31 oktober 2013

Gästinlägg: Att önska sig en försvarsdebatt – och ta den när den kommer


Med anledning av att den här bloggen i går fyllde tre år så har jag äran att presentera ett läsvärt gästinlägg signerat Thomas Engevall. Det finns passande nog även tre anledningar till att det extra roligt att just Thomas vill skriva ett gästinlägg med anledning av "födelsedagen".

För det första är skribenten flottiljamiral och tillhör således kategorin Försvarsmaktens högre chefer. Att en amiral så öppet och rättfram bidrar är för mig ett kvitto på att devisen ÖRA - Öppenhet, Resultat och Ansvar börjar fungera. 

För det andra har Thomas sina rötter i Marinen, så vad passar bättre än att någon med en marin bakgrund ger sin syn på sakernas tillstånd en dag som denna på en försvarsblogg med marin karaktär.

Sist men inte minst så är Thomas Engevall ordförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet. En kunglig akademi som värnar om en aktiv marin försvarsdebatt i likhet med vad den här bloggen verkar för. Det är också i rollen som KÖMS ordförande som Thomas Engevall skriver dagens gästinlägg.

/ Skipper
---------------------------------------------------------

Som ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) vill jag börja med att gratulera bloggaren ”Skipper” till tre år som försvarsbloggare. De marina bloggarna var sena i starten och låg länge i rejält lä av ”Wisemans Wisdoms” och ”Chefsingenjören”. Men, det som började för tre år sedan i en tämligen blygsam skala ungefär samtidigt som den nu tämligen avsomnade ”Commander’s log” har utvecklats till en av, enligt min uppfattning, tre ledande försvarsbloggare som nu existerar (de andra är Wisemans Wisdoms och Försvar och Säkerhet).

Som jag tidigare skrivit i KÖMS tidning, ”Tidskrift i Sjöväsendet (TiS)”, har jag en lätt kluven personlig inställning till fenomenet med anonyma bloggare. Jag skulle föredra ett läge där alla kände att det var möjligt och också välkommet att debattera försvarets nuvarande läge och kommande utveckling öppet under eget namn. Det som skulle avgöra ”utfallet” borde vara argumentens styrka i sig och inte ha någon koppling till vilken position, grad eller annat som den enskilde debattören har. Som debattör skall man ju inte heller behöva känna några betänkligheter om att själv hamna i beknip för de åsikter man för fram så länge man inte röjer sekretessbelagda uppgifter eller agerar kränkande mot övriga debattörer eller dem som debatten gäller.

Inom KÖMS försöker vi uppmuntra denna typ av debatt, dels bland våra egna ledamöter men också hos marina skribenter i övrigt, inte minst den yngre personalen. Jag tycker också att några av de bästa artiklarna som skrivits av yngre medarbetare i marinen för TiS under senare år lyckats kombinera argumentationens kraft, ett kritiskt förhållningssätt, nytänk och personlig integritet. TiS nr 4/2012 och TiS nr 3/2013 innehåller några sådana artiklar (de kan läsas via KÖMS hemsida).

Det är dock inte alltid lätt och jag inser att vi inte riktigt nått den ”ideala” världen i debatthänseende än. Det gäller för övrigt alla nivåer och man måste också rannsaka sig själv och sitt agerande när man säger sig vilja ha en öppen och fri debatt. Ett exempel som har lite av ”katten på råttan – råttan på repet” är kedjan enligt nedan;
 • Att man inom regeringskansliet blev klart upprörd på ÖB efter de uttalanden som lades fram i Almedalen 2012 samt i SvD inför Sälen 2013 är ingen ”rikshemlighet”. 
 • Att ÖB i sin tur blivit klart störd på ett antal marina företrädares sätt att lägga fram de marina problemen är också känt, bland annat på KÖMS sekreterare för den artikel som var införd i TiS nr 2/2013.
 • Att MI var uppenbart irriterad över det debattinlägg som örlogskapteten (RO) Christian Hoas lade fram på KÖMS debattkväll på FHS den 2 september var tydligt för alla som var på plats. Hoas uppfattning om önskvärd marin utveckling avviker nämligen tämligen rejält från den marina utvecklingsplanen (inlägget kan läsas i nyss utgivna TiS nr 3 som återfinns på akademiens hemsida).
 • Jag kan f.ö. garantera att jag också blivit synnerligen irriterad (läs: urförbannad) över vissa inlägg i debatten, inte minst kring införandet av det system (PRIO) som jag jobbat med i ett antal år i mitt dagliga värv.

Att bli irriterad är således tämligen mänskligt men det gäller att komma vidare och inte låta irritationen ta över, då kväses debatt och meningsutbyte och effekten blir att många goda förslag aldrig kommer upp till ytan. I relation till ovansående händelsekedja har KÖMS beslutat inbjuda ÖB att vara högtidstalare på akademiens högtidsdag den 15 november, vilket han mycket glädjande har accepterat att vara. Vi har också beslutat ge Christian Hoas ett hedersomnämnande för hans artikel och debattinsats. Omnämnandet kommer formellt också att överlämnas i samband med vårt högtidssammanträde den 15 november då även förvaltare Håkan Lindberg som jobbar på Sjöstridsskolan kommer att få akademiens silvermedalj för att han kläckte idén och drev på det som blev debattnumren av TiS (2012:4 och 2013:3) och de marina debattkvällarna i Karlskrona och Stockholm som genomförts i januari och september i år.

Vi hade gärna bjudit in ”Skipper” också som tack för en treårig insats i den marina debattens värld men det är ju lite svårt att kombinera med bibehållen anonymitet.

I USA som ju i vissa områden ligger före oss (men i andra långt efter) har man under sju år genomfört en ”Milblog Conference”, en övning i jätteformat och med tiden mycket starkt stöd från den högsta ledningen i USA:s försvar. Dessvärre verkar tiden ha gått ifrån konferensen i sig men bloggandet är fortsatt mycket starkt. I ett av de tidigare programmen fanns inslag där anonyma bloggare aktivt deltog i debatten på konferensen via widescreen. Det hade varit inspirerande att göra något liknande i KÖMS regi, exempelvis i Sverigesalen på FHS, under en halvdag. Den enda oro jag har är att Sveriges litenhet gör att det kan vara svårt för den anonyme bloggen att ställa upp då man genom att inte fysiskt vara på plats möjligen kan ge ledtrådar till vem eller vilka som döljer sig bakom bloggnamnet. Men skulle jag ha fel i den oron så tar jag tacksamt emot intresseanmälningar så ska vi se vad som går att ordna.

Den utmaning som KÖMS har, och som även försvarsbloggarna i allmänhet och de marina bloggarna i synnerhet har, är att nå ut bortom ”de redan frälstas” krets. I den allt större konkurrensen om medieutrymmet är detta en grannlaga uppgift och ibland måste man provocera rejält för att debatten ska ta fart. De två inläggen av ÖB (”försvarsgrensnedläggelsen” och ”enveckasförsvaret”) fyllde väl den funktionen. Utan de två inspelen är det min bestämda uppfattning att debatten fortfarande hade stått och stampat om än mer högljutt bland Krigsvetenskapsakademien, KÖMS, försvarsbloggare m.fl.

Efter provokationen måste man dock ta sig vidare och likt björnen Baloo vara ”både listig och stark”, eller för att använda KÖMS valspråk ”Med förstånd och styrka”.

I det ligger, menar jag, att visa och berätta om alla de mycket bra insatser som genomförs, både hemma och borta, de svenska systemens styrkor och förmåga, personalens hängivenhet och kompetens och vad som faktiskt åstadkoms 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.

I rent försvarsupplysningssyfte måste man också förklara för den svenska befolkningen vad de olika stridskrafterna (A, M, FV) kan göra, och gör, i hela konfliktskalan fred-kris-krig. För de marina förbanden är detta extra viktigt då exempelvis sjöfartsskydd redan idag är en viktig uppgift, inte enbart i Adenviken vart annat år.

Men, i det ligger också att påtala vilka utmaningar och problem som finns i försvaret i allmänhet och i marinen i synnerhet både på kort och låg sikt.

Min personliga uppfattning i den frågan är att de kortsiktiga utmaningarna återfinns kopplat till marinens bemanningsproblematik och det svåra vakansläge som finns. Att kunna bemanna de mest kvalificerade enheterna med dubbla besättningar är helt naturligt inom civil shipping och borde vara det för den svenska marinen också. Dubbla besättningar är den absolut billigaste och absolut snabbaste metoden att höja vår försvarseffekt inom det marina området. Med regeringens beslut om att Försvarsmakten skall minska personalkostnaderna med 500 miljoner per år känns just nu dubbla besättningar som tämligen avlägset men det förändrar inte sakförhållandena.

De långsiktiga utmaningarna handlar om moderninsering och nyanskaffning av vapensystem och fartyg. Att i tid kunna ta nödvändiga beslut och finna former för finansiering för detta oberoende av ekonomi är en utmaning av rang.

Om man studerar de nu befintliga bloggarna så menar jag att de bloggar som återfinns inom Försvarsmaktens paraply i princip koncentrerar sig på att beskriva dagens verklighet med positiva förtecken. Bra i sig men mycket till debatt är det inte. Försvarsbloggarna (Wiseman, Skipper, Försvar och Säkerhet m.fl.) fokuserar väldigt mycket på problemställningar av skilda slag, såväl på kort som på lång sikt och ger en relativt sett mer negativ totalbild. Här finns mycket debatt men det är sällan som aktiva företrädare för Försvarsmakten ger sig in i den debatten annat för att rätta uppenbara fel. Debatten blir därför rätt ensidig. Om det på något sätt gick att hitta en kombination av såväl debatt kring problem och utmaningar, dagens verksamhet och hur försvaret med marinen bidrar över tiden till svensk försvars- och säkerhetspolitik vore det utmärkt.

Där har alla ett ansvar. Inom Kungl. Örlogsmannasällskapet kommer vi på olika sätt att fortsätta att uppmuntra debatt och diskussion i ämnet. Jag önskar ånyo Skipper ett stort grattis till 3 år som bloggare – den dagen du kommer ”ut ur den anonyma garderoben” kommer det inte att gå många minuter innan du (eller ni) föreslås för inval i akademien.

En av mina tidigare chefer, generallöjtnanten Claes-Göran Fant sa ofta att ”det är aldrig för sent för att ge upp”. Uttrycket misstolkades av många som att man skulle ge upp direkt. Det var precis tvärtom. Det gäller att kämpa på – man kan alltid ge upp senare – mycket senare.

Det gäller även för alla som engagerar sig i försvarsdebatten.


Thomas Engevall


Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet

20 kommentarer:

 1. Du är inte ensam om att bli upprörd över debattinlägg som framhäver hur bra PRIO fungerar och som hävdar att "det inte är PRIO som skall anpassas till Försvarsmakten, det är Försvarsmakten som skall anpassas till PRIO"

  Det blir jag också!


  //Skattebetalaren

  SvaraRadera
 2. ...men det är sällan som aktiva företrädare för Försvarsmakten ger sig in i den debatten annat för att rätta uppenbara fel. Debatten blir därför rätt ensidig.

  Jag tror att de flesta skulle välkomna att fler "aktiva företrädare för Försvarsmakten" ger sig in i debatten på bloggar som denna och Skipper

  Men det intrycket jag fått är att då "aktiva företrädare för Försvarsmakten" (eller Försvarspolitiker) försöker ge sig in i debatten här så slutar det oftast med att de slinker iväg med svansen mellan benen (undantag finns givetvis - men detta är det bestående intrycket)

  Visa gärna att jag har fel, t ex genom att stanna kvar och bemöt de kommentarer du kommer att få på detta inlägg

  GMY

  SvaraRadera
 3. Bra skrivet! FF OA till en konferensdebatt, från den tämligen avsomnade...

  / Commander

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uppfattat! Utmärkt! Återkommer när vi fått ihop en förstärkt rote likasinnade.

   /Thomas Engevall

   Radera
 4. Det finns inget så fegt som en karriärsofficer.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns inget så modigt som en pensionerad general.

   Radera
  2. Jo det finns det, anonyma kommentatorer på försvarsbloggarna är modigare än alla andra.

   Radera
  3. Eftersom jag är i karriären törs jag inte skriva under mitt riktiga namn.
   Vi ses på jobbet på måndag!


   //Anonym 16:12

   Radera
 5. Amiralen sätter fingret på två punkter som jag tycker är hemskt viktiga för en konstruktiv debatt:

  Det ena är att lyfta fram debatten till en större allmänhet. Fastnar den bland de redan frälsta fick stridshingsten rätt om särintresset. Det är måhända inte den debatt som den breda allmänheten i den här stunden efterfrågar, men en debatt som Sverige behöver.

  Det andra är polariseringen mellan parterna. envägskommunikationen från politiskt håll påminner om Bagdad-Bob medan bloggarna, för all del insiktsfullt, lägger stort fokus på problem.

  Debatten behöver alltså ett större forum, en helvetes bra moderator samt attraktiv sändningstid. Micke Tornving som FM pressansvarig, kanske? Andra förslag?

  /Hv

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad FM behöver är chefer av den gamla stammen, den med både ryggrad och egen åsikt samt hedern i behåll!

   Vad FM mer behöver är att låta de grön och blåklädda ta befälet över HELA FM så att vi slipper den idiotiska ekonomstyrning. som vi har nu. FM är inget civilt företag och man kan inte leka affär i en planekonomi!

   OPS, robotmålet i ARBOGA, PRIO, LoB 2 är exempel på hur snett det blir när civila ekonomer o politiker som inte begriper får fritt spelrum.

   Med nuvarande bemanning högst upp i gasverket kommer vi att fortsätta över stupet i full fart, för det saknas kurage nog att offentligt säga sanningen.

   Det går inte heller att föra en debatt med de som inte begriper eller är så insnärjda i sona egna lögner att de tror att de är sanningar - man kan lika gärna prata med en vägg...
   Forsell, f. d. turistvärdinnan Widegren, kapten Enström m.fl. i pinnochioklubben går det inte att föra en debatt med för de ljuger ohämmat och helt hämningslöst.

   Radera
 6. För att nu lyfta debatten upp ur sandlådan och (förhoppningsvis) kunna visa att signaturen Gustav har fel, så till vida att amiralen inte kommer att slinka iväg med svansen mellan benen, har jag en fråga:

  Hur många är de datasystem som PRIO (Försvarsmaktens egen dödsstjärna) de facto ersatt, alltså hur många av de gamla systemen som faktiskt släckts ned.
  De jag kan komma på är Delta och Palasso, men det är ju lång, mycket lång, ifrån målbilden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår vart du vill komma, men nu är vi helt off topic.
   Inlägget handlade om att Thomas Engevall i egenskap som KÖMS ordförande skrev ett gästinlägg maa 3-årsjubileum på bloggen. Rubriken var försvarsdebatt.

   Nu är det förvisso Thomas själv som ska avgöra om han vill ta en diskussion om PRIO i anslutning till detta inlägg. Thomas är även välkommen att skriva ett nytt gästinlägg om just PRIO, något han gjort för två år sedan här på bloggen.

   Men just detta inlägg handlade om försvarsdebatten i allmänhet. Tyvärr har diskussionen i några av kommentarerna hittills - tyvärr - tangerat #lågnivå.

   Bättre kan ni!

   Radera
  2. 10-4.

   Jo, det var ett bra gästinlägg om PRIO.

   Särskilt det han skrev om användarvänligheten:
   "I en blogg häromdan fick jag frågan om jag skulle använda en bank och/eller ett e-handelsföretag som hade SAP gränsyta. Det instinktiva svaret är givetvis ”nej”. "

   och vidare att:
   "Intill dess kommer vi att se över vissa av gränsytorna för att kunna stötta upp så långt det är möjligt (liknande det som skett för resebeställningarna) och driva på SAP inom våra användargrupper att bli mer och mer användarvänliga."

   Och här har det ju inte hänt mycket.

   Så i enlighet med hans kommentar:
   "Det jag önskar skulle ske är att de tyska ingenjörerna kunde korsbefrukta sig (inom värdegrundens ramar) med Apples systemutvecklare. Det kommer nog att ske, men knappast i närtid." ,så befinner vi ju oss alltjämt i "närtiden".

   Radera
  3. @ Bygdemajoren

   Vill nog göra en korrigering på inlägget - hoppas Skipper ursäktar...

   Palasso är väl endast ersatt för tidredovisningen, länen går väl fortfarande i Palasso och ska föras in i prio som första etappen av införande 5-6.

   Det var åtminstone Palasso det skyldes på när senaste löneutbetalningen inte gick som planerat.

   Vi vet ju alla även vad som hände när Delta avlöstes....

   @ Skipper

   Det är nog lite av en rävsax att som införandeamiral för vårt fantastiska s.k. "stödsystem" försöka sig på att blogga om något annat ämne ty allmogen som ska hantera detta "fantastiska" stödsystem har en helt annan bild av det "stöd" som systemet i fråga lämnar till den dagliga verksamheten.

   Dock ska amiralen ha en eloge för att han vågar sig ut på banan!

   Radera
 7. Herr Engevall.
  Om du byter ut "man" med ordet jag och framför dina åsikter till det politiska systemet kommer du, trots att du inte är en "yngre kollega" eller "anonym bloggare", få ett svar i klass med det FÖmin levererade på herr Jeppssons marina fråga för några dagar sedan.
  Hur tycker du att man skall kunna föra en debatt med sådana svar?
  Det finns ingen inom FML som skulle resa sig upp och förklara vilket snömos svaret innehåller och därmed dör debatten. Inom partiet viner partipiskan, vad kallar du det som viner i korridoren?
  Även om du producerar en aldrig så bra PPpresentation för dina kollegor inom FML, och framlägger dina problem och "utmaningar" så tror jag inte du kommer att få igång någon större debatt inom "huset" . Du kan ju se vilken respons herr Grundeviks utspel fick från FML! Kommentarerna från FML översvämmar inte precis bloggarna!
  Vad tycker du om hans förslag?
  Både politiker och företrädare för FM (ej yngre kollegor och anonyma) går gärna in och gör ett "statement" och svarar aldrig mer på några kommentarer.
  Utifrån det beteendet kommer heller ingen debatt.
  Tala ur skägget och visa i ord och skrift vad ni inom FML tycker så lovar jag att den offentliga debatten kommer igång.

  @ Bygdemajoren (off topic)

  Jag fick ett mail för en tid sedan om "Världens dyraste T-shirt".
  Inför GMU beställdes i god tid T-shirt i Prio:
  Inga T-shirt kom till inryckningen.
  Stort pådrag och många arbetstimmar senare visade det sig att de ramlat tillbaka till Lift och dessutom fått ett nytt M-nummer.
  Vad detta beror på visste ingen vid tillfället men någon kanske hade kommit till insikt?
  "Inte ens om vi beställt T-shirten hos ett franskt modehus hade vi kommit upp till ett styckepris som kan jämföras med dessa."
  Avslutade den förtvivlade materielansvarige för GMU sitt mail.

  Nej, Herr Engevall, jag vill inte ha en förklaring! Bara att du förstår frustrationen och att vi ute i verkligheten dagligen blir irriterade (läs förbannade) över ett system som våra företrädare säger att det sparar pengar och fungerar oklanderligt.

  Teaterdirektören.

  Eventuellt (känner inte till gränserna) "yngre kollega" och anonym kommentator.
  SUCK och PUST!

  P.S. Herr Engevall avslöjar sig med kommentarerna om vad åsikter från "Yngre kollegor och anonyma kommentatorer har för tyngd i hans värld. Liknande avslöjande om vad jag anser om FML och deras undertecknade bloggalster kan återfinnas i min text.
  P.S.2 På insidan av en dörr på Kviberg (Lv 6) fanns en bild med den text som herr Fant återgivit till dig. En bild säger mer än tusen ord och förklarar oftast texten, så även i det här fallet.

  SvaraRadera
 8. Återigen från debatt inom FM och perspektivplaner för att övergå till PRIO och därefter övergå till Powerpoint bilder för att slutligen övergå till T-shirtar.

  Ovanstående serie av övergångar mellan ämnen påvisar helt klart det svåra med att ta debatten med anonyma på dessa kommentatorsfält.

  När jag var yngre var jag märkbart irriterad över att soldaterna fick kängor som gav dem skoskav och att enda sättet att få byta en soldats byxor var att riva sönder dessa och hänvisa till att de var trasiga eftersom att reglerna var sådana.

  Detta var min värld och mitt engagemang på plats och ställe och det var klart att jag hade synpunkter på hur många och vad vi skulle ha efter Viggensystemet men jag hade i alla fall vett att inte blanda ihop de här två sakförhållandena.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan ju faktiskt tycka att det hela hänger ihop och omfattas av en saknad försvarsdebatt.
   Sedan tror jag, att om du är kvar inom FM, och inte bryr dig om PRIO är du ute på tunn is.
   Vad är din värld och engagemang idag på plats och ställe?

   I dagens lilla FM hänger det mesta ihop och måttas mot varandra hela tiden.
   Frågor om personal, materiel, övning, förbandsstorlek, innehåll, budget, o.s.v. påverkar varandra över alla gränser idag.

   Sätt familjen vid köksbordet och lägg fram en hundring.
   Detta har vi att handla för till nästkommande vecka!
   Vad skall vi köpa?
   Ni kommer inte att vara överens och du, hustrun/mannen och barnen kommer att få strida och argumentera för varenda sak.
   Om då socialstyrelsen kräver att ni skall äta vissa specifika varor under veckan blir inte saken lättare!
   Kräver någon annan att vissa delar av hundralappen endast får användas till inköp av T-shirt blir det ännu svårare att få ihop veckans matinköp.
   Gör sedan ett ofärdigt datasystem att kostnaden för T-shirt stiger i höjden finns det risk att hela veckans matsedel får innehålla nudlar köpta på kredit via smslån.

   Det är debatten kring bordet som saknas inom FM.
   Det är debatten med "socialstyrelsen" som saknas mellan FML och politikerna.
   Det är en konsekvensbeskrivning av vad som händer när vi måste köpa T-shirt för pengar som vi behöver till annat inom FM som saknas.
   Mot de senare måste FM ha en ensad och klar bild över vad de gemensamt kommit fram till vad som behövs. Den finns inte idag!

   Avslutningsvis kan jag bara säga att skulle vi behöva betala det pris som dessa T-shirt betingade för alla inom FM blir det stora konsekvenser för hela FM. Man kan kanske säga att det hela hänger ihop på något sätt!

   Herr Anonym.
   Jag tycker också det är svårt med alla dessa anonyma så därför kan du väl sätta en liten signatur som avslutning så jag vet att det är samma anonym jag kommenterar :-)

   Teaterdirektören.


   P.S. PP-presentationer överskuggar nästan allt som sker inom FM så dessa är väldigt avgörande för debatten, både inom och utom FM.
   P.S.2 Texten om bordssamtalen är ett pedagogiskt försök till förklaring och skall ej läsas bokstavligen.
   P.S.3 Vi är många som inför varje torsdag förväntar oss att regeringen skall ta tag i en del ärenden som berör perspektivplanen. Där saknas också en viktig debatt och konsekvensbeskrivning.

   Radera
  2. Fantastiskt bra skrivet direktörn. Som vanligt ska väl tilläggas för formens skull?

   Radera
 9. Nu är det väl knappast anonymiteten som är anledningen till att vissa kommentarer blir off topic. Det finns åtskilliga exempel på debattörer på försvarsbloggarna som skriver under med sitt namn som har extremt svårt att hålla sig till ämnet och att vara sakliga. Vissa svävar ut i det blå varje gång.

  Visst, det går förvisso att moderera kommentarer hårdare, men det anser jag inte är rätt väg att gå. De positiva sakerna med en debatt i kommentarerna, oavsett ämne, överväger fortfarande de negativa.

  SvaraRadera
 10. Att inte tro att det kommer frågor rörande PRIO till Engevall är nog dessvärre naivt. Lite som att ha med Francesco Schettino utan att fråga om Costa Concordia.

  Tyvärr är det väl också så att ju mer konkret frågan är desto svårare är det att få ett direkt svar. Detta gäller samtliga politiker, oavsett om de bär uniform eller ej (jmf med Enströms svar tex).

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna