17 september 2012

O(m)struktureringens osäkra faktorer


Snart har två veckor gått sedan alla officerare, och alla civilanställda förutom 80 olyckliga själar, fick sitt unika erbjudande om fortsatt tjänst i Försvarsmakten.

För många har frågorna kanske först nu efter drygt två veckor börjat hopa sig och svaren är i de flesta fall få eller obefintliga. Inledningsvis drog förmodligen de flesta, de som slipper bli tvångsförlyttade till andra delar av Sverige, en lättnadens suck. Själva tjänsten som stod på papperet var för många av underordnad karaktär. Det viktigaste var att det stod rätt tjänstgöringsort så att man slipper flytta. För de med familjer hade det i många fall inneburit en personlig katastrof.

Men när det första lugnet efter att faktiskt ha erhållit en befattning i den nya organisationen lagt sig så börjar andra frågor och funderingar dyka upp.

Många har börjat forska vad den befattning man fått inneburit. Vilken befattning har jag hamnat på? Vad kommer detta att innebära för mig i mitt dagliga arbete? För många blir det förmodligen ingen större skillnad, men för vissa andra kommer den nya befattningen att innebära stora förändringar direkt, som i en del av de mycket märkliga fall vi läst om på bloggarna Cynismer, och Wiseman´s Wisdoms.

Men för andra så kanske det inte blir några direkta förändringar här och nu. Men många försvarsmaktsanställda är istället oroliga för vad som eventuellt kan komma att hända på sikt. Framför allt de som konstaterat att de nu hamnat på en OR-befattning.

På många förband så har de sammanställda bemanningslistorna, där kategorin OF eller OR kopplat till varje tjänst framgått inte delgivits annat än till chefer. Detta är självklart en brist i arbetet vilket leder till spekulationer och en kamp om de befattningar man "tror" är säkra OF-befattningar.

Inte ens i bemanningsbeskedet som delades ut förra torsdagen så framgår det om den befattning man erhållit är en OF eller OR befattning. Den informationen har flera anställda i Försvarsmakten fått söka på annat håll vilket i sig har skapat onödig turbulens.

De som nu hamnat på en OR-befattning ställer sig säkert frågorna:
- Vad innebär det att hamna på en OR-befattning här och nu?
- Är jag fast i min OR-befattning eller kan jag växla till en OF-befattning på sikt?
- ÖB har sagt att ingen behöver byta grad - nu! Men vad kommer att hända på sikt, kan beslutet ändras?
- Kommer min löneutveckling att påverkas negativt jämfört med om jag erhållit en OF-befattning?
- Kan det även bli tal om lönesänkningar då ett argument för omstruktureringen var att spara pengar?
- Kommer jag att kunna söka nivåhöjande utbildning TU/SU/HSU?
- Jag som hamnat på en hög OR-befattning (OR-9 motsv), får jag byta grad om jag vill?

Ja frågorna är många, och inga solklara svar verkar finnas.
Hela omstruktureringen börjar kännas mer och mer ostrukturerad och upplevs av många som ett hastverk där  alltför många delar fallit mellan stolarna. Det finns nog anledningar att många benämner det hela som "ostrukturering" istället för "omstrukturering".

Det primära som omedelbart kom upp i debattljuset var alla besvikna plutonchefer som blev "devalverade" och placerades i bästa fall som stf C till förmån för att den nybakade och oerfarna OF1 fänriken skulle kunna tillträda tjänst som plutonchef. Fler dåliga exempel lär nog tyvärr dyka upp den närmsta tiden.

Senast på fredag ska alla anställda i Försvarsmakten lämna ett skriftligt besked, JA eller NEJ om man accepterar, eller inte accepterar det unika och icke förhandlingsbara erbjudandet man fått.
Frågan är hur många NEJ Försvarsmakten kommer att erhålla?

Vilka är dina erfarenheter eller farhågor i samband med omstruktureringen? Skriv en kommentar.

24 kommentarer:

 1. Alla vettiga personer som inte är överintresserade av sitt jobb har redan lämnat skutan.

  Jag säger som FM självt: "Vem -fn bryr sig?"

  SvaraRadera
 2. Svar på frågorna som lyftes.

  1. Det innebär att jag blir placerad på en OR befattning med bibehållen lön och bibehållen grad.
  Detta har kommunicerats under en längre tid med chefer i samband med utvecklingssamtal och det innebär att vissa har valt en OR befattning frivilligt/med önskemål medans om jag ej har valt detta frivilligt så har förbandet informerat mig om anledningen till varför jag blir placerad på en OR befattning. Tex beskrivit insatsorganisationens utformning.

  2. Det är möjligt att ansöka om att byta till en OF befattning om tex vakans uppstår men då får jag konkurera med andra sökanden. Argument till att ej kunna söka är tex befattnings kravprofilen den ej matchar (stridsvagn till ledningspluton)

  3. Detta vet ingen eftersom att vi har valt metoden att dra plåstret långsamt. Bedömningen är att detta ej kommer att ske på överskådlig tid men opinionen inom FM kan vända och personalen kan kanske önska detta. Obs ej ledningen utan personalen vilket kan ske om flertalet uppfattar detta som en positiv utveckling.

  4. Nej ej negativt. Kan bli i samklang som övrigas eller ytterligare positivare. Löneutvecklingen är ej kopplad till OR eller OF utan kompetens och kapacitet oavsett dimension.

  5. Nej har aldrig diskuterats.Två helt olika frågor.

  6. Inte om du har placering och inriktning OR. Då skall du söka kurser som bär mot denna utveckling. Så kallad specialist kompetens. Du skall genomföra nivå höjande kurser mot OR inriktningen och specialistkurser mot din inriktning. Tex så är det bortkastade penger att låta ett antal OF genomföra överlevnadskurser utomlands i syfte att dessa skall få en ökad helhetssyn men aldrig utbilda soldater och förband i detta.Dock så kan du som nämnts innan söka en vakans och konkurrera med andra om denna placering men det måste finnas en tydlig befattning inom insatsorganisationen.
  FM genomför ej nivåhöjande utbildning för personal som ett sätt att bibehålla glada medarbetare med anledning av att det kostar pengar. Tidigare exempel på officerare som har genomfört över 50 % av sin tid inom FM för att nivåhöja sig är bra för den enskilda men det kostar pengar.

  7. Ja under förutsättning att din kompetensprofil motsvarar den sökta befattningen.
  Om du ej har denna profil skall du beredas möjlighet att genomföra sådan utbildning så att du efter en period kan utnämnas till tex OR 9. Organisationen vill ej att alla som har placerats på OR befattningar får denna nya grad med anledning av att det devalverar systemet som sedan några år har sjösatts. Detta diskuteras i en personalförsörjningsnämnd där även arbetstagarorganisationen deltager (facket). Besluten brukar vara samstämmiga. Det skulle vara väldigt olyckligt om ditt förband har placerat dig på en OR 9 befattning( i samråd med facket) men att ingen vill tillåta en omgalonering direkt eller med kompletterande utbildning. Då har processen falerat internt på förbandet.

  Avslutningsvis så nämner den anonyma KTC (?) i sitt svaromål till ÖB att systemet med fredspluton och krigsplutonchefer var bra.
  Det finns ingen annan organisation (militär eller civil) som brukar ett sådant sätt.
  Stationsbefäl polis administrerar och mentorerar medans ett annat stationsbefäl går "övat" under ett år för att sedan bytas ut mot en ny övad stationsbefäl.
  Man kan fortsätta med lika många andra yrkeskårer. Systemets kvalite kan ingen ifrågasätta men att ha dubbla befattningar är något som skattebetalarna har synpunkter på. Undrar vad flottan skulle säga om att ha en övad fartygschef under ett år och en fredsfartygschef som mentorer.

  Det nya försvaret kräver stor förändring av mindsetet. tex att antingen är du chef eller inte och ni som fortfarande tvivlar försök att beskriva detta system för en NATO officer utan att han börjar att skratta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många svar, men i vissa fall känns det som personliga spekulationer.

   Det finns i dag ingen som kan ge alla de svar som du gör en förvisso god ansats att ge, så tillvida det inte är ÖB själv som svarar anonymt....

   Ovanstående svar skiljer nog sig dessuton beroende på vilket förband man tillhör.

   Radera
 3. Det här blev en lång kommentar. detta är del 1. Tyvärr är den inte komplett. Det finns mycket mer att säga om den ostrukturerade omstruktureringen. Allt är nog tyvärr inte på bordet ännu.

  Från förbundets hemsida.

  ”Officersförbundet oenigt med FM om principerna för lönebildning
  2012-05-10

  De huvudsakliga skälen till oenigheten:
  •Det saknas ett strategiskt perspektiv i och med att dokumentet inte ger svar på frågan hur Försvarsmakten ska komma fram till vilket behov av löneökningar och förbättring av övriga anställningsvillkor som finns. Så länge den frågan saknar svar kommer Försvarsmakten inte kunna budgetera för de lönemedel det egentligen finns behov av.

  •Det konstateras att det kan finnas behov av omfördelning av lönemedel mellan förband, men det beskrivs inte hur sådan omfördelning ska kvalitetssäkras.

  •Begreppet "väl hävdat löneläge" används trots att det inte getts en tydlig definition och innebörd som parterna kan vara överens om.

  •Marknadens betydelse för lönesättningen nedtonas och statistiska jämförelser ska göras i första hand med den statliga sektorn. Detta är en för kraftfull förenkling som riskerar leda till att Försvarsmakten inte kan konkurrera med hela arbetsmarknaden om arbetskraften.

  •Lönesättning innebärande lönesänkning föreskrivs på ett sätt som riskerar att leda till brott mot kollektivavtalen.

  •Lönekriterier har fastställts på ett sätt som avviker från andemeningen i centrala kollektivavtal, dessa ska inte fastställas ensidigt av arbetsgivaren utan överenskommas med facket i de årliga revisionsförhandlingarna.”

  Mitt försök till svar på några av dina frågor.

  1.Vet ej, här finns nog inga färdiga svar ännu. Omstruktureringen skall
  enligt processledaren ännu vara en ”levande process”.

  2.Vad jag har förstått så krävs treårs studier för att komma från en OR till en OF-1placering efter 1/1 2013.

  3. Mycket osäkert. Gäller nog endast nu. På sikt är ett gradbyte nog oundvikligt. Erbjudande av typen ”byt grad annars..” är inte osannolikt.

  4. Mycket troligt. Se önskemålet från FM i lönebildningsdiskussionen.

  5. Ja, mycket troligt. Se önskemålen ovan.

  6. Generellt nej. Förmodligen endast om stort behov uppstår? Senast utbildad lär även här ha förtur.

  7.Enligt vad som gäller idag, ja

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Del 2.
  Med tanke på att hela den här reformen, inklusive tvåbefälssystemet, presenterades som ett besparingsprogram för politikerna så måste FM så småningom leverera. Att det politiska trycket varit hårt beror nog på att man tror sig räkna hem avsevärda besparingar.
  Jag kan inte se var de besparingarna skulle uppstå om man inte förändrar förutsättningarna radikalt!

  FM verkar vara beredda att gå så långt som att bryta mot kollektivavtalen för att kunna genomföra punkt fyra och fem.
  Då har vi tidigare har sett FML fatta och genomföra underliga beslut är nog inte den trenden slut.

  Jag har flera gånger efterlyst de konkreta och mätbara målen med utbildningen, omstruktureringen, byte av personalförsörjningssystem m.m. Det enda svar jag kan hitta är diffust relaterade till kostnader. Hur och på vilket sätt besparingarna skall räknas hem är lite suddigt.
  Några svepande formuleringar om gripbarhet, tillgänglighet, användbarhet, flexibilitet och liknande floskler återfinns i några dokument.

  I bakgrunden lurar även ett beslut om att vissa specialistbefattningar skall vara av typen, tidsbegränsad anställning. Detta tyckte utredaren var ett effektivt sätt att spara pengar.
  Bu2013
  ”7.8.2.3 Tidvis tjänstgörande officer och specialistofficer (OFF/T och
  SO/T)
  Utbildningskoncept för OFF/T och SO/T är under framtagande.”

  Någon längre utbildning kan det inte vara tal om.
  Anställningsbehovet är enligt BU OFF/T 50 per år från 2013 och för SO/T 100st 2013, 250st 2014,2015 och 200st 2016.

  Det är inte färdigt ännu!

  Två rader i BU13.
  ”Ca 400 officerare, utöver de tidigare överförda ca 4 500, överförs under 2013.”

  Överförs?

  ”År 2018/2019 är samtliga krigsförband bemannade med anställd personal enligt
  gällande förbandsmålsättningar.
  Åtgärder vidtas för att uppnå en kvot officerare och specialistofficerare/GSS om
  1/2.”

  Åtgärder vidtas?

  Man skall också betänka att det finns ett icke oansenligt antal politiker (även en del militärer) som tror att IO14 är intagen, övad, materieluppfylld och klar i december 2014. Dessa kommer att leta syndabockar 2015. Lagom för ÖB att avgå??

  Nästa sak som politikerna vill ha genomfört är ett karriärväxlingsprogram. Regeringen har redan påpekat ett flertal gånger för FM att det är bråttom att få till ett fungerande system.
  Förslag lär komma inom kort! Huvudsyftet är även här att spara pengar. Jag har inte heller här sett några mätbara mål.
  Läser man mellan raderna kan man skönja att FM helst skulle vilja se ca femhundra nej förutom pensionsavgångar. Vad jag förstår är det ungefär så man lagt upp befattningsplaceringarna.

  Läser man vad någon har skrivit i BU om varumärket FM så kan man anta att denne person numera återfinns någon annanstans i firman. Att producera något så verklighetsfrämmande kräver författartalanger utöver det vanliga.

  Jag vill slutligen påpeka att detta är mina högst egna tankar och spekulationer om utvecklingen av systemskiftet.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra analys direktören.

   Det värsta med det du skriver är att det förmodligen är sant.
   Det är bara det att ingen öppet vågar säga som det är mht det interna krig som skulle bryta ut.

   Radera
  2. Jaha så det här var ett bra svar jämfört med inlägget innan?
   Undrar hur teater direktören kommunicerar med sina skådespelare och övrig personal på teatern och hur dessa uppfattar sin chef? Det finns företag som livnär sig som ledarskapskonsulter för att hjälpa speciellt egna företagare som ej kan hantera personal...
   Blogga, klaga och ställa öppna frågor är enkelt men att konstruktivt hitta en väg framåt är svårare.

   Radera
  3. Vad stod det för festligt om "varumärket" i BU ?

   Radera
  4. @ anonym 0722 och 1247.
   Jag vill börja med att svara 1247.
   BU (beslutsunderlag) hittar du på försvarsmaktens hemsida.

   Några lösryckta rader sidan 17 pkt 4.2.9 ur BU13.

   ”Begreppet varumärke är ett sätt att beskriva och sätta ord på den samlade upplevelsen
   av organisationen internt och externt.”

   ”Framgångsrika organisationer bygger på en grund av medarbetarnas delaktighet
   och medvetenhet om syftet med verksamheten och organisationens framtidsvision.
   En sådan delaktighet kräver samordning, samspel och samverkan, både vertikalt
   och horisontellt och det viktigaste verktyget för det är kommunikation.”

   ”Ett systematiskt varumärkesarbete och positionering av varumärket Försvarsmakten
   är en framgångsfaktor för såväl personalförsörjningen som för det fortsatta
   förändringsarbetet.”

   ”Det måste dock understrykas att ett starkt och positivt laddat varumärke inte kan
   stå för sig själv. Det är en spegling av den verksamhet, de värden och den starka
   identitet organisationen bärs upp av.”

   Jag vet inte om du tycker det låter festligt? Jag använde ordet verklighetsfrämmande.
   Detta beroende på att texten som man säger sig följa är så långt ifrån verkligheten man överhuvudtaget kan komma. Läs gärna hela texten.

   Anonym 0722.

   Jag driver inte en riktig teater! Vi är en liten del av försvarsmakten som då och då ger föreställningar för de närmast sörjande. Vilka typer av föreställningar vårt teaterkompani kommer att ge i framtiden är vi lite osäkra på. Våra nya PRIObefattningar och våra gamla uppgifter går inte riktigt ihop just nu. Du får använda din fantasi och omforma mina texter till militär verksamhet.
   Att FM tar in civila konsultföretag för att få hjälp med ledarskapet är inget ovanligt och förekommer dagligen.

   Nu är det inte vår teater som driver FM framåt. Det är andra inom firman som är anställda för den uppgiften och jag är mer än villig att höra deras svar på mina enkla frågor. Tyvärr är det väldigt sällan de har något konstruktivt att diskutera. Det är lite oroande, tycker jag, utan att lägga mig i deras arbete.


   Teaterdirektören.

   PS! Det verkar som officersförbundet inte bara ser mina papegojor i mossan utan även anar ugglor i mossen. Man har tagit ut strejkvapnet ur skåpet och påbörjat vapenvård. Inte för att jag kan se något som skulle motivera strejk just nu.
   Antar att det är en hjälp till FM att välja rätt i nästa korsning. Det finns sura pågående avtalsförhandlingar som kan bli grunden för en helt ny lönesättning inom FM. Då kan det vara bra att ha ett gripbart, flexibelt, materiellt uppfyllt och välövat

   Radera
  5. De ettor och nollor som var tänkta att formulera det sista ordet verkar ha tagit en annan väg genom cyberrymden!
   Ber om ursäkt å någons vägnar. Det sista ordet skall vara strejkvapen.

   Teaterdirektören.

   Radera
  6. Hej och hå!

   Ja, det får ju mig osökt att tänka på det som stod i FM årsredvisning häromsisten:
   "Internt uppfattas Förvsrsmakten som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda"

   Så vi är väl på rätt väg nu, eller...

   /12:47

   Radera
 5. Och vad har en "NATO Officer" med saken att göra i Sverige? Vi har haft ett system som tjänat bra och jag ser ingen anledning till att det inte skulle kunna fortsätta att fungera bra. Jag är väll bland dom som minst försvarar någon slags socialistisk tanke med NBO men jag ser varken nyttan eller ens någon vits med att röra i något som fungerar.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fungerar ja.
   Men två faktorer är kritiska.
   1. Vi har infört ett nytt personalförsörjningssystem sedan flera år tillbaka samt intagit en insatsorganisation.
   2. Personalstrukturen inom FM är hög och det innebär att FM måste föryngra och bereda plats för yngre välutbildad personal.

   Så om detta beaktas nu slutar det med katastrof för FM inom 5 år.

   Radera
  2. Årets gapskratt, vi väljer att skita i byxorna istället för att leta rätt på en toalett när det gäller det här "Införandet". Varför kunde man inte lägga grunden för det nya personalförsörjningssystemet innan man tryckte på knappen? Varför ens utexaminera "Specialistofficerare" innan vi har koll på vilket lagstöd, uppgifter och utvecklingsspår de skall ha?

   De först utexaminerade specialistofficerarna torde i dag kunna ha varit rätt så drivna ställföreträdande plutonchefer om vi haft soldater på plats en en given plan. Vi har kunnat haft Officerare ifrån NBO som kunnat omgalonerat med fri vilja och tillförsikt om vi bara kunnat tänka mer än till nästa steg.

   Och nej, skarp plutonchef är inte en instegsbefattning. Det är ledarskapsmässigt horribelt att en grön nyss skolad människa skall föra formellt chefskap och befälsrätt med stöd av en äldre rutinerad människa utan det formella chefsskapet och befälsrätten.

   Man har helt enkelt valt att sticka in dynggrepen i gödeslstacken för att börja gödsla åkern men man har glömt att ta fram skottkärran och dyngspridaren. Det som återstår är det tidsödande jobbet att gå fram och åter med grepen mellan stacken och åkern och samtidigt vara förvånad över att man spiller i stövlarna.

   J.K Nilsson

   Radera
  3. Man kan inte utreda ett nytt personalförsörjningssystem i 10 år för att sedan tro att detta underlag är sanningen utan då har tiden sprungit ifrån en.
   Specialistofficersspåret ligger fast och det utexamineras ett hundratal varje år. Låter på JK Nilsson som att det fortfarande är en teoretisk produkt.

   Radera
  4. Svarade här: http://insatsen.blogspot.se/2012/09/officerare-vs-specialistofficerare-i.html

   J.K Nilsson

   Radera
 6. Tack för bra kommentarer.

  Bara för att förtydliga, det är inte mina personliga frågor som är listade i inlägget. Det är frågor som många i allmänhet diskuterar just nu.

  Jag har själv teorier om alla frågar, och i vissa fall fakta.
  Men för debattens skull har jag valt att inte ge mina "svar".

  Värt att notera är att det i nuläget inte finns något absolut facit.
  Förbanden kommer förmodligen att hantera många av frågorna på olika sätt utefter behoven i form av tillgång och efterfrågan.

  SvaraRadera
 7. Tidigt 80-tal infördes NBO.

  Frågeställningar som var aktuella då var enligt följande:

  -Kan en äldre löjtnant bli befordrad till kapten?
  Kan en äldre löjtnant söka nivåhöjande utbildningar?
  -Kan en äldre löjtnant få lönesänkningar?
  -Kan en äldre löjtnant söka befattningar som var tänkta för NBOare?

  Således är transformationen av personalförsörjningssystem och dess diskussioner tidlösa och svaret för NBO kan vi se nu. Ej så dramataiskt som det föreföll under denna tid men högst aktuella när man är mitt i processen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var väl NBO utrett och förberett i 20 år innan det sjösattes - rätta mig om jag har fel....

   Den nyligen sjösatta bastarden har förmodligen sitt ursprung i en glättig Power Point som slängdes ihop på en kafferast dagen efter en blöt mässkväll...

   Befattningsbeskrivningar, befordringsgång, karriärvägar i systemet och andra "små" detaljer brydde man sig inte om. Nu försöker MHS H i OR-projektet att lappa och laga när bastarden redan är sjösatt.

   För att nämna en detalj som är lite intressant - OR 9. Den befattningen innebär att vara den högste bland de lägsta om jag får raljera lite. Under min korta session i OR-projektet var just OR 9 ett stort diskussionsämne - i synnerhet VEM som skulle utnämna en OR 9 och om det skulle vara en tidsbegränsad utnämning eller livstidsutnämning. Jag vill minnas att det landade in att det var HKV som skulle utnämna OR 9 och att det skulle vara en tidsbegränsad utnämning - i befattningstombolan har det placerats in vilt på OR 9 befattningar. Det hade varit lite spännande att se om någon har råg i ryggen och vågar omgalonera sig...

   ....mest spännade hade varit att se hur HKV skulle hantera detta.

   ...och dagens specialistofficerare kommer förmodligen att ha väldigt trångt i karriärsstegen - för finns det inga lediga hål på högre nivå så får man ägna sig åt "på stället marsch". Jag hörde någon siffra på 9 år - den tid det skulle ta för en 1.serg att bli fanjunkare...

   VEM stannar så länge? Om inte annat så torde löneutvecklingen under dessa nio åren vara avskräckande!

   Avslutningsvis några kommentarer kring teaterdirektörens inlägg...

   "”Begreppet varumärke är ett sätt att beskriva och sätta ord på den samlade upplevelsen av organisationen internt och externt.”

   Jag skrattade så tårarna sprutade när jag läste ovanstående citat. Jag vet inte om detta är ett tecken på graden av uppgivenhet eller en sjuk humor....

   Personligen tror jag att "den samlade upplevelsen av organisationen internt och externt" inte tillför något mervärde till FM-logotypen. Fast när nuvarande logga är "förbrukad" d.v.s. tämligen snart så kan ju Sverker & co i FML ge sig ner i tre vapens djupa källarvalv och rota fram ishockeyloggan som Håkan Syrén tog fram. Den lär väl stå där mitt bland bergen av olästa böcker som skrevs om allting förträfflighet - "vägen framåt" och allt vad de hette. Kanske t.o.m. den hitintills okända uppföljaren till "Vägen framåt" med titeln "I diket!" dyker upp...

   Såvida inte hela bokhögen gått dit den gör mest nytta - återanvänd till mjukt papper på smal rulle...

   Men kanske FML handlar i gamle chefens anda - stämmer inte kartan med verkligheten så gäller kartan...

   Glättiga trycksaker med halvsanningar och solsken är tydligen det som FML tror ska "bygga varumärket"....

   Personligen tror jag inte att dagens ungdom är så lättlurad - men det är vad jag tror...

   Radera
 8. Att NBO skulle ha förberetts i över 20 år är nog tyvärr en felaktig bild du har fått av någon som vill överdriva kraftfullt. Att alla tog emot NBO med öppna armar och att livet var enkelt för nyutexaminerade NBOare är också kraftfullt överdrivet. I princip de flesta NBOare under 80 talet fick sig en utskällning när man inställde sig på förbandet efter examen och där en äldre omgalonerad löjtnant meddellade att vägen till stjärnorna var långt borta. Upplever att många i diskussionen idag ej riktigt förstod den övergången på 80 talet.


  9 år för en 1e Sg att bli Fanjunkare? Javisst kan det ta så lång tid. Det kan ta kortare tid och det kan ta längre tid men det kan också innebära att det aldrig sker. Det beror på vilka ambitioner man har som individ, förutsättningar och organisationens behov. Det är precis samma situation som för löjtnant till kapten. Det är dock två saker som du måste förstå med det nya systemet vilket du förefaller att ej ha insikt i när det gäller skillnaderna mot NBO.


  1. NBOs löneutveckling byggde på att hela tiden genomföra nivåhöjande utbildning och få en högre grad. Med det nya systemet så kan du stanna på samma grad men höja lön en via din kompetens. Med andra ord så kan du tex som specilist inom samband, ubåt eller vad det nu må vara lära dig systemet utan och innan och på det viset bli ett proffs. NBO krävde nivå höjande utbildning vartannat år samt att hela tiden byta befattning för att höja lönen. Dyrt och märkligt system.

  2.Hela det nya systemet bygger på en lägre omsättning av personalen. Att som nämnt innan hela tiden byta befattning innebar att kompetensen förlorades. Nuförtiden kräver vagnssystem, vapensystem etc en lång och gedigen utbildning och investeringar i personalen. För att detta skall ge effekt måste man under en längre tid kvarstanna på samma befattning eller inom samma verksamhetsområde.

  Tråkigt att du raljerar över hur det nya systemet togs fram med glättig mässfest etc....avsaknaden av specialister inom FM har diskuterats och vuxit fram sedan minst 90-talet. NBO har varit ett system som passade sverige under 25 år men tyvärr så sprang tiden ifrån det systemet. Dagens verksamhet inom FM är komplex avseende tex operationer, stridsskjutningar varför specialister och personal med erfarenhet behövs.

  För att diskutera personalförsörjningssytemet måste man vara insatt i tankegången och avsikten för att ej verka bitter och sidsteppad.
  Återigen så är detta en diskussion med nåhgra här som jag inte tror har insikt och ej har träffat en specilaist officer. Jag har all respekt för specilaist officerararna som kommer att bli FMs nya ryggrad och dessa skall behandlas med respekt och deras funderingar skall tas på största allvar men huvuddelen har anställts för att de är intresserade av en fördjupning inom professionen. Den delen har nog en del äldre NBOare som ej har kontakt med FM längre missat.

  PS,,omgaloneringar sker varje vecka via förbandens personalförsörjningsnämnder,,,DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du vise anonym 20:19, skulle du inte kunna förklara för en korkad NBO officer varför Försvarsmakten inte skulle kunnat genomföra specialistspåret som man ålades vid inrättandet av NBO? Varför måste man kalla Specialistofficerare för specialistofficerare men man tänker inte premiera deras kunskaper. Utan man talar om att man inrättar ett tvåbefälssystem av ekonomiska skäl.

   Det verkar i vissa försvarsgrenar varit något fult att en Fänrik eller Löjtnant stannat i den graden näst in till pensionen. I stället verkar man betraktat en 35 årig Fänrik som något fult. Men så fort vi kallar den fänriken för Förste sergeant så skall denne respekteras och kallas försvarsmaktens ryggrad.

   Allt du skriver om specialistofficerarna har vi i Försvarsmakten kunnat göra med våra Fänrikar och Löjtntanter men "vi" har bedrivit en flagrant ordervägran sedan tidigt 1980-tal. När skolutredningen blev klar i slutet av 1990-talet och implementerades så hann det inte gå många år innan man använde specialisten/fackmannen, som det så vackert talades om vid våra militära skolor efter sekelskiftet, som budgetregulator och man hellre såg till att genomföra nivåhöjande utbildning.

   Skulle fackmannatanken börja fungera bara för att vi kallar dessa Fänrikar, Löjtnanter och Kaptener för Förste Sergeanter, Fanjunkare och Förvaltare så är det fasen i mig läge för ett kollektivt FPAN för oss som varit anställda i tio år eller längre. Det här kollektivet har då visat sig oförmögen att följa en given order i grundläggande personalförsörjningsprinciper.

   J.K Nilsson

   Radera
  2. NBO infördes tidigt 80-tal. Redan 1990 alltså mindre än 10 år efter införandet så genomfördes de första specialist officers kurserna parallelt med den allmänna kursen (nivåhöjande utbildning från Fk till Lt). Kursen gav samma grad Lt och var i princip identisk med den allmänna kursen.

   Då uppstod följande problem med rekryteringen till specialistofficers kursen:
   vad var skillnaden mellan kurserna förutom ett block om 4-5 veckor?

   varför välja denna kurs om den ändå inte speciliserade eleverna utan var i princip likadan?

   Varför välja denna kurs om jag kom hem till förbandet och inte fick någon fördel av kursen?

   Konsekvensen/effekten blev otydliga målsätättningar. Utebliven specialist kompetens och i förlängningen inga sökanden.

   Tycker att du har fel när du säger att dessa ej skall premieras eftersom att det just är detta som är målsättningen att en tydlig specialist kompetens skall premieras.


   Det är inget fel på 35 åriga fänrikar eller löjtnanter men det är individerna själva som har lyft upp att det är väldigt nedvärderande att inte bli respekterad inom FM eftersom att graden fänrik ej har visat någon form av specialist kompetens.

   Att möta omgivningen som frågar följande eller påståenden:

   Jaha när skall du läsa vidare då?
   Är du reservare?
   Har du varit tjänstledig i flera år?
   Om du ej läser vidare kan du aldrig få löneförhöjning

   Ovanstående är ingen vidare uppmuntrande atmosfär att jobba i utan tvärtom förnedrande.

   Du pekar på helt rätt perspektiv....man såg hellre till att genomföra nivåhöjande utbildning....Just detta är ett national ekonomiskt fiasko av stora mått....Ok vi fick en välutbildad och generell officerskår men få var fackmän. Där har du rätt och detta är drivkraften i personalförsörjningssystemets framtid.

   Specialist officerarna i organisationen kommer så småningom att utvecklas mot dessa högre OR befattningar och det kommer att bli ett bra tillskott för FM. Flertaletets bedömning, inklusive min egen bedömning, är att dessa fackmän kommer att bli respekterade och premieras i löneutvecklingen.

   Att inrätta detta av ekonomiska skäl kanske vissa tolkar som lägre löner men detta är ju helt fel. Den ekonomiska besparingen blir att personalen ej skall genomföra onödiga nivåhöjande utbildningar om kunskapen ej skall användas utan istället få en fokuserad och inriktad utbildning mot vad som behöva på nästa befattning.

   Radera
  3. @17:56
   Utan att sitta med något underlag har jag ändå svårt att se hur kostnaderna för nivåhöjande utbildning skulle vara den stora besparing som den politiska ledningen verkar efterfråga. Dessutom ger den "löneutveckling" SpecOff-lategorin har sett de senaste fem åren (i de flesta fall inte ens tillräckligt för att motsvara det de ger i RALS-spåret)vid handen att man på förbandsnivån verkligen inte premierar sina specialister...
   Jag är själv tillräkligt naiv för att tro att tvåbefälssystemet i grund och botten är en sund idé, och jag är imponerad av de insatser som görs av de specialister vi har, både på våra förband och borta i långtbortistan. Det verkar generellt vara drivna, ambitiösa och duktiga individer, som (till skillnad från många av de produkter den "fina" militärhögskolan har spottat ur sig de senaste åren) har en sund inställning till sin egen roll i organisationen. Däremot är systemet inte på långa vägar färdigt, och att man valt att sjösätta en sådan reform utan att ens ha framställt rudimentära riktlinjer till förband om hur dessa OR6+ skall nyttjas, utvecklas och lönesättas är ett pinsamt misslyckande, och de som är ansvariga beslutsfattare borde gå ut och offentligt be om ursäkt. Så här får man f*n inte bära sig åt med ett myndighetsuppdrag.
   Har inga "hårda siffror" att hänvisa till, men min känsla när jag ser mig om i organisationen är att de första kullarna OR och de OF-elever som gick ut tidigare och blev OR redan nu börjar lämna organisationen, i frustration över brist på löneutveckling och möjligheter att fördjupa sig inom sin specialisering. På många förband verkar det som om man föredrar att nyttja sina OR mer som gamla tiders BFA än som kvalificerade funktionsföreträdare. Detta måste upphöra. Likaså måste man börja kunna lönesätta inom befattningar, inte bara vid befattningsbyte. Denna princip var skadlig under NBO, och är förödande för tvåbefälssystemet då hela tanken är kontinuerlig bemanning på OR-befattningar.
   För att tvåbefälssystemet skall börja fungera bra måste man skapa förutsättningar för att det skall kunna fungera bra. Detta har inte gjorts än. Man gjorde fort men fel från början, och nu verkar omtaget i form av OR-projektet bli ett stort goddag yxskaft.

   /Besviken

   Radera
 9. Även jag var ung och optimistisk en gång i tiden. Förtroendet för FM som arbetsgivare var högt. Ner det formulerades policys som att ”lön skall inte baseras på grad utan på ansvar, förmåga att lösa uppgifter och attraktion på arbetsmarknaden” tänkte jag att det här kommer att gynna mig, en teknisk officer med universitetsutbildning! Förhoppningarna grusades dock då det var dags för beskedet från RALS-förhandlingarna och kompanichefen meddelade att din nya lön är +200kr och det är ungefär vad man ska ha när man är löjtnant och har jobbat så länge som du.
  Vad man från myndighetsledningen sagt och hur det fungerat i praktiken har under de 15 år jag spenderade i firman väldigt sällan stämt särskilt väl överens. Jag är övertygad om att huvuddelen av specialistofficerarna som utbildats tills dags dato är utmärkta individer som skulle ha passat lika bra i enbefälssystemet. Dock hyser jag vissa farhågor att det grundläggande motivet med införandet med tvåbefälsystemet var att för en stor grupp officerare redan från början begränsa utvecklingsmöjligheterna såväl som löneutveckling. De flesta länder med tvåbefälssystem har någon form av tarifflön där grad och år i tjänst är de enda parametrarna. Jag hoppas verkligen att duglighet kommer att löna sig och att det skall gå att utvecklas som OR men vis av erfarenheten så har jag mina dubier. Måhända är det så att de olika kejserliga påbuden om lönebildning, utveckling och liknande som basuneras ut med jämna mellanrum är ett sätt att utveckla den svenska PsyOps-förmågan?

  PS
  Jag roade mig en gång med att studera bakgrunden till det svenska gradsystemet och det visade sig då till min förvåning att nivåerna 9-1 och G är definierade som kompetensnivåer(!). Grad och kompetens är alltså synonymt. Detta kan i och för sig motivera att graden utgör runt 95% av lönegrunden.
  DS

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna