16 maj 2014

608 dagar av försvarsberedande med ett mycket ringa utfallFörsvarsberedningens rapport är presenterad. Ett arbete som har pågått i exakt 608 dagar sedan man presenterade ledamöterna i den nuvarande beredningen den 14 september 2012. Det är till synes 608 dagar som tyvärr föreslår väldigt lite verklig försvarseffekt! Allt handlar om att man inte åstadkommit en bred uppgörelse för att man inte vill betala för vad ett relevant försvar kostar, och därefter har rapporten utformats.

I ett pressmeddemande från försvarsdepartementet sommaren 2012 förkunnade försvarsminister Karin Enström att hon hade tillsatt en ordförande som skulle leda en försvarsberedning som under nästan två år skulle arbeta med att förbereda för ett nytt försvarsbeslut.
- Cecilia Widegren har en lång erfarenhet från politiken och har de ledaregenskaper som krävs för uppdraget som ordförande i försvarsberedningen, säger försvarsminister Karin Enström.
Man inledde med att ta fram en omvärldsanalys som skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet som försvarsberedningen erhöll i juli 2013. I det förnyade uppdrag från regeringen fanns följande direktiv:
– Analysera det svenska försvaret och lämna förslag för perioden efter 2015. Förslagen ska fullfölja den nya inriktning för försvaret som lades fast av riksdagen 2009. Förslagen ska beakta förmågeutvecklingen i omvärlden och förhålla sig till utvecklingen av de samarbeten som Sverige deltar i. Vidare ska behov av justeringar inom personalförsörjningssystemet övervägas. 
– Analysera och lämna förslag till inriktning för det civila försvaret inklusive Försvarsmaktens behov av stöd från civila verksamheter vid höjd beredskap och krig. 
– Analysera Försvarsmaktens förmåga att stödja samhället vid allvarliga olyckor och fredstida krissituationer.
Det ser nu onekligen ut som att den fetmarkerade delen i första stycket här ovan har utgjort ett enormt hinder för vad man i rapporten har föreslagit, för man har tyvärr inte kommit fram till så särskilt många avgörande detaljer som på något avgörande sätt kommer att öka vår samlade försvarsförmåga jämfört med det nuvarande försvaret. Ett försvar som vi alla vet är dimensionerat som en expeditionskår för insatser på andra ställen än i Sverige, något som ÖB i sitt bästa råd till politisk nivå framhållit är fortfarande operativt relevant(!)

Dock har man på vissa punkter i rapporten trots allt, och framför allt i "ambitionen" tryckt på vikten av ett nationellt försvar. Gott så, men det brister trots ändå när man summerar det hela.

608 dagars arbete har i stort sett renderat i att den inriktning som lades fast 2009 fortsatt gäller. Med andra ord så har utveckligen i vårt närområde, Rysslands enorma militära kapacitetsuppbyggnad tillsammans med händelserna i Ukraina i reella termer inte betytt särskilt mycket! 

I rapporten föreslår man inte att några nya förband skapas, inte heller förordas någon fast militär verksamhet på Gotland. "Satsningen" blir då att inga förband föreslås att avvecklas....


Personal och bemanning 

Regeringsbeslut 5 ligger fast. Runt detta har man i rapporten inte opponerat sig även om ämnet tydligen har varit uppe för diskussion. Det som nu blir FM Org 18 kommer med största sannolikhet att realiseras vilket både i det korta och i det längre perspektivet kommer att innebära förmågesänkningar.

Dock har man förslagit en förstärkning till exempelvis Marinen på 150 ytterligare personalrader vilket är helt nödvändigt, man vill i etta annat stycke utöka antalet GSS/K. Allt detta går stick i stäv mot regeringens beslut om RB5. Hur detta slutar återstår att se. 

En annan positiv detalj är att man vill förändra utbildningen av GSS i syfte att göra den längre och därmed öka kompetensen på individen innan vederbörande anställs vilket är bra av flera skäl. En viktig aspekt är att det blir billigare och att det kommer att likna värnplikten i stor utsträckning vilket i framtiden gör steget mot aktiverad plikt mindre svårhanterlig. Bra! 


Flygvapnet 

För Flygvapnets del vill man öka numerären av antal JAS 39E till 70 st.

Man föreslår även anskaffning av jaktroboten Meteor, något som varit planerad att anskaffas sedan länge till Gripen.

Transportflyget halveras till fyra flygplan

Ironiskt nog vill man även se över möjligheten att basera flygplan på alternativa flygbaser. Detta lagom till dess att man lagt åtskilliga hundra miljoner på att avveckla hela BAS 90 systemet...


Marinen

För marinens del är läget jämfört med i dag oförändrat. Den som hade hoppats på att försvarsberedningen skulle komma som en räddande ängel och föreslå att den anorektiska numerären skulle föreslås utökas kommer att bli besviken. Det är till och med så illa att numerären av ytstridsfartyg ett tag varit nere på fem och vänt under resans gång, men på grund av Ukrainakrisen så har man nu återgått till numerären sju ytstridsfartyg. Det här är en så skamlig låg nivå så man under om ledamöterna ens förstår vad det innebär? Försvarsmaktens expertis i beredningen verkar inte ha varit till någon hjälp för att förklara det marina perspektivet av sakernas tillstånd.

Vidare så föreslås att fem ubåtar ska vidmakthållas. D.v.s. samma verkliga numerär som i dag, men jämfört med förra rapporten så ökar man på med ytterligare ett skrov.

Det förslås ingen anskaffning av luftvärnsrobot till vår flotta. I stället kan man läsa mellan räderna att samarbetet med Finland kommer att öka den marina förmågan....

För amfibieförbandets del så är förslaget att helt och hållet återgå till det som förbandet en gång skapade för, d.v.s. strid i skärgårdsmiljö, vilket innebär att den markoperativa verksamheten med fordon på land kommer att utgå. Detta är mycket bra och renodlar amfibiebataljonens verksamhet som i sin tur kommer bidra till ökad operativ effekt i den marina kontexten. Förutsättningen är dock att man tillför rätt vapensystem!


Armén

För arméns del föreslår man i rapporten anskaffning av medelräckviddigt robotluftvärn. Detta ligger som bekant redan med i Försvarsmaktens materielplan sedan tidigare, så några revolutionerande nyheter där finns inte. Dock vill man gå tillbaka mot en riktig brigadstruktur vilket är helt nödvändigt.


Finansiering

Detta är så skamligt så det är inte ens lönt att kommentera. Media har skrivit om det, och jag har inget ytterligare att tillägga än att de nya moderaterna nu måste anses som icke regeringsdugliga och direkt farliga. Centern som skrivit på rapporten utan reservationer hamnar därmed i samma låda. Vänterpartiet och Miljöpartiet är lika "off pist" som vanligt varför det inte är lönt att kommentera.


Sammanfattningsvis

Jag att tyvärr att hela försvarsberedningen - sammantaget - är att betrakta som en sandlåda där man på ett mycket ringa sätt har bidragit till att öka vår samlade försvarsförmåga i någon omfattning som motsvarar omvärldsutvecklingen. Det är som jag ser det 608 dagar för att komma fram till att det som beslutades 2009 i stort sett fortfarande är giltigt. Ett försvar som i huvudsak är dimensionerat som en expeditionskår för att släcka bränder i tredje världen med vissa nationella tillskott.

Enligt uppgift var det Moderaterna och Centern som först skrev på beredningens rapport. Dessa båda partier är med andra ord 100% nöjda med innehållet i sin helhet. I övrigt sitter det förmodligen ett antal enskilda ledamöter som inte alls är särskilt nöjda med rapporten. Att så stor andel av rapporten utgörs av avvikande meningar är ytterst anmärkningsvärt!

För Socialdemokraterna var rapporten och finansieringsförslaget livsviktig då denna kommer att vara gällande vid bildandet av ny regering efter nästa val oavsett vilka samarbetspartierna kommer att bli. Man kommer att hänvisa till de gemensamma underskrifterna. Nu har Moderaterna satt käppar i hjulet i syfte att skada en framtida regering och man har åsidosatt Sverige säkerhet på grund av partipolitik. Det här är "låg nivå" om något!

Den övergripande slutsatsen är att 12 ledamöter lagt 608 dagar och åtskilliga resor runt i världen till ringa nytta för rikets samlade försvar och säkerhet.. Försvarsberedningens rapport var den sista möjliga räddningsplankan för att ÖKA vår försvarsförmåga på ett sätt som motsvarar omvärldsutvecklingen i vårt närområde. Men nu tyder mycket på att även den räddningsplankan har försvunnit då rapporten kommer att ligga till grund för utformningen av vårt försvar på längre sikt. Det här var inte bra!


Media: SvD, SvD, AB, DN, DN,

Bloggar: Cornu, Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Cecilia Widegren, Allan Widman, Staffan Danielsson, Statsmannen, Den sjätte mannen, Wiseman

20 kommentarer:

 1. Att konungarikets allvetande försvarspolitiker och den omnipotenta alliansregeringen nu kollektivt vidgår att de allvarligt missbedömt putinregimens vilja och förmåga att med alla tillgängliga medel bedriva aggressiv utrikes- och säkerhetspolitik vittnar i bästa fall om ett visst tillnyktrande inom det försvars- och säkerhetspolitiska politikområdet.

  Nu måste - en gång för alla och på allvar - klarläggas vilken roll ”auktoriteter” som Stefan Hedlund, Anders Åslund, Kristian Gerner, Örjan Berner, Sven Hirdman och Lars O Grönstedt m.fl. spelat beträffande det massiva desinformationsflöde som legat till grund för de fatala missbedömningar som gjorts och vilka bakomliggande faktorer som varit drivande i detta avseende.

  En omedelbar och oberoende sanningskommission är en demokratisk nödvändighet.
  Låt oss aktivt bidra till att förebygga att europakartan behöver ritas om fler gånger…

  SvaraRadera
 2. Som sagt icke regeringsdugliga! Det är verkligen en hopplös situation med våra nuvarande politiker. Det är för mig helt ofattbart att man kan spela med en av statens viktigaste frågor. Ordförandets utspel och deras oenighet är för oss medborgare oförtjänt..

  Alliansregeringen har varit det sämsta för Sverige igenom tiderna.

  Nu har jag iallafall bestämt mig vad jag ska röstar på.. Det alternativet börjar smaka bättre och bättre.


  Mvh
  Sergio

  SvaraRadera
 3. Sett till kostnaden och tiden för denna rapports resultat, måste detta vara en av de mest ineffektiva åtgärderna vår riksdag någonsin gjort!

  Man föreslår som du säger en "ny" grundutbildning (GU) på nio till tolv månader under värnpliktsförmåner. På något sätt verkar det vara precis samma koncept som något vi nyss lagt ner. Detta på grund av att det var för dyrt och inte gav kvalitet till våra krigsförband. Detta var regering, riksdag och FM överens om bara för något år sedan. Nu (efter analys?)framställs det som att vara mycket kostnadseffektivt och borgar för en högre kvalitet!!
  Nu när vi har monterat ned organisationen och många av de fysiska förutsättningarna för att bedriva en sådan utbildning är det dags att börja om igen! Vår gamla, f.d. kompoffkapten, här på teatern, är i extas ;-)

  Jag tror, om man läser texten, tyvärr inte att våra politiker i beredningen riktigt vet vad en brigad är för något.
  Därmed kan jag också konstatera att de militära "experterna" knutna till beredningen inte lyckats göra sig hörda.

  Sidan 60 i beredningen.
  "Kärnan i de sjögående förbanden ska utgöras av sju korvetter, fem ubåtar och sju minröjningsfartyg."

  Här måste man ha missat Sveriges framsidas försvarare, HMS Jägaren, som i sin internationella skepnad som Jagaren är ett lysande exempel på överlevnad;-)

  Att fru Widegren skyller på socialdemokraterna för att hon misslyckats var väl ingen högoddsare precis!
  Nu har "nymoderaterna" fått en hel del nya floskler som de kommer att köra med fram till valet. De kallas numera för "moderater för ett starkare försvar". Den analysen skulle jag vilja syna lite närmare om jag vore reporter.

  Tomma ord, valretorik, spel för väljarkåren o.s.v. är några kommentarer från våra grannar.
  Jag är beredd att hålla med. Man säger sig ta höjd för den oroväckande utvecklingen i öst och föreslår ofinansierade åtgärder som i bästa fall ger resultat om tio-femton år!

  Herr Ahlin erkänner förtjänstfullt att han låtit sig luras av vår östliga granne. Jag kan tänka mig hur mycket nöje beredningens resor och uttalande efter dessa berett våra grannar. Beredningen måste framstå som de dummaste och mest naiva parlamentsledamöter generalerna någonsin mött! Flera gånger dessutom!
  Nu väntar jag med spänning på när fru Widegren skall berätta hur de nya Moderaterna lurade skjortan av Ryssland med denna "kraftfulla" satsning, som särskilt i Skaraborg är enorm? Pust!

  Ser man till den hårda linje som herr Bildt verbalt framställer, i Ukrainafrågan, så hittar jag inte det minsta spår av detta i rapporten. Här är en ocean mellan säkerhets- och försvarspolitik.

  Här skall jag dock lugna vår ÖB. Jag hade mycket låga förväntningar på rapporten. Med den utvalda ordföranden, de givna ramarna, det förväntade utfallet, de från regeringen inspelade frågorna, valår och vetorätt från finansdepartementet så var det ett ganska givet resultat.

  Nu verkar alla vara överens om att alla har en avvikande mening om vad de sysslat med och kommit fram till efter 608 dagar.
  Ingenting har egentligen hänt!

  SUCK!

  Teaterdirektören.

  P.S. Den internationellt kända HMS Jagaren är ett fartyg på västkusten som gör att alla hangarfartygsgrupper tänker efter både en och två gånger innan de förtöjer vid "raffet" i Brofjorden;-))
  Vissa dumsnutar (läs landkrabbor) säger att det beror på den krångliga infarten, nonsens!

  SvaraRadera
 4. En stor skillnad för arméstridsktafterna är att 122/90-mekbataljonerna återuppstår. Detta torde vara den bataljonstyp som har störst slagkraft i hela världen, möjligtvis frånsett rena stridsvagnsbataljoner. Bra! Detta innebär i praktiken att om nuvarande organisationsförslag från FM följs ökas stridsvagnsnumerären i krigsorganisationen från 42 till 110. Dock bedömt osäkert om finansieringen är tillräcklig för RENO av ytterligare 68 vagnar.

  SvaraRadera
 5. Slutsats.

  Man avser att med olika medel föra in Sverige i NATO. Att skydda landet är ingen prioritet, utan det är medlemskapet som är målet. Svenska resurser skall alltså kunna rekvireras för NATOS räkning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sveriges ansökan om medlemskap i NATO kommer att avslås därför att Sverige saknar andra resurser än stolliga allianspolitiker, samt en lika stollig opposition. Din enda möjlighet att ändra på sakernas tillstånd är att rösta SD.

   Radera
  2. Bom. SD är ett enfrågeparti som med sina röstningar visat precis samma riktning som bla. moderater. Med andra ord är de ett opportunistiskt inslag utan reell vilja eller förmåga att ändra något.
   Kom igen när SD visar tendenser att ta ett ordentligt tag i finanspolitiken, och ifrågasätter Basel-avtalen och hur RF 9;14 skall efterlevas.

   Radera
 6. -citat-
  "Två korvetter av Gävleklass ska modifieras och livstidsförlängas för
  att kunna vara operativa in på 2030-talet."
  -slut citat-

  Det här måste i praktiken betyda att anskaffningen av de två nya ytstridsfartygen (som ska ersätta GLE och SVL) nu skjuts ytterligare framåt i tiden. Man häpnar! Tidigare har man ju talat om slutet av 2020-talet. Kan så små korvetter verkligen behållas operativa så länge och vara tillräckligt moderna under hela denna tid? Det ser nästan ut som om de kommer att behöva omsättas samtidigt som utfasningen av Visbyfartygen börjar. Då lär det verkligen behövas en rejäl halvtidsmodernisering av Gävleklassen, och även fortsatta uppdateringar senare. Det lär inte gå att t ex fortsätta att använda pjäser som härstammar från slutet av 40-talet eller sjunkbomber från 30-talet (alltså 1900-talet ;-) )

  SvaraRadera
 7. De "Nya Moderaternas" totala ovilja av att sätta nationen Sverige, och dess medborgare, först i ledet syns nu även skarpt i viljan av att försvara nationen Sverige.
  Det är oomkullrunkeligt så, att den svenska statsbudgeten är fulltecknad av andra, och för de "Nya Moderaterna" mer väsentliga, åtaganden än de vilka sätter Sverige främst i ledet.
  Det är verkligen dags att rösta fram nya politiker vilka är mer intresserade av Sverige och dess medborgare än av andra nationer och deras medborgare!

  SvaraRadera
 8. Cecilia W. verkade förbereda sig för en ökenvandring med sitt vattendrickande under redovisningen av rapporten i TV. Planering i närtid saknades eftersom glaset blev tomt, ingen flaska med mer vatten fanns framme. Då blir en militär satsning framflyttad 3 mandatperioder helt utan realism.
  Avslutningsfrasen ’Thank you’ var även belysande med sitt NATO språk om förhoppning om att generaler med kärnvapen skall ta hand om Sveriges försvar.
  Varför alla dessa analyser av omvärlden, budget är redan fastställd och budget ändras inte.
  Goodby Cecilia W. and Allan W.

  SvaraRadera
 9. Så nu är det fastslaget att vi har två regeringsodugliga alternativ. Ett med nya m och ett med v, mp, fi(?)

  Tur att det finns ett försvarsvänligt vågmästarparti att rösta på för försvarsvänner.

  Mvh
  Karlsson82

  SvaraRadera
 10. Håller helt med signaturen..Die Dumme Schwede,30 miljarder i bistånd 25 miljarder netto till EU,samt kostnader för EU.s per kapita asylmottagande hur många miljarder?

  SvaraRadera
 11. Jag kan inte läsa texten för alla vågor.
  hur får man enfärgad bakgrund??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer. Hela ämnet känns urvattnat med nuvarande bakgrund.

   /Sergio

   Radera
  2. Har haft samma problem. I Internet Explorer försvinner textens bakgrund och man måste markera hela textstycket för att kunna se det. Nu läser jag alltid sidan i Mozilla Firefox istället och då fungerar det. Byt till en annan webbläsare än Microsofts skräp så går det bättre.

   Radera
 12. Delar mycket av Skippers analys. Det är väl en sak om man tydligt står för sina politiska prioriteringar men M sätt att ge sken av något som har ett ganska tomt innehåll är kännetecknade. Alliansutspelet skulle knäcka S men när de höjde budet så gav man ett motbud som knappt var märkbart. Skälet var naturligtvis bara politiskt. Beklämmande! Lika beklämmande som att toppduon offrade Maud O som tvingas schavottera för att rädda dem. Ovärdigt och ohederligt!

  SvaraRadera
 13. Även om man är besviken på m kan man inte välja ett parti som odlar främlingsfientlighet. Försvarspolitiken är viktig men inte så viktig att det ska gå ut över andra människor i vårt land.

  SvaraRadera
 14. Politiken borde bearbeta hur vi skall agera för att bli en producent av säkerhet och helst även ekonomisk och kulturell utveckling. Det är givetvis viktigare att vara bättre på det desto närmare vi kommer det egna territoriet.

  Nu har staten enorma ekonomiska resurser, stora utgifter för sådant och en spretig lista med mål och medel uppdelad i sådant som klimatpolitik, bistånd, migration, etablerande av bättre illusioner av global lag i form av deltagande i olika avtal och FN, militära insatser, osv.

  Det behöver tänkas på hur allt detta hänger ihop, vilka delar som är beroende av varandra och vad som är fysiskt, ekonomiskt och moraliskt grundläggande.

  Det behövs även tas hänsyn till att våra individuella verklighetsuppfattningar och framförallt den kollektiva aldrig blir perfekt och att framtiden är svår att förutspå. Det ligger alldeles för nära att se vänner, fiender och trender som absoluta sanningar i svart och vitt och sedan smalna av möjligheterna att agera till exakt det valda scenariet.

  När jag funderar på dessa frågor kommer jag fram till att samhällets fysiska och ekonomiska robusthet, processer så som utbildning, forskning, demokratiska maktskiften och näringsliv i konkurrens och att statens våldsmonopol kan hantera många skeenden är viktigt för att alla andra initiativ och världsbilder skall kunna fungera.

  Att skötseln av samhällsinstitutioner prioriteras lägre än kortsiktigt maktspel är farligt för oss. Det är t.o.m. farligt för väldigt många olika livsstilar, personliga ekonomiska mål och politiska mål.

  SvaraRadera
 15. Förstår ej riktigt vad det är som är så bra med att amfibie återgår till att genomföra operationer i enbart skärgårdsmiljö.?
  Vi markinsats utomlands kommer amfibie att nyttjas och det här resulterar enbart i att förberedelseskedet förlängs när det gäller utbildning på stridsfordonssystem.

  SvaraRadera
 16. Tillåt den dåligt insatte att ställa en specifik fråga om följande mening: "Det förslås ingen anskaffning av luftvärnsrobot till vår flotta."

  Frågan: Inbegriper detta de nya korvetterna? Förslag från beredningen om att de snarast ska förses med ett luftförsvar värt namnet, utöver kanonen, är alltså _inte_ taget? Säg att det inte är sant.

  J.K.L.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna