22 december 2010

Samordning mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen


Samordningen mellan resurserna och funktionerna hos Försvarsmakten och Kustbevakningen är för merparten av alla andra länder en sådan självklarhet att något annat vore otänkbart. Inom samtliga förutom två nationer runt Östersjön och västerhavet är Kustbevakningen en del av marinen. Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Norge har sedan länge insett samordningsvinsterna med detta. Enbart Sverige och Tyskland har valt särlösningen med en fristående myndighet.

Mellan marinen och Kustbevakningen i Sverige skulle jag vilja påstå att det är fullständigt vattentäta skott. Samordningen är nästintill noll sånär som på några små detaljer rörande s.k. utbyte av sjölägesinformation. Men i själva verket handlar det egentligen knappt om något utbyte alls. Det hela handlar om att Försvarsmakten enkelriktat levererar sjölägesinformation till Kustbevakningen.

Många gånger har jag hört från personal vid de marina sjöbevakningscentralerna historier där SjöC gjort grovjobbet med efterforskningar vid t.e.x. oljeutsläpp, där man lyckats backa sjölägesbilden och spåra upp exakt vilket fartyg som passerat en viss position vid en viss tidpunkt och till och med kunnat namnge och ta fram fakta var aktuellt fartyg befinner sig nu. Informationen har sedan gått till KBV som gått ut i media och tagit åt sig äran av ett väl genomfört arbete.

I sak har det kanske ingen betydelse, men jag förstår frustrationen hos alla sjöbevakare som får uppleva detta gång på gång. För övrigt så kommer nog mycket troligt detta detektivarbete att nedgå avsevärt då man bara för några veckor sedan stängde ned ytterligare två marina sjöbevakningscentraler. I fallet Karlskrona så lämnar man dessutom ytterligare en fortifikatoriskt skyddad ledningsplats. Det är berget som tidigare samlokaliserades med Flygvapnets luftbevakningscentral S2, LFC Vargen i Torskors där den marina verksamheten nu avvecklas. Vad som händer med berget är oklart, men förhoppningsvis kanske en regional stab kan inrättas? Men sannolikt har man inga ambitioner att fortifikatoriskt skydda en sådan ledningsplats.
För den som hann se inslaget på TV4 play innan det plockades bort så kunde man också höra marinbaschefen, kmd Jan Thörnqvist bli citerad med att "Jag tror egentligen inte på detta".

Ett annan ljuspunkt i sopppan med de vattentäta skotten så är den samordning som skedde i samband med insatsen i Somalia där kustbevakningsflyget deltog under ett antal månader med ett flygplan.  I en artikel på Försvarsmaktens hemsida med rubriken "Ökat samarbete mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen" så har MI Anders Grenstad besökt Skavsta och diskuterat samarbetsformer inom områdena sjöövervakning utbildning och internationella insatser, små områden där man redan samverkar, så min undran är varför man nu flaggar upp just detta? Personligen tycker jag det är pinsamt att samverkanspunkterna år 2010 inte är fler. Detta mellan två myndigheter som sedan många år tillbaka t.o.m. ligger under samma departement.

Men mer borde definitivt kunna göras.

I budget för utgiftsområde 6  för 2011, "Försvar och samhällets krisberedskap" så avsätts ca 1 miljard kronor i ramanslaget för KBV verksamhet. En miljard som på samma sätt som Försvarsmaktens alla miljarder skulle kunna förvaltas mer optimalt genom samordning av resurser.

Något som tycks gått allmänheten och media helt förbi är en mycket intressant delrapport som i dagarna har levererats från statskontoret rörande just samordning mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen. Rapporten benämns "Ökad sjöstödsamerkan". Inledningsvis så gläds man när man läser uppdraget från regeringen som lyder.


Uppdrag till Statskontoret att utreda och föreslå åtgärder för ökad resurseffektivitet inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2011 och en delrapport ska lämnas senast den 1 november 2010. Delrapporteringen sker genom föreliggande promemoria, Ökad sjöstödssamverkan?

Däremot blir man mycket förundrad och förvånad när man ser de avgränsningar som statskontoret fått. Man kan se en underton av förvåning även från statskontoret då man beskriver avgränsningarna i sammanfattningen.


På uppdrag av regeringen utreder Statskontoret möjligheter till ökad sam-verkan avseende stödfunktioner mellan i första hand sjöverkande myndigheter. Utgångspunkten är att söka identifiera områden där ökad samverkan kan leda till kostnadsreduceringar och rationaliseringsvinster. Utredningen avser primärt stödfunktionerna upphandling, underhåll och undervisning. I uppdragstexten anges uttryckligen att den operativa verksamheten hos myndigheterna inte omfattas av uppdraget.

Min uppfattning är att Kustbevakningen så snart som möjligt bör inarbetas inom marinen. Samordningsområden skulle kunna bli många.

Exempel inom logistikområdet skulle kunna vara basområden med kajer, materielhantering, reservdelar, upphandling av fartyg och system, administration, förråd mm.

Operativa fördelar skulle kunna uppnås genom ett totalt sett större fartygsbestånd där betydligt fler fartyg skulle vara till sjöss över tiden med olika uppgifter. FM skulle kunna nyttja Kustbevakningens flygplan på ett betydligt mer optimalt sätt inom ramen för FM uppgifter. Med en större analys av läget skulle många fler områden kunna belysas.

Med en sådan organisation skulle också Marinen kunna ta ett helhetsansvar för Svensk sjöräddning, något som exempelvis danska försvarsmakten har genom att JRCC är en del inom marinen.

Ledamöterna i försvarsutskottet Annicka Engblom och Karin Enström har skrivit en artikel om Kustbevakningen där det tydligt framgår att man vill satsa på Kustbevakningen i dess nuvarande form, och till och med öka resurserna till myndigheten. Detta i sig är ett sundhetstecken, men vore det inte bättre att få ännu mer pang för pengarna genom att göra Kustbevakningen till den del av marinen?

Läs även alla inlägg Wiseman och CI skrivit om Kustbevakningen.

23 kommentarer:

 1. Hear, hear. En sak som jag är ytterst förvånad över är att KBV varit mycket förtegsam om resultaten efter ATALANTA insatsen. Jag har hört mycket positivt, men skulle vilja se det på papper. Vill man inte visa att det finns stora samordningsmöjligheter?

  Tyvärr så tror jag inte att det kommer att bli någon bättring då revirpinkeriet från bägge hållen är för stor.

  För att vara helt ärlig, med tanke på hur FM hanterar sin personal så vill nog KBV-personalen som fortfarande är riktiga sjömän stanna kvar i sin egen firma.

  SvaraRadera
 2. Svenska Kustbevakningen är ett maritimt gendarmeri med bland annat rättsvårdande uppgifter.

  För att få behålla sina befogenheter att tillgripa tvångsmedel hela vägen upp till att leda förundersökningar, så måste Kustbevakningen hålla distans också till andra myndigheter. Polisen och Åklagarväsendet är inte integrerade med varandra och har följaktligen inte full tillgång till varandras informationssystem.

  Det kan jämföras med att MUST inte regelmässigt är välvilligt till att Försvarsmakten utomstående parter ges tillgång till sådant som omfattas av försvarssekretess.

  Den svenska modellen för sekretesslagstiftning, där varje myndighet självständigt avgör sekretessen, också av en inkommande handling från en annan myudighet, är världsunik. Dess syfte har nog aldrig varit att underlätta formellt samarbete.

  SvaraRadera
 3. @GW

  Att byråkratiska finesser skulle vara ett hinder för rationell samordning låter i mina öron bedrövligt.

  Att en Kustbevakningstjänsteman fortfarande skulle ha kvar sin roll i en ny sammanslagen organisation ser jag inga hinder för. Samordning kan ske inom många andra områden än det juridiska.

  SvaraRadera
 4. Det ligger nog inte i FML intressse att låta officeren jämföra förmånerna vid samma insatsområde och samma typ av insats. Det skulle nog svida lika mycket i humorkuben som att jämföra den FM anställde som i fredstid genomför uppdrag utomlands sida vid sida med den av MSB med just denne...

  Nej, soldaten han skall inget extra ha. Mitt tips till soldaten - kolla vilken statlig myndighet du vill jobba hos....

  SvaraRadera
 5. De flesta kan nog vara överrens om att det finns en och annan samordningsvinst att göra genom att införliva KBV i KFL.

  Men ärligt talat, hand upp den som tror att KBV skulle _vilja_ bli införlivat i en organisation som de senaste 10 åren har befunnit sig i en dödsspiral. Och där marina resurser inom KBV kan prioriteras ned till förmån för ett artillerisystem?

  KBV är utomordentligt duktiga på att äska pengar från staten (för duktiga om du frågar mig). Så tyvärr klarar de sig nog bäst på egen hand.

  Cliff Barnes

  SvaraRadera
 6. Det samarbete som mellan KBV-SjöC är det samarbete eller inte ? .
  Jag sitter själv i SjöC och de uppgifter som de vi facto gör är inget annat än slask jobb åt KBV, sitta å räkna handelskassar vem går norr vem går syd , sammanställnign av hamnlistor åt Kbv som sedan KBV säjer sig ha producerat, .
  De grov jobb som SjöC i dag gör åt KBV som efterforskning av tex fiskefartyg som fiskar på förbjudet område, oljeutsläpp som vi får sitta å göra rent utrednignsarbete åt KBV som uppspelning av både AIS och radar plott, Vi upptäcker även fartyg vars rörelsemönster kan ifråga sättas hur vida personen bakom ratten är nykter och när detta meddelas KBV är intresset NOLL.

  Även fartyg som man tydligt ser mindre båtar åka skyttel trafik mellan land och båt.
  Listan kan göras lång på vad som IGENTLIGEN Sjöcentralerna gör som KBV "säjer" dom själva producerat.

  Min åsikt är att samgruppera KBV region VB till Sjöcentralerna, ha ett ansvarigt Militärt befäl som VB sjöC och samverkansbefäl, i dag är sjöbevkningsledaren att vara VB lokalt.

  Sätt JRCC grupperat till sjöC, FM och sjöc lånar i dag ut radio stn till JRCC och när JRCC egna radiomaster packar ihop svarar vi på sweden rescue anropen och ringer över. vidare kan jag tom gå så långt att även VTS bör samlokaliseras till sjöC mycket som redan en myndighet gör som en annan ska uppfinna igen

  Med detta skulle vi få en ensad bild och samarbete istället för alla dessa kockar som ska vara med i syltburken som, Fiskeriverket, Sjöfartsverke,KBV, Tullen, Sjöpolisen listan är säkert ännu längre

  SvaraRadera
 7. @Skipper 19:12:

  Det handlar inte om byråkratiska finesser. Det handlar om folkrätt. Vi har på sedvanligt svenskt vis valt en lösning som klart och tydligt skiljer militärt från civilt.

  En liten rättelse också: Finska Sjöbevakningen är en del av Gränsbevakningsväsendet som i sin tur lyder under inrikesministeriet i fredstid. I händelse av mobilisering underställs Gränsbevakningen Försvarsmakten och ges rent militära uppgifter. Anledningen till att det är så har inte heller med byråkratiska finesser att göra utan är också djupt förankrat i folkrätten:
  För att gränsbevakningen skall kunna beträda den demilitariserade zonen runt Åland krävs att det är en civil myndighet.

  Så ser det också ut i de flesta andra länderna runt Östersjön utom Lettland och Danmark. En militär myndighet (dvs personalen har kombattantstatus i händelse av krig) inordnad i den civila polisiära strukturen.

  Jag tycker själv att det finns betydande samordningsvinster att göra mellan KBV och Marinen men ser nog faktiskt poängen i att vi fortfarande är två separata organ. Vi har faktiskt två helt skilda uppgifter om än på samma arena.

  SvaraRadera
 8. Av §6 i myndighetsförordningen (SFS 2007:515) framgår:

  "6 § Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.
  Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet."

  Om viljan funnes hos de två berörda myndighetsledningarna att efterkomma vad som stipuleras i denna förordning så skulle sannolikt många sköna skattekronor kunna sparas och den samlade förmågan öka till vinning för "staten som helhet".

  SvaraRadera
 9. Intresset för samarbete mellan myndigheter som kbv-sjöC mm är lika med NOLL dagligen känner man ointresset från kbv att göra minsta tillstymmelse till samarbete .

  // SjöLed'arn

  SvaraRadera
 10. Jag tycker du pratar goja.
  Jag har stor erfarenhet av att samverka med Kustbevakningen då jag varit chef för en av våra sjöcentraler i Sverige o i mitt område har aldrig o då menar jag ALDRIG Kustbevakningen tagit åt sig äran av något som Försvarsmaktens sjöbevakningscentral har utrett o bistått med i deras utredningar snarare tvärtom.
  Min erfarenhet av denna samverkan är att detta är oerhört lokalt förankrat o i våra kretsar är det kännt till att vara väldigt lokalt.
  Vad avser dubbelriktad information så är även detta oerhört lokalt förekommande jag hade inga problem i min central, snarare tvärtom.
  Du har dessutom faktafel i ditt inlägg; En sjöcentral las ner 20081231, två sjöcentraler (varav den ena har förmågan kvar) la man ner 20100331 o den sista som las ner enligt nuvarande beslut las ner 20101130.

  SvaraRadera
 11. @2237

  Då är det nog väldigt lokalt även hur samverkan går till. Jag får en helt annan bild än den du beskriver när jag pratat med personal som jobbar med detta.

  SvaraRadera
 12. @2237 Jag har jobbat inom Sjöinfobat i snart 10 år, bl a i en SjöC där det ansågs att vi hade en BRA samverkan m KBV. Dessvärre var den inte bra utan bara mindre urusel.
  Undrar vilken SjöC du har jobbat i?
  @Skipper 1212: Jag håller med dig helt o fullt, vad önskar du för ytterligare info?

  KBV har ännu inte under den tiden jag har varit anställd i FM lyckats prestera vad man vill få ut av Sjöinfobat. När FM (MTS, Sjöinfo)ifrågasätter vissa saker är man mkt snabb fr KBV att klaga hos Departementet.
  Vissa undantag på lokal nivå finns men det kommer sig oftast av att t.ex FC på en KBVenhet och vakthavande sjöledare känner varandra.
  Vi är många som är rejält trötta på att se KBV ta åt sig äran när det är FM Sjöinfobat som gjort skitjobbet. Ett exempel är alla gånger man har jobbat med återuppspelningar av rr-bild för att försöka ta reda på vilket/vilka ftg som passerat i ett visst område där olja släppts ut. Informationen lämnas till KBV som därefter går ut i media och hävdar att det är dom som id:at missdådaren......
  Detta är inte det enda exemplet.
  Aldrig feedback, aldrig ett enkelt tack för hjälpen....
  Sjöövervakningen måste samordnas och effektiviseras, dock inte under KBV:s paraply eftersom dom ser ned på allt som har med FM att göra.

  Tänk om vi kunde samordna FM/Sjöinfo resurser med KBV ftg/flyg, vilken koll på läget vi skulle ha!
  En bra början skulle vara att möjliggöra för SjöC att delge ytläget till KBVftg på samma sätt som till våra egna enheter.

  Har på olika sätt fått "insideinfo" fr KBV det senaste året och avsaknaden av operativ styrning verkar vara utbredd, förutom hos KBVflyget som faktiskt gör ett bra jobb.

  Oj det blev visst ett långt inlägg det här....

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 13. Precis som skipper säjer så är samarbetet med tex Kbv väldigt lokalt.
  Det samarbete som är lokalt är tack vare engageraded lokala chefer . Men att en eller två centraler har ett bra samarbete räcker ju inte fullt ut och tyvärr är min mening att de sjöcentraler där exempel där samarbetet har varit föredömmligt är nu mera nedlagda.
  Jag saknar sådant engagemang från högre ort tex MTS .
  Det är ingen hemlighet att det stora jobbet i bedömmningar och arbete utförs i dag av civilanställda sjöbevakningsledare. Medans flygets motsvarighet StrilC endast har SO/YO . Här kan också samarbetet utökas mellan så väl sjöC och strilC . När asc90 är uppe har sjöc möjlighet att läna upp? nej
  Nyttjarman Fv plan i sjöövervakning och coodinering striC sjöC?
  I och med byggandet av Nordstream röret har aktiviteten ökat har vi förmåga att till sjöss beivra kränkningar el brott mot tillträdesförordningen? Hör är sjöcentralerna lite beroende och hänvisade till Kbv då våra egna fartyg ligger och skaver kaj.
  Jag anser att med samlokalisering av kbv med sjöC och sjöfartsverkets vts och representanter från fiskeristyrelsen och polisen får vi en oslagbar förmåga och coordinering av havsövervakning och kontroll. Exempel är finska sjöbevakningen som är betydligt hetare på att tex beivra fartyg som bryter mot separations zoner, fartyg med avslagen AIS, fartyg vars rörelsemönster kraftigt kan ifråga sättas då skicka våra finska granna direkt ut sjöbevaknings enheter för kontroll och visering.

  När senast utförde marinen kontroll, viseringa av fartyg?
  Vinsten med samlokalisering och framför allt besparingar är oslagbar, tyvärr tror jag övriga myngdigheter är lite rädda och hellre ser om sitt egna hus man vill inte riskera mindre anslag eller i värsta fall avveckling eller förlora ett uppdrag man fått ab regeringen till annan myndighet

  SvaraRadera
 14. Skipper
  Ja, den samverkan som sker mellan FM sjöcentraler o KBV skiljer sig otroligt mellan de regioner som detta förekommer. Ta kontakt med personal som jobbat i andra delar än där du är verksam - även på de orter där centralerna nu är nerlagda - så kommer du lokalt få en helt annan bild en den du har nu.

  SvaraRadera
 15. Ämnet som Skipper tar upp är hög aktuellet, vi ska inte skylla på höger eller vänster eller kasta sand i låda utan se möjligheter till att förbättra och få en bättre koordinering av havsövervakningen.

  Att vissa lokala engagerade chefer på nu nerlagda sjöcentraler har varit föredömme med att samverka är fakta, men det är också ingen hemlighet att det har varit inbördes paj kastning mellan sjöcentraler.

  Fakta är att JA man kan förbättra samarbetet och koordineringen mellan KBV/SjöC, man kan göra Sjöcentralerna som en av cheferna på en nerlagd Sjöcentral sa i lokal pressen göra Sjöcentraler till Marint övervakningsCentra.
  Över samarbetet från högre chef (MTS) kan avse värt ses över. bristande styrningar med direktiv vad är vår igentliga uppgift med SjöCentraler producera hamnlistor till KBV? Räkna handelskassar vem går nord/syd om ölands södra udde ?
  Och ska vi arbeta enl NCAGS konceptet måste samarbete mellan spelare på planen komma till eller koordineras bättre.

  Ju längre jag jobbar i SjöC blir jag mer och mer övertygad om att samlokalisering med StriC (GLC) är tidens melodi. Som sjöfartsverket har planer och beslut att samla samtliga VTS i Södertälje i framtiden

  // SjöLed 2

  SvaraRadera
 16. Om vi nu skall jämföra SjöC med StriC så kan man ju direkt konstatera att kompetenskraven är helt olika.
  Kan aldrig föreställa mig att StriC skulle bemannas av nyanställd personal som under 6 veckors utb i princip endast ägnat sig åt s k hytt-övningar och aldrig fått stifta bekantskap med det ledningssystem dom skall jobba skarpt med.....

  Jag har tidigare jobbat i en av de nu nedlagda SjöC och jobbar f n i en av de två som finns kvar.
  Har sett hur kvalitén på utfört arbete sjunkit drastiskt ju större det tilldelade området blivit.
  Att det skulle bli bättre med EN ENDA SJÖC (i ENKÖPING???)har jag ytterst svårt att se, bl a p g a att personalflykten eftersom i princip ingen av kollegorna ämnar följa med dit.

  F ö håller jag med om att MTS måste bli mkt tuffare i förhållandet med KBV och våga ifrågasätta samt ställa krav på bl a feedback.

  Återkommer!

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 17. Lösningen är kanske att höja kompitensen i SjöC att likt StriC endast ha SO/YO istället för 6 veckors utbildade SjöLed med endast hyttövningar.
  Vidare om En StriC klarar att hålla koll på sverige så torde en SjöC klara detsamma , det hela handlar om att ha en tydlig fördelning av områden och uppgifter vilket vi har en del att lära i från StriC.

  SjöLed 2

  SvaraRadera
 18. Problemet är ju att ingen tar tag i problemet med delvis låg kompEtens bland personalen.
  Om vi slapp ägna oss åt pseudouppgifter åt bl a KBV och "AIS-jakt" kanske det skulle finnas mer tid att ägna åt "gula" mål.
  Låt KBV titta på AIS-målen så kan vi ta hand om dom "gula", då kanske vi dessutom skulle på VB:ar på KBV som duger till annat än att vara telefonpost och titta på TV.........
  Solklart är att det behövs en rejäl kompetenshöjning, tveksamt dock om SO/YO är lösningen......

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 19. Strandriddaren3 januari 2011 09:54

  Jag tror inte heller att SO/YO är någon universallösning för att höja kompetensen på SjöC. En duglig sjöled bör framförallt vara duktig på att tolka en radarbild och hur den påverkas av vågor, nederbörd, fåglar, anomali osv. och man måste veta hur "normalbilden" ser ut på havet vilken också påverkas av tex. väder och kulturer (besättningars uppträdande).
  Denne bör också ha god kännedom om samverkande funktioner, både militära och civila, vara duktig på teknik/IT och radiokommunikation mm.

  SvaraRadera
 20. "I uppdragstexten anges uttryckligen att den operativa verksamheten hos myndigheterna inte omfattas av uppdraget."

  Översättning till ren svenska:

  "Vi ska åderlåta er på ännu mer pengar i syfte att förminska er makt och åstadkomma viktiga skattesänkningar, men ni får inte undlåta er att göra ert jobb i att understödja Kustbevakningen och därmed agera ofrivillig budgettillskjutare till dessa. Ni får ta pengarna varifrån ni vill, men KB ska understödjas! Eftersom vi säger att den operativa verksamheten inte ska påverkas, även om vi vet att det krävs att ni kan trolla för det, så har vi skenbarligen inte lagt oss i hur ni sköter verksamheten inom fm och har därmed inte begått ministerstyre. Vi hoppas att ni förstår att vi måste göra så här i syfte att betvinga er, eftersom om vi hade givit er en direkt order att omfördela resurser till önderstödjande av KB vi hade begått ett brott - ministerstyre. Vi tycker att det är supernice att flottan och KB är dikotomiskt underordnade försvarsdepartementet så att vi kan agera så här!

  Mvh Sten Tolgfors"

  Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

  SvaraRadera
 21. Kustbevakningen kan
  ett exempel på samverkan och gemensamt tänk torde vara att tex marinen och KBV gemensamt och tillsammanns se på vilka system man kan göra upphandling på likt en koppling till en husvagn, det går inte att har kula på både bil och husvagn. Läser att nu KBV gått över budget mer 38% i utveckling av Sjöbasis (Sjöbaserad informationssamordning). . skulle man inte här haft en fördel att KBV även va med på spåret när Marinen införde Safir (SjöcNY)
  Skälen till att projektet blev avsevärt dyrare än planerat finns att läsa på http://www.kustbevakningen.se/kbvtemplates/PressReleasePage.aspx?id=1999

  SvaraRadera
 22. @Votering
  Men herregud...
  ....att KBV skulle använda SjöC/Ny!? Dom skulle inte ta i det med tång ens, det är ju FMs system!
  Det vet vi ju att KBV aldrig någonsin vill förknippas med FM!
  @Strandridaren
  Håller med dig helt och fullt! Du har precis beskrivit minimikraven på en sjöledare.

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 23. Då ska vi se..vi har sjöpolisen, kbv och snart marinen som ska jaga svenssons på sjön för en pilsner till måltiden? Fattas bara SSRS.
  Det är nog tvärtom, FM vill nog inte förknippas med KBV, det vill ingen. KBV har äntligen erkänt nyligen att de har svårt att handskas med sanningen. Ska lägga ut det på alltom02. På Lördag i GP, missa inte Hugo Tiberg.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna