14 juli 2012

Moderaternas tolkning av hur man ökar antalet tillgängliga förband?

När DN häromdagen publicerade en debattartikel där moderaternas främste representant (vice ordförande) i försvarsutskottet och tillika nyutnämnd ordförande i försvarsberedningen Cecilia Widegren återigen ondgjorde sig över hur dålig den gamla Försvarsmakten var, och hur bra den nya Försvarsmakten regisserad av bl.a. moderaterna är, då kändes det som bägaren rann över.

Widergren skriver bland annat följande i sin artikel
Med alliansregeringen har arbetet påbörjats för att stärka försvarsförmågan och öka antalet tillgängliga förband.
Arvet från värnpliktstiden med ett försvar med låg beredskap och ett dåligt användande av resurser, hör gårdagen till. Det fanns två parallella insatsorganisationer – en för försvaret av Sverige, bemannad av värnpliktiga, och en för internationella insatser, där man var tvungen att rekrytera nya soldater för varje insats.
Genom att göra värnplikten vilande och införa ett personalförsörjningssystem byggt på frivillighet får vi istället ett mer effektivt försvar med en sammanhållen insatsorganisation. Samma soldater, sjömän och officerare kan användas både i Sverige och utomlands och förbanden håller samman över tid och kan behålla och utveckla sin kompetens. Detta är helt avgörande i dagens konfliktmiljö.
Widegren har uppenbart lyssnat alltför mycket på den förre försvarsministern Sten Tolgfors, då hans argumentation och sätt att tolgföra "den nya Försvarsmakten" lyser igenom alltför tydligt då Widegren ska finna sina egna argument för att motivera den politik som partiet valt att föra i försvarsfrågan.

Det mest beklämmande är att Widegren och övriga försvarspolitiker får stå mer eller mindre oemotsagda i frågan då man hävdar att man med sin försvarspolitik ökat antalet tillgängliga förband? Detta då hon till stor del har helt fel i sak. Marinen och flygvapnet har alltid haft stående insatsklara förband med mer eller mindre samtliga fartyg och flygplan som funnits. Insatstiden har varit allt från några minuter till som längst en vecka. Att nuvarande försvarspolitiker helt bortser från detta faktum då man räknar tillgängliga förband nu jämfört med förr är skrämmande.

Bara för att redovisa fakta så finns här nedan tre olika bilder som representerar svenska disponibla/operativa sjömålsrobotbestyckade stridsfartyg vid tre ögonblickstillfällen. Den första bilden representerar 1999, dvs innan Försvarsbeslutet 2000 (FB-00), den andra efter FB-00 och den sista bilden representerar tiden efter FB-04 d.v.s. nutid (2012). Cirklarna runt fartygen representerar den ungefärliga räckvidden på sjömålsrobotsystemen (Rb15 resp Rb12).

Ytattack 1999
2 korvett typ Stockholm
4 korvett typ Göteborg
12 robotbåt typ Norrköping
8 patrullbåt typ Kaparen
4 patrullbåt typ Hugin
Cirklarna runt fartygen redovisar den ungefärliga robotportén för Rb-15 resp Rb-12.
Som bilden här ovan redovisar så hade Sverige fortfarande en flotta att räkna med. Av ovanstående fartyg var samtliga förutom ca sex enheter fullt bemannade och övade för krigets krav. Övningsverksamheten var dessutom omfattande. De fartyg (ca 6st) som ej hade ordinarie besättningar låg i materielberedskap och kunde inom några dagar efter att lastat förnödenheter och ammunition kasta loss. Besättningar till dessa fartyg hade med mycket kort varsel kunnat plockats i hop av föregående års värnpliktskull och officerare från staber och skolor. Således hade man omedelbart haft 30st stridsfartyg disponibla för insats med sjömålsrobot Rb-15 eller Rb-12.

Ytattack 2003
2 korvett typ Stockholm
4 korvett typ Göteborg
6 robotbåt typ Norrköping
8 patrullbåt typ Kaparen
I samband med försvarsbeslutet 2000 (FB-00) så reducerades antalet ytattackfartyg vilket bilden ovan illustrerar. Detta då det enda sjögående enheterna på västkusten (den stolta 18. patrullbåtsdivisionen) avvecklades. I samband med detta så lämnade man västkusten helt utan kvalificerade robotbestyckade stridsfartyg. Även robotbåtarnas numerär halverades då sex stycken avvecklades och resterande sex genomgick en generalöversyn vilket bland annat omfattade integrering av RBS-15 MkII vilket ökade roboträckvidden från 70 till 100km. Denna integration skedde senare även på samtliga sex korvetter. Sedan kom försvarsbeslutet 2004........

Ytattack 2012
2 korvett typ Stockholm
2 korvett typ Göteborg
Försvarsbeslutet 2004 var det i särklass mest katastrofala beslut för svenska flottan sedan den grundades år 1522. I augusti 2005 avvecklades samtliga robotbåtar och samtliga patrullbåtar. Robotbåtarna hade då nyligen genomfört ombyggnad/modernisering med såväl nytt robotsystem (Rb15 MkII) och ett nytt tungt torpedsystem (Tp62) och hade utan problem kunnat vara i drift ytterligare antal år. Patrullbåtarna av Kaparenklass var när de avvecklades i mycket gott materiellt skick och var bestyckade med vardera sex Rb-12. Dessutom var patrullbåtarna mycket kvalificerade ubåstsjaktenheter. Robotbåtar och patrullbåtar avvecklades med motiveringen att Visbykorvetterna skulle ersätta dessa fartyg. Som bekant har det nu förlöpt sju år sedan dess, och någon robotbestyckad Visbykorvett har ännu ej levererats till Försvarsmakten.
Strax efter FB-04 så avvecklades även en korvett av Göteborgsklass (HMS Göteborg) och 2006 avvecklades även HMS Kalmar.

Återstoden av svensk operativ robotbestyckad ytattack är således fyra stycken korvetter.

När man läser att svenska politiker fortfarande anser att de nu stärker försvarsförmågan och ökar antalet tillgängliga förband genom sin s.k. reform, ja då blir man både trött och uppgiven. När man dessutom generaliserar genom att kalla hela värnpliktsförsvaret för förrådsställt, med låg beredskap och ett dåligt utnyttjande av resurser, ja då blir man till och med arg när man har ovanstående kalla fakta i bakhuvudet.

Att  lyssna till argumenten för den pågående försvarsreformen känns nästintill som en förnedring av all personal som gett sitt yrkesmässiga liv till att bemanna, vårda och att med svensk ytattack öva under stundom mycket krävande förhållanden, och fortfarande gör exakt samma sak i dag som tidigare. Skillnaden är att antalet tillgängliga plattformar i dag endast är ca 15% jämfört med tiden före FB-00 p.g.a. en katastrofalt förd försvarspolitik från såväl socialdemokrater som moderater.Ps1) All information finns att finna i öppna källor och i synnerhet på http://www.forsvarsmakten.se samt http://www.fmv.se

Ps2) Motsvarande sammanställning skulle kunna göras över tillgängliga stridsflygplan, men detta överlåtes med varm hand till någon annan att göra.

81 kommentarer:

 1. Det är beklagligt att Cecilia Widegren far med osanning.
  Lägg ned ert parti ifall ni avskyr sanningen!
  Vi har fått nog av moderata lögnhalsar!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 2. Tror ingen politiker medvetet far med osanning, för hög risktagning.
  Däremot så finns det uppenbara kompetensbrister i det aktuella ämnet, alternativt så har moderata politiker en annan lärobok i matemetik än övriga.

  SvaraRadera
 3. Skönt att någon talar klarspråk. Hemska tanke, men man börjar undra om vi inte är utsatt för ett kvalliviserat landsföräderi. Vad har den högsta politiska ledningen, oavsett politisk färg och den hösta militära ledningen egentligen för en agenda?

  SvaraRadera
 4. Det är uppenbart att man gärna friserar och väljer perspektiv på sanningen för att passa vald politisk linje. Det är väl "politik" antar jag. En anledning varför politiker känner sig föraktade och otillräckligt respekterade av allmänheten som tycker verkligheten är viktigare än att vinna ideologiska debatter.

  Ett problem är att den moderata retoriken inte är helt fel utan bygger på argument som formulerades för att driva igenom FM transformation. Det "gamla" försvaret och dess förmågor var inte anpassade för den nya säkerhets- och försvarspolitiken med internationella operationer som huvudsak istället för bisak. Det "gamla" försvaret och dess förmågor var helt överlägsna jämfört med dagens försvar om man värderar nyttan mot den tidigare säkerhets- och försvarspolitiken. Det är viktigt att inte jämföra äpplen och päron. Syfte, nytta och dimensionering av militära stridskrafter är inte gudagivet utan definieras av en överordnad "doktrin" för hur nationens intressen ska tillvaratas - rätt eller fel. Ur moderaternas perspektiv, den nya säkerhets- och försvarspolitiken som de uppfattar den, så var tidigare försvar inadekvat för den överordnade doktrinens primära behov av expeditionära snabbinsatsstyrkor för internationella krishanteringsoperationer. Det var faktiskt ingen styrka hos "invasionsförsvaret". Nu svänger pendeln och man börjar återigen att tala om behovet av att militärt, med vapenmakt, kunna hävda territoriella gränser. Åtminstone inom Försvarsmakten...

  SvaraRadera
 5. Jäkligt bra och klargörande sammanställning.
  Moderat försvarspolitik är helt verklighetsfrämmande, en total katastrof.

  Bara en fråga på din sammanställning. Skulle Tp62 verkligen integreras på Robotbåtarna?
  Stockholmsklassen har väl inte integrerat Tp62, dom kör väl med Tp613?

  //Jonas75

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!

   Tp62 var helt integrerad på robotbåtarna. Detta i samband att man installerat ny torpedeldledning (TVK). Problemet var att själva torpeden aldrig köptes i serieversion annat än till ubåtar. Robotbåtarna skulle med denna torped även kunnat agera vapenbärare vid ubåtsjakt åt ex kontakthållande helikopter då Tp62 även kan användas mot UV-mål i sänkande syfte.

   På korvetter av Stockholmsklass har man tyvärr helt avvecklat tung torped och kan varken använda 613 eller 62.

   Radera
 6. En kommentar från ett annat irriterande moderat inlägg i debatten:

  Jag blir lite frustrerad. De nya moderaterna och Tolgfors säger att de är stolta över att ha tagit fram ett försvar som numera används och gör skillnad. Skitsnack!För det första så beslutades inriktningen mot dagens försvar långt innan M och Tolgfors tillträdde. Han, och regeringen, har inte gjort ett skit för att påverka inriktningen i varken den ena eller den andra riktningen. Ett uppenbart ointresse för säkerhets- och försvarspolitik som blir än tydligare av okunniga uttalanden om stridskrafters syfte och användning inom ramen för en säkerhets- och försvarspolitik.

  Stridskrafter som inom ramen för en avhållande strategi, t.ex. invasionsförsvarets säkerhetspolitik, står i beredskap i syfte att avhålla en motståndare från våldshandlingar, sådana stridskrafter både används och gör skillnad så länge de lyckas undvika att bli insatta. Om de tvingas gå till insats och använda sina vapen, så har uppgiften misslyckats. Om insatta militära stridskrafter är ett mått på deras nytta eller inte, beror helt på målet med deras verksamhet och vilken uppgift de ges.

  Det gamla invasionsförsvaret (utrikespolitik, säkerhetspolitik, försvarspolitik och försvarsresurserna bl.a. Försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret), löste uppgiften att bevara fred i Sverige alldeles utmärkt under osedvanligt lång tid.

  Samma sak gäller stridskrafterna som sätts in i en fredsfrämjande operation i syfte att avhålla två parter från stridshandlingar. Så länge de bara behöver träna och demonstrera sina förmågor är de framgångsrika. Fred och säkerhet i insatsområdet råder. Den dag de behöver ”användas” så har de misslyckats med sin viktigaste uppgift. För att lyckas behöver de vara trovärdiga, dvs de behöver dyra vapensystem och mycket träning som kostar. Värdet av investeringen mäts dock inte nödvändigtvis i huruvida de använder sin träning och sina vapen på riktigt i strid.

  Krig och aggression har aldrig varit syftet med svenska stridskrafter. Dock fred och säkerhet. Att fred och säkerhet kräver god krigföringsförmåga och därmed stora investeringar som helst inte ska behöva användas är en paradox som uppenbart är alltför svår att förstå för nuvarande politiska ledning, inkl. den avgående försvarsministern.

  Nu ser vi också vad det kostar att verka genom att vara insatt istället för att verka genom beredskap. Det som förr räckte till 100-tals bataljoner, räcker idag till åtta (8). Det kanske är en oundviklig utveckling då omvärldsutvecklingen gjort den gamla säkerhetspolitiken både irrelevant och omöjlig att finansiera, men är det bra?

  Vår fred och säkerhet har aldrig varit så bräcklig som den är idag. Den bygger på en from förhoppning om en gynnsam och fredlig omvärldsutveckling, men vi har inte längre några trovärdiga garantier. Vi saknar hemförsäkring, vilket inte är något problem om inte vårt hus börjar brinna. Sannolikheten att vårt hus börjar brinna är mycket låg. Ändå väljer de flesta att betala för en försäkring. Kanske för att konsekvenserna av en brand ofta är katastrofala, dvs. risken är hög även om sannolikheten är låg. Sverige och Borg förstår dock inte vitsen att lägga pengar på något försvar när det är osannolikt att det blir krig. Absolut inte på ett försvar som inte används i strid. Bortkastat tydligen. Själv betalar jag gärna hemförsäkringen och jag värdesätter varje dag som går utan att jag behöver använda den.
  [...]

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta blogginlägg från Forssell har gått mig helt förbi. Kunskapen om läget inom Försvarsmakten verkar inte vara på topp.

   Radera
 7. Reflektera gärna över diskussionen i kommentarerna på: http://cynismer.blogspot.se/2012/06/chefstombola-och-skandal.html (i slutet av kommentarerna)

  Dagens politiska retorik håller mycket låg nivå. Ett problem är att våra politiker har noll (0) förtroende för FM, dess ledning och personal. Därmed kommer inte sakkompetensen till tals utan lekmännen får härja fritt. Det är inte helt utan FM egen förskyllan att så är fallet. Sakkompetensen inom FM lämnar ibland en del att önska, vilket våra politiker har genomskådat (trots det säkra uppträdandet).

  SvaraRadera
 8. Bra Skipper och tack för ditt engagemang!

  Nu är det dags för alla oss andra att sprida denna information till vänner, bekanta och kollegor så att moderaternas felnavigering i försvarsfrågan upphör.

  Jag rör mig främst i kretsar där moderaterna står högt i kurs och många är inte insatta i hur verkligheten ser ut kring vårt försvar. Men när jag hänvisar till bloggar och ledarsidor vaknar engagemanget till och många känner sig svikna och lurade av moderaterna.

  Du som läser detta gör en insats och marknadsför tex Skipper så att fler får kunskap, på så sätt kan vi vända denna märkliga moderata politik.

  SvaraRadera
 9. Gustav Wasa sa...

  Ovanstående pedagogiskt beskrivna nedgång i sjömålsbekämpningförmåga påfodrar att alla fem (5) korvetter av typ Visby även fortsättningsvis konstrueras och utrustas för att kunna härbärgera vardera åtta (8) robotar RBS15 MkII inne på sitt för omvärlden förslutna vapendäck.

  SvaraRadera
 10. Är det någon som vill slå vad om vilken av M eller Vp som vill lägga minst på försvaret?

  SvaraRadera
 11. @ Skipper

  Den bästa och tydligaste sammanfattningen jag läst - och inte ens en moderat försvarspolitiker kan slingra sig ur detta.

  Vad gäller lögner och politiker i allmänhet och moderata i synnerhet så är jag av en annan uppfattning. Moderata försvarspolitiker ljuger medvetet!
  Sedan kan man ju alltid diskutera om det är lögn eller att slira på sanningen - men det kan bara ens egna värderingar avgöra.

  Cecilia Widegrens debattartikel kan inte skyllas på bristande kompetens – för om hon inte begriper det hon är satt att sköta så är det en ännu större skandal än en ljugande politiker.
  Lägger man ihop Cecilia Widegren, Johan Forsell, Tolgfors och nuvarande försvarsminister så ser man ett mönster. I sagornas värd hade dessa fyra haft meterlånga näsor och svarta tungor…
  Tydligen verkar taktiken vara att upprepar man en lögn tillräckligt många gånger så blir det en sanning!

  Om någon mot förmodan skulle ha missat Johan Forsells senaste inlägg på sin blogg så läs det för det är ett exempel på hur ”sanningen” hanteras inom de nya moderaterna.

  Johan Forsell som påstår sig vara civilekonom verkar vara helt obekant med hur inflationen urholkar penningvärdet - och att en civilekonom skulle vara obekant med innebörden av begreppet "inflation" är lika sannolikt som att en läkare inte skulle känna till vad virus är - ändå har Johan Forsell mage att påstå:

  "Resurserna har inte minskat, varesig 06-10 eller hittills under innevarande period. Däremot har pengar flyttats från materiel- till förbandssidan. Inte heller ser vi några resursminskningar framför oss under resten av mandatperioden."

  Omräknat till dagens penningvärde skulle 2006 år anslag förmodligen ligga runt 55 miljarder - men detta tycks den gode civilekonomen blunda för - eller så sov han när inflationsbegreppet berördes under sin utbildning....

  Ännu mer magstarkt är följande:

  "Det händer att jag får mail och telefonsamtal med innebörden att vi innan den säkerhetspolitiska analysen är gjord och utan att vi har en aning om hur ekonomin ser ut nästa mandatperiod, borde ställa ut omfattande löften om framtida mångmiljardsatsningar.

  Tyvärr måste jag göra dem besvikna varje gång. Det vore helt enkelt inte ansvarsfullt. Däremot kan jag lova att vi inför framtida beslut ska analysera fakta mycket noggrant – både vad gäller det ÖB pekar på och utvecklingen i vår omvärld. "

  Antingen så har Johan Forsell så fullt upp med att göra förbandsbesök och frottera sig med försvarsindustrin att han inte har tid att lyssna på vare sig finansministern eller statsministern – eller så slirar han medvetet på sanningen.

  Veckan innan Forsell publicerade sitt inlägg så hade först finansministern deklarerat att det inte skulle bli en enda sekin mer till försvarsmakten, några dagar senare upprepade statsministern samma sak – nya flygplan skulle betalas inom ram!

  Kan man som riksdagsledamot för samma parti totalt ha missat dessa båda uttalandena?

  Det är som sagt ens egna värderingar som avgör vad som är lögn – men man får ju även ett kvitto på vilken typ av värderingar avsändaren har…

  Jag tycker mig börja ana viss desperation bland de nya moderaterna när försvars- och säkerhetspolitik kommer på tapeten, eller är det bara önsketänkande….

  Sopar man tillräckligt mycket skit under mattan kommer högen för eller senare att synas eller att börja lukta, och frågan är om vi inte är där nu…

  Om inte annat så synas korten 2014 – och att det skulle gå att täta alla läckor, länspumpa, rekrytera besättning och måla om skutan till dess är en utopi!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack TRIDENT! Tack även för många bra kommentarer. Jag hoppas du snart skaffar ett twitterkonto och deltar i debatten där också.

   Radera
 12. När jag för några dagar sedan letade efter "frågor och svar" om försvaret på de nya moderaternas hemsida var allt borta. Där hävdades bland annat att Almedalen 2007 (ni kommer ihåg herr Borgs utspel om nedskärningar och försvarsministerns avgång)inte fick några konsekvenser.
  Detta som senare skulle visa sig i riksrevisionens rapport.

  Riksevisionen
  15 mars 2012
  ”År 2008 fattade regeringen beslut om att spara 2,8 miljarder kronor i försvarets materielförsörjning. Riksrevisionens granskning visar att besparingarna har fått negativa konsekvenser för Försvarsmaktens insatsförmågor och ekonomi. Många projekt som avbröts har återkommit, ibland till en högre kostnad.

  Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av besparingarna på cirka 2,8 miljarder som gjordes inom Försvarsmaktens materielförsörjning under åren 2009–2011. Istället för att ge Försvarsmakten i uppdrag att göra besparingarna valde regeringen att själv bestämma hur de skulle tas ut, genom att avbryta eller reducera ett antal materielprojekt.
  Granskningen visar att besparingarna har lett till negativa konsekvenser för Försvarsmaktens verksamhet. Enligt Riksrevisionen har regeringen inte gjort tillräckliga konsekvensanalyser i samband med besparingarna. Riksrevisionen konstaterar vidare att riksdagen inte har fått tillräckliga underlag för att fatta beslut om minskade anslag.”

  I en del bananrepubliker och i det gamla Sovjetunionen handskades man med fakta på detta sätt.

  Är det så att man börjar rensa i gammal fakta inför kommande beslut?
  Är det så att man oavsett befattning även börjar rensa bland medlemmarna?

  Nu hittar jag inte fru Widegrens blogg på deras sida!
  Vill då påminna partiet om att hon nyligen blev utsedd till ordförande i den så kallade "försvarsutredningen och kanske bör få vara kvar!?

  Ska bli spännande att se hur länge herr Forsells spänstiga "fakta" får finnas kvar på bloggen?? En del av dessa "fakta" har han tagit från de försvunna svaren på nya moderaterna hemsida.
  Han har ju varit partiets kontaktman i försvarsfrågor!

  Hade herr Tolgfors varit kvar hade hans självskrivna kommentar till ditt inlägg varit. "Fel, fel,fel,". Sedan hade man förväntat sig en floskelupprepning på cirka tio rader.

  Tycker mig märka samma tendens till svar vad gäller vår nya minister.
  Hennes blogg finns ännu kvar och där kan man utläsa lite av vad hon tyckte innan hon blev minister.
  Den bör nog redigeras eller tas bort för att undvika "missförstånd".

  Jah har skrivit om det tidigare men kan inte låta bli att ta upp frågan igen.
  Våra folkvalda åker runt i landet och "informerar" sig på förband och skolor. Ändå är de helt främmande för verkligheten.

  Vem ljuger:

  De som informerar dem!
  Politikerna själva!

  Jag förutsätter att de har någon form av medelförmåga att ta till sig information av lättare slag.

  En fråga till politiker och andra!
  Vad finns på den positiva sidan i jämförelse mellan en GSS/T och en vpl med hänsyn taget till landets försvar?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för bra kommentar. Ska genast läsa gamla inlägg från våra kära politiker som du nämner. Kanske finns där något matnyttigt att hämta...

   Radera
 13. Ok bra klargörande angående tp62. Kommer
  själv ihåg de nattliga skjutningarna med tp613
  från robotbåt i mitten av nittiotalet. Det konstiga då var att man tyckte
  flottan var för liten då. Jämfört med nu var den flottan vi hade då enorm..


  //Jonas75

  SvaraRadera
 14. Mycket Bra arbetat skipper!.
  Ja denna bild bör spridas till samtliga riksdagsledamöter och jag tro faktiskt jag gör det med ditt godkännande. Ok?
  God ide att sprida till allmänheten så de förstår kontrasten ordentligt mellaM retorik och verkligheten.
  Valdagen får då bestämma antal röster på M.

  Gustav Wasa :vi får hålla tummarna att de Visby klass verkligen snart är operativa och att vi behåller göteborg/stochkolm klassen också och inte avvecklar operativa fartyg.

  Kn Jan-Olov Holm

  SvaraRadera
 15. Jag blir också upprörd över Moderaternas lögner. Det finns inga omedelbart gripbara förband att sätta in. Alla har någon typ av beredskap som i flera fall är rätt lång. Skall FM ordna fram ett förband för Internationell insats så är det inta bara bemannat med kontinuerligt tjänstgörande personal utan en stor del utgörs av tidvis tjänstgörande. De kräver i likhet med personalen i det gamla (så förhatliga) värnpliktsförsvaret flera månaders träning innan de kan sändas ut på mission. Jfr. med dagens missionsutbildning på Livgardet. Den aspekten har mörkats rätt bra från både militärt och politiskt håll. De nya tidvis tjänstgörande soldaterna kommer att ha en standard som är betydligt sämre än de gamla värnpliktiga soldaterna och gruppcheferna. Det beror på flera orsaker men framför allt att de under sin kompletterande utbildning efter GMU är arbetstidsreglerade till skillnad från värnpliktiga, grundregeln under vpl-tiden var 48 timmars uttag per vecka men ofta låg det betydligt högre. En annan företeelse är att GMU + kompletterande utbildning blir bara 9 månader, vpl med kvalificerade soldatbefattningar tjänstgjorde 10 månader under vpl förhållanden (högre tidsuttag). Förr så genomfördes även reputbildning som KFÖ kompletterat med helgutbildning, SÖB för befälen, krigsförbandskurser mm. Den nya typen av KFÖ har väl inte satt sig än men ger ett rätt beskedligt intryck. Jag vill med detta INTE säga att allt var bättre förr MEN idag är det baske mig inte alls så bra som moderaterna vill påskina, dom far med osanning!

  /En som varit med ett tag och upplevt ut- och avvecklingen...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lägg sedan till faktorn att de värnpliktiga var av en helt annan kvalité än dagens soldater. Nu sänks kraven konstant för att rekryteringsmålen ska uppfyllas. I det gamla och så hatade systemet så var normalt en mekaniker en soldat med en civil mekanikerutbildning i botten, och som kanske t.o.m arbetat något år som mekaniker innan värnplikten. Nu klassas en mekaniker som vilken logistiksoldat som helst - d.v.s. det är ingen skillnad på att köra brödbilen eller att reparera den....

   Kvalité...?

   Knappast!

   Nu är det inte de GSS som idag är anställda som är skyldiga - de är snarare offer för ett system som har hål i huvudet!

   Det finns säker de som tycker att jag nedvärderar dagens anställda GSS men faktum är att kraven har sänkts. Ser man på exempelvis specialistutbildningen - denna till skyarna upphöjda kategori specialistofficerare som ska frälsa hela den svenska försvarsmakten - så är kvalitetsförsämringen besvärande. Exempelvis utbildningen av specialistofficerare i teknisk tjänst så får man idag börja med att repetera grundläggande kunskaper - sånt som förr var självklart.

   För systemteknikerutbildningen till marinen är resultatet direkt katastrofalt.

   Det hemska är att det är denna kategori som sedan ska föra kunskaperna vidare - d.v.s. kunskapsbasen kommer att urholkas.

   Något som få verkar ha reflekterat över är att vi redan idag har specialister fast de har graden fänrik, löjtnant, kapten och kanske t.o.m. en och annan major. Det är dessa - sprungna ur den gamla och värdelösa NBO - som kommer att bära upp FM de närmsta tio åren. Skillnaden mellan en specialist ur NBO och dagens specialistofficerare är att de förstnämnda har en kunskapsbas som dagens specialistofficerare aldrig ens kommer att komma i närheten av.

   Man kan ju även notera att landet som är vår stora förebild i "reformeringen" åter börjat tala om värnplikt - Gen. Stanley McChrystal f.d. befälhavare i Afghanistan uttrycker sig så här:

   "I think we ought to have a draft. I think if a nation goes to war, it shouldn't be solely be represented by a professional force, because it gets to be unrepresentative of the population,"

   Läs hela intervjun på : http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/07/03/mcchrystal_time_to_bring_back_the_draft

   Man kan ju undra varför högt uppsatta generaler i vår stora förebild när det gäller den förträffliga yrkesarmén börjar prata om värnplikt igen...?

   Men vad spelar det för roll egentligen - vi har ju en finansminister som dikterar landets försvarspolitik - han är dessutom moderat och moderater tycks tro att de alltid vet bäst.

   Radera
  2. Gen McChrystals uttalande handlar om behovet av värnplikt i händelse av ytterligare ett längre krig, liknande det i Afghanistan och Irak, i syfte att avlasta de yrkessoldater och reservister som fått spendera flera år i insatsområdena. Det scenariot han beskriver är knappast aktuellt för Sverige.

   Förresten så har redan en vilande pliktlagstifting som kan aktiveras vid krigsutbrott.

   Radera
  3. Aktivering vid krigsutbrott....?

   Det är så dags då! Hur lång tid tror du det tar att utbilda förband? Två dagar?

   Nu lever FM på "värdelösa" f.d. värnpliktiga ur "magasinet" - de utgör huvuddelen av insatsorganisationen, placerade i förband som ALDRIG kommer att kallas in för övning.

   "I've enjoyed the benefits of a professional service, but I think we'd be better if we actually went to a draft these days," he said. "There would some loss of professionalism, but for the nation it would be a better course."

   Märkligt utalande om nu värnpliktssystemet är så värdelöst som vissa vill påskina.

   Om FML:s och politikernas visionära fantasier avseende internationella insatser så kommer vi nästan att hamna där USA är idag - det är bara att titta på de insatslinjaler som varit grund för dimensioneringen av IO 14. Lägg sedan till att det redan idag sker kommenderingar till internationella insatser...

   Mig veterligen var det aldrig några som helst problem att rekrytera frivilliga f.d. värnpliktiga till internationella insatser - rätta mig gärna om jag har fel. Visst får förbandet utbildas men om alternativet är att ha ett förband bestående av 10% vakanser och 10% tvångskommenderade är i mina ögon valet ganska lätt. Dessutom måste det alltid ske missionsutbildning och för förband bemannade med GSS/T lär denna inte vara kortare än om om det varit frivilliga f.d. värnpliktiga.

   Värnpliktssystemet ger en helt annan frihet än dagens bastard!

   Själve ÖB har ju dessutom offentligt erkänt att GSS/T är att jämföra med gamla systemets KFÖ-soldater...

   Det som nu håller på att hända är symtomatiskt för FM - för mycket, för sent och med taskig timing...

   Gjorde man inte samma misstag 1925...?

   Den största skillnaden är väl att då kunde Per Albin ljuga offentligt med hedern i behåll...

   ...för nationens bästa.

   Radera
  4. Du vet mycket väl att den vilande pliktlagstiftningen kan aktiveras även innan ett krigsutbrott om man så finner lämpligt.

   Du och jag har diskuterat detta så många gånger innan och vi har diametralt motsatta uppfattningar om väldigt mycket. Det mesta är redan sagt. Någon ovan hade länkat till vår senaste batalj.

   Jag erkänner definitivt att det finns omfattande problem med vår omställning men så länge man inte förstått att de ledande politikernas säkerhetspolitik bygger på FM:s engagemang i internationella insatser så blir fortsatt diskussion knappast givande.

   Föregående kommentar syftade enbart till att du inte obemärkt skulle tillåtas ta general McCrystals uttalande ur sitt sammanhang och nyttja det för att stärka din ståndpunkt.

   Radera
  5. Hur lång förvarning tror du vi kommer ha? Utbildning av officerare 3-4 år. Utbildning av underofficerare 1-2 år. Utbildning av första värpliktskullen 0.5 - 1 år.

   Vi är alltså uppe i någonstans 5-6 år från start tills första kullen är ute. Och Ryssland hade tagit Georgien på 7 dagar.

   Radera
  6. Den hotbildbedömning som ligger till grund för försvarsomställningen innefattar inget hot om större angrepp inom överskådlig tid. Det är ett av skälen till att pliktlagstifningen lades vilande. Man nämner Georgien-scenariot som delvis dimensionerande för utformningen av stridskrafterna. Det var dock ett angrepp av begränsad storlek och bedömningen är att mot ett sådant är IO14 tillräckligt. Mer finns att läsa i propositionen "Ett användbart försvar"

   Man kan ha synpunkter kring huruvida den av politikerna fastställda hotbilden är riktig eller ej men det är trots allt den som ligger till grund för hur FM nu utformas. Precis som vid militär operationsplanering torde den egna planen utgå från en bedömning av fiendens troligaste och farligaste handlingsalternativ. I den politiska bedömningen är fiendens farligaste handligsalternativ uppenbarligen inte ett storskaligt angrepp mot Sverige. Då ska inte heller planen och förberedelserna göras mot det scenariot. Det verkar inte alla debattörer ha förstått.

   Det ska bli intressant att se vad resultatet av nästa försvarsberedning blir men de som hoppas att den väsentligt kommer skilja sig från nuvarande lär bli besvikna.

   Radera
  7. Precis som TRIDENT skriver, tidigare kunde en värnpliktig ha en gedigen yreksbakgrund som passade tjänsten som handen i handsken, och kunde således göra ett betydligt bättre jobb än vad en GMUare i de flesta fall kan göra i dag.

   Ett litet exempel från verkligheten. Jag hade en kamrat som gjorde värnplikt som bärgningssoldat på I21 Sollefteå, där hans huvuduppgift helt enkelt var att bärga fordon. Han hade innan påbörjande av värnplikten jobbat civilt och kört bärgningsbil i två år. Han kunde med andra ord jobbet redan när han ryckte in, och hade sannolikt mer erfarenhet än de som skulle utbilda honom. Således kunde han bidra till att utbildningen blev ännu bättre.

   Det är bara ett litet exempel på en av många positiva effekter av den "förhatliga värnplikten".

   Radera
  8. @CS

   Det är just detta som gör att många börjar tappat tron på de politiker som med kraftfullt bristande kompetens inom området, ska sitta och besluta sådant som de varken kan, eller är intresserade av.

   Att inte göra bedömningen att FI farligaste alternativ är ett väpnat angrepp på Sverige, är lika med att underkänna sig själv och sitt arbete.

   I den rapport du nämner så hävdar man samtidigt att marinen och flygvapnet ska fokusera på närområdet, det s.k. närområdesperspektivet. Det säger något helt annat. D.v.s. att just kunna hantera oroligheter i närområdet och i värsta fall kunna möta ett ev väpnat angrepp. Dvs det enda "FI farligaste" som kan existera.

   Problemet är att man inte är tydlig, och inte gör något fullt ut. Det blir till slut lite av allt vilket är lika med ingenting.

   Tyvärr har jag väldigt små förhoppning på den kommande försvarsberedningen, och dess slutsatser.

   Aldrig har väl officersförbundet haft så rätt som i sin senaste rapport ang försvarets framtida anslag. Utöka kraftfullt eller avveckla!

   Radera
  9. Om politikernas otydlighet och ofta bristande kompetens, i alla fall militärt, håller jag med dig till fullo. I dokumenten från riksdag och regering är det någorlunda tydligt vad man vill men när jag hör ledande försvarspolitiker uttala sig så blir jag mycket tveksam till om de själva förstår vad de har tagit för beslut. Deras förmåga att för befolkningen förklara hur och varför säkerhetspolitiken förändrats är knappt rudimentär.

   Avseende bedömningen om fiendens farligaste handlingsalternativ håller jag inte med dig om att det är givet. Man måste även lägga till en sannolikhetsfaktor vid hotbildsbedömningar. Om sannolikheten bedöms ligga under en viss nivå tar man inte hänsyn till det hotet i sin fortsatta planering. När dessutom annan politisk hänsyn ska tas kan jag tänka mig att ribban ligger ganska högt för när man ska börja förbise vissa hot.

   Radera
  10. CS, problemet med "Begränsat angrepp" är ju att angriparen anpassar sin styrka för att kunna slå den försvarande styrkan. Visst skulle vi förmodligen ganska sargade kunna stå emot ett angrepp av det som Georgien hade att hantera. Men vad gör vi om angriparen matchar sina resurser gentemot vårt försvar? Det skulle fortfarande bli ett "Begränsat angrepp".

   Jag påstår inte att vi skall dimensionera vårt försvar för att kunna försvara mot hela Rysslands styrka men det vore riktigt trevligt att kunna stå emot en par tre dagars förbekämpning och ändå ha kraft att slå mot överskeppning och luftlandsättningar för att ha uthållighet i minst en vecka - 10 dagar.

   Dimensionerande faktorer är sålunda: Förbekämpning, Luftlandsättning och Överskeppning.

   J.K Nilsson

   Radera
  11. JK har helt rätt. Det är dessa tre stadierna av ett eventuellt angrepp mot Sverige måste klara av att göra kraftfullt motstånd i syfte att försvaga och fördröja, förhoppningsvis under en vecka tills "hjälp anländer".

   Har vi den kapacitetet så kommer det framförallt att kosta för en fiende att ge sig på Sverige, och redan där så har vi med största sannolikhet förhindrat att ovanstående kommer att ske.

   Försäkringsargumentet kan aldrig användas för mycket, hjulet är fortfarande runt, och pendeln slår fram och tillbaka.

   Radera
  12. Jag håller med dig J.K om att dina typfall är rimliga att kunna hindra. Frågan är bara vilken ambitionsnivå vi skall ha "här och nu" respektive kunna återta inom en viss tidsperiod. Skall vi klara av det fullt ut "här och nu" så kommer det behövas avsevärda tillskott i FM:s budget - långt mer än vad som diskuterats.

   Radera
  13. Så länge Engblom mfl (m)kollegor står och offentligt hävdar att Sverige - redan idag - klarar att möta ett väpnat angrepp i likhet med det JK beskriver här ovan så kommer FM inte att erhålla en enda krona mer i anslaget. Först när politiska nivån förstått hur det egentligen ligger till kan vi börja hoppas på en vändning.

   Radera
  14. Bra där CS då är vi överens om vad som är rimligt, men jag är rädd att du är lite för överoptimistiskt när det gäller budgeten. Vi har en återtagandetid oavsett hur vi än gör, vi har bara en viss kapacitet att ta in och utbilda officerare. Vi har bara en rudimentär kapacitet att ta åt oss materielen. Tillverkare kan inte leverera materiel i någon snabb takt. "Här och nu" innebär att vi lejer bort uppgiften åt färdiga förband, legoförband eller vänligt sinnade försvarsmakter.

   Min tolkning är att det är frågan om en logaritmisk kurva i budgettillskott. Vartefter förband blir klara så kan vi sätta upp ännu fler förband. Jag ser inte köpen som gjordes för att kunna sätta NBG 08 som förebilder för att kunna återta förmåga i FM. "Här och nu" kommer att bli om "Här och om 6-8-10" år beronde på vilken målbild vi sätter upp.

   Precis Skipper, det handlar om att visa att kejsaren är naken då man totalt missbedömt skräddarna som förklarat de fina kläderna. Att titta på Georgien är som sagt en sak men skulle verkligen t.ex. Ryssland anfalla med den kapaciteten mot Sverige? Troligtvis inte. Ett "begränsat angrepp" mot Sverige är något helt annat än ett "begränsat angrepp" på Georgien i reella termer.

   J.K Nilsson

   Radera
 16. Utgör ovanstående bilder hela sanningen?
  Nej självklart inte. Det är sorgligare än så.
  Då bilderna enbart illustrerar fartyg med sjömålsbekämpningsförmåga så saknas således andra delar som var avsedda att kunna försvara Sverige mot ett väpnat angrepp från havet så som:
  - Fast kustartilleri (avvecklat)
  - Rörligt kustartilleri (avvecklat)
  - Kustrobotbatteri (avvecklat)
  - AMF RB17 samt minsystem M9 (högst oklart)
  - Attackflyg (kraftfullt reducerat)

  SvaraRadera
  Svar
  1. - ubåtsvapnet (kraftigt reducerat)

   Radera
  2. Självklart! Ubåtsvapnet, en mycket viktig del!

   Radera
 17. Ett mycket bra inlägg. Mycket illustrativt och uttydbart även med mycket ringa grundkunskaper.
  Återstår att se om det blir något motsvarande för Flygvapnet.

  Försvarsdebatten koncentreras alltför ofta kring antalet bataljoner och brigader och precis som du skriver och som vi slagits för var verkligheten inom det så häcklade "invasionsförsvaret" en helt annan inom Flygvapnet och Marinen, där några pappersförband var svåra att finna till skillnad från idag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt, men allt utgår som du säger från ett arméperspektiv från politiskt håll. I bland kan man undra om de vet att Försvarsmakten inte är likställt med Armén?

   Radera
 18. Skrämmande tydlig läsning. Två tummar upp. Och en livboj.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, visst blir man skrämd när man ser verkligheten på detta sätt.

   Radera
 19. Nu tänker man, det skulle vara intressant och låta de aktuella företrädarna för moderaterna bemöta detta. Men så kommer jag ju på att det är lönlöst, samma verklighetsfrånvända svar kommer återupprepas.

  Jag skulle istället vilja höra Carl Bildts svar (om han nu får uttala sig för Borg i denna fråga).

  SvaraRadera
 20. Tydligt och bra, även för en landkrabba som jag.

  SvaraRadera
 21. @Trident

  instämmer helt med dina åsikter om värnplikt och att den bör snarast införas och bevekelsgrunderna för det.
  Precis som CS korrekt konstaterar så kan den vilande värnplikten aktiveras igen genom ett nytt riksdagsbeslut och vi får arbeta för att detta händer 2014.

  mvh

  Jan-olov

  SvaraRadera
 22. Värnplikt är förstås ett alternativ som bör tas med i den totala bilden, men det finns inga skäl att göra samma misstag som alliansen - att vidta en åtgärd utan närmare eftertanke. Det som behövs är eftertanke och analys och kanske finns värnplikten, i någon form, med som ett resultat av den tankeövningen. Behovet måste styra och om det finns ett behov som kan fyllas av värnpliktiga så kan den kvoten absolut fyllas.

  SvaraRadera
 23. En vilande lagstiftning om tjänstgöring med tvång är säkert bra att ha... Fundera på vilka signaler det sänder till omvärlden och hur dessa tolkas utifall att Sverige aktiverar lagen och börjar utbilda "värnpliktiga"...

  A/ Sverige aktiverar lagen 1 år eller mer innan vi bedömer att vi vill ha förband redo att möta ett hot. Detta kommer sannolikt att uppfattas som en "krigsförklaring" och mycket aggressiv åtgärd av svenskarna, en bekräftelse på våra illasinnade avsikter. I bästa fall kan vi få ngt förband på "krigsfot" inom den tidsrymden.

  B/ Sverige aktiverar lagen när behovet är akut och konflikten här. Rimlig åtgärd kan tyckas MEN minst ett år för sent.

  Några funderingar.

  1/ På vilka signaler skall lagen aktiveras för att ha någon rimlig effekt? Lackmustestet Georgien fungerade inte, Rysslands allt mer aggressiva hållning verkar inte heller fungera.

  2/ Vilka förband kan iståndsättas om lagen aktiveras säg 1-2 år före behovet av förband? Jag bedömer att det handlar mest om förband för strid på marken, arménförband, FV basförband, någon fartygsbesättning, viss strilpersonal och dylika "gamla" värnpliktsbefattningar upp till bedömt troppchef/stf plutchef. Det går INTE att få fram extra officerare, riktiga specialister (ledtek, flygförare, kvalificerad strilpersonal etc.) på så kort tidsrymd.

  3/ När läget är så akut att lagen aktiveras VILKA ska då utbilda dessa nya skaror? Det insatta insatsförsvaret har ingen redundans för att utbilda ytterligare förband, idag är det tillräckligt problematiskt att få ihop personal till GMU/KMU. Var skall de förläggas? Vilka skjutfält disponeras? Vilket stöd krävs för utbildningen mm. Har centra och skolor resurser för utbildning? (UndSäkC, SWEDEC, SkyddS, STRILS, Stridsskolor m.fl.) Jag bedömer att om läget är så allvarligt att lagen aktiveras så är det befintliga insatsförsvaret fullt upptagna av annan verksamhet än utbildning av nya förband. Man kan förstås länsa BasOrg men då urholkas stödet samt att kvalitén i utbildning kan vara blandad. Dessutom saknas MASSOR av formella behörigheter hos BasOrg-personalen.

  4/ Materielen!!! Vilken utrustning skall dessa nya förband erhålla? Mig veterligen finns inget överskott hos FM. Uniformer går kanske att sy ihop MEN övrig utrustning som vapen (personligt, understödsvapen som ksp/pansarbrytande, ev. vapen för indirekt eld, robotsystem mm.), optisk utrustning, förläggningsutrustning, fordon,maskeringsutrustning, skyddsutrustning (NBC inklusive sanering, kroppsskydd mm) Jag bedömer att det i princip inte finns en enda extra pryl eller pinal för att utrusta nya förband. OM lagen aktiveras så är nog läget i omvärlden sådant att många andra länder även ser om sitt hus och Sverige står nog inte som nummer 1 på listan över länder som får köpa krigsmateriel som vapen etc. för sina nya förband. Det räcker att se på C-17 händelserna när Sverige behövde kapaciteten inför Libyen insatsen...

  5/Vilka lagrum utöver själva pliktlagen kommer att kunna hanteras? Jag tror att vissa justeringar krävs samt att snabbvägar erfordras för vissa beslut. Exempel: Övertagande av mark för nyttjande som skjutfält, övertagande av infrastuktur (byggnader mm) för att kunna genomföra utbildning, överrida gällande miljölagstiftning avseende t. ex. buller. Det finns säker fler exempel.

  6/ Vilken ekonomisk beräkning finns idag för aktivering av lagen? Ja säg det!?

  Sammanfattningsvis så låter jag lite negativ till en dylik vilande lagstiftning MEN jag bedömer att verkligheten är så krass som jag försökt beskriva.

  Mig veterligt finns inte heller något arbete utfört i syfte att hantera frågor av den typ jag redovisat. Jag tror det är helt nödvändigt att snabbt se över hur lagen skall hanteras, hur verksamheten skall bedrivas, vilka enheter som är möjliga och lämpliga att utbilda, vem som har genomförandeansvar, var verksamheten skall ske, hur materielanskaffning hanteras mm mm. Just finns betydligt fler frågor an svar.

  /En som varit med ett tag och upplevt ut- och avvecklingen...

  SvaraRadera
 24. Skipper: Kan du försöka få detta eminenta inlägg publicerat på DN debatt som ett svar på Widergrens svammel?

  SvaraRadera
 25. @Skipper
  Du skriver "Marinen och flygvapnet har alltid haft stående insatsklara förband med mer eller mindre samtliga fartyg och flygplan som funnits. Insatstiden har varit allt från några minuter till som längst en vecka.".

  Hur många av dessa kunde med säkerhet sättas in i en internationell insats? När du svarat på den så vet du också vad politikerna menar men att de ökat tillgängligheten även trots kraftiga nedskärningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @CS
   Hur tillgängliga är de nuvarande existerande och planerade fartygen om man inte har råd att skicka dem?

   Jag har märkt och säkert många med mig, att antalet bloggar och inlägg om hur man bäst genomför den moderata försvars och säkerhetspolitiken, är ytterst begränsad. Det finns en anledning till det.

   Radera
  2. Beslutas det att skicka fartyg så belastar det anslaget för fredsfrämjande förbandsinsatser. Det anslaget har underutnyttjats ganska ofta och därtill kan man väl anta att ytterligare medel skjuts till om insatsen anses viktig.

   Numera har politikerna handlingsfrihet att med relativt kort varsel sätta in svenska förband. Långt ifrån alla är operativa än men antalet ökar sakta men säkert (dock långt ifrån den takt jag själv skulle önska).

   Radera
  3. För flygvapnets del är det ingen skillnad i att kunna packa och åka utomlands nu eller under 1990-talet. Överhuvudtaget ingen skillnad. vi har det som står i hangaren eller i närområdet, då som nu. I slutet av 1990-talet åkte vi på övningar utomlands.
   Cooperative chance 1998: http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_4_98_cooperative_chance_1998.pdf
   JA37 skulle ha varit med på Cooperative Jaguar Air 95 men regeringen beslöt till sist att låta Tp84 förbandet utbasera:
   http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_5_95_1_96_internationell_flygovning.pdf

   Eller på oförberedda platser i Sverige:
   Övning med utbaserad baserade delar av basbataljon på Gotland:
   http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_2_99_pa_vakt_i_ozziland.pdf

   Fortfarande under år 2000 när vi utbildade och krigsplacerade värnpliktiga soldater i Bas90-systemet så kunde vi åka till oförberedd plats med stridsflyg:
   http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_4_2000_swafrap_ajs_37.pdf

   Så CS, vad menar du att politikernas handlingsfrihet har ökat trots avvecklingarna?

   /"Flygvapenofficeren"

   Radera
  4. Personalen kan inte längre vägra utlandsstjänst.

   Radera
  5. Hurså "Kan inte längre vägra utlandstjänst"? Det kan i sämsta fall bli uppsägning för arbetsvägran. Var vi verkligen tvungen att riva upp himmel och jord för att teckna om anställningsavtalen?

   /"Flygvapenofficeren"

   Radera
 26. För det första så är det en felskrivning från min sida. Det ska förstås stå "tid innan insats kan påbörjas" eller "beredskapstid", och inte "insatstid" vilket är något helt annat.

  Låt oss prata stridsfartyg. Det är exakt samma fartyg då som nu. Det är samma personal då som nu. Med andra ord så hade alla fartyg i praktiken kunnat sättas in även internationellt. Det har man bevisat i Libanon med ML01 och 02. Senare i Somalia med ME01.

  Problemet var att innevarande vpl-besättning enl lag inte kunde sättas in i internationell insats. En ren teknikalitet.

  På samma sätt som man genom ett riksdagsbeslut avvecklade värnplikten och införde ett yreksförsvar med GSS hade man kunnat ändra pliktlagstiftningen till att omfatta tjänstgöring oavsett var i världen.

  Då hade man samtidigt kunnat bort fängelsestraffet för pliktvägran.

  Så med andra ord. Tillgängligheten hade kunnat vara densamma, fast bättre med ett annat beslut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Skipper
   Det är politiskt och moraliskt omöjligt att med plikt tvinga till internationell tjänstgöring av dagens karaktär. Europeiskt storkrig, ja, piratjakt utanför Somalia, nej. En frivillig förlängning av värnpliktstiden med internationell tjänstgöring, med en liten pengapåse i slutet av den, är en bättre ide.

   Radera
  2. Av någon outgrundlig anledning var det väl aldrig problem att rekrytera till de internationella insatserna när vi hade det så förhatliga värnpliktssystemet...

   Jag vill även minnas att dessa "värdelösa" värnpliktiga gjorde tämligen bra ifrån sig i internationell jämförelse...

   Som tur är är "magasinet" fullt av dessa f.d. värnpliktiga så det går att bemanna upp de "gripbara" pappersförbanden, tyvärr så kommer de aldrig att samövas.

   Sen är ju en GSS/T inget annat än en blek kopia av en "värnpliktig" fast med sämre utbildning är originalet - och till en betydligt högre kostnad...

   Radera
 27. Det finns ett dokument som heter "blå tankar om framtidens försvar".
  Detta lämnades till försvarsministern i juni 2010.

  Läsvärt på många sätt. Man kan till exempel titta på vilka som skrivit under och ingick i den moderata försvarskommitten. Sedan kan man jämföra med deras åsikter idag, två år senare.

  Mer om dokumentet står att läsa på Rolf K Nilssons blogg där även en fungerande länk till dokumentet finns.

  Så här börjar det.

  "Inledning
  Under mandatperioden har riksdagen antagit en ny inriktning för det svenska försvaret.
  Inriktningsbeslutet är ett mycket viktigt steg mot ett modernt och tillgängligt
  försvar och där fokus är att öka försvarsförmågan. Inriktningsbeslutet sträcker sig till
  och med 2014.

  Den moderata försvarskommittén utgörs av de moderata ledamöterna i försvarsutskottet.
  Tillsammans har kommittén mer än 40 års samlad erfarenhet från arbete i
  Försvarsutskottet. I detta dokument ger den moderata försvarskommittén sin syn på
  Sveriges försvar 2014 och framåt. Utgångspunkten har varit den gällande försvarspolitiska
  inriktningen. Synpunkterna som framförs i dokumentet är den moderata försvarskommitténs
  och sammanfattas i ett antal punkter.


  För att säkerställa Försvarsmaktens framtida behov behöver sannolikt försvarsanslaget
  ökas inom en period på 5-8-år.
  • Överföring av resurser från försvarets stöd- och ledningsfunktioner till den
  operativa verksamheten måste fortsätta.
  • Moderaterna bör ta initiativ till att Sverige ska söka medlemskap i Nato.
  • Sverige bör även i fortsättningen leda en av EU:s stridsgrupper.
  • Sverige bör ta initiativ till att utveckla det nordiska försvarssamarbetet.
  • Sverige bör erbjuda sitt deltagande i patrulleringen av luftrummen över Baltikum
  och Island.
  • Sverige bör ha cirka 2 000 soldater i internationella fredsfrämjande insatser.
  • Sverige bör fokusera på ett fåtal, men större fredsfrämjande insatser.
  • Den civil-militära samverkan vid fredsfrämjande insatser måste förbättras.
  • Direktutbildningen till Hemvärnet bör utökas och genomföras på flera orter
  än idag.
  • Försvarsmaktens förmåga till patrullering under och över havsytan måste säkerställas.
  • Samhällets samlade resurser ska användas för att skydda viktiga flöden av
  bl.a. råvaror, varor, information och människor.
  • De nationella skyddsstyrkorna måste få en tydligare roll avseende skydd av
  militära anläggningar och kritisk infrastruktur.
  • Samverkan mellan sjöövervakande myndigheter nationellt och internationellt
  måste förbättras.
  • Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet måste utvecklas".


  http://rolfknilssonmyblog.files.wordpress.com/2012/07/blc3a5-tankar-om-framtidens-fc3b6rsvar1.pdf

  Jag har letat i arkiven men inte kunnat hitta en enda kommentar från dåvarande försvarminister så jag misstänker att den samlade erfarenheten inte gillades av herr Tolgfors. De hade säkert fel.
  Som dokument är det dock intressant för en av undertecknarna kom att efterträda honom!


  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är Anders Borg som bestämmer, försvarsfrågor överlåts till de som inte kan sättas i någon annan kommitte. Det var inte en slump att Håkan Juholt hade ägnat sig åt förvarspolitik.
   Det är nollornas vaktparad då hotet mot landet anses som bortblåst och militär eg. är en lekstuga.
   Vi har dessutom jokern i form av den gamle militären Moore som faktiskt är far till eländet vi har idag, han är numer vakthund på departementet.

   Radera
 28. Eftersom de flesta av er antagligen inte orkar läsa min harang nedan så frågar jag först: Var kan jag engagera mig för att verka för ett starkare svenskt försvar? Förening, sällskap eller dylikt efterfrågas, INTE ett politiskt parti för allt i världen.

  Nå.

  Debatten ovan har förts i alla försvarsbloggar i vad som känns som evinnerliga tider. Alla insatta inser problemet - om ett väpnat angrepp någon gång i framtiden blir sannolikt så är det försent att göra något åt saken. Som redan påpekats femtioelva gånger är det kapaciteten i närområdet som skall styra försvarets storlek och förmågor. Sannolikheten för ett angrepp skall endast styra beredskapen hos förbanden. Som vi vet ökar kapaciteten i vårt närområde vilket i en perfekt värld borde få politikerna att tänka om. Så varför gör de inte det?

  Det enkla svaret är att de antingen inte begriper eller inte bryr sig. Jag tror att sanningen är en kombination: de flesta politiker varken begriper eller bryr sig om försvaret eftersom de är helt ointresserade av frågan. Precis som den väljarkår som valt dem till sina ledare. Detta gäller i synnerhet de som sitter på den yttersta makten, dvs i praktiken herrar Reinfeldt och Borg. Mitt intryck är att Reinfeldt egentligen inte är passionerat intresserad av någonting förutom makt. Möjligtvis brinner en liten eld för utförsäljning av allmän egendom och tveksamma privatiseringar av välfungerande myndighetsverksamhet. Borg är som vi alla vet endast intresserad av att lägga ihop plus och minus och kan väl i det närmaste betraktas som en lydig tjänsteman. Därför kan jag inte hysa några som helst förhoppningar om att försvaret kommer att tillskjutas några medel av betydelse inom överskådlig tid.

  Således äter de flesta politiker längre ner i hierarkin den ultraflummiga säkerhetspolitiska analys som både beställts och serverats. Deras unga assistenter och rådgivare har alla marinerats i samma strökurser i den bedrövliga svenska högskolan och tycker också att analysen låter rimlig, den är ju precis så svävande och oprecis som deras C-uppsats var.

  Denna analys mynnar för försvarets del ut i att det skall vara "smalare men vassare". Varför detta skulle vara något positivt nämns aldrig. En synål är smal och vass men det är inget jag vill försvara mig med om någon kommer svingandes med ett brett och trubbigt föremål i avsikt att skada mig. "Smalt men vasst" måste alltså betraktas som liktydigt med "billigare, eller i alla fall inte dyrare, och möjligt att snabbt få iväg utomlands när NATO ropar".

  Att det saknas pengar är ju en lögn, regeringen har sänkt skatter för enorma belopp samt infört subventioner för att stimulera svenne att gå mer på restaurang och sätta upp avlångt kakel i sitt radhuskök lite oftare. Försvarsfrågor och krisberedskapsfrågor i stort är helt enkelt "ute". Gemene man har idag ingen kontakt med vare sig försvar eller civilförsvar. Krismedvetenheten är i princip lika med noll om man bortser från fallande bopriser som möjligtvis kan få medborgarna att vrida sig i lakanen om natten. Det är nästan så att man hoppas att någon stormakt delar ut en lavett i vår riktning så att de vaknar till liv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kapaciteten allena skall inte vara styrande vid hotbildsbedömningar. Viljan att nyttja kapaciteten på kort och lång sikt måste definitivt även ingå i analysen.

   Radera
  2. Ja, men har vi inte utrustningen på plats så hinner vi inte bemöta ett ändrat hot. Det tar betydligt längre tid att ordna fram utrustning än att ändra sin vilja.

   Radera
  3. CS: Det är omöjligt att bedöma viljan på lång sikt. Det enda som kan bedömas på lång sikt är kapaciteten eftersom det tar så lång tid att beställa, tillverka och integrera nya vapensystem samt utbilda personal på alla nivåer.

   Sverige ligger där det ligger och vi får helt enkelt finna oss i att lägga relativt stora summor på vårt försvar även i tider då det för tillfället är osannolikt att detta försvar kommer att användas i stor skala. Det har vi utan vidare råd med då det endast rör sig om en s.k. prioriteringsfråga.

   Jag vågar knappt tänka på magnituden av den kapitalförstöring, fysisk och human, som de senaste årens slakt av det svenska försvaret inneburit.

   Radera
  4. Just av anledningen, att viljan på lång sikt är svårbedömd, ska man måste hålla en nivå så att förmågan går att återta inom en given tidperiod. Därför är det ytterst oroväckande om inte ÖB får äskade medel framöver eftersom det leder till att funktioner helt tas bort. Då går det inte längre att återta.

   Jag skulle också önska att man la betydligt mer pengar på försvaret men jag är övertygad om att varken politiker eller befolkningen i stort kommer att låta så ske förrän det finns ett överhängande och för alla uppenbart hot. Till dess så bör vi satsa på att vidmakthålla kompetens och stärka relationer genom internationella insatser och samarbete. Mycket mer än så räcker inte givna medel till, tyvärr.

   Radera
  5. Visst är det härligt att en moderat partigängare sitter här och mästrar och propagerar för en totalt misslyckad politik.

   Radera
  6. Jag är varken moderat eller särskilt nöjd med hur försvarspolitiken förs. Jag har avvikande åsikter om mycket i den förda säkerhetspolitiken men den internationella insatsambitionen är inte en sådan. Dock ber jag om ursäkt om jag uppfattats som mästrande.

   Radera
  7. Ambitionsnivån för de internationella insatserna verkar snarare ha sänkts om vi tittar på de senaste femtio åren. Inte ens den verkar leva upp till Alliansens vallöften.

   J.K Nilsson

   Radera
  8. Visst har vi färre insatta nu än vad vi haft vid flera tillfällen tidigare men vi har väl aldrig varit över den nuvarande ambitionsnivån om 2000 insatta(varav 1700 internationellt). Oavsett, ambitionen är klart höjd om man ser till hur stor andel av den totala massan som ska kunna vara internationellt insatt.

   Radera
  9. Jovisst blir soppan tjockare om man häller bort buljong men frågan är om man blir mätt på det?

   J.K Nilsson

   Radera
 29. Det var Sossar som började förstöra FM

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det var moderaterna som åstadkom den slutgiltiga systemkollapsen!

   Efter nedläggningarna år 2000 fanns fortfarande framtidstro i organisationen, denna framtidstro höll i sig även efter 2004/2005 - dock kanske lite dämpad.

   Nu finns det ingen vid sina sinnens fulla som tror på FM - de enda som kan luras att tro på kaoset är de nyrekryterade juniorer som inte har något att jämföra med. De tror förmodligen att dagens kaos är en normalbild.

   Det mest skrämmande är att den högsta ledningen inte agerar - eller är det så enkelt att alla sitter och tittat i sitt eget lilla sugrör...

   ...eller har ledningen kanske anammat infostrategernas klatschiga slogan "VEM BRYR SIG(!)"

   Radera
  2. Välkommna in på spelplan. Klyftiga individer har insett att FM varit på dekis sedan slutet av 60talet. Det har lett till att FM dränerats på individer med akademisk potential då det är dumt att välja att göra karriär inom en organisation som konstant krymper i omfång och ambition.

   Det har lett till att FMs officerskår numera består av medelmåttigt begåvade individer som vet mycket om hur men väldigt lite om varför.

   Radera
 30. Rekommenderar alla denna goding angående dagens försvarspolitik. http://www.youtube.com/watch?v=nDGbHH2Lobc

  Euskefeurat Bonden och Björn

  SvaraRadera
 31. Värnpliktig personal fick ej användas utomlands enligt pliktlagstiftningen. Lagat stiftas dagligen, gamla försvinner och ersätts med nya. Om utlandstjänstgöring var så ohyggligt viktigt för Sveriges säkerhetspolitik kanske värnpliktslagen kunnat ändras... Eller är jag bara dum i huvudet?

  Patrik Lander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller så kan man ha frivillighet - något som bevisligen fungerat ända sedan missionerna i Kongo på 60-talet....

   Mig veterligen har det aldrig varit några problem att rekrytera f.d. värnpliktiga till utlandsmissionerna - men rätta mig gärna om jag har fel.

   Nu ska vi ju dessutom bemanna utlandsmissionerna med GSS/T - d.v.s. en sämre och dyrare variant av "värnpliktiga". Kanske någon förstår logiken - jag gör det då inte!

   Radera
  2. Jo, det har understundom varit problem att rekrytera till insatserna.

   På mitt förband har dessutom soldatkvaliteten ökat markant just för att vi tillåts ha dem inne längre.

   Skillnaden mellan olika förband blev särskilt tydlig mellan FS15 och FS16 där de sistnämnda var mycket mer professionella, mestadels pga sin gedigna utbildning(stid) och samträning. Förbanden har blivit avsevärt mycket vassare.

   Radera
  3. Det kanske kunde bero på att övning och samövning varit extremt eftersatt ända från 90 talet.
   Vidare har FM rejält sänkt kraven på de värnpliktiga så man tog till och med in små tjejer med lugnfel till ex underhållsförband o liknande för att vara lite lagom jämställda.
   Problemet är att dina dugliga soldater aldrig kommer funka mer en kortare tid då det aldrig kommer finns någon reserv.några dagars strid sen är dina samövade soldater slut.
   Det är bättre ha 3 st hyfsat tränade förband än ett vältränat förband. Dagens svenska försvar kommer duka under av sömnbrist efter 48 timmar.

   Radera
 32. Finns någon frivillig att uppdatera kartorna med KA/Amf, ubåtar och flottiljer/baser med attackflyg?

  Gällande diskussionen med nya/gamla försvaret så är frågan snarare, "vad ska vi försvara".
  Nuvarande FM passar att vara expeditionsstyrka åt FN/NATO och kan inte försvara landet alls.
  Gamla FM kunde troligen försvara landet, åtminstone delvis OCH vara någorlunda insatsberedd för FN.

  GMY

  SvaraRadera
  Svar
  1. Norden, och särskilt Sverige, är väl i princip redan invaderat, erövrat och ockuperade land, så vad finns det kvar att försvara?

   Landremsor? Med medvetslösa befolkningar utan några tillgångar, resurser eller större förmågor att skapa livskraftiga industrier eller annan verksamhet för sitt uppehälle?

   Sverige är förmodligen redan, antagligen alltsedan 60-talet om inte tidigare, helt i händerna på fi. Det helt genom sin egen elits försorg som har sålt sig själv till högstbjudande och till de duktigaste övertalarna, och som har varit helt oförmögna att tänka i nationalstatstermer, (med medföljande nationsförsvarstermer), som ju var i stort sett förbjudna tankar alltsedan världskrigets slut 1945.

   Man har lekt ”katt och råtta”-lek, med det svenska försvaret, (och med personer inom det som velat sätta sig på tvären?), hur lätt som helst? Ända tills ingen har vågat sig på att säga emot de viljor som förespråkat nedmonteringar samt internationella aktiviteter i nationer som inte har gjort Sverige något ont, ej heller utgjort något hot mot nationen.

   Det är hårt tryck, krav och ordergivningar från högre ort, som beordrar omkring på vilket sätt det svenska försvaret skall användas, kan man tro….

   Att Inför den sovande och medvetslösa, dvs. halvt förvirrade och okunniga, samt halvt nedsupna, drogade och bortkollrade befolkningen, med sina lydiga, rädda och fega politiker, (som ju naturligtvis inte vill bli beskjutna, eller ens avsatta), så är det väl hur lätt som helst att ge order om sina önskningar och viljor, och hur lätt som helst att få dem åtlydda…...

   Radera
 33. 11 TBdiv i sol på Gålöbasen, så vackert. Nästan så man glömmer drivis, vakt på kaj i februarinatten,hur kul det skulle varit att gå i närkamp med Nanuchka korvetter beväpnad med Tp61 eller äldre och hur dom gick i krabbsjö.....

  40000 man under vapen varje år, det blir 12 GSEK (dagens pengar) bara i produktions bortfall lågt räknat som medellivs årslön. (Försenade karriär snor ett medel år för dig) Kostar det så smakar det eller hur?

  Skeppsnummer 007

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna