26 januari 2014

Ett förslag som innebär utökat mandat för försvarsgrenscheferna?Ju längre tiden går desto tätare hörs rösterna som önskar en en tydligare rollfördelning inom Försvarsmakten, bland annat genom återinföra försvarsgrenscheferna med ett tydligt mandat att hålla samman respektive försvarsgren. en uppfattning som inte delas av försvarsmaktsledningen som tydligt argumenterat mot en sådan återgång. Frågan har den senaste tiden kanske varit mest aktuellt i rekryteringssammanhang. 

I en färsk rapport föreslår nu ekonomistyrningsverket ESV en åtgärd som skulle vara ett steg på vägen mot en återgång till att renodla försvarsgrenarna, något som Försvarsmakten centralt tar kraftfullt avstånd från.

Det finns tydliga exempel på att centralisering inte alls fungerar särskilt bra i praktiken är införandet av Helikopterflottiljen och därmed avvecklingen av Armé- och Marinflyget. För Marinen och i synnerhet för alla före detta marinflygare har denna sammanslagning varit försvårande och hämmande något som märks allt mer när sjöoperativ verksamhet ånyo börjar bli verklighet då Hkp 14 snart införs vid skvadronerna. Sviterna efter förmågeglappet som uppstod då Hkp 4 avvecklades i förtid börjar bli smärtsamma. I dag bedrivs istället all helikopterverksamhet i Flygvapnets regi, d.v.s. inom den enda "försvarsgrenen" som "inte behöver" någon egen helikopterverksamhet sedan flygräddningen lades över på en civil entreprenör. Ett beslut som i sig själv kan ifrågasättas å det grövsta. Mer om helikopterverksamhet kommer i ett senare inlägg. Slutsatsen är att det givetvis hade varit betydligt enklare om respektive "försvarsgren" hade fått äga sina egna helikoptrar.

Rekrytering har varit en annan het potatis under många år. Jag har inte hört en enda anställd i Försvarsmakten som anser att kampanjer som "vad håller du på med" är rätt sätt att rekrytera de mest lämpade individerna till Armén, Marinen och Flygvapnet. Röster höjs nu för att de avvecklade försvarsgrenarna istället ska få genomföra sina egna rekryteringskampanjer likt vad som tidigare gjordes för att ge en så bra bild av yrket som möjligt, och samtidigt paketera det på ett tilltalande sätt. Vill man rekrytera piloter gör man det förmodligen bättre på det här sättet. Jag är helt övertygad om att ett enkelt sätt för att öka urvalet vore att låta respektive försvarsgren sköta sin egen rekrytering.

Vid årsskiftet togs ett något oväntat beslut, nämligen det att inspektörerna, d.v.s. AI, MI och FVI åter igen fick benämningen "chefer" genom att man vid årsskiftet ändrade benämning till Arméchef, Marinchef och Flygvapenchef. För den som varit med ett tag vet att dessa chefer tidigare då man var försvarsgrenschefer förkortades CA, CM och CFV. Men så enkelt fick det givetvis inte vara. I stället vände man på bokstavskombinationen till AC, MC och FVC. Måhända ett sätt att påvisa att ex MC minsann inte är Chef för Marinen (med tillhörande ekonomiska medel) utan enbart är Marinchef (främste företrädare). Semantik på hög nivå... AC har för övrigt, åtminstone inom Marinen, tidigare inneburit avdelningschef då man hade en minkrigsavdelning.

Men nu över till det intressanta och inläggets kärna. Den 5 juni 2013 gav regeringen ESV ett uppdrag (Fö2013/1169/ESL) att utreda hur den finansiella styrningen och uppföljningen av Försvarsmakten och den avgiftsfinansierade stödverksamheten, som utförs av Försvarets materielverk (FMV), kan förändras och förtydligas. 

Uppdraget var tredelat fördelat på förbandsanslaget där ESV ska föreslå en lämplig indelningsgrund för ytterligare anslagsposter samt pröva möjligheterna att genom preciserade återrapporteringskrav, villkor etc. åstadkomma en tydligare ekonomisk uppföljning. Det andra var att titta på posten för internationella insatser, något man efter dialog med regeringen har strukit. Den tredje och sista delen var att titta på materielanslaget där man enligt uppdraget ska utreda hur nuvarande finansieringsmodell förhåller sig till kraven på utveckling och rationalisering av stödverksamheten, hur beställningsbemyndiganderamarnas innehåll kan förtydligas i förhållande till begreppet ”ekonomiskt åtagande för staten” i budgetlagen, hur den ekonomiska uppföljningen kan bli tydligare samt huruvida indelningen mellan anslagen kan förtydligas.

Utan att gå in på snustorra detaljer runt detta så är det intressanta i ESV svar att man föreslår en uppdelning av anslagsposten 1.1 (förbandsanslaget) till att istället för att som i dag omfatta två delar (förband och MUST) istället omfatta sju poster. ESV skriver följande.

Förbandsverksamhetens betydelse för förverkligandet av den nya förvarspolitiska inriktningen i kombination med Försvarsmaktens indikationer om långsiktigt otillräckliga anslagsramar ställer enligt vår bedömning väsentligt högre krav på den finansiella styrningens utformning. Mot bakgrund av detta har vi uppfattat att uppdraget efterfrågar en väsentlig förbättring av den finansiella styrningen på detta område.

Istället föreslår ESV följande uppdelning av anslagsposten för förbandsverksamhet och beredskap.

Ap. 1 Arméförband
Ap. 2 Marinförband
Ap. 3 Flygvapenförband
Ap. 4 Lednings- och underrättelseförband
Ap. 5 Logistikförband
Ap. 6 Nationella skyddsstyrkorna
Ap. 7 Gemensam administration

Denna indelningsgrund har likheter med den vapengrensstruktur som det militära försvaret före bildandet av myndigheten Försvarsmakten var indelad i. Det är enligt ESV dock en väsentlig skillnad mellan dåvarande modell med självständiga myndigheter och vapengrenar i förhållande till en gemensam Försvarsmakt vars förbandanslag är underindelat i anslagsposter. Indelningsgrunden ska därför betraktas som en anpassning till ett en ökad betoning av förbanden i resultatstyrningen, inte som en återgång till de tidigare vapengrenarna (läs försvarsgrenarna /Skipper).

ESV förslag har även gått på remiss till såväl statskontoret som till riksgälden som inte haft några invändningar utan istället bejakat ESV förslag.

Några som däremot har haft kraftfulla synpunkter på förslaget är Försvarsmakten. I en kommentar till  sitt remissyttrande den 20 januari så avråder myndigheten Försvarsmakten regeringen i mycket tydliga ordalag från att gå den väg som ESV nu föreslår.

Försvarsmakten avråder bestämt från de förändringar som Ekonomistyrningsverket föreslår till regeringen avseende anslaget för förbandsverksamhet och beredskap.

- Möjligheten att genomföra en rationell förbandsverksamhet i sin helhet skulle försämras, likaså möjligheterna att öva med sammansatta förband och samordna materielanskaffning till förbanden.


I sin kommentar skriver Försvarsmakten att tidigare erfarenheter då anslagen var fördelad på försvarsgrenar skulle försvåra den interna styrningen i myndigheten. Det beror bland annat på att Försvarsmakten på egen hand inte har rätt att flytta pengar mellan olika anslagsposter. 

Man pekar också på att förslaget avviker från Försvarsmaktens ekonomimodell och skulle kräva "omfattande anpassningar i system PRIO"....

Jag avser inte ge mig in på några detaljer huruvida jag anser att ESV förslag är bra eller dåligt, eller för den delen analysera Försvarsmaktens svar. Detta då jag inte har kunskap och kompetens inom området. Men en sak kan jag konstatera. Frågan är uppenbart känslig för Försvarsmakten då det dels skulle påverka den struktur man nu är på väg in i, men sannolikt också p.g.a. att det skulle innebära en utökad förskjutning mot att försvarsgrenscheferna (jag väljer att benämnda dem så) får utökat mandat med en egen anslagspost, något jag inte tror FML är intresserade av. Även om ESV är tydliga med att just detta inte är avsikten så bedömer jag det som att det indirekt ändå skulle leda till det. I synnerhet då försvarsgrenscheferna nu dessutom gått över från INS till PROD.

Detta ämne lär vi få anledning att återkomma när vi ser hur regeringen väljer att hantera svaren man nu får in från ESV men också från Försvarsmakten.


Till detta skall läggas att regeringen den 23 januari gett ESV ett tilläggsuppdrag att utreda hur de finansiella transaktionerna inom materielförsörjningen kan koncentreras till en myndighet, Försvarsmakten eller Försvarets materielverk. Detta är en fördjupad studie av ESV tidigare förslag där motivet är att finansieringsmodellen för materielförsörjningen behöver förenklas i syfte att ge bättre förutsättningar för den finansiella styrningen. 

--------------------------

För övrigt måste jag passa på att lyfta fram denna eminenta egenkomponerade musikvideo signerat Amfibieregementets soldater i Afghanistan. Sannolikt från FS25. BZ!


22 kommentarer:

 1. De nya militärregionerna kunde ju inte heta områden eller distrikt, så inte kan det heta Chefen för Marinen. Detta skulle ju tyda på att någon general fattat ett felaktigt beslut.

  //FT

  SvaraRadera
 2. Din analys är relevant. Självklart skulle ett sådant förslag ge viss makt åter till cheferna för försvarsgrenarna. Det är nog däremot det sista man vill i FML. Kommentaren om Prio är bara för härlig. Minns någon som sa att "Försvarsmakten ska anpassa sig efter Prio och inte tvärt om".

  SvaraRadera
 3. Ev kommentarer om hkpverksamheten tar vi när du återkommer om denna. Delar helt din uppfattning om rekrytering. Intresserade söker sig helt klart mot en viss uppgift, hkppilot, attackdyckare, pilot i FV, jägare etc. ESV förslag ger helt klart försvarsgrenschefern mera "makt". Regeringen kan dessutom styra med pengar vilket kommer att sätta FML på mellanhand. Börjar bli dags att se över hur org och därmed arbetsfördelning Fö - HKV.

  SvaraRadera
 4. Jag kan förstå Försvarsmaktens oro över detta förslag till detaljstyrning. Det bygger i och för sig på mina egna tankar och fantasier och inte på något underlag.

  1. Den nya utökade detaljstyrning där regeringen skall medverka i beslutsprocessen på ganska låg detaljnivå bedömer jag kommer att kräva administrativa resurser Försvarsmakten har tunt av idag. Redan tidigare satt HKV upptagna stora delar av året med att skapa underlag till regeringskansliet och sedan därefter att svara på frågor och följdfrågor och nya följdfrågor.

  2. Redan idag utgör anslagen en effektiv inlåsningsmetod som inte ger FM någon handlingsfrihet att hantera oplanerade händelser. Betänk att en "Gripenkärra" inte kan leveransgodkännas i november. Detta innebär då att utfallet på några hundra miljoner skjuts till nästa budgetår. Där "nya" anslagsmedel får finansiera köpet. Man får nämligen inte "anslagsspara". Detta kan ske även tidigare under året men någon god chans att använda de då "fria" pengarna till andra underfinansierade behov försvåras därmed. Det är möjligt att det är tanken. Vad jag förstår återlämnar Försvarsmakten pga av denna inlåsningseffekt och det omöjliga att åstadkomma en perfekt planering, massvis med pengar till RK årligen. Detta har bl.a lett till ett gigantiskt fokus på ekonomi och att utfallen skall ske precis vid rätt tidpunkt. PRIO är ett resultat för att åstadkomma den perfekta planen. Fokus ligger då på pengar vilket gör att en del fokus flyttas från kärnverksamheten.

  Det kan finnas flera punkter än så här men tro mig, systemet är redan allt annat än flexibelt. När jag var ungt befäl, vi hade uppdragstaktik och talesätt som "allt för krigsförbanden". På "Verket" var organisationen platt och generaldirektörens slogan var "allt för projektledaren". Alla var till för att stödja den verksamhet som skede på fronten. Nu är alla till för att stödja de som är i toppen, inte undra på att de på fältet undrar var styrningen är någonstans.

  Nä.. fram för uppdragstaktiken igen. Lita på underställd chef. Målet skall sättas upp, vägen kan få bestämmas av han som skall vägen vandra.

  Vänligen

  Handläggaren

  SvaraRadera
 5. Ett steg i rätt riktning helt klart. Lek med nästa tanke: försvarsanslaget delas upp i 4 delar enligt nedan.

  Ap. 1, Ap. 4, Ap. 5, Ap. 6 Arméförband = 30 %
  Ap. 2 Marinförband = 30 %
  Ap. 3 Flygvapenförband = 30 %
  Ap. 7 Gemensam administration = 10 %

  Det kan vi ha som ett utgångsläge för diskussionen om hur att bygga en balanserad försvarsmakt bestående av en Armé, en Flotta och ett Flygvapen

  // Gadde

  SvaraRadera
 6. Gillar som sagt också steget, men blir fundersam över fördelningen av försvarsanslagen.
  Finns en risk att det blir något liknande "genomförandegruppen" som kommer att fastställa procentfördelningen. Dvs ett gäng politiker/tjänstemän som inte fattar vart deras beslut leder.

  SvaraRadera
 7. Anonym 08:45, jag vill inte har rättvisa mellan försvarsgrenarna, jag vill ha ett fungerande försvar som kostnadseffektivt bygger upp en samordnad förmåga inför det värsta som kan hända.

  SvaraRadera
 8. OM nu detta skulle bli verklighet så tror jag inte alls på en rättvisefördelning. Att bedriva stridsflyg- och helikoptervht är bland det dyraste man kan göra, och det kommer därför att kosta mer än 30% och ska så göra om vi ska ha ett relevant Flygvapen. Jag tror även att anslaget måste vara dynamiskt från år till år beroende på vilken vht som ska genomföras.

  SvaraRadera
 9. För väldigt länge sedan hette Arla Mjölkcentralen, vilket förkortades just MC. Det var lite trist för personalen, då man från tid till annan kunde läsa om att "MC-gäng härjat på sta´n" i lokaltidningen. Därför bytte man till namnet Arla.

  Nu tror jag inte att den som är högste chef för den marina verksamheten kommer att uppskatta diskussionen om den tilltagande MC-kriminaliteten. Risk för sammanblandning föreligger även för marina staber vad gäller MC-gäng samt att någon kan få för sig att Mjölkcentralen återuppstått (inga jämförelser i övrigt).

  SvaraRadera
 10. Ekonomin borde utformas så att outnyttjade medel för underhåll och inköp/nyinvesteringar kan behållas ytterligare två år innan de måste lämnas tillbaka. På så sätt kan man skapa mer långsiktigt system som tar hänsyn till rimliga förseningar som kan uppstå vid leverans av material, ombyggnation/renovering av fastigheter och annan infrastruktur.

  Även en viss del av verksamhets anslagen skulle kunna föras över till nästkommande år. Genom ett sådant upplägg kan förbanden lägga upp en mer långsiktigt planering som tar hänsyn till att en faktura kan komma sent och vars ursprung är från tidigare verksamhets år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Charlie, du har angett ett sätt att förbättra förutsättningarna för Försvarsmaktens verksamhet.

   Vill man däremot inte bidra till att verksamheten skall fungera så finns det ett antal sublima metoder, som är mindre uppenbara än att helt sonika minska försvarsanslagen. Låt FM klara sig på nominellt oförändrade anslag år från år. Undvik att fatta beslut om redan budgeterade materielprojekt och återför "överskottet" till statskassan. Tillse att personalförsörjningen blir en dyr historia o.s.v.

   Tanken på att det blir medel över från verksamhetsanslagen att föra över känns inte riktigt aktuell i nuläget ;-)

   Radera
  2. @Charlie

   Men ett sånt förslag skulle ju innebära att regeringen inte skulle kunna göra några s.k. "hemtagningsvinster" på Försvarsmakten? Så hur tänkte du nu?(Ironi!)

   Jag tycker ditt förslag är enkelt, lysande och nödvänigt!

   Radera
 11. Återigen, varför börjar man dela upp ekonomin innan man vet vad man skall utföra.

  Sätt målen FÖRST.
  Beräkna kostnaden SEDAN.

  Varför kommer ekonomin först och funktionen sedan?

  SvaraRadera
 12. Jag hänger inte riktigt med i argumentationen. Enligt den nya organisationen så gäller följande för PROD:
  - Arméchef (AC), generalmajor Anders Brännström,
  - Marinchef (MC), konteramiral Jan Thörnqvist,
  - Flygvapenchef (FVC), generalmajor Micael Bydén,
  - Försvarslogistikchef (FlogC), konteramiral Thomas Engevall,
  - Ledningssystemchef (LedSystC), brigadgeneral Lena Hallin,
  - Rikshemvärnschef (RiksHvC), brigadgeneral Roland Ekenberg.

  Enligt mig är det helt enligt ESV rekommendation utom att det inte finns ngn i skaran ovan ansvarig för Ap7, vilket dock chefen för HKV kan anses vara.

  Det är ju trots allt PROD som sitter på pengarna och knappast insatsstaben..
  Jag lever kanske enfaldigt i tron att den totala potten torde fördelas på ovan nämnda chefer, om de inte är chef för ekonomin så är de ju inte chefer...

  Vad är det jag missar???

  SvaraRadera
  Svar
  1. ESV förslag säger inget om vem som ska äga pengapåsen, enbart att man vill dela upp anslaget för att förbättra uppföljningen av vart pengarna går.

   Radera
  2. Det är väl inte en framkomlig väg att dela upp anslaget om man vill förbättra uppföljningen.

   Uppföljning brukar ju ske via verifikationer såsom kvitton, fakturor etc.

   Får man bättre koll på den egna ekonomin om man skaffar sig 10 plånböcker?

   Radera
 13. Skipper brukar ha många kloka inlägg men här tror jag att det krävs mer information om vad det handlar. Det blir inte mer pengar till FM för att man delar inte det i sju högar eller för att någon tituleras annorlunda. Det skulle bli en centralstyrning av FM som är mycket skadlig. Innebär att ÖB inte kan flytta en krona mellan de sju högarna under genomförandet. Beslut som idag kan fattas av C PROD med stöd av hans ledningsgrupp bestående av alla stridskraftscheferna flyttas till regeringen som självklart inte kommer fatta beslut i parti och minut. Idag sker omfördelning vid behov beroende på hur verksamheten faller ut med månadsutfall som grund. Den som tror att försvarsgrensidén stärks tänker fel, den leder till härska genom att söndra.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt. Observera att jag särskilt skriver att jag inte ger mig in på att värdera huruvida förslaget är bra eller dåligt. Försvarsmakten har redovisat baksidorna, d.v.s. samma sak som du tar upp i din kommentar.

   Det jag konstaterar är att "försvarsgrenscheferna" som idag sitter på PROD med detta förslag indirekt skulle få större möjlighet att styra över "sina pengar". Detta isolerat är väl bra. Men baksidorna med en lösning som denna har givetvis baksidor. Jag avser inte ifrågasätta Försvarsmaktens bedömning.

   Inlägget syftar till att belysa att det pågår ett arbete med detta, och att belysa ESV relativt kontroversiella förslag. I synnerhet då FML inte verkar gilla begreppet försvarsgrenschefer så särskilt mycket.

   Hoppas detta var den information du saknade i inlägget.

   Radera
 14. I tider av trytande ekonomiska medel är det ju verkligen riktigt, riktigt logiskt att splittra upp Info Staben på Försvarsgrenscheferna så att dessa kan genomföra egna mini kampanjer.

  Försvarsmakten största problem är ju byråkratin i kombination med ett gammalt arv där man inte kan ta åt sig kostnadseffektiva lösningar.

  Skattebetalare,

  SvaraRadera
 15. Magnus Redin: det är inte rättvisa det handlar om utan balans och att inte gå på i gamla hjulspår bara för att "så har det alltid varit."

  Skipper: Exakt. Jag skrev att fördelningen kunde vara ett "utgångsläge för diskussionen" inte att det var den mest lämpliga. Om 30% inte räcker för ex. stridsflygsverksamhet bör resurser naturligtvis omfördelas. Resurserna måste fördelas efter behov och då menar jag operativa behov, inte gammal vana eller traditioner.

  Håller för övrigt med Anonym 17:23: Sätt målen FÖRST. Beräkna kostnaden SEDAN.

  // Gadde

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Gadde.

   Vad man än säger om FM så är det väl som så att funktionen har inte alltid kommit först. Mycket har handlat om Status Quo.

   Radera
 16. Hm... Så verkar vi då äntligen fått ett samövat förband att sätta in vid behov i insatsorganisationen.
  Tung balett med understöd av musikkår kan förvåna vilken fiende som helst i valfritt vägskäl under flera minuter. En helt ny resurs.
  Dock tycker jag att den bör "genderanpassas" lite innan organisationen fastställs.
  På nymoderat svenska har väl försvaret utökats med ytterligare ett kompani. Danskompani!
  Vi får nog snart höra talas om hur man dansar logdans i Skaraborg. Det som är bra för Skaraborg är ibland även bra för Sverige.

  Att trixa lite med orden och förkortningarna för att slippa "konstiga" frågor, av typen
  "detta har ni ju just avvecklat", "vem har gjort fel", "har ni gjort en felbedömning" o.s.v. är väl mer regel än undantag.

  Det nya inköpet av bogserbåtar ser jag som ett tecken på att behovet att dra runt våra åldersstigna plattformar kommer att öka.
  Ett alternativ till modifiering är kanske att sätta en bogserbåt med tillhörande tamp i fören. Kostnadseffektivt? Mindre personal på plattformen både till antal och kompetens? Flera plattformar, en bogserbåt?
  MC kan väl även läsas MuseiChef?

  Det som definitivt skjuter förslaget från ESV i sank är kommentaren om att det inte går att genomföra utan "omfattande anpassning i PRIO".
  Undrar vad det står på prislappen "omfattande anpassning i PRIO" ?
  Vi som har jobbat ett tag i systemet vet vad en pytte pytteliten anpassning får för konsekvenser och kostnad.

  Teaterdirektören.

  P.S. Jag har en knapp med tillhörande panel och reglage som verkar ha något med AC att göra i min bil. Betänk även vad en del kommer att bli imponerade när jag berättar att jag har TVÅ MC stående i garaget!
  Dessutom är min fru släkt med en FVC (förvaltningschef) på skattemyndigheten.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna