5 januari 2014

Ytterligare tecken på att regeringen reducerar Marinen?Årets första inlägg blir en uppföljning avseende Marinens numerär av kvalificerade ytstridsfartyg i form av korvetter, ett ämne som tidigare fått mycket plats här på bloggen med anledning av att det handlar om vår marina försvarsförmåga och möjligheten till ett trovärdigt skalförsvar. Frågan är så pass illa hanterad av nuvarande regering att den ständigt måste bevakas och hållas vid liv. Det har inte hänt något nytt i frågan, däremot har jag funnit ytterligare uppgifter som pekar på att regeringen på egen hand, utan riksdagens medgivande, minskar numerären från sju till fem.  

Frågan har som sagt varit föremål för flera inlägg här på bloggen tidigare. Senast när Peter Jeppsson såg till att ta frågan ända in i riksdagens kammare i december. Inlägget jag skrev efter Jeppssons debatt med Karin Enström har blivit det mest lästa inlägget någonsin här på bloggen, något som tyder på att det finns ett mycket stort engagemang i den aktuella frågan.

Jag har givetvis fortsatt forskningen i det aktuella ämnet och har funnit ytterligare intressant fakta som förvisso inte är nytt, men som tidigare ej har placerats i kontexten numerären ytstridsfartyg.

Det handlar om något som Moderaterna och försvarspolitiska regeringsföreträdare själva lutat sig mot  under lång tid, nämligen den s.k. NATO-värderingen av Försvarsmakten och därmed svensk försvarsförmåga. Dessa värderingar ska däremot INTE blandas ihop med verklig försvarsförmåga då dessa värderingar enbart bygger på riksdagens inriktningbeslut samt en intagen insatsorganisation IO14 (något som nu aldrig kommer att bli verklighet). Med anledning av att regeringen ständigt tillskrivit dessa värderingar stor vikt och trovärdighet så får man betrakta underlaget avseende materielsystem samt numerär som regeringen tillhandahållit NATO som korrekt.

I årets utvärdering av det svenska försvaret konstaterar Natos expertis att Sveriges nyutvecklade operativa stridskrafter torde besitta en operativ förmåga och stridsduglighet som i första hand avskräcker från anfall och om det misslyckas kan försvara landet mot alla utom ytterst ihärdiga och utdragna angrepp. (Regeringen juli 2011)

Om vi börjar med att titta på PARP-väreringen (Planning and Review Process) från 2011 så kan vi till att börja ytterligare en gång slå hål på Karin Enströms påstående att man tidigare inte har beslutat om antalet korvetter i insatsorganisationen. I det översatta NATO-dokumentet från 2011 står följande att läsa angående Marinen samt numerär av ytstridsfartyg i sammanfattningen (min fetstil).

I slutet av 2014 kommer marinstridskrafterna att bestå av sju ytstridsfartyg (inbegripet fem nya korvetter av Visbyklass med en begränsad minröjningskapacitet), sju minröjningsfartyg , två stödfartyg, fyra ubåtar, ett ubåtsräddningsfartyg, ett signalspaningsfartyg, en amfibiebataljon och en marin logistikbataljon. 
Här anger således NATO baserat på underlag från svenska regeringen, i ett dokument som dessutom är översatt av försvarsdepartementet, att Marinen skall bestå av sju korvetter! Detta i enlighet vad som sammanfattas på riksdagens webbsida direkt efter att riksdagen fattade det försvarspolitiska inriktiningsbeslutet 2009 som berör Försvarsmaktens organisation och numerär. Trots detta förnekar försvarsminister Karin Enström flera gånger att "antalet korvetter i insatsorganisationen inte har beslutats av vare sig regeringen eller riksdagen. Antalet kan variera över tiden beroende på Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar...." 

Personligen anser jag det skrämmande att en minister tillåts fara med så pass mycket osanning inför riksdagen utan att någon reagerar!

Men nu över till det som i sammanhanget är ännu mer intressant, men samtidigt mycket bedrövande. PARP-värderingar genomförs varannat år, och i somras var det då dags för en förnyad värdering. Men här har regeringen helt uppenbart "justerat" underlaget som NATO den här gången utgått från i sin analys. Så här sammanfattas Marinen i underlaget från juni 2013.

Marinen kommer att omfatta fem korvetter av Visbyklass, som förväntas tas i aktiv tjänst senast 2014, fem uppgraderade minröjningsfartyg och två ubåtar som ska uppgraderas i slutet av 2015. Två nya ubåtar kommer att förvärvas efter 2018.

På samma plats som Marinen sammanfattades i det föregående underlaget från 2011 så återfinns i den senaste rapporten nu enbart fem Visbykorvetter istället för sju ytstridsfartyg. På samma sätt har antalet minröjningsfartyg reducerats från sju till fem.

Det mycket olyckliga i sammanhanget är att detta ligger helt i linje med vad Karin Enström ger uttryck för i svar på skriftliga frågor och i senaste riksdagsdebatten. Att den moderatledda regeringen inte sätter försvarsförmåga i första rummet ter sig tyvärr alldeles uppenbart.


(Längre fram i dokumentet återfinns ånyo siffran sju avseende ytstridsfartyg. Uppgifterna i detta stycke ser dock ut att vara copy/paste från tidigare underlag. Frågan återstår att se vad som är korrekt fakta då uppgifterna motsäger varandra. I det ena fallet är det en uppenbar reducering av fartyg signerad regeringen, och i det andra ett bevis för att Karin Enström far med osanning. Vilket som är värst överlåter jag till andra att bedöma.) 

36 kommentarer:

 1. Finn tröst i att antalet fartygsbaserade Lv-robotsystem inte har reducerats utan ligger kvar på en stabil nivå.

  Suck.

  SvaraRadera
 2. Några stödfartyg ser det inte ut att bli kvar heller.

  /Civil

  SvaraRadera
 3. I regeringsbeslut 10, 2013-12-19, regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende försvarsmakten, står det under pkt 3.

  "Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla sin förmåga i enlighet med vad regeringen uttalat i propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140). "

  Vad står det då i proppen 2008/09 140 och vad beslutade riksdagen enligt denna, 2009-06-16?
  "Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, och antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls."
  Beslutet i riksdagen är således att det skall finnas sju korvetter.

  Vad säger regleringsbrevet i övrigt om materiel av marin art?

  "Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2015, i samverkan med Försvarets materielverk, redovisa en uppföljning av pågående anskaffningsprojekt."

  Vilka projekt är detta?

  "Korvett typ VISBY
  Nästa generations ubåt
  HTM ubåt typ GOTLAND
  Ersättning av lätt torped
  Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö
  Uppgradering av stridsbåtar"

  Vad sägs om lite större projekt?

  "Försvarsmakten ska framställa om regeringens medgivande för materielobjektsanskaffningar och verksamheter inom anslag 1:3 som:
  omfattar ekonomiska bindningar över 200 miljoner kronor,
  medför förändringar av större betydelse för insatsorganisationens utveckling,
  bedöms påverka regeringens framtida handlingsfrihet,
  bedöms påverka Sveriges relationer till andra nationer eller
  i övrigt är av särskild betydelse."

  Hur och när ska detta ske?

  "Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2015 redovisa planerade regeringsärenden för 2015 och 2016. Förslagen ska innehålla beskrivning av bidrag till krigsförbandens förmåga samt motiv för anskaffningen."

  Avslutningsvis vill jag ta upp två små meningar, ur regleringsbrevet, om hur vår personalförsörjning skall fungera i framtiden!

  "Myndighetens totala personalbehov för insatsorganisation 2014 och tillhörande basorganisation ska rymmas inom de ekonomiska ramar som framgår av budgetpropositionen för 2014 samt möta de krav på reducering av personalkostnader som följer av regeringens beslut den 14 mars 2013 (nr 5). Beslutet påverkar inte Försvarsmaktens anslag."

  Fru Enström har skrivit under, men har hon läst och förstått?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. På sidan 68 i den beslutade proppen 2008/09 140 står det;

  "Korvetter av Visbyklass bör successivt ges en utökad förmågebredd. 2014 utgör korvetter av Visbyklass tillsammans med korvetter av Göteborgsklass den samlade ytstridsförmågan. På lång sikt bör nytt ytstridsfartyg anskaffas som ersättning för korvetter av Göteborgsklass. Dessa fartyg bör jämfört med dagens korvetter ha en större flexibilitet och uthållighet."

  Detta är underlaget som riksdagen röstade igenom 2009-06-16.

  Frågan är egentligen varför FÖmin väljer att försöka mörka och far fram med ren osanning?

  Att försvarsförmågan som helhet svajar över tiden på grund av olika ekonomiska förutsättningar är väl inte obekant för någon?
  I detta fallet finns dock ett ganska klart uttalat och mätbart beslut taget av riksdagen.
  Regeringen verkar dock inte intresserad av att följa den demokratiska ordningen och det är enligt mig väldigt oroande.
  Vilka andra riksdagsbeslut anser sig regeringen inte behöva följa?

  Teaterdirektören.

  P.S. När proppen skrevs och beslutades trodde man fortfarande att allt skulle finnas på plats 2014. Därav den numera något underliga skrivningen i texten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt! Det är det här som är så oerhört oroväckande. Att Karin Enström fritt tolkar ett riksdagsbeslut utan att NÅGON förutom Peter Jeppsson reagerar och säger STOPP!

   Jag har väldigt svårt att förstå hur granskande media inte bryr sig om sådant som rör Sveriges försvarsförmåga och att regeringen sätter sig över beslut fattade i Sveriges riksdag?

   Men de har väl fullt upp med att jaga kommunalråd som åt och drack för ett par tusenlappar på kommunens bekostnad eller något liknande...

   Radera
 5. Regeringen har liksom "dragit ur proppen".

  SvaraRadera
 6. Svenska mästerskapet i förvriden verklighetsuppfattning innehas av följande trio: Ointresset Enström har överträffat Särintresset Reinfeldt, vilken i sin tur har överträffat Kron-prinsen själv (Borg).

  SvaraRadera
 7. Ryssarna 'testar' även Royal Navy.
  Mot den utvecklingen rustar Sverige ?
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2533846/Battle-stations-Navy-scrambles-destroyer-challenge-Russian-warship-British-coast-takes-24-hours-make-600-mile-journey-Portsmouth-base-Putin-testing-response-time.html

  SvaraRadera
 8. Men är inte hela problemet i detta fallet en lek med siffror?? De två PARP underlagen du citerar motsäger ju faktiskt inte varandra, utan 2013 versionen saknar möjligen information? Dvs det står ju faktiskt 5 Visby-korvetter i båda fallen, de övriga två ytstridsfartygen kan ändå inrymmas fast det inte står i klartext, likaså i fallet med minröjningsfartygen och ubåtarna- dvs numerären överensstämmer, men lämnar i 2013 versionen ett antal frågetecken som det spekuleras kring.

  Det är förstås beklagligt att vare sig Fö eller F-ministern svarar i klartext på frågan kring detta, utan istället skapar sig handlingsfrihet med "politikersvaret" om ekonomin tillåter.

  Jag har dock inte ännu dragit slutsatsen att besluten är fattade, utan kan mycket väl ses som utspel och "test" i hur de olika intressenterna reagerar...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, inga beslut är fattade. Det oroväckande är ministerns nonchalans av en rad viktiga frågor tillsammans med att hona anser att ekonomin ska styra försvars- och säkerhetspolitiken och inte det faktiska omständigheterna.

   Radera
  2. Där instämmer jag med dig till fullo.

   Vill man vara lite elak så uppfattar den kunnige nonchalans från den som okunskap besitter...

   Eller som en författare skrev (kommer ej ihåg vem) - "ut flyger orden, stilla står tanken"...

   Radera
 9. Andra tjänster behövs i dagens krigsmakt:
  http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=10286801#.UrveTwDjs8A.facebook

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låter som ett behov för övningen viking eller cjse.

   Radera
  2. Behov?

   Behövs det fejkade reportrar för att klara de pedagogiska uppgifterna?

   Radera
 10. (Jag vet inte vart min tidigare kommentar tog vägen så här kommer ett nytt försök.)

  Försvarministern har faktiskt rätt formellt. Riksdagen beslutade enligt försvarsutskottets förslag:
  Propositionen

  Insatsorganisationens utformning

  Regeringen föreslår att inriktningen ska vara att insatsorganisationen 2014 i huvudsak ska bestå av följande stående förband och kontraktsförband samt hemvärn med nationella skyddsstyrkor:
  Marinstridskrafter
  Korvettdivision 2

  Enligt propositionen, och beslut i korthet, skulle de två korvettdivisionerna bestå av 5 + 2 korvetter men det togs inget beslut om det.

  Regeringen har dock genom propositionen beslutat beskriva att korvettdivisionerna ska bestå av 5 + 2 korvetter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försvarsutskottet betänkande 2008/09:FöU10

   "Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition (prop. 2008/09:140) Ett användbart försvar jämte tillhörande motioner."

   "Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014."

   Hur såg då IO14 ut i regeringens förslag och det som sedan beslutades i riksdagen?

   På sidan 68 i prop 2008/09 140 står det;

   "Korvetter av Visbyklass bör successivt ges en utökad förmågebredd. 2014 utgör korvetter av Visbyklass tillsammans med korvetter av Göteborgsklass den samlade ytstridsförmågan. På lång sikt bör nytt ytstridsfartyg anskaffas som ersättning för korvetter av Göteborgsklass. Dessa fartyg bör jämfört med dagens korvetter ha en större flexibilitet och uthållighet."

   Regeringen hänvisar även till denna skrivning i sitt senaste regleringsbrev.

   I regeringsbeslut 10, 2013-12-19, regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende försvarsmakten, står det under pkt 3.

   "Försvarsmakten ska fortsätta att utveckla sin förmåga i enlighet med vad regeringen uttalat i propositionen Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140). "

   Vad är det som inte beslutats?

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. Protokoll redovisning av förslagspunkter och beslut.

   "Ärendet är avslutat. Debatterades: 12 juni 2009. Beslutades: 16 juni 2009

   5. Insatsorganisationens utformning

   Riksdagen godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014.
   Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:140 punkt 5 och avslår motionerna
   2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) yrkande 7,
   2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 8,
   2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) yrkande 6,
   2008/09:Fö207 av Katarina Brännström (m) och
   2008/09:Fö259 av Björn Leivik (m).

   Reservation 4 (S, MP, V)

   Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
   Beslut fattat med acklamation."

   Påminner, lite tjatigt, om vad det stod i det dokument som här ovan godkändes och bifölls av riksdagen.

   På sidan 68 i prop 2008/09:140, under punkt fem, står det;

   "Korvetter av Visbyklass bör successivt ges en utökad förmågebredd. 2014 utgör korvetter av Visbyklass tillsammans med korvetter av Göteborgsklass den samlade ytstridsförmågan. På lång sikt bör nytt ytstridsfartyg anskaffas som ersättning för korvetter av Göteborgsklass. Dessa fartyg bör jämfört med dagens korvetter ha en större flexibilitet och uthållighet."

   Om det inte är sju korvetter som menas (och som det står på riksdagens summering på hemsidan, vid beslutet) hur många är det då man beslutat om?
   Ska samtliga förmågor och antal som anges i proppen ha samma flexibla tolkning? Då blir IO14 väldigt diffus!

   Teaterdirektören.

   P.S. Miljöpartiets samtliga nitton ledamöter röstade emot hela propositionen. Omröstningen slutade 153 för 150 emot.

   Radera
  3. (Nu svarar jag igen med förhoppning om att detta inte tas som ett försvar av regeringen.)

   Riksdagen har inte alls beslutat om antalet korvetter, utan om antalet korvettdivisioner. Dessa ska vara två. Riksdagen har inte heller beslutat om antalet pansarskyttekompanier utan om antalet manöverbataljoner och inte om antalet automatkarbiner heller.

   Tanken med att Riksdagen inte beslutar om detaljer är vettig; det vore ohanterligt ifall varje ändring av kfs skulle kräva riksdagsbeslut. Däremot så är det uppenbart att försvarsministern och regeringen utnyttjar detta till att göra neddragningar i smyg.

   Det försvarsministern gör är att ändra innebörden av begreppet korvettdivision. När det gäller innebörden av begrepp så har förarbeten som propositioner en vägledande roll och försvarsministern ska ha kritik för att regeringen på egen hand ändrar detta. Samtidigt så bestod 10. kkvdiv under många år av två fartyg (HMS Stockholm och HMS Malmö).

   Miljöpartiet röstade mycket riktigt emot hela propositionen och ville i stället bland annat besluta om avveckling av hela ubåtsvapnet. Återigen inget jag själv argumenterar för men det skulle ha bidragit till att skapa bättre balans mellan mål och medel.

   Radera
  4. Har du något exempel på andra delar av prop 2008/09:140. än de viktiga raderna på sidan 68, som inte godkändes och beslutades av riksdagen?

   Var hittar jag utskottets undantag av just denna mening?

   Antalet ubåtar debatterades livligt i riksdagen och i utskottet inför beslutet, inte minst av MP, som dessutom lade fram en motion i ärendet.
   (MP förslag; "Då det operativa behovet av ubåtsvapnet inte längre finns bör dessutom antalet ubåtar i aktiv tjänst som ett första delmål för 2009 reduceras från fyra till tre för att sedan på sikt helt avvecklas (yrkande 10), och de marina stridskrafterna bör koncentreras till en huvudbas (yrkande 11).
   Om det stod, ubåtsflottilj med ledning i beslutet, hur många båtar är detta?
   Fyra stycken? Står detta i beslutet?

   Vad finns det för övriga frågor som behandlas i regeringens förslag som du anser inte kom med i beslutet?
   Var hittar jag dessa avvikelser i betänkandet från utskottet?

   Teaterdirektören.

   P.S. Proposition är ett förslag beslutat av regeringen som läggs fram till riksdagen att förhålla sig till och besluta om. Mycket går att utläsa i förarbetet, remisserna och debatterna innan förslaget läggs för beslut.
   Jag kan inte hitta något som gör att just raderna om antalet korvetter i propositionen inte godtogs och beslutades i riksdagen.

   P.S 2 Jag antar att du inte tycker om ditt partis förslag i riksdagsdebatten att generellt sänka försvarsbudgeten med 10 miljarder om året.
   Med en sådan minskning förstår jag inte varför de är med och debatterar IO14 överhuvud taget.

   Radera
  5. Det är en allmän princip om att man inte röstar om motiveringar eller skäl för beslut. Ett exempel på detta är läkarna som frikändes för mord men där det i domskälet stod att det var "ställt utom allt rimligt tvivel" att läkarna hade styckat den mördades kropp (vilket då var preskriberat). Det gick dock inte att överklaga då det inte är möjligt att överklaga domskäl.

   Radera
  6. Vad är det för "allmän princip" du talar om? Av ditt inlägg kan man få uppfattningen att du likställer en proposition med en dom. Det är två olika beslut som har två olika funktioner och syften och kan inte utan vidare likställas.

   Både regering och domstol är dessutom noggranna med hur de motiverar sina beslut eftersom motiveringen får betydelse vid tolkning av själva beslutet.

   Fallet med rättsläkaren och obducenten är dessutom omdiskuterat och i det närmaste ett specialfall som inte kan appliceras allmängiltigt på vilket beslut som helst.

   Radera
 11. Den hade hamnat i skräppostfiltret.

  Om detta kan man tvista. Riksdagen har direkt efter att propositionen har debatterats i riksdagen och därefter fattats beslut om, sammanfattat på riksdagens webbsida. Menar du att man skulle skrivit detta i detalj om det inte var riksdagens andemening att det så skulle bli?

  Att regeringen därefter själva på åtskilliga platser använt siffran sju korvetter talar sitt tydliga språk att så var tanken - fram till nu då "antalet kan variera beroende på ekonomiska förutsättningar".....

  Miljöpartiet och Moderaterna har uppenbart samsyn i försvarspolitiken. Att reducera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Frågan är mycket enkel; vad står i beslutstexten. Läser man den - 2 korvettdivisioner - så inser man att försvarsministern har rätt i att Riksdagen inte fattat beslut om antalet korvetter. Däremot är det helt uppenbart att regeringen förändrat innebörden av "två korvettdivisioner" sedan propositionen skrevs och beslutet fattades.

   Jag personligen har aldrig uppskattat miljöpartiets försvarspolitik men det finns väl inte direkt något som tyder på att en regeringen med S och MP skulle lyckas föra en sämre försvarspolitik än den nuvarande.

   Radera
  2. Vad är det för beslutstext du hänvisar till?

   Så här sammanfattar riksdagen beslutet.

   "Riksdagen sa ja till regeringens förslag om försvarets nya inriktning. Konkret kommer denna nya inriktning att på sikt innebära det här."

   "Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, och antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls."

   I det som jag hittat som beslutstext motsägs inte detta!

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Riksdagen röstade ja till utskottets förslag:
   Försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning

   I betänkandet skriver utskottet "Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014." samt "Regeringen föreslår att inriktningen ska vara att insatsorganisationen 2014 i huvudsak ska bestå av följande stående förband och kontraktsförband samt hemvärn med nationella skyddsstyrkor:" och där återfinns "Korvettdivision 2".

   Ni har helt rätt i att när beslutet fattades så tolkades detta av alla som att korvettdivisionerna skulle bestå av 5 + 2 korvetter. Regeringen har alltså ändra uppfattning sedan propositionen lades och ändrar innebörden i tidigare fattat beslut men formellt sett så har försvarsministern rätt; Riksdagen har inte fattat beslut om antalet korvetter.

   Radera
 12. Ja Skipper,
  "Miljöpartist i grönt" har rätt. Beslutstexten från 2009 gäller antal divisioner, inte antal fartyg. Kanske det är därför du inte får den reaktion du hoppats på (?), då det Sr svarat i sak alltså är rätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Statsrådet anser i efterhand att "antalet korvetter i FM kan variera beroende på ekonomiska förutsättningar". samtidigt som riksdagen efter beslutet SAMMANFATTAR det hela med att "det blir sju korvetter i insatsorganisationen".

   Det är möjligen ett av de mest oansvariga uttalanden runt rikets försvarsförmåga jag har hört ett statsråd uttrycka i riksdagen.

   För det första så bekräftar hon att det inte är de säkerhetspolitiska förutsättningarna som styr, utan ekonomin.

   För det andra så har hon inte alls förstått komplexiteten i försvarsmaterielanskaffningen, och inte heller runt bemanning och utbildning. Det fungerar inte att kasta in och ut fartyg och besättningar lite godtyckligt då ekonomin medger ,eller inte medger.

   Det hela är fruktansvärt bedrövligt hanterat!

   Radera
  2. Demokrati innebär att vilken idiot som helst kan väljas till vad som helst. Att normalt funtade samhällsmedborgare därmed blir intellektuellt diskriminerade tycks vara av underordnad betydelse....

   Radera
 13. Från riksdagens hemsida.

  "Riksdagsskrivelse
  2008/09:292

  Regeringen

  Försvarsdepartementet

  Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

  Stockholm den 16 juni 2009

  Per Westerberg

  Ulf Christoffersson"

  Delar ur beslutet.

  "5. Riksdagen godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014 (avsnitt 6.1).
  2. Riksdagen godkänner det mål för det militära försvaret som ska gälla fr.o.m. 2010 (avsnitt 5.1)."

  Här är några delar av riksdagens officiella sammanfattning av beslutet.

  "Försvarets nya inriktning (FöU10)

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om försvarets nya inriktning. Konkret kommer denna nya inriktning att på sikt innebära det här.

  Stridsvagn 122 bibehålls och tillgången till splitterskyddade fordon ökar. Artilleriet och luftvärnet förblir av dagens storlek. Det blir sju korvetter, varav fem av Visbyklass, och antalet ubåtar i insatsorganisationen bibehålls."

  Detta är helt rätt uppfattat av riksdagen för dessa uppgifter finns i den prop 2008/09 140 som man hänvisar till i beslutet. Proppen innehåller på sidan 68 texten som numera bör vara känd.
  Detta framgår även av debatten som hölls innan beslutet.

  Varför skulle man komma på tanken att sammanfatta beslutet på detta sätt om det inte vore sant?

  Vid beslutstillfället var nog samtliga medvetna om vad man röstade om. Dock verkar man ha "glömt" vissa delar av beslutet.

  Skulle vara informativt att få veta vad man anser att detta beslut innebar?

  "5. Insatsorganisationens utformning

  Riksdagen godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:140 punkt 5 och avslår motionerna.

  Påminner om vad som står på sidan 68 i nämnda prop!

  Teaterdirektören.  SvaraRadera
 14. Läser du regeringens förslag (avsnitt 6.1), sidan 45-46 i propositionen står endast antalet korvettdivisioner med, inte antalet fartyg.

  I propositionen står mycket riktigt att två korvetter av Göteborg klass utvecklas och bibehålls men det fattades inte något beslut om det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Riksdagen hade att ta ställning till hela prop 2008/09:140.
   Du menar att vissa delar inte antogs och beslutades!
   Var hittar du att just de raderna på sidan 68 i proppen undantages?
   Var hittar du att just sidan 45 gäller och inte sidan 68?
   Finns det några andra delar av proppen som du anser vara undantagna?
   Vilka delar/sidor är enligt nedanstående beslut undantagna i proppen?

   "Riksdagen godkänner inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014.
   Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:140 punkt 5 och avslår motionerna."

   Var hittar jag att delar av prop 2008/09:140 och inte hela beslutades?
   Var hittar jag vilka dessa delar/sidor är?

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. För att hitta beslutstexten i propositionen kan du läsa sidan 5:
   "1 Förslag till riksdagsbeslut
   Regeringen föreslår att riksdagen godkänner
   1. att målet för politikområdet Försvar upphör att gälla vid utgången av 2009 (avsnitt 5.1),
   2. det mål för det militära försvaret som ska gälla fr.o.m. 2010 (avsnitt 5.1),
   3. att de krav på operativ förmåga som riksdagen tidigare beslutat ska upphöra att gälla vid utgången av 2009 (avsnitt 5.3),
   4. regeringens förslag till Försvarsmaktens operativa förmåga fr.o.m. 2010 (avsnitt 5.3) samt
   5. inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014 (avsnitt 6.1)."

   Om du sedan går till respektive avsnitt som nämns ovan så innehåller dessa inramade stycken med rubriken "Regeringens förslag" och det är den texten som Riksdagen sedan röstar och beslutar om.

   (Man kan även söka efter textsträngen "Regeringens förslag" i propositionen.)

   Radera
  3. Ur betänkandet från försvarsutskottet (utskottets förslag)som riksdagen hade att ta ställning till.

   "Insatsorganisationens utformning
   Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till inrikt- ningen för insatsorganisationens utformning 2014."

   Detta bifölls av riksdagen och blev den text som beslutades. Vad säger då den godkända texten i proppen angående korvetterna?
   Jo, följande.

   Ur prop 2008/09:140 (regeringens förslag)som utskottet hade att ta ställning till. En proposition innehåller ingen beslutstext utan är ett förslag till riksdagen från regeringen.

   "Insatsorganisationens utformning.
   Sjöstrids- och ubåtsförband
   Två sjöstridsflottiljledningar och en ubåtsflottilj med ledning, två korvettdivisioner, två minröjningsdivisioner, två underhållsdivisioner och en röjdykardivision vidmakthålls. Av dagens sjögående system utvecklas och bibehålls fem korvetter av Visbyklass, två korvetter av Göteborgklass, fem minröjningsfartyg av Kosterklass, två röjdykfartyg av Spåröklass samt fyra ubåtar av Gotland/Södermanlandklass. Regeringen avser att pröva om ubåtarna ska vidmakthållas genom livstidsförlängning eller om nyanskaffning ska ske.
   Korvetter av Visbyklass bör successivt ges en utökad förmågebredd. 2014 utgör korvetter av Visbyklass tillsammans med korvetter av Göteborgsklass den samlade ytstridsförmågan. På lång sikt bör nytt ytstridsfartyg anskaffas som ersättning för korvetter av Göteborgsklass. Dessa fartyg bör jämfört med dagens korvetter ha en större flexibilitet och uthållighet."

   Detta beslut och denna text framgår också av riksdagens egen sammanfattning på sin hemsida, efterföljande debatter och uppgifter till media.

   I detta fallet vill regeringen inte stå för sin egen föreslagna text och påstå att den inte omfattades av beslutet av prop 2008/09:140.
   Eftersom du delar denna uppfattning får jag fråga ytterligare en gång. Finns det andra delar av propositionen som inte gäller/beslutades? Vilka?

   Varför skulle exempelvis MP motionera om antalet ubåtar om detta inte står i den föreslagna texten?

   Att jag hänger kvar i frågan beror inte så mycket på själva sakfrågan utan jag anser det vara en allvarlig demokratifråga. Kan inte regering och riksdag vara överens om vilka beslut man tagit och dess innebörd är vi gränsande nära en bananrepublik med diktatoriska inslag.
   Redan proppens ingående detaljrikedom är illavarslande. Dock ligger den helt i linje med nuvarande regerings önskan att ta över styrningen av FM.

   Jag avslutar med att konstatera att jag och riksdagen anser att antalet korvetter var noga angivet i beslutet som riksdagen tog.
   Andra må tro annat.

   Teaterdirektören.

   Radera
  4. Mycket bra, och helt korrekt sammanfattat. Jag är tacksam för att någon har förstått innebörden och ser helheten som vissa, även utanför regeringen, uppenbart inte vill se av någon anledning.

   Jag är mycket oroad över demokratin när regeringen tycks kunna tolka riksdagens beslut lite som det passar efter vad man anser ekonomin medger...

   Radera
  5. (Den här diskussionen känns ungefär lika givande som att prata om saken med min familj. Den enda kommentaren jag fick var att det borde heta "korvetter", "korvtvåer", "korvtreer" ...)

   Jag försöker nu avsluta tråden för min egen del. Det är helt uppenbart att regeringen omtolkat innebörden i riksdagsbeslutet avseende antalet korvetter, men regeringen gör det utan att bryta mot det formella riksdagsbeslutet. Jag tycker att det är mycket bra att riksdagsledamöter [Peter Jeppson (s)] och bloggare [Skipper] kritiserar regeringen för detta; både avseende marinens förmågor och demokratiaspekten. Jag har, antagligen till skillnad från en del andra läsare av bloggen, inte röstat fram denna regeringen och har ingen som helst skäl att försvara försvarsministern. Istället försöker jag - tro det eller ej - hjälpa till genom att påtala skillnaden mellan beslut och beslutsskäl. Jag tror att de som kritiserar regeringen kommer att ha större utsikt till framgång ifall de formulerar kritiken rätt.

   Regeringen hade mycket väl kunnat formulera ett annat förslag till riksdagen. I beslutstexten i regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar står i stället:
   "Regeringens förslag:
   Inriktningen skall vara att insatsorganisationen i huvudsak skall bestå av följande förband 2008 [Marinen]:
   Ubåt 4
   Ytstridsfartyg 7
   Minröjningsfartyg 7
   Amfibiebataljon 1
   Marin basbataljon 1 "

   Det är nog ingen slump att man på detta sätt ändrade beslutstexten från det ena försvarsbeslutet till det andra utan det var säkert så att regeringen inte ville binda sig för ett visst antal ytstridsfartyg, minröjningsfartyg och ubåtar.

   Riksdagens ledamöter är likaså fria att föreslå andra beslutstexter som i motionen 2008/09:Fö295:
   "Förslag till riksdagsbeslut
   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reducera antalet ubåtar i aktiv tjänst från fyra till tre 2009.
   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på sikt avveckla ubåtsvapnet helt."
   (Jag tar upp detta som ett exempel på förslag till beslut, och inte som något som jag själv argumenterar för.)

   Radera
 15. Ifall någon missat den rekommenderar jag 38-åringens inlägg där han för fram en alternativ förklaring. Tänk om det är så att det hela är en del av ett förhandlingsspel mellan (HDW) varvets ägare och regeringen?

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna