14 november 2013

Är marinen snart ett blått minne blott?
Marinen är på väg att sluta existera som en fungerande försvarsgren! Inte i dag, inte i morgon och inte heller genom aktiva beslut. I stället finns det en oroväckande och överhängande risk att marinen är på väg att försvinna som en fungerande försvarsgren i framtiden genom att nödvändiga beslut inte fattas, samt att nyprojektering av fartyg helt saknas i den långsiktiga materielplanen.

Den som följt den här bloggen vet att materielfrågor har hårdbevakats ända sedan den startade. Den enkla anledningen är att det är materielen som utgör grundplattan för ett trovärdigt försvar. Man kan diskutera personalförsörjningssystem, lagar och avtal, övningar och insatser i det oändliga. Men utan rätt materiel i rätt omfattning så blir det ändå ingen försvarsförmåga. För marinens del utgör 1000-tals sjömän utan sina fartyg inte något tillgängligt, användbart och flexibelt försvar, bara för att travestera moderaternas försvarspolitiska företrädare.

I går publicerades svaret på Peter Jeppsson (s) fråga till försvarsministern som berör avsaknad av det nödvändiga regeringsbeslut som krävs för att sjöstridskrafterna ens ska kunna utgöras av den pinsamt låga siffran sju (7) korvetter. Frågeställningen kunde inte vara mer konkret och lämnar inget utrymme för tolkningar. Trots det är försvarsminister Karin Enströms svar i själva verket något helt annat än ett svar. Men det finns också oroväckande signaler från regeringen att finna mellan raderna.

Modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall

den 13 november
 
Svar på fråga 
2013/14:100 Modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall 
Försvarsminister Karin Enström 
Peter Jeppsson har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut avseende modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall så att riksdagens beslut om sju korvetter kan innehållas. 
I 2009 års försvarspolitiska inriktningsproposition Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) redovisade regeringen att korvetter av Visbyklass tillsammans med korvetter av Göteborgsklass 2014 utgör den samlade ytstridsförmågan. Fem korvetter av Visbyklass och två korvetter av Göteborgklass avsågs bibehållas. Antalet korvetter i insatsorganisationen har emellertid inte underställts riksdagen för beslut. 
Korvetterna av Visbyklass är nu under leverans i version fem, vilken bl.a. inkluderar beväpning med sjömålsrobot. Det sista fartyget beräknas vara levererat till Försvarsmakten 2014. Den förbättrade förmågan till ytstrid kommer att innebära att marinstridskrafternas användbarhet ökar. 
Regeringen tar löpande ställning till Försvarsmaktens förslag till materielinvesteringar när beredningskravet i regeringsformen och förutsättningarna för ett för verksamheten bra beslut i övrigt är uppfyllda.

Försvarsminister Karin Enström svarar alltså inte på den konkreta frågan när beslutet skall tas, inte heller ger ministern något svar huruvida ett sådant beslut över huvud taget kommer att tas. Det finns givetvis hur mycket som helst att skriva om detta icke-beslut och dess konsekvenser. Men en detalj i svaret sticker ut. Nämligen det faktum att ministern hävdar att "antalet korvetter i insatsorganisationen emellertid inte har underställts riksdagen för beslut". Att påstå något sådant anser jag är ett hot mot demokratiska processen i riksdagen och i synnerhet gentemot väljarna då jag vill hävda att det är ett till del felaktigt påstående av minister Enström.

Den 16 juni 2009 fattade nämligen riksdagen beslutet som berörde betänkandet 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning. D.v.s det försvarspolitiska inriktningsbeslut (i praktiken ett försvarsbeslut) som hade sin grund i riksdagens proposition "ett användbart försvar" från 2008. När riksdagen efter att beslutet är fattat så sammanfattar man beslutet så så här på riksdagens webbsida (min fetstil).

Försvarets nya inriktning (FöU10)

Sverige får fler soldater som snabbare kan användas i Sverige och i internationella fredsfrämjande operationer. Uppdelningen mellan en nationell insatsorganisation och en utlandsstyrka upphör. Alla ska kunna tjänstgöra både i Sverige och utomlands. Säkerhet ska byggas gemensamt för de nordiska länderna och EU. Ett långtgående nordiskt samarbete bör utvecklas men Sverige ska fortfarande ha rätten att bestämma över sin operativa förmåga. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om försvarets nya inriktning. 
 
Konkret kommer denna nya inriktning att på sikt innebära det här. 
 • Hela insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap. I dag kan bara ungefär en tredjedel av den nationella insatsorganisationen användas för insats inom ett år. 
 • Alla insatsförband ska ha samma förmåga till insats, i och utanför Sverige. 
 • Enligt Försvarsmaktens förslag ska 28 000 personer finnas i stående och kontrakterade förband. 
 • Den grundläggande soldatutbildningen ska vara frivillig. Totalförsvarsplikten ska tillämpas när försvarsberedskapen så kräver. 
 • Hemvärnet förstärks och får en viktigare roll i försvaret av Sverige. Hemvärnet kommer totalt att bestå av 22 000 personer och ingå i insatsorganisationen. 
 • En ökning sker från tre tillgängliga manöverbataljoner idag, till åtta imorgon. 
 • Förmågan till fredsfrämjande insatser fördubblas. 1 700 personer kommer att kunna hållas kontinuerligt insatta i insatser internationellt. 
 • Antalet Gripenplan blir 100 stycken, av C/D-modell. 
 • Antalet nya helikoptrar ökar successivt.  
 • Stridsvagn 122 bibehålls och tillgången till splitterskyddade fordon ökar. 
 • Artilleriet och luftvärnet förblir av dagens storlek. 
 • Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, och antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls. 
 • Fyra mekaniserade bataljoner sätts upp i en förbandsreserv. Ett stridsvagnskompani därifrån kommer att finnas i förråd på Gotland. 
Riksdagen vill tillägga att när det gäller Försvarsmaktens logistik behöver resurser överföras till kärnverksamheter vid armé-, marin- och flygstridskrafterna. Vidare kommer riksdag och regering inte att besluta om några nedläggningar i fredsorganisationen under mandatperioden. 
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Att försvarsminister Karin Enström nu i efterhand påstår att riksdagen inte fattat beslut om antalet korvetter ter sig ytterst anmärkningsvärt då ovanstående text är hämtad från riksdagens webbsida (inte regeringens). En text som publicerades i direkt anslutning till att beslutet hade fattats.  Frågan man då ställer sig är vem som far med osanning?

Bortsett från denna detalj så är själva huvudfrågan ändå marinens framtid. Försvarsministerns otydliga svar kan tolkas så som att man anser att fem Visbykorvetter i version 5 utgör en numerär av kvalificerade fartyg regeringen är nöjd med. Om så är fallet, ånyo en oerhört oroväckande utveckling och en mycket naiv syn. Lägg där till att det inte finns några som helst konkreta planer på någon framtida nyanskaffning. Utöver detta ser anskaffningen av nya ubåtar av typen A26 mycket mörk ut just nu.

Att antalet fartyg i marinen, precis som med flygplan, stridsvagnar och artilleripjäser i de övriga försvarsgrenarna ständigt har reducerats med motivet att några fartyg hit eller dit gör väl ingen större skillnad. Om man vid varje försvarsbeslut, gång efter annan säger samma sak så når man till slut nivåer som understiger kritiska gränsvärden, och som inte ens kommer att medge att den territoriella integriteten kan upprätthållas i djupaste fred.

Innan försvarsbeslutet 2000 förfogade Marinen över 30 stycken kvalificerade stridsfartyg och ett 10-tal ubåtar i operativ tjänst. Efter försvarsbeslutet 2004 reducerades ytstridsfartygen till 16 och ubåtarna till fem. I slutet av 2005 avvecklades samtliga robotbåtar och patrullbåtar och vi var då nere på en numerär som motsvarar dagens.

Det går inte längre att säga att numerär inte spelar någon roll, då vi som sagt är långt under det kritiska gränsvärdet. Att vi nu genom försvarsministerns svar kan anta att regeringen inte tycker att fem eller sju korvetter gör någon större skillnad är en smärre katastrof. Vad kommer då här näst? Att skillnaden mellan fem och tre inte är viktig? Till slut hamnar vi i läget att det kanske handlar om tre eller noll, och att det då inte finns någon vits med en marin med så få fartyg då en sådan låg numerär kostar mer än den smakar att hålla i drift samtidigt som en sådan numerär knappt kan bidra till rikets försvarsförmåga.

Jag konstaterar ånyo att försvarspolitik inte längre är försvarspolitik i ordets rätta bemärkelse, utan har istället övergått till att bli en del av ren partipolitik. Genom att förhala, eller genom att inte alls ta nödvändiga och kostnadskrävande försvarspolitiska regeringsbeslut kan man istället satsa på andra politikområden som bidrar till fortsatt regeringsstyre efter nästa val. Man vinner nämligen inga val på att satsa på försvar- och säkerhet, och det vet Moderaterna. 

Jag finner det högst olustigt och märkligt att jag genom detta inlägg argumenterar för en numerär omfattande ynka sju korvetter, när jag istället borde lägga tid på att förklara varför sju korvetter är för få. Men när signalerna från regeringen tyder på att fem kan bli en verklighet har förutsättningarna för debatten helt plötsligt förändrats.

Jag finner det även olyckligt att inte Försvarsmaktens och Marinens främsta företrädare går ut offentligt och påtalar vikten av att nödvändiga beslut rörande materielärenden fattas. Från Försvarsmakten är det mer eller mindre knäpptyst i dessa frågor som berör både försvarsförmåga, bemanning och ekonomi. Att en riksdagledamot från Socialdemokraterna och några försvarsbloggar är de enda som påtalar dessa sakförhållanden är mycket anmärkningsvärt!

Det är nu hög tid att försvarsmaktens högsta ledning - ånyo - tar bladet från munnen. Den faktiska innebörden är att frågorna om försvarsmateriel nu måste lyftas till offentlig debatt, och det måste göras av den högsta militära nivån för att media och politiker ska vakna ur dvalan. Om inte frågan tas upp till debatt NU är risken stor att Marinens framtid är i fara!


20 kommentarer:

 1. Amiralsuppror...

  Möjligtvis ett PA/Amiralsuppror då.

  SvaraRadera
 2. Tack återigen Skipper för ditt sista stycke. Det är inte klokt vilken konstig försvarsledning vi har, jag ser bara 2 möjliga förklaringar:
  - dom håller med regeringens försvarspolitik
  - dom håller inte med, men vågar/förmår/vill inte säga ifrån offentligt
  Frågan är vilken som är värst, men i båda fallen leder det till FM utplåning.

  Mycket välskrivet (som vanligt), samma sak skulle kunna sägas om Armén och FV, även om dom än så länge ligger något "efter" Marinen i utvecklingen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller så är fallet att marinen snart är i kapp vissa av oss.

   /Luftvärnarn

   Radera
  2. Ja, luftvärnet har det sannolikt värst av alla. Men å andra sidan har LV varit ner på botten och vänt. Det finns en politisk vilja för att satsa på LV nu!
   Jag tror tyvärr inte att botten är nådd för Marinen ännu.

   Radera
  3. Dessvärre är det också skillnad på politisk vilja och att det faktiskt händer något.

   /Luftvärnarn

   Radera
  4. Har ett inlägg på gång om luftvärnet. Kanske under helgen.

   Radera
  5. Hoppas inte marinen når "botten"...

   Radera
 3. Några rader ur brevet till moderaterna från en lokalpolitiker, som med dessa rader lämnar partiet efter 41 år!

  "Det är en underlig känsla att bli övergiven av det parti jag varit medlem i sedan inträdet i Fria Moderata Studentförbundet 1972.

  Den moderata säkerhets- och försvarspolitiken är ansvars- och huvudlös. Försvaret är ett särintresse, enligt partiordföranden, inte ett av de fundament ett fungerande demokratiskt samhälle bygger på. Näringslivet är ett annat särintresse, enligt moderaterna, inte förutsättningen för att det ska finnas resurser till den offentliga sektorn."

  Han är på inget vis ensam om att anmäla utträde ur partiet eller sina synpunkter.

  Jag tror precis som vid det förra svaret, att frågans starka anknytning till något som befinner sig i vår verklighet, är för svår att besvara för försvarsdepartementet.
  Jag tror inte heller att departementet har de politiska muskler och befogenheter som krävs för att besluta/svara i dessa frågor.
  Svaren bör nog komma via finansdepartementet och där är förståelsen för dessa frågor, som bekant, på en mycket låg nivå.

  Jag tror dessutom inte att alliansregeringen anser sig bunden till det beslut du refererar till. Kanske man inte förstått?
  "Det har aldrig varit något större fel på kartan, det är de tokstollar som byggde om terrängen som klantat sig!"

  Nu visar fru Enström de kvalifikationer som gjorde att hon fick bli minister. Tyvärr gagnar det varken saken eller alliansen.

  Jag tror fortfarande på en halvtidsmodifiering av HMS Jägaren någon gång runt 2020. Därmed finns möjligheten att den lilla "båten" blir ett av försvarsmaktens vapen av sjätte generationen. (sex generationer kan ha tjänstgjort ombord).

  Går det som du tror blir det inte så många "plåtschabrak" där man kan "glänsa på bryggan" kvar!!
  Det blir väl mest att stå kvar på bryggan och se något av "Riksfartygen 1-5" lätta ankar och försvinna in i dimman.

  Någon bör kanske ta med flanellografen och utföra ett pedagogiskt arbete om försvaret på lämpliga ställen inom den politiska sektorn. Behovet verkar vara enormt!
  Då kanske vi slipper dessa kostbara resor med riksdagsmän/kvinnor till Afg med medföljande militära guider där man konstaterar att
  det svenska lägret låg betydligt närmare staden än man trodde!+!
  Detta skall man enligt uppgift ta med sig vid nästa beslut i riksdagen angående vår insats i Afg.
  Jag skäms som skattebetalare å deras vägnar.

  Femdubbelt SUCK!

  Teaterdirektören. (i lite affekt)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som vanligt så träffar du mitt i målet. Jag är precis som du tveksam till att regeringen betraktar allt som kommer från riksdagens som bindande. Kanske blir det som du tror att Jägaren tillsammans med rikskorvett 1-5 kommer att utgöra vår framtida Marin bortom 2040. Hon firade nyligen sin 40-årsdag om jag inte minns fel. Kanske får hon uppleva både sin 50- och 60-årsdag i rikets tjänst.

   Radera
  2. Bara 40!
   Då förstår jag inte vad ni gnäller för.

   ;-)

   /Luftvärnarn

   Radera
  3. Jag håller med Skipper om att sju korvetter är ett nästan löjeväckande lågt antal ytstridsfartyg, men samtidigt så tycker jag att man i ärlighetens namn också borde nämna att sju korvetter ändå nästan är dubbelt så många som var operativa mellan åren 2006 och 2012. Då hade vi nämligen bara fyra operativa korvetter/ytstridsfartyg.

   Radera
  4. Ja, och i dag har vi bara fem. Dvs redan nu två för få jmf riksdagens beslut! Tre av fyra Gbg-korvetter är avrustade och endast två Visbykorvetter är som bekant levererade.

   Radera
 4. FöU10 är felskrivet, det ska stå FöUto = Försvaret Utopiskt

  SvaraRadera
 5. Undertecknat //Rune. Skulle med i förra inägget

  SvaraRadera
 6. Som vanligt bra skrivet Skipper!
  Det måste finnas en dold agenda hos ansvariga politiker och FML med detta som stavas
  N A T O.
  Varför skulle FML stillasittande, i synnerhet marinen, låta moderaterna annars montera ner vårt försvar, inte med små verktyg utan med tigersåg?
  Tanken måste vara att göra försvaret så pass svagt att de får med sossarna på tåget och kan "kuppa" igenom ett Nato-beslut i riksdagen, utan folkomröstning.
  Eftersom gemene man är, helt oinsatt och tyvärr alltför ointresserad av försvarsfrågor, vet de inte hur illa försvarsförmågan i Sverige är.
  Vi behöver därför politiker, höga militärer men också respekterade ansvarsfulla medborgare som vågar ta bladet från munnen och förklara läget.
  Försvaret av Sverige och dess medborgare är statens största och viktigaste uppgift, det är inget särintresse!
  Det måste komma till en diskussion bland allmänheten där man tar upp försvarsfrågor, inte bara jobbskatteavdrag, föräldrarpeng, skola och vård. Försvaret är grunden för allt detta, basen vi vilar på och kan sova gott om natten. Vi måste diskutera detta mellan våra vänner och släkt för att öppna ögonen på våra politiker.
  Hur kan det komma sig att länderna som har drabbats hårdast av krig och elände verkar vara de enda som tar seriöst på sitt försvar?
  Är det då rimligt att de länderna även skall försvara resten som inte tar allvarligt på sin säkerhetspolitiska uppgift?
  Svenska politiker verkar tycka så även om diverse högre Natoansvariga gång efter annan förklara i tydliga ord:
  Tar ni inte allvarligt på uppgiften att försvara landet och dess invånare kan ni i händelse av ofred inte förvänta er hjälp av Nato!

  Den moderata "försvarsfalangen" brukar hävda att Sverige gör precis tvärtom mot vad en mängd övriga europeiska länder, som sänker sina försvarsutgifter. Nederländerna brukar vara ett populärt land som moderaterna använder. Tyvärr verkar man glömma landets geografiska position jämfört med vår. Det finns ett flertal försvarsgupp för en presumtiv anfallare innan man når landet. Dessutom är landet hårt knutet till Nato.
  Nej, Finland, Grekland och Israel känns som länder rent geografiskt som vi skall jämföra oss med.
  Historiskt har dessa länder en klart högre försvarsvilja än Sverige bland befolkningen och har som bekant varit inblandad i konflikt senare än vi.
  Trots att grekerna har en MYCKET skakig ekonomi för tillfället tycks det fortfarande finnas pengar till drift av vapensystem och övningar. Jämför gärna hur många fregatter (13st), FACs (16st), patrullbåtar (10st) och ubåtar (8st) de har med oss.
  Israelerna har en klart mindre marin, då huvuddelen läggs på armé och FV, men likväl har de 13st korvetter och 3st ubåtar.
  Finland besitter, åtminstone enligt öppna uppgifter, 8st korvetter. Något mer än Sverige. Men då ska man ha i åtanke Finlands mindre havsgräns jämfört med oss. Att finnarna har en större numerär och vassa vapen i bruk som 21st MLRS (Sverige 4st Archer). De har även beställt kryssningsmissilen JASSM till flygvapnet för att användas av deras sextiotal F/A-18 Hornet.
  Siffror från öppna källor på internet.

  Frågan är väl också hur det kan komma sig att vi får så liten uteffekt av de pengar som avsetts för försvaret? Försvinner allt till hyror och PRIO?
  Hur kan riksdagen tillåta att regeringen går in och detaljstyr alla projekt över 200 miljoner? Borde inte det bli ministerstyre?
  Vad har man för avskrivningstider för större projekt? Hur gör man med betalning vid större projekt? Kontant eller avbetalning under systemets tidsram? Vet t ex att cyprioterna hade en avbetalningsplan på 17 år för köpet av två korvetter.

  Mycket frågor men som vanligt få svar om ens några från alliansen…..

  SvaraRadera
 7. Ett alster på försvarmaktens nyhetssida med rubriken "Nya försvaret tar form" visar på de två stora problemen inom FM. Personalbrist på olika sätt och materielbrist på alla sätt.
  Berättelsen handlar om vår ÖB som fick agera skytt under övningen med en Norsk bandhaubits ;-)
  En ganska bra bild av vårt försvar "här och nu".

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 8. En skillnad mellan just Grekland och Sverige är väl att som Natomedlem så finns det väl rimligtvis ett minimikrav på vad man skall ha för försvarsnivå. Att tro att vi kan montera ner försvaret för att sedan spara pengar genom att gå med i Nato verkar mer än lovligt naivt ..

  fd flottist

  SvaraRadera
 9. "Försvinner allt till hyror och PRIO?"

  Nej, det som blir över ger vi bort till svenska innebandyförbundet.

  SvaraRadera
 10. Intressant som vanligt. Och oroväckande. Mycket oroväckande. Den 28 november anordnar Folk & Försvar ett seminarium( del 3) om Försvarets effekt Marinen. Inte för att jag tror att något nytt kommer att presenteras men jag är i alla fall på plats. Hoppas Skipper också!
  Daisy Balkin Rung

  SvaraRadera
 11. Aftenposten 31.okt. 2013 14:18

  - Jeg er fornøyd med at vi har et moderne, innsatsrettet forsvar med kort responstid og høy kvalitet. Dette er etter mitt skjønn et riktig svar på et endret trusselbilde, sier Reinfeldt.

  Vem bär ansvaret för att vår statsminister svävar omkring i det blå?
  Vad har fått honom att tro att det han säger överensstämmer med verkligheten?
  Finns det någon anställd inom FM som påstår att vi har ett modernt, insatsberett försvar med kort mobtid och av hög kvalitet ?
  VEM?
  Lägger man där till att vår FÖmins ramsa om att vi kan försvara hela landet så är förljugenheten total.

  De skämmer ju ut både sig själva och vårt land genom att åka omkring helt omedvetna om sakernas tillstånd.
  Som de flesta inser är detta en katastrof för ett land som vill kalla sig demokratiskt.

  Våra grannländer försöker mer eller mindre försiktigt påpeka och tala om den ostabilitet, obalans, m.m. som vårt lands militära tomrum orsakar i regionen. De kan inte begripa att vi som land inte ens ser problemen! Det är nämligen en förutsättning för att försöka komma på en lösning!

  Våra politiker förstår uppenbarligen inte "vårt gnäll" om ickesvar och ickebeslut.
  Inte så konstigt!
  I deras värld har vi redan ett modernt, insatsberett försvar med kort mobtid och av hög kvalitet ?

  Då behövs inga "nygamla" båtar, stridsvagnar eller alla dessa flygplan.
  Varför köpa nya dyra vapen när de vi har är tillräckligt många, moderna och av hög kvalitet ?

  Gäller denna okunskap endast försvaret?
  Om så är fallet, varför?
  Om inte, förklarar det mycket om tillståndet i landet.

  FML, släng alla de blåa små gulliga malumamolnen och klipp ut nya spetsiga och kantiga taketefigurer. Ta med flanellografen och ge er ut på en informationsturne.
  Behovet bland de folkvalda verkar vara enormt.
  Tveka inte att använda de sovande gammelmediorna.

  Tyvärr verkar det dessutom som att våra försvarspolitiker inte ens vet vad de själva beslutat om eller så bryr de sig inte?
  Svaren till herr Jeppson visar med all tydlighet att verklighetsförankrade frågor inte kan besvaras.

  SUCK!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna