7 februari 2014

Replik Schulte och ett upprop

Resultatet av en fortsatt prolongerad försvarsbudget?

Efter en stunds radiotystnad på bloggen avser jag i detta inlägg replikera på moderaten Fredrik Schultes synpunkter på vårt försvar där hans utgångspunkt i stort innebära att den pågående försvarsreformen är rätt, att vi lägger orimligt mycket pengar på försvarsmateriel,  men att vi ändå ska ha ett modernt utrustat och välövat försvar. Ekvationen går inte ihop och vi är nog få som delar Schultes uppfattningar om sakernas tillstånd.


Det är bra att det förs en debatt, och det är bra att Schulte ger sig in i den av flera skäl. Argumentationen bevisar nämligen flera saker. Dels bevisar den att Moderaterna har blivit så nya att det numera finns otaliga partimedlemmar och riksdagspolitiker som varken har en grundläggande förståelse för ämnesområdet eller för den delen ens har något intresse i försvarsfrågan lägre. På ett sätt är det bra att detta klarläggs för väljarna som då kan ta ställning till om man vill lägga en röst på ett parti som misshandlar försvarsfrågan på det sätt man gjort under de senaste två mandatperioderna. Med det inte sagt att det kommer att bli bättre med en röd-grön regering efter nästa val. Risken är uppenbar att störtloppet i den svarta pisten utan påtagen hjälm fortsätter rätt in i liftkön. Men det är även här som den mest oroväckande och ovärdiga debatten uppstår. Moderaterna har nämligen helt slutat intressera sig för att förbättra sin egen katastrofala försvarspolitik. I stället lägger man allt fokus på att tala om hur mycket sämre de politiska motståndarna är, och således fortsätter utarmningen av försvaret utan att någon från Moderaterna bryr sig.

Schulte ställer i sitt inlägg ett antal frågor till mig som jag givetvis tänker besvara. Men jag avser även att bemöta några av de mest märkliga påståendena. Schultes text i fet/kursiv stil.

- Med all respekt Skipper, men du kan inte först strunta i att ta reda på vart partierna står i försvarsfrågan och sedan beklaga dig på partiet du röstade på för att de inte levde upp till dina felaktigt uppställda förväntningar. Det är minst sagt märkligt.
Redan här har Schulte uppenbart glömt partiets historia och vad som hände i perioden före och efter valet 2006. Nu förhåller det sig som så att det spel som utfördes bakom kulisserna inför valet 2006 där det var uttalat mellan partiledarna, i synnerhet mellan Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt, att försvaret skulle reduceras till förmån för andra reformer - inte på något sätt kommunicerades till väljarna. Om detta höll man tyst för att inte Moderaterna skulle tappa många av sina gamla trogna väljare.

Avståndstagandet från den tidigare försvarspolitiken förvånade många av Moderaternas egna riksdagsledamöter. Men det var först efter segervalet 2006 i samband med att Moderaternas partiledning bestämde att man skulle skrota den gamla försvarspolitiken. Många äldre moderater har sagt att det gjordes för att Per Schlingmann övertalat partiledningen att det skulle finansiera det nya kampanjtänkandet.

Det var heller inte klarlagt för väljarna innan valet 2006 att Anders Borg - utan att kommunicera detta med försvarsministern beslutat att skära mångmiljardbelopp på försvaret. Detta kommunicerades från finansminister Anders Borg på scenen i Almedalen 2007 där försvarsministern helt ovetandes om denna nyhet själv satt i publiken och lyssnade. Detta var droppen som fick Odenberg att själv ställa sin ministerpost till förfogande. Det var heller inte kommunicerat till oss väljare att denna besparing kort därefter skulle effektueras genom att den s.k. genomförandegruppen som 2008 utan närmare analys strök ett stort antal planerade och nödvändiga materielprojekt med syftet att frigöra pengar till ett av jobbskatteavdragen.

Det har heller inte framgått i partiets försvarspolitiska program att den moderatledda regeringen under de senaste åren skulle reducera antalet stridsflygplan, stridsvagnar, stridsfordon och korvetter eller att nödvändiga materielbeslut skulle förhalas så att outnyttjade medel från materielanslaget därmed skulle gå tillbaka in i statskassan. Detta har kommit som fullständiga överraskningar varje gång och kommunicerats till svenska folket som "satsningar".

Fredik Schulte, jag är dock glad över att du så ärligt kommunicerar att den som tror på att Moderaternas försvarspolitik skulle verka för ett relevant och finansierat försvar har felaktigt uppställda förväntningar. I den frågan är vi i dag helt överens nu när alla kort ligger på bordet.

1. Är det rimligt att Sveriges försvarsmaterielanslag som andel av den totala försvarsbudgeten ska vara nästan 70% högre än USAs?
Utan att ens räkna på det så är svaret tveklöst JA, och Schultes jämförelse med en av världens största ekonomier och således även världens största militärmakt är helt irrelevant i sammanhanget. Det Schulte dessutom bortser från är att USA:s militära utgifter som andel av BNP ligger på hela 4,2% och Sveriges ligger på 1,1% och sjunker stadigt. Skamgränsen är passerad för länge sedan och är snart en hel procent under vad som rekommenderas för en NATO-medlem som dessutom åtnjuter skydd enligt artikel 5. Sverige står däremot ensamma!

Att Schulte ens ställer frågan på det sätt som han gör tyder dessutom på en stor okunskap, något som tyvärr är genomgående för våra politiker när det kommer till försvarsfrågan. Det finns ingen som kräver militär detaljkunskap, det vore helt orimligt. Men det minsta man kan kräva är att känna till i stora drag är vad riksdag och regering faktiskt har beställt av Försvarsmakten.

Schulte anser alltså att anslaget för försvarsmateriel är för högt(!) Detta påstående ska ställa i paritet med att Försvarsmakten nu har ett enormt materielbehov som är direkt knutet till vad riksdagen beställt, men som inte är finansierat. Beloppet som saknas för att bara finansiera den materiel som saknas för att sätta upp den beställda insatsorganisationen, den som Schulte dessutom anser är den rätta, ligger runt 30 miljarder under de närmaste 10 åren. Det är till stor del därför som Försvarsmakten nu anger att den beställda organisationen IO14 aldrig kommer att kunna realiseras.

2. Är det rimligt att försvaret givet de resurser som idag spenderas ska fokusera på att utbilda så många 19 åringar som möjligt framför att ha ett operativt fungerande försvar som kan mobiliseras på kort tid och faktiskt användas till något?
Schultes syn på att 19-åringar (läs tidigare värnpliktiga) skulle vara värdelösa och oanvändbara i ett försvar är skrämmande och ovärdigt en riksdagspolitiker. Det som näst intill alltid glöms bort i debatten är att i synnerhet Flygvapnet och Flottan, de enheter som utgjorde skalförsvaret under värnpliktstiden ständigt hade gripbara resurser. Dessutom i en betydligt större omfattning än i dag. Men detta vill de som vurmar för yrkesförsvaret ej se.

Om man istället vänder på frågan. Hur fungerande är den nuvarande modellen jämfört med värnpliktsförsvaret? Det Schulte ej känner till är de stora avgångarna av GSS som sker okontrollerat spritt över året istället för som under värnpliktstiden var vid kända tidpunkter vilket innebar att värnpliktiga vid olika förband kunde omsättas vid skilda tidpunkter. Övergången till anställda soldater och sjömän har som ett exempel inneburit att en sjöman på en ubåt kan säga upp sig och på samma dag lämna tjänsten m.a.a. en kort uppsägningstid i kombination med innestående semester och uttag kompensationsledighet. Då står ubåten utan besättningsman och kan i värsta fall inte gå till sjöss för att lösa sina uppgifter. Lämnar flera på samma gång inför skolstarter etc. kan läget bli katastrofalt.

Det regeringen inte alls kompenserat Försvarsmakten för vid övergången till ett yrkesförsvar är för de kostnadsökningar detta personalförsörjningssystem innebär. Detta leder i sin tur till färre övningar mindre gångtid på fordon, fartyg och flygplan vilket innebär en försämrad försvarsförmåga. Detta är något som riksrevisionen och många andra pekat på, men som regeringen konstant ignorerar.

3. Bedömer ni att framtidens krigsföring kommer vara sådan att man bör prioritera kvantitet (återigen att utbilda så många 19 åriga värnpliktiga som möjligt) framför att ha ett försvar som i sin kärna består av professionella utbildade soldater och kompetenta soldater? Gör i så fall hela västvärlden fel i att ställa om till en yrkesarmé?
Min bestämda uppfattning är att vi i framtiden behöver en kombination av värnpliktiga och anställda GSS. Värnplikten har bevisats utgöra en betydligt bättre rekryteringsgrund än vad nuvarande system kan åstadkomma. Vi får genom värnplikt dessutom att snitt av befolkningen vilket är av godo. Genom värnplikt får man dessutom ett bättre rekryteringsunderlag till de olika officerkategorierna och ett naturligt flöde in till GSS-kategorin.

De förband med stora volymer som arméförbanden bör definitivt utgöras av en stomme av värnpliktiga. Det nuvarande systemet med GSS/T är kanske det sämsta påfundet av alla där slutprodukten aldrig närmelsevis kommer att komma upp till samma nivå som en värnpliktig soldat nådde. Att tjänstgöra 38 dagar under en period av fyra år talar sitt egna språk. När regeringen nu går in och styr om innehållet mot att öka andelen GSS/T i försvarsmakten kommer det inte att bidra till det Schulte skriver rörande det önskvärda slutläget med "professionella och kompetenta soldater"(!)

Vidare så har inte Schulte gjort hemläxan ordentligt när han påstår att hela västvärlden ställer om till en yrkesarmé. Alla våra grannar; Finland, Norge och Danmark har kvar värnplikt, vissa i kombination med ett yrkesförsvar. Tyskland som har gått från värnplikt till ett yrkesförsvar likt Sverige överväger nu att återta värnplikten då nuvarande system inte fungerar och det har dessutom blivit oerhört kostsamt, något som inverkar på den totala förmågan. Likheterna med Sverige är slående, enda skillnaden är att vår regering inte kommit till den insikten. Antingen får man betala det som krävs, eller så får man tänka om.

4. Givet att anslagen är oförändrade, anser ni att försvaret så som det såg ut före Alliansregeringen, som så gott som inte kunde användas till något men som var baserat på värnplikt är att föredra framför målbilden med en välutbildad och välutrustat yrkesarme som kan mobiliserar på kort tid? Menar ni på allvar att dagens lösning är ett sämre sätt att använda pengarna på?
 Svaret på den här frågan/påståendet är i stort givet här ovan. Dagens yrkesförsvar är varken välutbildat (då övningstiden krymper p.g.a. krympande ekonomi) eller för den delen välutrustat (av samma anledning). Återigen får vi ett bevis på hur stor skillnaden är mellan verkligheten ute på förbanden kontra den politiska uppfattningen är. Skillnaden däremellan har nog aldrig varit så stor som nu. Dagens pesnalförsörjningssystem är inte finansierat, vilket innebär att dagens lösning per automatik blir sämre. Det är det kortfattade och enkla svaret. Att Försvarsmakten själva försvarar nuvarande system grundar sig mest sannolikt i att det var myndigheten själva som verkade hårt för nuvarande personalförsörjningssytem då "långtbortistandoktrinen" var påtaglig under den strategiska "time-outen". Det gör kanske för ont att erkänna att man valde fel?

5. Tycker ni det är bra med den tidigare ordningen där den naturliga karriärtrappan handlade om att som officer sluta som byråkrat och sikta på en livstidsanställning istället för att som det Amerikanska försvaret prioritera att ha en operativt fungerande försvarsförmåga utan att behöva en lång tidsperiod för att mobilisera?
Här är Schultes fråga oklar och obegriplig då han uppenbart blandar officerare med anställda soldater och sjömän (GSS). En officer har alltid varit en tillsvidareanställning, både före och efter regeringens s.k. försvarsreform. Här kommer lagar och förordningar som ex. LAS in, vilket förhoppningsvis är känt av alla riksdagspolitiker. Det är GSS som är tidsbegränsat anställda vilket innebär att frågan blir irrelevant.

Officerare krävs på alla nivåer i Försvarsmakten. Av den anledningen är det naturligt att man under den första halvan av sin tid tjänstgör ute på förband för att (för vissa) ta steget vidare till staber, skolor och högkvarter när man blir äldre. En fullt naturlig gång som man inte kan komma ifrån utan att erbjuda officerare tidigare pension (55+) som man gjorde under tidiga 00-talet. Men detta kostar givetvis pengar, ännu mer pengar.

Något paradoxalt skriver Schulte om att man som "officer sluta som byråkrat" i något raljerande ordalag. Då ska man ju vara medveten om det inte är Försvarsmakten själva som önskar sig en omfattande byråkrati. Det är istället den politiska nivån som Schulte själv representerar som i vissa fall ställer orimliga krav på myndigheten Försvarsmakten när det kommer till redovisning, uppföljning och svar på olika utredningsuppdrag där tidsramarna ofta är mycket snäva. Dessa direktiv har de senaste åren dessutom utökats. Frågan bör således besvaras av Schulte och inte av mig huruvida det är rimligt med denna omfattande byråkrati.

6. Hur stor försvarsbudget bör vi ha och hur skall eventuella satsningar finansieras? Skattehöjningar, nedskärningar i välfärden, andra besparingar?

Frågan är helt fel ställd! Tågordningen borde vara att riksdagen beslutar vilket försvar Sverige ska ha och vad detta ska klara av. Därefter ska regeringen tillse att Försvarsmakten har den budget som krävs för att åstadkomma detta försvar. Så bör det fungera i ett demokratiskt land som Sverige. 

Så som läget ser ut i dag har riksdagen beslutat om hur organisationen skall vara utformad, samtidigt som regeringen inte tillser att finansieringen för den beställda organisationen är tillräcklig. Istället skär regeringen i numerär avseende stridsvagnar, stridsfordon, flygplan och fartyg. Detta benämns sedan i nymoderata termer som "satsningar".

I dagsläget så behöver anslaget utökas med närmare fem miljarder årligen för att det som är beställt av riksdagen ska kunna finansieras. Detta är det enkla svaret. Men huruvida det är rätt försvar kan man diskutera. Vill vi ha ett försvar som kan försvara Stockholm mot ett begränsat angrepp i en vecka så måste regeringen skjuta till fem miljarder. Vill man ha ett försvar som kan mer än så, ja då får man också lägga till betydligt mycket mer.


Det kan även vara på sin plats att citera kollegan Wiseman när det kommer till de ekonomiska förutsättningar som givits av regeringen under de två senaste mandatperioderna.
Likaså är det en logisk följd av att budgeten för utgiftsområde 6 (Försvar och samhällets säkerhet) sjunkit med 3,0 % sedan hösten 2006 (justerat för inflation), medan allt större delar av försvarsbudgeten kommit att gå till internationella insatser, löner, lokalhyror och stödprocesser. 
Ska man bryta den nedåtgående trenden i försvar kräver det reella tillskott och satsningar. Försvarsmakten har sedan våren 2012 pekat på att det saknas mångmiljardbelopp årligen för att realisera den av regering och riksdag beställda insatsorganisation 2014 till decennieskiftet. 2014 ser därtill ut att bli det magraste året på mycket länge inom Försvarsmakten.

Det börjar bli allt mer tydligt för gemene man och kvinna att regeringen missköter, och använder utgiftsområdet (UO 6) som en budgetregulator för statsbudgeten. Det har nu gått så långt att det har startas ett "bondetåg" likt vad som gjordes för exakt 100 år sedan där man då som nu protesterar mot den huvudlösa nedrustningen av försvaret som pågår. Den här gången genom en virtuell budkavle. För den som vill göra sin röst hörd och skriva under mot nedrustningen av vårt försvar gör det här.

Men det är inte bara Försvarsmakten och försvarsfrågan som misshandlas av regeringen. I går kom en alarmrapport även från Kustbevakningen som konstaterar att ekonomin inte räcker till för att kunna lösa de uppgifter man är ålagd att lösa och att svaren från regeringen dessutom uteblir. 
Vi börjar närma oss skarpt läge nu. Vi har under ett antal år talat om för regeringen att vi skulle få röda siffror 2015 och 2016. Nu börjar vi närma oss det läget och vill ha ett besked från regeringen, säger Lena Jönsson, ställföreträdande generaldirektör för Kustbevakningen.

Jag väljer att avsluta mitt inlägg här. Men jag kan ånyo konstatera att den nuvarande moderata synen på försvarspolitiken fortfarande kan liknas med att beställa en Volvo 240, säga att man köpt en Ferrari, men endast betala för en Nissan Micra. Tyvärr blir detta alltid bekräftat då representanter från de nya Moderaterna ger sig ut i debatten för att argumentera för reformens förträfflighet. Schulte är bara en i raden av dessa.

P.S. Att Schulte i inledningen av sitt inlägg tillämpar någon ny sorts härskarteknik som går ut på att hävda att han blir "påhoppad" är tyvärr ett osmakligt tilltag som tar fokus från sakfrågan. Men det kanske är den enkla vägen att avfärda faktabaserad kritik mot en dysfunktionell försvarspolitik och då den egna argumentation brister? D.S.

40 kommentarer:

 1. "Dagens yrkesförsvar"... Det var newspeak. Väldigt motsägelsefullt.

  IO2014 är ju inte dagens, utan kanske 2023, om ens då. Vidare, kan man faktiskt prata om "yrkesförsvar" då knappa 70 % av IO2014 skall vara olika sorters kontraktsreservister?

  SvaraRadera
 2. Efter att ha läst ett mycket bra svar på Schultes inlägg i debatten vill jag bara säga att det hedrar Schulte att bemöta direkt. Jag är oense med honom i sakfrågorna, men ger han sig in i debattforumet så finns kanske gott hopp om att även han får tänka till huruvida den nymoderata sanningen är allenarådande och ska ha tolkningsföreträde i ämnet. Välkommen ut i friska luften, Schulte. För varje fråga där du ställer din analys mot Skippers, Wisemans, Wiktorins eller andra debattörers så kommer både kunskap och förståelse att öka.
  Däremot blev jag inte klok på vem som nostalgiskt drömmer sig tillbaka till 60-talets skyttebrigader?

  NFördkan

  SvaraRadera
 3. Håkan Lindberg7 februari 2014 17:34

  En fråga till Skipper. Hur många värnpliktiga anser du att FM behöver och skall plikten vara könsneutral eller ej?
  Håkan Lindberg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag börjar med att svara på din första fråga huruvida en framtida plikt ska vara könsneutral. Svaret är givetvis JA. Innan jag svarar på din första fråga så anser jag även att det tidigare straffet för vägran ska avskaffas och jag anser dessutom att en civilplikt bör införas. Vad en sådan skulle innhålla kan man ägna ett helt eget inlägg till.

   Svaret på den första frågan bör utvecklas något mera.

   Om vi ska utgå från nuvarande beställda IO14 så bör samtliga nuvarande T-förband inom Armén och Amfibiekåren bemannas med värnpliktiga. dessa skulle då inte bara kunna föda förbanden i sig, utan även utgöra en mycket bra rekryteringsgrund till K-förband inklusive officersyrket och hemvärn.

   Avseende Marinens fartyg bör hälften av nuvarande GSS-besättning utgöras av värnpliktiga som även här kan föda rekryteringen på ett bättre sätt än nu. På samma sätt bör även sjöcentraler, radiostation och i synnerhet IBSS utgöras av en stor del värnpliktiga. Samma sak bör gälla för Flygvapnet.

   Men om nu organisationen i framtiden ska utökas (vi kan åtminstone leka med tanken) att ex. man inser att det krävs att Flygvapnet återtar delar av den avvecklade basförmågan (Bas 90) så kommer dagens anorektiska flygbasorganisation knappast att räcka till för att försörja dessa baser med anställda GSS. Då kommer systemet att kräva värnpliktiga för att överhuvud taget fungera.

   Det största problemet i dag med anställda GSS är att Fösvarsmakten saknar kostnadstäckning och att omsättningstakten är för hög. Nästan lika hög som under värnpliktstiden med skillnaden att omsättningen nu ej sker kontrollerat.

   Med nuvarande system måste man komma till rätta med rekrytering/få individer att stanna kvar över tiden, samt att FM erhåller full kostnadstäckning för reformen. I annat fall kommer det hela att haverera med minskad övningstid och ett sämre resultat som följd.

   Radera
  2. Ursäkta men du drömmer Skipper, Vi kommer aldrig att kunna införa en allmän värnplikt där du tar ut dom bäst lämpade eftersom det inte kommer vara ett tvärsnitt av befolkningen. Jag har sagt det tidigare, den Danska modellen där man tog ut dom frivilliga i första hand och sedan lottar in resten kommer nog att vara det enda som accepteras av dom som drabbas. Sen anser jag att Flottan och Flyget är de som mest vinner på yrkes oc reservsoldater. Problemen vi har att "givetvis" ska dom falla under samma regler som en verkstadsarbetare, istället för att ge dom förmåner som kompenserar tex begränsningar i uppsägningstid och skyldighet att delta i ett antal FB-dygn. //Rune (23 år på trupp)

   Radera
  3. Rune, vad är det jag drömmer om? Du läser in saker jag inte ens har nämnt. Kom in på planen igen.

   Radera
 4. Det är lustigt att man inte tittar mer på lyckade värnpliktsförsvar med könsoberoende plikt. Jag tycker att Israel är mycket lyckat exempel, om än annorlunda land än Sverige.
  Många israeler är helt övertygade att deras stora andel nyentreprenörer huvudsakligen beror på värnplikten i IDF. Man får bla ledskapsutbildning och stor teknikförståelse i deras
  försvar.
  Titta på hur många företag på Nasdaq som är israeliska och jämför med Sverige. Trots att deras land saknar naturresurser, liten befolkning och endast 60 år gammalt.
  Nä, fram för ny längre värnpliktsförsvar i Sverige med mer ämnen än tidigare som gäller män såväl som kvinnor. På så sätt kan försvaret få tillbaka folkförankringen igen.

  SvaraRadera
 5. När jag läste rubriken så tänkte jag Ett nerköp och ett upprop, men det var lite elakt tänkt och det är ju inte riktigt meningen, så därför skriver jag inte det.

  GSS/T betyder ju Gruppbefäl, Soldater och Sjömän/Tillfälligt tjänstgörande. Då slog det mig att det kanske inte är så lämpligt med tillfälligt tjänstgörande gruppbefäl, med tanke på den sällsynt korta utbildningstiden. Inte heller tror jag att sjöstridskrafterna behöver korttidsutbildade sjömän. Återstår då soldater.

  S/T är i sådant fall de bokstäver som blir kvar. Rätt eller fel, undrar en alltid lika ödmjuk Sumatra. Kanske något för Sinuhe att bringa reda i.

  SvaraRadera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra kommentar. Tyvärr hamnar du dessvärre i träsket av personangrepp i slutet av din kommentar som inte har med sakfrågan att göra. Väljer att hellre fria än att fälla kommentaren den här gången då 90% var sakligt och viktigt.

   Radera
  2. Du har naturligtvis rätt, Schulte triggar mig på ett olyckligt sätt och jag ber om ursäkt. Ber att få återkomma med redigerat inlägg

   Radera
 7. Tack Skipper för att du bemöter Schultes moderata propaganda med tydlig fakta!

  En inte helt oväsentlig effekt av det nya fina anställda försvaret är att kvalitén på halva försvarsmakten har börjat sjunka och kommer att fortsätta göra det om inte något görs inom en snar framtid. Jag pratar givetvis om Hemvärnet. Med allt fler GMU-soldater i hemvärnsförbanden minskar kompetensen på de flesta områdena som en F-värnpliktig klarade. Detta eftersom man knappast hinner med så mycket mer än enskild soldat/stridspar under den drygt 3 månader långa utbildning.

  En annan förlust som hemvärnsförbanden gör är att det endast kommer en mycket liten del utbildat befäl till förbanden. Till gruppchefsnivån så gör man försök med en KMU men redan på plutonchefsnivån blir det svårt att få dugliga individer, för att inte prata om kompani- och baljonchefsnivån framöver.

  När jag pratar med yrkesvägledare på mitt förband så har de konstaterat att det är ytterst få av de som söker GMU som når upp till den gamla nivån för PB/KB, även här sker en utarmning av hemvärnet men även av övriga försvarsmakten. Under den så förhatliga värnpliktstiden så var det mången PB/KB som inte hade tänkt sig en karriär i försvarsmakten men efter att ha genomfört sina 12-15 månader så sökte de ändå till reserv- eller yrkesofficersutbildning. Dessa individer når man tyvärr inte idag.

  Ytterligare problem som åtminstone hemvärnsförbanden i mitt område upplever är att många av de antagna soldaterna direkt efter genomförd introduktionsutbildning får erbjudande om anställning i försvarsmakten. Detta trots att många har en uttagning från rekryteringsmyndigheten som inte har räckt till att bli anställd soldat. För pluton- och gruppchefer i hemvärnet skapar det en stor osäkerhet över hur stor pluton man har till respektive övning vilket leder till att kvalitén på övningen kan bli lidande.

  Många politiker verkar ha stort förtroende för hemvärnsförbanden och det är roligt, många är duktiga och löser sina uppgifter efter bästa förmåga. Men och det är ett stort men, om utvecklingen fortsätter tror jag många som tar en stor del av sin fritid i anspråk för en uppgift som man upplever som viktigt kommer att tröttna. Detta eftersom politikerna (M)isshandlar försvarsmakten så brutalt.

  Jag vill dessutom rikta en uppmaning till alla reservofficerare utan krigsplacering där ute att söka er till närmaste hemvärnsförband. Där finns uppgifter för er både ute i busken och på stab. Er kompetens har det investerats stora pengar i och det vore synd att den gick till spillo. Dessutom är det ett aktivt sätt att visa att försvaret är viktigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket bra och intressant att du lyfter kopplingen GSS och hemvärnet. Detta glöms ofta bort i den allmänna debatten glöms ofta bort trots att HV utgör den stora massan av markförbanden.

   Radera
 8. Touché Skipper!
  Återigen gör du ett elegant faktautfall och snittar hängslena av ännu en av de Nya. Som sedan står där med byxorna vid anklarna och med tummen i munnen.
  Som du skriver är det en stor lättnad att slutligen få veta att det är vi i FM som har orimliga förväntningar på försvarspolitiken och att vi inte bör göra oss allt för stora förväntningar på att detta ändras inom överskådlig tid.
  Jag vill ändå kommentera Schultes fråga 5 vad gäller påståendet att vi inte lyckats ta till oss yrkesförsvaret på det sätt som man gjort i USA. Åsikterna om ”värdelösa 19-åringar” får stå för honom och är bara ännu ett bevis på Schultes oinsikt i svensk försvarsförmåga så den nu är och så den har varit och hans tro att alla officerare är predestinerade till att bli byråkrater understryker detta hans bottenbetyg i försvarskunskap. Man vad gäller förhållandet till USA har han som så många andra fallit i fällan att tro det bara är att anställa folk som man sedan beordrar till den ena eller andra krigsskådeplatsen i världen. Det yrkesförsvarsromatikerna helt bortser ifrån är att det i USA förutom en utvecklad och kulturellt accepterad tradition av soldatyrket också finns ekonomiska incitament som i princip aldrig diskuteras i yrkesförsvarsdebatten. När svenska soldater åker på insats för att sittande på en ammunitionslåda i en lerig vägkorsning äta konservburkar som förmånsbeskattas som om man sutte på lunchrestaurangen utanför Jakobsgatan och betala 85 % av sitt utlandstraktamente för ”kost och logi” är den amerikanske soldaten skattebefriad och har sitt uppehälle betalat av sin uppdragsgivare. För att inte nämna de förmåner i form av subventionerat boende, ersättningar till familjen, skolgång för barnen, fri sjukvård och andra fria förmåner som tillhandahålls av arbetsgivaren och tas för given. Jag har alltför ofta hört jämförelsen om det amerikanska systemet från folk som i grunden inte har en aning om vad det egentligen innehåller som kan tänkas locka en individ till anställning. Det Schulteframför inte förstått är villkoren för pension som de ser ut i amerikanska försvarmakten. Efter 25 år tjänstgöring kan man pensionera sig och ta ut full pension OCH skaffa sig ett nytt jobb till vilket man vanligtvis utbildat sig och skaffat civil examen på försvarets bekostnad under sin tjänstgöringstid.
  I Sverige är det enda man som försvarsanställd efter 25 års tjänstgöring har att se fram emot att man inom fem år kan utkvittera guldmedalj eller klocka för Nit Och redlighet och därefter förutsätts arbeta vidare i sitt anletes svett till man fyller 68. Och skulle man ta del av de ”åtgärdspaket” som emellanåt presenteras för att få bort lite av dödlasten och gå i förtida pension kommer de svenska pensionslagarna och sätter effektivt stopp för vidare lönearbete. Här är det ju nu en gång för alla Schulte själv som sätter käpparna i hjulen för att avveckla oss gamla byråkrater i den takt som han själv skulle finna lämpligare.
  Kamrat Schulte och hans frågor/påståenden är inte alltid så lätta att förstå eller härleda men dina svar är som alltid pedagogiska och svåra att missförstå, annat än om man vill förstås.

  SvaraRadera
 9. Det vore intressant om någon från Alliansen kunde förklara på vilket sätt Sverige har ett mycket bättre försvar än våra nordiska grannar, som har ett värnpliktsförsvar.
  Finland tex har både kvantitet i sina styrkor men även högkvalitativa vapensystem som bara Sverige kan
  drömma om.

  SvaraRadera
 10. Håkan Lindberg7 februari 2014 21:37

  Detta med ev. återinförande av värnplikt har många bottnar. En är rättviseaspekten. Om vi antar att en årsklass killar och tjejer är 100 000 personer och nyttjar de siffror som Pliktverket redovisade ang. uppfyllande av duglighet vid möstring som ger vid handen att 60% av männen kunde uppfylla kraven på någon typ av befattning så har vi sålunda 60 000 tjänstbara. Skall plikten vara allmän så måste en majoritet göra den. Skall den vara selektiv så kan den inte vara en plikt eftersom vi inte kan ha någon form av sanktion eftersom det inte är en allmän plikt. Då återstår endast frivillighet. Där jag avser framlägga ett förslag på annan blogg. När det gäller att blanda vpl och anställda sjömän på Flottans fartyg så hoppas jag att du menar på olika fartyg inom samma förband. Att blanda dessa ombord på samma fartyg ger mig ur ett däcktjänstledar och inre tjänstofficersperspektiv mardrömmar. En ren ledarskapsmässig katastrof.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller inte med dig.

   Men lyft nu blicken och se det hela i ett större perspektiv. Inlägget handlar om så mycket mer, och omfattar så många problem av betydligt större dignitet än huruvida en intetjänstofficer ska hantera saker. Danskarna klarar det, då gör även vi det. Men som sagt, se helheten istället för detaljer. Får vi inte politikerna att förstå helheten så är det ändå ingen idé att grotta i detaljer.

   Radera
  2. Skipper, jag håller med dig när du inte håller med Håkan. Det finns gott om spörsmål som kan vänta tills de blir aktuella. Könsneutral värnplikt, försvarsbudget efter ett NATO-inträde och huruvida grisar kan flyga är exempel på sådana frågor som kan ligga långt ner i högen, för att plockas fram om och när.

   Radera
  3. Håkan, har du helt glömt bort att vi i Sverige hade värnplikt fram till bara för några år sen?

   Radera
  4. Värnplikt lär nog inte kunna införas igen utan rejäl kompensation för de som tas ut. Få kommer att acceptera ett förlorat år eller två med de effekter detta får långsiktigt. De som skulle acceptera detta tillhör sannolikt antingen gruppen som redan rekryteras till bl.a. GSS, eller gruppen som ingen vill ha in ändå.

   Radera
  5. Var det inte Schweiz som hade ett system där de som inte gjorde sin totalförsvarsplikt fick betala en något högre skatt under några år istället

   Radera
 11. Håkan Lindberg7 februari 2014 22:17

  Jag anser att rättviseaspekten är en del av den stora helheten. Dessutom har vi haft nog av "stora penseldrag" inom FM när det gäller hur vi utformar vår egen verksamhet. Jag företräder främst ett mer praktiskt perspektiv på sakförhållandet i detta fallet rörande Flottan eftersom det togs upp. Vi anklagar ibland FÖ och HKV för att inte tänka hela tampen ut och det är en fälla jag anser att vi skall undvika i vår argumentation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antingen är man för eller mot värnplikt, eller möjligen för en kombination. Jag är för en kombination och du är uppenbart motståndare till värnplikt. Jag ser värdet av värnplikt i ett större perspektiv än hur det ska fungera, eller inte fungera på ett fartyg.

   Men ånyo, får vi inte ordning på det stora pusselbitarna inom en mycket snar framtid så tror jag inte det spelar någon roll huruvida vi diskuterar detaljer om detta här och nu.

   Radera
  2. Återinför värnplikt!

   Radera
 12. Så länge de styrande inte är varse några problem ter sig vår debatt om lösningar väldigt underlig.
  Det är nog där vi måste börja även om det känns lite som en strid mot väderkvarnar.

  Här måste både förbandschefer, HKV och andra börja tala klarspråk.

  Vi kommer inte på något sätt kunna ha en stor stående arme, med de resurser vi har oss tilldelade, varken nu eller i en framtid.

  Arme, lednings och logistikförbanden kommer enligt direktiven endast vara uppfyllda till 25 procent av GSS/K resten har en mobtid på 3 år till 30 dagar.

  Det blir inte mycket kvar som skall vara gripbart, flexibelt o.s.v.

  Av de cirka 6500 GSS/K som skall finnas 2023 (eller senare) skall dessutom huvuddelen vara i tjänst hos de blå försvarsgrenarna.

  Detta gör också att när ÖB pratar om att kunna försvara huvudstaden under en mycket begränsad tid så är det först efter att en hel del saker måste tillkomma utöver det som nu är planerat.

  När vi är överens om att dessa problem finns kan vi börja tala om lösningar.
  Ett av problemen med de förutsättningar som föreligger idag är att den tilltänkta fienden måste komma först någon gång efter 2023 och avisera sin ankomst i tid och rum minst trettio dagar i förväg.
  Arbetssituationen vid högvakten med tillhörande speleverk skulle annars bli ohållbar. Inte ens insättandet av de nya amfibiska drillflickorna skulle hjälpa ;-)

  Jag vill gärna tro att tiden då politiker satt med tindrande ögon och lyssnade till sina ledare, utan att ifrågasätta det mest uppenbara, var förbi.
  Det verkar dock fungera så i minst ett parti fortfarande.

  Till herr Schultes försvar skall dock erkännas att det inte kan vara lätt för en nybörjare att sålla i alla dessa förskönade bilder, lögner, underliga omskrivningar och beräkningar som ledande Moderater ägnar sig åt.

  Avslutningsvis kan jag undra var Alliansens analys och konsekvensbeskrivning är,
  av det förhållandet att IO14 ser ut att bli minst tio år försenad?
  Varför blev det så och vem bär ansvaret?

  Vill man inte se problemen vill man heller inte ha några lösningar!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 13. Fortfarande samma rundgång.

  Vad skall FM försvara, och hur?

  Grundfrågan är obesvarad, och ändå grottar man ner sig i detaljer som inte leder någonstans. Man står i debatten så nära väggen att man bara ser ett par tegelstenar. man vet inte att det är ett hus man tittar på, hur det ser ut, hur många fönster det har, om det finns dörrar osv.

  Gör ni samma sak när ni köper bil? Ratten skall vara rund och sätet bekvämt, sedan får resten vara hur det vill. Om den är byggd för att kunna rulla eller ta sig fram spelar mindre roll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad? Förslagsvis Sveriges territorium, dess invånare och svenska intressen.
   Hur? Om nödvändigt med vapenmakt över hela spektrumet. Tex ett anfall på Sverige med kryssningsrobotar skall mötas med luftvärnsrobot.

   Radera
  2. Ja, men detta speglas inte i regleringsbrevet och regleringsbrevet motsägs även muntligt av försvarsministern.

   Red ut begreppen på ett grundläggande plan. Det finns inga genvägar även om byxorna är vid anklarna.

   /Anders

   Radera
 14. Maria Ludvigsson skrev i SvD att ”Tack vare sänkt skattetryck (och höjd tillväxt) har skatteintäkterna alltså ökat”. Nu verkar vi ha ett utsökt tillfälle att ta av överskottet och återföra till FM. Nu kan ju jobbskatteavdragets finansiering återgå till det område som pengarna togs ifrån från början.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och hur rimligt tycker du att det uttalandet låter?
   Verkar det vara grundat i verkligheten?

   I princip är det bara bankerna som gör vinster, och dessa behöver skattebetalarnas hjälp i alla fall. Så pengar över är en illusion.

   Banker är privatägda vinstmaximerande intressenter som har ringa avsikt att dela sin vunna inkomst på något sätt eller plan. När detta kan betraktas som en ovedersäglig sanning vi börja konversationen.

   Radera
  2. Hyfsat gamla och hederliga begrepp som Rimligt, Verklighetsgrund och Sanning verkar ha omdefinierats de senaste två mandatperioderna, men skyll inte på mig.

   Radera
 15. Det som är viktigt rörande bondetåget 2014 är att det är i en ny modern tappning och inte identiskt med vad som skedde för 100 år sedan, men en del liknelser finns.

  Bondetåget går inte heller ut på att undergräva vare sig kungen eller vår statsminister. Det går ut på att vi från där vi står "nu" så gör vi bättring för att rusta vårt samhälle så vi klarar av allvarliga kriser och krig.

  Det finns inga garantier, det måste vara utgångsläget i försvarsförmågan och samhällets beredskap. I klartext innebär det att det vi har det har vi när(om) det skiter sig. Är man stark så brukar man slippa problem!

  En annan sak som jag tycker är den viktigaste är att stoppa den farliga mentaliteten som spridits i vårt samhälle att man skall vara tyst och avsäga sig sin egen kunskap och uppfattning över hur saker och ting bör skötas.

  Ansvar för varandras väl och ve måste vara högsta prioritet, före revirpinkeri som tyvärr finns både inom försvaret, polisen och andra myndigheter. Vi får ett mer välmående samhälle om vi tar ansvar, pratar om vad som är bra och inte allt från fältnivå till mellanchefer.

  Samma sak från mellanchefer till Högre ledning. sista ledet är FMled till Riksdag och Regering. Vi förlorar idag för mycket av verklighetsuppfattning om för många inte vågar tala ut, det innebär inte att man slår sin chef på käften, utan man är hövlig och informerar sin synpunkt rörande sitt område man behärskar.

  Bara alla lovar sig själva och andra att sluta skönmåla, så har vi en bra start.

  Tack skipper för ännu en bra artikel!

  Mvh
  Peter Lindström

  SvaraRadera
 16. Var aktiv i Muf 1999 - 2006 och har varit på många stämmor tillsammans med Shulte.
  han tillhör stockholmsmoderaterna och är mycket van vid att stå vid att stå vid Reinfeldts sida och försvara sin overlord till punkt och pricka. Under mina år var jag ALDRIG med om en enda gång där försvarsfrågorna var i centrum på någon konferens så i den meningen ingår jag i samma kull moderater som blivit vallade i ett ungdomsförbund som överhuvudtaget inte brytt sig om försvarspolitiken dom senaste 20 åren. Finns givetvis undantag på individnivå och även Natomedlemskap kom upp då och då men i övrigt är jag ledsen Skipper, detta är den typ av företrädare som kommer dyka upp i debatten framöver. Kjesarensnyakläderpolitiken kommer att fortsätta och sitter man inne i ett varmt elfenbenstorn i Stockholm så har men inget som helst intresse av att erkänna sina egna misstag. Ber om ursäkt för mitt parti.

  SvaraRadera
 17. Förstår inte resonemanget om ett "förlorat år" för de som gör/gjort värnplikt? Utan att ta ställning för eller emot tycker jag att en betald utbildning och mognadsprocess borde ses som en högvinst... Dessutom meriterande i framtida karriär!

  /
  Icebreaker

  SvaraRadera
 18. Jösses, när ska försvarsintresserade inse att nya moderaterna i allt väsentligt är ett skitparti? De struntar i försvarsintresserade vill precis som miljöpartiet struntar fullständigt i vad högutbildade företagare vill, möjligtvis är de mer förljugna eftersom de låtsas bry sig om försvaret. Ta för en gångs skull till er att om man vill se en "gammelmoderat" politik är det Sverigedemokraterna man ska rösta på. Hur svårt är det att förstå egentligen?

  /M 1998-2006, SD 2010-

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att flertalet försvarsintresserade börjar inse att Nymoderaterna är ett "skitparti". Desto värre att det finns Nymoderater som Fredrik Schulte och Inebrikt Sjövik vilka tycks tro (!) att Nymoderaternas försvarspolitik på något vis har gynnat vårt försvar! Eller så ingår de i Nymoderaternas kampanjtaktik för försvarsdebatten - att mörka, ljuga (!) och skyll på andra...

   Radera
 19. Jag tror att de flesta försvarsintresserade (åtminstone alla som aktivt följer försvarsdebatten på denna och Wisemans bloggar) insett att Nymoderaterna är ett "skitparti".
  Men det är obegripligt hur det kan finnas Nymoderata företrädare, som Ingebrikt Sjövik och Fredrik Schulte, vilka tycks tro (!) att Nymoderaternas politik på något vis skulle vara bra för vårt försvar.
  Eller så spelar de helt enkelt bara med (?) i den Nymoderata debatt-tekniken: mörka, ljuga och skylla på andra...

  SvaraRadera
 20. 1. Nej, alliansen har inte raserat försvaret, det gjorde Sossarna med stöd av V och MP. M har däremot inte lyft ett finger för att reparera skadorna och patienten blöder.

  2. Nej du har inte gjort värnplikten, därför argumenterar ni om någon romantiserad bild av vad ni tror var cykelförband (som försvann i mitten av 90-talet när ett stort antal mekaniserade fordon köptes in från Östtyskland som inte hade något behov av det längre) som stormade upp i traktorns topphastighet mot Norrland och filmer med Nils Poppe som 91an Karlsson. Så var inte fallet under min värnplikt. Anslagen är troligen inte för låga men varför måste man lägga pengar på lokaler man redan har betalat för? Varför betalar inte regeringskansliet för "Regeringsplanet"? Vad sägs som att anslagen läggs på att stärka försvaret!

  3. Moderaterna var i alla fall fram till 2006 det försvarsvänliga partiet och dem som röstade förväntade sig självklart att ni skulle styra upp och finansiera försvaret bättre. Därav det faktum att försvarsvänner anser att ni svek dem/mig(röstade visserligen på FP som i tidningen Slitz 2006 sa det vore coolt om Sverige skaffade ett hangarfartyg).

  4.5. Därför vi har ett high-tech försvar och high-tech kostar pengar(duh)! Dem dyra lamporna är med största sannolikhet köpt enligt LOU. Vi stödjer den inhemska försvarsindustrin precis som USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Brasilien m.fl. Varför är Sverige det enda land där stödja industrin är tabu. (Körde en SAAB och har inte glömt det sveket heller)

  6. Varför tror du annars IO14 är 9 år försenad?

  7.8. Hur dumma tror ni folk är? När jag läser GSS kontra Vpl får jag känslan av att folk tror att vi (jag har gjort värnplikt) är helt bakom flötet och hade gammal k-pist och kastade molotov-cocktails på stridsvagnar? Det enda jag sakna när jag gjorde vpl var en gruppradio som jag tror är standard idag annars är enskilde soldats utrustning och vapen desamma, bara lite nyare. Stridstaktiken utvecklades väl sen innan jag föddes med formationer och eld och rörelse. Allt var desamma som GSS har idag, bara dyrare. Tekniken blir mer avancerade helt rätt, men yngre människor lär sig också snabbt den nya tekniken och vad vi som är lite äldre tycker om teknik faller naturligt för den yngre generationen. Exempel: För mig vad Nintendo 8-bitar väldigt high tach i slutet av 80-talet när jag var runt 6-7 år, min
  3-åriga son knäckte pin-koden på frus Ipad och hittar själv till avancerade spel. Touch-screen och olika hologram och datorprogram som är avancerade kommer falla naturligt för honom den dagen han hade gjort värnplikten. Det är en aspekt ingen varken officer eller politiker tänker på i argumentationen GSS kontra Vpl. Du vill inte in och snacka underfinansierad vård, med tanke på Skånes och STHLMs Landstings hantering i frågan! Ungdomarna måste genomlida 12år i skola så vad gör då ett år i samhällets tjänst? Däremot borde även någon form civilplikt återkomma för dem som inte vill bära vapen. Av ca 120.000 kvinnor och män (jajamän, vi lever i jämställdhetens tid och nu får även kvinnorna skita ner sina naglar) i en kull borde försvaret skrapa 10.000-15.000 villiga och lämpliga ungdomar som ställer upp ett år eller två.

  9. Poäng: Fredrik. Sverige har nånting på 900 Överstelöjtnanter/Kommendörkaptener som ska leda en bataljon eller fartyg och vi har endast en handfull båtar och några bataljoner. Här måste man tänka om!

  10. Då var vi överens, dumt sagt!

  11. "Mest detaljkunskap vinner inte". Nä men lite kunskap hade fan inte skadat. Sjukhusen hade nog inte sett ut som dem gör idag om vårdpersonal hade fått slänga in lite tips. Endast en politiker kan anse att detaljkunskaper är överskattat. Folk som är i verksamheter är experter och kan ofta komma med förslag som leder till högre effektivitet till lägre kostnad än någon utomstående som trillar in. I ert fall läs Värnplikt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kan man påstå att det bara är sossarna med stöd av V och MP som har raserat försvaret? Betänk bara försvarsminister Mikael Odenbergs avgång i protest mot planerade neddragningar 2007, genomförandegruppens katastrofala beslut (i plural!) 2008 att avsluta en mängd väsentliga materielprojekt (av vilka flera senare har återupptagits till högre kostnader) och inte minst den senaste neddragningen i marinen med nedläggning av stödfartygsprojekt, senareläggning av nya ytstridsfartyg och förhalandet av viktiga ombyggnader av befintliga korvetter.

   Radera
  2. Innan 2000 hade flottan runt 30 stridsfartyg(Korvetter, Robotbåtar, Patrullbåtar, Ubåtar, Minkrigsfartyg) fördelat på 2+1 Marinbas. Efter 2004 har vi runt 15 stridsfartyg(Korvetter, Ubåtar, Minkrigsfartyg) på en marinbas(vet inte om Muskö räknas marinbas eller bara underhållsbas).

   Innan 2000 fanns det 6 flygflottiljer med ca 40-60 JAS39 eller JA/AJS37 på varje flottilj, efter 2004 har vi 3 flygflottiljer med 30-40 JAS39. (Idag är det 2 aktiva flottiljer med 20-30 JAS39, det är mina tolkningar efter vad jag läst på Skippers och WW bloggar)

   Armén har gått från 12 Mekaniserade/Norrlands/Infanteri Brigader före 2000 till jag tror 8 Mekaniserade Bataljoner efter 2004. Sverige hade flera luftvärns och artilleri regementen(ett regemente är lika med 2-3 bataljoner), nu har vi 2 bataljoner av varje, PÅ PAPPRET.

   Borgarna har däremot låtit bli att modernisera och utveckla försvaret delvis därför besparingar i nerläggningar är inte realistiskt längre så dem högg i material budgeten istället. Jag är själv en "Sosse" i grunden men röstade 2006 på FP i ren protest mot försvarsslakten. 2010 röstade jag på S igen därför jag gillade inte (M)s politik i varken försvarsfrågor eller övrigt och FP hade/har ju inte mycket att säga till om så jag gick tillbaka.

   Någon får gärna hoppa in och fylla i exaktare uppgifter. Men Perman, slakten skede långt innan Alliansen kom till makten!

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna