hundår för RO. Hittills har inget efterföljande år blivit bättre.

  Nu tänkte vi lämna debatten för den här gången och vi slutar med ett förslag som har lite koppling till det Boatswain och JK Nilsson skriver men i mycket större skala. Satsa ett engångsbelopp på att skaffa ett riktigt bra webbaserat rekryteringsverktyg - låt oss kalla det "rekryteringsportal". Kanske det förträffliga företaget Military Work kunde driva det? Där skall samtlig personal med officersutbildning som inte tjänstgör i FM kunna registrera sig. Strunt samma om det är OF-T, OR-T eller FA/PA OF/OR-K. Alla med officersutbildning kan registrera sig. Säkerställ att endast behöriga personer kommer in i rekryteringsportalen t.ex. genom Bank-ID el dyl. Där kan FM kommunicera sina rekryteringsbehov och den enskilde kan importera sitt CV från LinkedIn och komplettera med militära meriter. Men - nu kommer det fina - även medlemmarna kan annonsera där efter personal med officersbakgrund. Tänker då främst på reservofficerare som sitter på chefspositioner eller som driver egna företag som vet att personer med officersutbildning ofta har specifika egenskaper som efterfrågas. Även ett utmärkt verktyg för FM:s behov av stöd i samband med karriärväxling. Det tar ett år och kostar 4-5 MSEK att bygga något sådant men tänk vad många problem det skulle lösa. Vem nappar?

  SvaraRadera
 13. "Alla år från 1991 och framåt har varit hundår för RO. Hittills har inget efterföljande år blivit bättre."

  Till skillnad från för oss YO då?


  "Satsa ett engångsbelopp på att skaffa ett riktigt bra webbaserat rekryteringsverktyg"

  Nej! Inga fristående IT-projekt.
  Detta måste bli en del av PRIO i så fall!

  ;-)

  SvaraRadera
 14. På tiden att RO-systemet äntligen fasas ut. Allt för länge har för många stigit i graderna på tok för fort genom komprimerade kaptenskurser och stabsprogram genomförda på ett vinterlov. Har alltid förundrats över hur det kan finnas kaptener och örlogskaptener utan reel kompetens eller erfarenhet som i tid och otid "hoppar in" för att lösa en uppgift som de inte är spantade för. Överbetalda och oödmjuka tycker jag summerar det hela.

  Allt för ofta slutar det hela i merarbete och att någon stamanställd får rensa upp sörjan eller stå till svars då reservofficeren är ute i det civila igen.

  Om "reservaren" blir kvar som personalresurs måste systemet ses över i sin helhet.

  SvaraRadera
 15. Jag tror den här diskussionen egentligen handlar om en skev självbild än något annat.

  Diskussionen om hur man ska tillvarata all fantastisk RO-kompetens har följt mig så länge jag varit RO (10 år). Jag har tjänstgjort relativt mycket under åren och anledningen till det har varit att jag har ett civilt jobb i statlig miljö som möjliggör tjänstgöring samt en god kontakt med mina förband. Har det behövt mig har jag gjort mitt yttersta för att komma.

  Samtidigt har det suttit massvis med övervintrade kalla krigetveteraner som gnällt över att de aldrig blir kontaktade och att dess kompetens inte tillvaratas, åtskilliga kompetenslistor ska fyllas i om vad man kan och inte kan och det gnälls jämt och ständigt. Till dessa kan man förklara att;
  1. Din kompetens behövs inte. Systemet du var expert på finns inte, tack för att du tjänat ditt land, här är din medalj, det går bra att bära uniform på din dotters bröllop. Vi ses.
  2. Du är en kanonkille, men vi har en färsk OF som jobbat i den här befattningen i flera år som vi gärna ser på plats när det krisar. Vi ses.
  3. OK, du får vara med MEN du ska jobba här i ett år, gå kurser för att du ska kunna vara värdefull. Behålla din civila lön? Glöm det.

  Tror mer om att många RO vill känna att de är en del av FM mer än att de faktiskt vill tjänstgöra. För vill man verkligen det, tror jag verkligen inte det är några problem att göra det.

  kalle anka, tro mig att man är överbetald och underkvalificerad när man tjänstgör är ett mycket litet problem.  SvaraRadera
 16. Läser med stort intresse den uppkomna debatten om framtiden för vårt reservofficerssystem och vill härmed komma med mina reflektioner i frågan samt några konkreta förslag.
  Dock skriver jag som vanligt främst inte ur ett FM-perspektiv utan ett marint sådant.

  Att alla instanser anser att reservofficerssystemet är viktigt det råder det ingen tvekan om. Att reservofficerskåren dels måste nyttjas bättre och dels måste föryngras är det heller inget tvivel om. Så hur kan vi då gå från ord till handling?

  Jag kommer här att beskriva de åtgärder jag tror kommer att förbättra situationen och detta är då främst riktat mot Marinen.

  1. Utbildningen till reservofficer har sin grund i SOU+ ett års praktisk tjänstgöring.

  2.När reservofficeren är klar med sin akademiska utbildning anordnar SSS en kompletterande utbildning som leder till officersexamen OF1(Fk) Utbildningen på SOU och praktiken genomförs för flottans elever mot fartygsbefattning och för Amfibiekårens elever mot befattning i Amfbat eller Bevbkomp. Detta för att de skall få nödvändig miljökännedom inför den fortsatta karriären som inriktas mot marinens staber och logistikfunktioner. Utbildningen till dessa funktioner infogas i SSS ordinarie kursutbud.

  3.Ovanstående måste vara mycket tydligt i FM rekryteringsinformation samt att förtidsavgångna YO skall erhålla denna information särskilt för att kunna nå de som är intresserade av fortsatt engagemang i FM.

  4.Reservofficeren måste tjänstegöra längre perioder (6-12 månader) för att FM skall kunna dra rejäl nytta av vederbörandes civila färdigheter och reservofficeren får ut något personligen av tjänstgöringen.

  5.Besätt vissa befattningar i utvecklingsfunktioner med reservofficerare som tjänstgör 1 år. Detta för att få in nya perspektiv på verksamheten och verkligen kunna nyttja deras civila kompetenser.

  6.Nyttja frivilligorganisationerna för att skapa de resurser som FM idag behöver och engagera reservofficerare även den vägen. Ett marint exempel kan vara resurser för sjötrafikledning etc.

  Detta är några exempel på vad jag bedömer kan göras med befintliga resurser för att ”gräva där vi står” i denna fråga.

  Förvaltare Håkan Lindberg
  Sjöstridsskolan


  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra! Du borde kommentera mera.

   Radera
  2. Tackar! Detta är en mycket viktig fråga. Jag tror dock att för Marinens del så kommer reservofficersystemet att ta lite andra former än vi sett tidigare. Helst hade jag sett ett system som underlättade för all personal att kunna växla mellan civilt och militärt flera gånger under yrkeslivet.

   Radera
 17. @surpuppan

  http://www.dn.se/Images/2012/12/10/Nobelmiddag-11.jpg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ahem ... ingen regel utan undantag, blir mitt svar här. Tack för motexempel och klarläggande (se även högre upp).

   Radera
 18. I gästinlägget ovan sägs det att jag skulle ha "öppnat upp för ett temanummer med fokus på reservofficern". Det är inte korrekt beskrivet. Att därför sammankoppla nyhetsnotiser där ordet "reservofficer" förekommer med artikeln på sidorna 13-15 får stå för författarna av gästinlägget.

  Vad som däremot är korrekt är att RO-frågan - ur alla vinklar - kommer fortsättningsvis få det utrymme som frågan förtjänar i Försvarsmaktens personaltidning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja Försvarets forum är ju verkligen känd för att skildra frågor "ur alla vinklar"...

   Suck!

   Radera
 19. Tack så mycket för ett intressant inlägg i denna viktiga debatt och tack till er övriga som driver den vidare i kommentarsfältet med intressanta vinklar, invändningar och nya teser.

  Jag är VD och en av grundarna för Military Work (MW). MW är bildat av medlemmar från Sällskapet Kustjägarveteraner och Fällskärmsjägarklubben, vilka har i olika former drivit frågor kring civil meritering av militär tjänstgöring, inte minst genom den konferens som hölls på Karlbergs Slott hösten 2009 och genom det samarbete som kallades "Fyrklövern" där också Reservofficerarna och Militärtolkföreningen ingick. När vi - ideella krafter inom kamratföreningarna - nått vad som upplevdes som vägs ände vad gäller att påverka myndigheten med kamratföreningarna som plattform, beslutade vi oss för att starta MW och driva det som näringsverksamhet och i formen aktiebolag.

  MWs vision är att
  - vi ska vara av en del av våra kunders konkurrenskraft genom att förse dem med kompetent och pålitlig personal och,
  - vi ska vara en naturlig brygga mellan militär tjänstgöring och arbetsmarknaden.

  Kravet för att rekryteras genom MW, eller att hyras ut som konsult, är erfarenhet från tjänstgöring inom Försvarsmakten (FM). Tjänstgöringstid är alltid en parameter som vi värdesätter vid tillsättanden av uppdrag. Vi inte någon romantiskt föreställning om att en individ med erfarenhet från FM skulle per automatik vara en tillgång bättre än någon annan på arbetsmarknaden. Däremot är det vår övertygelse att det inom FM, och bland de som avslutat sin tjänst eller har det som deltidsarbete, finns en hög grad av individer som är efterfrågade på den civila arbetsmarknaden. Individer som ibland har svårt att få den utveckling de möjligen skulle kunna ha om deras meriter från sin tjänstgöring inom FM kunde kommuniceras lättare och mer begripligt. Vissa lyckas utmärkt med detta, men de finns de som har det svårare. Många av de som har det svårt är soldater som inte har den fina och beundransvärda sammanhållning, erfarenhet och organisation som reservofficerare har – de är en helt ny yrkeskår i landet och få är särskilt insatta i vad denna yrkeskår egentligen gör. Att få fram individens patos och dennes värderingar samtidigt som individens erfarenhet och utbildning från civila, militära eller en blandning av de två är centralt för MW när vi rekryterar. Min erfarenhet från det dryga år som jag drivit MW är att dessa personer är mycket omtyckta på den civila arbetsmarknaden!

  Det är också vår uppfattning att det finns individer som idag är helt civila som lockas av en deltidsanställning inom FM, men som upplever det som svårt att förena med det civila arbetet, på grund av svårigheter att kommunicera med sin arbetsgivare om de positiva effekter som tjänstgöringen för med sig. Det torde inte vara till FMs nackdel om vissa av dessa fick kraft och hjälp att söka sig till en deltidsanställning, inte minst eftersom deras civila erfarenheter och andra perspektiv många gånger är en fördel ute på förbanden.

  Vår tes är att en väl fungerande tid under tjänstgöringen och en god möjlighet till civil utveckling efter heltidstjänstgöringen är en nödvändig och god grund för någon att söka sig till tjänstgöring inom FM – oavsett önskad tjänstgöring och tjänstgöringsnivå.


  Som nämns in huvudinlägget är MW fortfarande ett mycket ungt bolag. Vårt första hela verksamhetsår är 2013 och vi strider på för att utveckla oss på rätt sätt för att möta marknaden samtidigt som vi utvecklas till en allt bättre partner också för FM och dess före detta och nuvarande personal. Vårt bemötande bland kunderna i näringslivet är hittills mycket positivt! Jag är mycket stolt över vår avsiktsförklaring med FM och extremt motiverad att arbeta för att marknadsföra alla personalkategorier inom myndigheten och därtill övertygad om att MW kommer att vara en av många viktiga verktyg i att flytta fram positionerna i personalförsörjningsfrågan.

  Allt gott!

  Mikael Karlsson
  mikael.karlsson@militarywork.se

  SvaraRadera
 20. Som fortsättning på mitt tidigare inlägg vill jag ta ta tillfället till akt och försöka bjuda in mig själv att få träffa er reservare i olika forum. Dels för att vår verksamhet syftar till att bidra till ALLA personalkategorier inom FM, dels för att den typiske reservaren är en mycket bra grund för rekrytering och konsultuthyrning i vår verksamhet, men framförallt för att få möjlighet att utbyta erfarenheter och driva ett utvecklande och framsynt samtal om dessa frågor.

  @ Reservofficer1: MW har just investerat i ett nytt verktyg för att hantera CV. Detta system håller vi just nu på att anpassa för att passa individer som har både civila och militära erfarenheter. Målsättningen är att vara en partner till individen under hela tjänstgöringen och därefter så individen kan få sina militära kurser och erfarenheter strukturerade på ett bra sätt. Här har vi många idéer om hur en portal kan skapas, drivas och utvecklas och diskuterar gärna med flera parter.

  Igen,
  Mikael Karlsson

  SvaraRadera
 21. Som Finländare förbryllar det mig varje gång jag läser om vår västra granne. Ni som har en försvarsbujet som får det att vattnas i munnen på oss (ni har ca 2½ ggr MER pengar än vi). Hur kommer det sig att med alla dessa slantar så åstadkommer ni så lite? Viktigaste är ju INTE att alla har nyaste mörkerkikaren eller nyaste AK 5C. Viktigaste måste ju vara att samla ihop trupperna för att a) alla skall känna varandra, b) kunna arbeta tillsammans och c) upprätthålla försvarsviljan. En fråga jag skulle vilja ställa här är; är försvarsviljan i Sverige så dålig att man måste betala stora summor pengar för att få folk att komma på övningar? Räcker det inte med lite bensinpengar och nöjet att få vara ute och öva med goda vänner?

  Försvarets sak är vår!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo det är som du skriver.
   Dessvärre går det ganska enkelt att peka ut den handfull generaler som orsakat eländet.

   Vi kan bara hoppas att ni lär av våra misstag.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna