7 februari 2011

Fördelningen OR/OF vid sjöförbanden?

Det spekuleras mycket om fördelningen mellan OF/OR och hur många inom varje kategori som kommer att bemanna ett förband. För ett sjögående förband, låt säga en sjöstridsflottilj  med ca 300 anställda officerare så skulle det kunna se ut som här nedan. Siffrorna skall självklart tas med en nypa salt, då inget i dagsläget är fastställt och inget förband är det andra likt. Men det skulle ändå kunna ge ett ungefärligt riktvärde.

OF1 = 15
OF2 = 35
OF3 = 35
OF4 = 10
OF5 = 1 (Flottiljchef)

OR6 = 75
OR7 = 100
OR8 = 25
OR9 = 1 (Ekonomichef)

Fördelningen enligt modellen ovan är med andra ord 1/3 OF och 2/3 OR, vilket skulle innebära att två tredjedelar av nuvarande personal (minus de nyexaminerade specialisterna vid förbanden) måste omgaloniseras till OR. HUR detta skall genomföras och NÄR verkar högst oklart. Läs gärna Sinhues inlägg i samma ämne.

Värt att notera är att det inte i dagsläget planeras för en enda OF inom teknisk tjänst, vilket jag tror blir ohållbart på sikt. Förslaget som sägs ligga nu innebär att fartygsingenjörer, maskintjänstchefer skall vara OR8 (förvaltare). Även system- och vapentekniker planeras att omgaloneras till specialistoficerare. På samma sätt tror jag att det kommer att bli problem att bemanna vissa OR-befattningar då dessa kräver nautisk kompetens (Fartygschefer på bevakningsbåtar mm). I dagsläget utbildas inga OR till nautiker.

Det krävs nog både det ena och det andra innan (om) allt detta skall genomföras... Eller kommer det möjligen ett brev hem till alla anställda lagom till semestern som rätar ut alla frågetecken - skriv under - eller bli ....... ?

12 kommentarer:

 1. "Omställning
  Majoriteten av yrkesofficerarna bör vara specialistofficerare. Förutom den nyutbildning som
  sker inom ramen för specialistofficersutbildningen bör ett flertal av dagens officerare ges en
  utveckling som motsvarar specialistofficerarnas. Formerna för detta övervägs för närvarande."
  (FM årsredovisning 2009)

  HUR detta ska gå till finns det, som det verkar, väldigt många förslag på.
  NÄR är däremot lite mer preciserat.

  "Myndighetens personalstruktur ska förändras så att den svarar mot det framtida reformerade försvarets behov. Försvarsmakten ska därvid intensifiera sina åtgärder för att nå en förbättrad ålders- och befälsstruktur bl.a. genom att underlätta yrkesväxling för officerare i syfte att åtgärda den ogynnsamma åldersstrukturen. Senast vid utgången av 2014 ska huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen 2014 vara bemannade med rekryterad personal."
  (Regeringsbeslut nr 3)

  Så här är det tänkt!

  "Om FM organisation 11, insatsorganisationen 2014 (IO14) och omplacering till specialistofficersbefattning av officerare
  Tidigare var planen att IO14 skulle skapas och därefter successivt bemannas. Den inriktningen är nu släppt. IO14 är fortfarande slutmålet men vägen dit kommer att gå via mellanorganisationer, varav den första är Organisation 11 (Org 11).

  Bemanning av Org 11 pågår vid förbanden och kommer slutföras vid centrala bemanningsmöten veckorna 045–050. Under våren 2011 är det FM:s plan att utarbeta FM org 12 (IO 14 + PROD 12). Vidare är inriktningen att FM-org 13 (IO14 och PROD14) ska kunna beslutas före 1/1 2012 och införas från 1/1 2013."

  Så här tycker facket.

  "Officersförbundet anser att:
  - alla dagens anställda kan och ska användas för att bemanna kommande organisationer. Vidare att man så långt som möjligt inte ska placera personalen i förband som innebär att de måste flytta.
  - det viktigaste är att individen får en acceptabel placering och därmed har kvar sitt jobb. Med hänsyn till att den framtida officerskåren i övervägande grad består av specialistofficerare kommer en stor mängd av dagens officerare att placeras på specialistofficersbefattningar.
  - eventuellt byte av grad ska vara frivilligt.
  - att det ska vara möjligt att konkurrera om både officers- och specialistofficers-befattningar i framtiden oavsett vilken befattning den enskilde fick i FM org 11."

  Intressant blir det när två likadana befattningar innehas av en som kommer underifrån och en som kommer ovanifrån, via omgalonering.
  Görs inget kommer skillnaden i lön att vara i snitt 6700 kr i månaden!?

  Det enda man kan säga säkert om genomförandet är att det brådskar.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 2. Mycket bra att du kommer med ett tydligt praktiskt exempel. Jag dock tycker att vi ska undvika att prata om OF kontra OR när vi egentligen menar OFF/K kontra SO/K. OR-systemet innehåller ju alla gruppbefäl och sjömän också...;-)

  Ha en trevlig dag!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 3. "Intressant blir det när två likadana befattningar innehas av en som kommer underifrån och en som kommer ovanifrån, via omgalonering. Görs inget kommer skillnaden i lön att vara i snitt 6700 kr i månaden!?"

  Detta kommer kanske att bli det största problemet och minst sagt leda till dålig förbandsanda. Det är synnerligen viktigt att vi ändrar vårt lönesystem. En befattning skall ha en lönebox med en lägsta och högstalön. Skulle man efter omgalonering ha högre lön än vad aktuell box tillåter så måste lönen frysas intill dess att boxen, efter årliga RALS, kommer ikapp.

  SvaraRadera
 4. @CS
  Vågar inte tänka på stormen som kommer uppstå när officerare får en reallönesänkning på grund av att man har en viss befattning.

  Nej, dethär med omgaloneringen är en papperslösning. Det är fortfarande samma individer som bemannar befattningarna! Vad man har för typ av stjärna på kragspegeln torde vara ointressant. Så varför påtvinga ytterligare en förändring som skapar osäkerhet(löneutveking, personlig utveckling mm) och troligtvis hätsk debatt?

  Laga inte en sak som inte är trasig! Låt förändringen ta sin tid, individerna som bemannar befattningarna kommer ändå vara de samma!

  /H, specialistofficer.

  SvaraRadera
 5. "En befattning skall ha en lönebox med en lägsta och högstalön."

  Det strider väl i högsta grad mot tanken med att införa specialistofficerare? Hur ska man premiera den individ som istället för att klättra vidare väljer att stanna på sin post och verkligen bli specialist? Att ha ett lönetak är som att säga att "bättre än så här får du inte bli lilla vän...".

  SvaraRadera
 6. Sannolikheten för att arbetsgivaren lyckas sänka lönen i samband med en omgalonering är väldigt låg. Däremot kommer man uppnå samma effekt efter bara några år genom att frysa lönen tills löneskillnader har ätits upp av inflationen. Detta är nödvändigt eftersom det tyvärr är orealistiskt att tro att nyblivna specialistofficerare skulle får en lönförhöjning för att komma ikapp de omgalonerade. På ett eller annat sätt måst löneskillnaderna bort. Redan idag är det dålig förbandsanda på några av våra anställda förband p.g.a. osakliga löneskillnader.

  @Uppgiven
  "Det strider väl i högsta grad mot tanken med att införa specialistofficerare? Hur ska man premiera den individ som istället för att klättra vidare väljer att stanna på sin post och verkligen bli specialist? Att ha ett lönetak är som att säga att "bättre än så här får du inte bli lilla vän..."."

  Möjligt att detta endast gäller armén. Endast ett fåtal av specialistofficerarna skall bli OR8/OR9 vilka är de riktiga specialisterna. OR6/OR7 är de facto underofficersgrader och inte specialister i ordets rätta bemärkelse. De är huvudsakligen gruppchefer eller stf plutonchefer. De kommer sannolikt aldrig ha en högre reallön än vad officerare på jämförbara befattningar har idag. Det är dessutom tänkt att huvuddelen skall fasas ut efter ett antal år (även om beslut och verktyg i dagsläget saknas) så specialister/fackmän hinner de aldrig riktigt bli. De blir bättre än vad de värnpliktiga blev men de hinner inte bli experter.

  SvaraRadera
 7. Osakliga löneskillnader? Det kan väll inte vara skäl att minska den som har det bra bara för att arbetsgivaren inte vill premiera de som nyanställs? Att ha jobbat många år i en lönestruktur och sedan vill arbetsgivaren sänka ingångslönen är väll för i helsike inte osaklig löneskillnad till nackdel för den som har arbetat ett tag. Skillnaden skall bort men det skall inte göras genom att plocka lönen av den tidigare anställde.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. @ J.K Nilsson
  Ur ett arbetstagarperspektiv håller jag helt med dig men jag är rätt säker på att arbetsgivaren inte resonerar så. Det finns inte ekonomiskt utrymme för det. Har man dessutom som officer fått en specialistofficersbefattning i en lägre nivå med enklare arbetsuppgifter så ter det sig ganska naturligt att det innebär en sämre löneutveckling.

  SvaraRadera
 9. @CS

  Så en underofficer ska inte få bli specialist på det han eller hon sysslar med? Oavsett hur länge man arbetar inom FM så ser jag inte ett lönetak som särskilt motiverande för individen. Varför ska den OR-7 som redan nått lönetaket anstränga sig för att uppmärksammas i nästa RALS om han/hon i alla fall inte kan få något?

  SvaraRadera
 10. CS, en specialistofficer bör ju i enlighet med NBO inte ha "enklare" arbetsuppgifter. En SO som är tekniker har ju "bara" en enklare utbildning i krigsvetenskap jämfört med en OF i samma tjänst nu men i övrigt är det samma krav på teknikerna. Jag kan inte tänka mig att det skall vara någon skillnad på trupparna eller andra yrkesfack heller. Fänrik/löjtnant eller sergant som instruktör är ingen skillnad.

  Jag ser inte att det kommer att bli någon som helst skillnad framgent. OF rader kommer att vara OR rader med krav på officersutbildning och funktionsskola, precis som det var tidigare. Att man saknar grundläggande utbildning för att kunna utbildas att bli major saknar betydelse, yrket är fortfarande det samma.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. @uppgiven
  Visst ska de få bli duktiga och det kommer de att bli eftersom huvuddelen kommer ha samma befattning eller bara stiga i hierarkien ett fåtal steg under en relativt lång tid, säg 10-15 år.

  Ett lönetak på en befattning är ett lämpligt sätt att hantera löneskillnaderna vid en omgalonering utan att för den delen behöva sänka lönerna för de som degraderas. Det gäller dock att man hanterar det på ett finurligt sätt som gör att man, precis som du efterfrågar, stimulerar individen att göra ett bra jobb.

  Ett fiktivt exempel. För befattningen spaningsgruppchef, OR6, gör man en lönebox som sträcker sig mellan 19000-25000. Var i boxen man hamnar avgörs av hur man presterat föregående år. Det kan bedömas enligt olika principer men ett sammanvägt tjänstgöringsomdöme kan utgöra grund.

  Nästkommande år uppjusteras löneboxen enligt den genomsnittliga löneutrymmet. Låt säga 5 %. Ny box blir 19950-26250. Återigen placeras man inom boxen i förhållande till det senaste årets tjänstgöringsomdöme. Man kan lägga in en spärr så att lönen aldrig sänks utan istället endast står still om man under ett år har presterat dåligt.

  Detta innebär relativt sakliga löner, möjlighet att planera ekonomi och samtidigt stimulera arbetstagaren att göra ett bra arbete.

  SvaraRadera
 12. @J.K Nilsson
  Eftersom IO11 är mindre än nuvarande organisation så har flera officerare, framförallt löjtnanter och kaptener placerats i befattningar som tidigare bemannades av PB och KB men numera av SO. Därav får många OF enklare arbetsuppgifter.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna