15 oktober 2013

Gästinlägg: Oro i ledenPublicerar i dag ännu ett tänkvärt gästinlägg från signaturen "Boatswain". Den här gången avhandlas FM Org 18 som är nästa löpa rörande Försvarsmaktens stundande personal- och kanske även organisationsförändring. Ett ständigt återkommande problem signerat våra politiker, och därmed även en aldrig sinande källa till oro hos en mycket lojal personalkår. I inlägget riktas kritik mot de marina förbanden där informationen enligt uppgift varit mer eller mindre obefintlig runt denna process och vad som komma skall. En möjlig anledning till att det skiljer avsevärt mellan hur Armén och Flygvapnet och Marinen har hanterat och informerat runt FM Org 18 kan vara att Marinen har valt ett annat arbetssätt hur att hantera detta. Arméns initiala arbete är mer eller mindre klart samtidigt som Marinen påbörjar sitt i dagarna.

Ett förband som varit tydliga i kommunikationen, och valt att köra ett rakt budskap utan omskrivningar är Marinbasen med chefen, kommendör Håkan Magnusson i spetsen. Något som fler förband i Försvarsmakten borde ta lärdom av.
"Arbetet med FM Org 18 utgår från den nuvarande organisationen och ska beslutas under andra kvartalet 2014. Arbetet omfattar hela Försvarsmakten, såväl insats- som basorganisation och alla personalkategorier. Genom att redan under första kvartalet 2014 ha en tydlig målbild för 2018 kommer Försvarsmakten att besluta om en detaljerad införandeplan, som för varje organisationsenhet beskriver vägen från FM Org 13 till FM Org 18. I och med det bedömer Försvarsmakten att det finns förutsättningar för att stegvis stryka, ändra och avgränsa befattningar men också nyanställa efterfrågad kompetens.” Arbetet med FM Org 18 har precis påbörjats och på onsdag 2013-10-16 kommer PROD M att besöka förbanden i Karlskrona för att diskutera hur arbetet skall bedrivas för att vi skall kunna lämna ett relevant underlag."

"Förutom att FM Org 18 kommer att innehålla 1500 färre befattningar, kommer befattningar att ha en annan nivå och kategori. Enligt principen: OF/CF-befattningar kommer att bli SO/CR-befattningar, SO-befattningar kommer att bli GSS befattningar. Avseende kategori kommer K (kontinuerligt tjänstgörande) -befattningar bli T (tidvis tjänstgörande) vad avser OF, SO, CF, CR och GSS."
"I arbetet med FM Org 18 är det inte uteslutet att Marinbasen kommer att omorganiseras med syfte att kunna lämna det stöd som insatsförbanden kommer att kräva."

"Jag kommer att återkomma med information efter hand som arbetet fortskrider."

Att FM Org 18 kommer att påverka Försvarsmaktens personal råder det inte några tvivel om. Av den anledningen måste all information spridas på bred front oavsett hur lite eller mycket information som finns. Desssutom har samtliga förbandschefer enligt säkra källor erhållit den uppgiften vid senaste ÖB chefsmöte. Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas.

Men nu över till gästinlägget.

/Skipper

---------------------------------------------------------

”Oro är den ränta du måste betala när du lånar bekymmer från morgondagen.” 


Från fler och fler håll kommer indikationer på att personalen i flottan, främst den yngre, upplever en stor oro över sin tillvaro och stor osäkerhet vad beträffar den egna framtiden. Vadan denna oro:

 • FM Org 18: Vad händer med mig? Vad händer med min lön? Vad händer med mitt förband? Vad händer med min grad? Hur ser min framtid ut? 
 • Materielplanen: Vilka fartyg ska byggas om och när? Detta påverkar i sin tur den långsiktiga personalplaneringen vilket gör att individen får nöja sig med kortsiktiga besked. 
 • Nivåer på befattningar: Vilka befattningar ska ha vilken nivå och vilken kategori (OF/OR)? Just nu stora osäkerheter vilket leder till att individer ibland funderar mer på hur man ska hamna på ”rätt stol” än att göra ett bra jobb. 
 • FM Ekonomi 2014 och framåt: 2014 ser ut att bli ett magert övningsår. Åren efter saknar just nu förutsättningar för att bli bättre. 
Läget är kärvt.

Yngre officerare ska väl jobba på och inte fundera så mycket över vad som händer. Nja, jag har full förståelse för att de funderar och tycker det är bra att de håller sig uppdaterade på vad som händer inom försvars- och säkerhetspolitiken. Ett exempel på en av punkterna ovan är FM Org 18 och liknande exempel finns på övriga punkter också. Den här bloggen skrev den 10/10 om FM Org 18. Informationen om detta var enligt min bedömning inte då känd bland merparten av arbetstagarna ”nere på golvet”. Endast de som är väldigt aktiva på twitter och ytterst regelbundet följer försvarsbloggarna har kunnat ana att något var i görningen.

I slutet av förra veckan kom C 4. sjöstridsflottiljen veckobrev:
Från ÖB och FM produktionschefs chefsmöte förra veckan diskuterades Försvarsmaktens framtida organisation, FM Org 18. I denna berörs i stort alla förband i Försvarsmakten genom förändringar. Det jag vill vara tydlig med är att FM Org 18 är ett förslag eller en plan, d v s inte något som är beslutat. Det jag tar fasta på från mötet är däremot hur nöjd vår överbefälhavare är med det vi gör. 
Källa: C4 veckobrev v.341.pdf 
Här nämns FM Org 18 men inget mer. Lite uppgivet kan jag konstatera att ungefär lika mycket text berör veckans verksamhet på 42.Minröjningsdivisionens stab som citatet ovan. Utan att på något sätt förringa deras jobb, lika uppgivet dristar jag mig till att tro att FM Org 18 kommer påverka vår försvarsförmåga och alla i FM något mer än en veckas jobb för en handfull stabsmedlemmar.

Om 4.Sjöstridsflottiljen informerar dåligt i ärendet så är det än sämre på 3.Sjöstridsflottiljen där man valt att gå helt radiotyst till skillnad mot systerflottiljen på Berga som i alla fall bekräftat att något är i görningen.

Även om det inte finns konkreta beslut, vilket jag kan förstå, är det av yttersta vikt att personalen informeras om omfattning, alternativ, arbetsläge m.m. Vissa andra förband genomförde personalorienteringar redan i förrförra veckan - bra! Övriga: IG! Informationsbristen bidrar bara till spekulationer, ovisshet och oro.

Jag vet inte vilka styrningar som givits från HKV till förbanden angående vad som ska förmedlas och när, så min kritik till förbanden må vara felriktad. Om så visar sig vara fallet så får HKV i stället bära hundhuvudet för obefintlig information i rätt tid och förbanden skär därmed fritt. HKV kanske inte har givit några styrningar, då gäller det för förbanden att ta initiativet! Först i slutet på förra veckan kom det en blänkare på Emilia ang. FM Org 18, tyvärr har alla arbetstagare inte tillgång till den informationen. Budskapet är: ovisshet skapar oro och den har vi inte råd med!

Var är ÖB när det blåser storm och vi behöver information och ledarskap? Att vår högste chef är nöjd över det vi gör, vilket han ofta uttrycker i bl.a. Försvarets forum och bevisligen även på ÖB chefsmöten, gör väl alla glada och lyckliga, eller…? När hörde någon något annat? Självklart presteras det bra på många håll och många jobbar mycket mer än vad de har betalt för, av den enkla anledningen att de vill få allt att fungera bra. Men handen på hjärtat så känner vi väl alla att vi ibland gör något mindre bra. Därmed blir det ständiga mantrat om att vi gör ett så bra jobb urvattnat.

Min vädjan till ÖB blir därför: visa dig, led oss, stå upp för myndigheten gentemot politikerna och tala klarspråk och informera om vad som är i görningen.

Många får numera sin förbands- och försvarsinformation från bloggar i första hand. Det är lika mycket ett MVG till försvarsbloggarna (Wiseman, Skipper, Kkrva m.fl.) som ett IG till HKV/förbanden.

I mitt förra gästinlägg berörde jag i förbifarten sociala medier angående rekrytering och även internetuppkoppling ombord. Kopplat till informationsspridning så medger dagens teknik ett enormt informationsflöde tillgängligt för alla när som helst. Detta måste HKV och förbanden förstå, acceptera och hantera dvs. vara blixtsnabba med att förmedla rätt information i rätt tid. Annars kommer det fortsätta vara som nu, att t.o.m. chefer uppmuntrar underställda att söka information på bloggarna då det går fortare än inom den egna myndigheten. Även om bloggarna far med sanning och gör kloka analyser så sjunker förtroendet för högre ledning och HKV/förbanden tappar initiativet samt möjligheten att förmedla korrekt information och sin syn på vad som sker. Alla soldater vet att förhandssituationen är att föredra men just nu sker informationsspridning genom strid i efterhand även om Informationsdirektör Lagersten har lyft informationstjänsten och öppenheten flera nivåer de senaste åren.

Det sägs att det är dyrt att vara fattig men det är extremt dyrt att inte prioritera personalen. Att försöka hålla ned lönerna med några tusenlappar kommer bara att kosta mer i slutändan! 

Om endast en duglig yngre officer slutar p.g.a. röran vi just nu befinner sig i måste denne ersättas med en ny. De växer inte på träd och kan heller inte hämtas från gatan. Om en Specialistofficer med fyra år i tjänst och som börjat bli varm i kläderna slutar tar det 5,5 år att få fram en ny med motsvarande erfarenhet. Vad kostar det och vad blir effekten med en vakans i flera år?

För att undvika ev. missförstånd och för att sammanfatta mitt budskap: Det är oro i leden och den beror till stor del på avsaknad av information, en information som kanske inte alltid finns, varken på HKV eller förbanden då politikerna ibland sitter på besluten. Denna ovisshet årgärdas bäst genom snabb och korrekt information även om det inte alltid finns så mycket att säga just nu, det är bättre att säga något än ingenting alls.

Varje individ vi tappar p.g.a. detta är en stor förlust som vi inte har råd med.

/Boatswain

15 kommentarer:

 1. Någon som hört/läst något ang sjöinfobat? Basering Mus och Gbg fortsättningsvis?
  Ang CR så har f ö precis blivit serg och 1.serg med vitt band. Hoppas vi slipper sy om..... :-)
  Med vänlig hälsning, Anon S

  SvaraRadera
 2. OK. Så nu ska vi flytta alla ett pinnhål. 1.sgt ska bli sgt. Fj ska bli 1.sgt. Kn ska bli fk/lt. Mj ska bli kn.

  Eller alla? Min gissning är, att Övlt fortfarande kommer vara övlt, öv fortfarande öv osv. Det innebär att vi kommer fortsätta ha våra 900+ och ökande övlt, samt ännu fler mj som puttas uppåt in i någon slags "ledningsgegga" och fortsätter fylla på i våra alldeles för många ledningsnivåer, staber, centra, funktioner, skolor osv. Dags att kasta upp korten och skära från toppen den här gången!!!

  Utgå från krigsförbanden. Behåll nivåerna där och bygg ut från botten (soldater, specialister) där. Man får med lätthet två soldater på en övlt-lön, till och med två 1.sgt. Skapa en enkel, fungerande, effektiv linjeorganisation i FM med förbandschefer (bataljon) direkt underställda en effektiv, operativt inriktad insatsledning. Minimera "förbandsledningar" i form av flottiljstaber, garnisonsenheter såvida de inte redan är minimerade. Visst mått av dubbla ledningar finns, det vet vi, med tillhörande "utmaningar".

  Det finns för många superduktiga enheter idag vars produkter och kunskapsuppbyggnad ändå inte hinner/kan tas upp på insatsförbanden. FM LOPE som exempel. Gör ett jättebra arbete. Men vem har möjlighet att i dagens sönderslitna arbetsvardag dra nytta av deras kunskap? Jag kan inte så många fler exempel (Försvarsmusiken förstås...) men alla dessa 900+ övlt måste ju finnas någonstans, och de finns inte i huvudsak på HKV, det har jag förstått.

  SvaraRadera
 3. "Eller alla? Min gissning är, att Övlt fortfarande kommer vara övlt, öv fortfarande öv osv."

  Ja, var det någon som trodde något annat?
  Någon?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ändå tycks det som att det är just det problemet som man vill komma åt från regeringen.

   /Civil

   Radera
 4. På min enhet kommer vi att minska personalen med ca 10% av OF samt ca 25% av OR i befattningsraderna.
  Vi går på knäna idag, det förekommer stressrelaterade magsår hos unga officerare och budskapet är att uppgifterna kommer vara oförändrade. Med förändringen att fler får ta kommenderingar. Oftare.

  Min sambo skakar på huvudet och säger till mig, minst några gånger per vecka, att lämna FM.
  Ja, efter över 20 år så kanske det är dags.
  Då kanske man inte hinner uppleva systemkollapsen.
  För sent...

  Jag minns alla diskussioner på bloggarna om yrkesförsvarets för respektive nackdelar. Till er som tyckte att anställda soldater skulle lösa allt säger jag bara:
  -Hoppas ni får behålla jobbet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket tråkig läsning. Men vi är mitt uppe i en pågående systemkollaps, så den upplever du just nu. Kan inte göra annat än att beklaga...

   Radera
  2. Efter att ha arbetat nära yrkessoldater i flera år så är det min bestämda uppfattning att det är klart bättre av flera anledningar. I alla fall i nu rådande omvärld och även i den bedömt kommande.

   Däremot har jag också under senaste tiden, precis som många andra, funderat på att lämna Försvarsmakten och det beror snarare på hur Försvarsmakten sköts internt än hur den politiska styrningen sköts. Efter att ha sett personalhanteringen på förbandsnivå grovt misskötas så är det tveksamt om det är något jag vill vara fortsatt del av. Alltför många gånger har våra yrkessoldater behandlats på ett sätt som är ovärdigt en god arbetsgivare. Alla pratar om att personalen är vår viktigaste resurs men få chefer gör något i praktiken för att visa det. För att kunna lösa våra uppgifter är personalhanteringen den uteslutande viktigaste framgångsfaktorn. Det ska bli intressant att se resultatet av årets FM Vind om den nu inte stämplas "PH - releasable to nobody".

   Radera
  3. Ja, tänk bara alla genomförda åtgärder som den förra FM Vind resulterat i...nej just det, det blev ju inget med det nä.

   Radera
  4. Anställda soldater är klart bättre avseende personliga färdigheter än vad värnpliktiga, men det tar betydligt längre tid att nå samma mål med anställda än med vpl och kostnaden är också mycket större.
   Ska vi nu ha väldigt få soldater så är detta systemet bra, men ska vi ha någon sånär förmåga att ha ett nationellt försvar så är detta systemet förkastligt eftersom ekonomin inte medger kvantitet. Uppenbarligen.

   Idag har vi mycket dugliga grupper, men ovanför det så ser det skralt ut och inget vi bör möta en motståndare med....

   Radera
  5. @CS. Tyvärr tycker jag mig se en klar skillnad mellan "gamla" anställda och "nya" anställda vad avser personalhantering. De som är med i ryggdunkarklubbar sedan tiden innan 2-befälssystem NY infördes m.m. drabbas väl förhållandevis sällan av den grova ovarsamhet man kan se riktas mot yngre och nyare kollegor. Djupt förkastligt.

   Precis som Civil 16:42 skriver, det är ju de facto den omfattande snedfördelningen inom FM Regeringen vill åt i RB5 m.m., men eftersom det är de som är tilltänkta som "sitter på makten", så kommer nog förändringarna även fortsatt genomdrivas till stor del på fel ställen och på fel personalkatergorier. Det innebär ju faktiskt idag exempelvis allt som oftast ingen besparing att byta en specoff OR-6 mot en soldat OR-5, inte sällan har OR-5 en högre I-lön... Ändå var väl det ett av fokusområdena i arbetet med Org 13/Pg Bok 1?

   Radera
 5. Tyvärr hörbarhet nolla även inom Flygvapnet. Åtminstone på F 7...

  SvaraRadera
 6. Vi har knappt hunnit inta FM Org 13 och än mindre utvärderat denna. Nu ska vi snabbt slänga oss in i nästa FM Org 18. Med tanke på arbetets hastighet och under vilka former detta sker är många skeptiska till precision och noggrannhet.
  Chefer som sitter söndag kvällar med mera, oftast ensamma, och snickrar ihop underlag. Krav på snabba inlämningstider mm trots att detta gäller 2018 (!).
  Bittra erfarenheter från arbetet med FM Org 13 och hur personalen hanterades kanske ger en försmak om vad som tyvärr är att vänta oss.
  Många påstår nu att systemkollapsen redan inträffat, jag tror tyvärr att vi kommer att falla ännu lägre...
  Jag förstår att många är oroliga om vad som händer i dagens FM.
  /Arméknekt

  SvaraRadera
 7. @FV-sergeanten (mfl.): tror att orsaken till att FM utsätts för RB5 är att förbanden anställt för många GSS/K, jämfört med inlämnat beslutsunderlag 2009. De förband som inte skulle vara stående förband skulle ha max 25% GSS/K, den siffran har överskridits. Orsaken till beslutet är inte i första hand att det är för många övlt/kk - även om det är ett stort problem.

  Anonym 08:48: samma tidsnöd gäller nu, det handlar om dagar innan det första underlaget ska lämnas in till högre chef. Knappast professionellt!

  /C

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vänta nu, att man procentuellt har många GSS/K i förhållande till GSS/T beror väll på att man initialt inriktar sig på att skapa användbara förband, alltså i första hand anställer GSS/K och krigsplacerar VPL på GSS/T-rader så länge. När vi har rekryterat och anställt GSS/T i större utsträckning än nu så kommer siffrorna att hyfsa till sig.

   GSS/T eller VPL är en lek med ord och egentligen är det en besparing att ha låtit bli att initialt utbilda GSS/T för att anställa dom efter genomförd GMU. Att utbilda en GSS/T och en GSS/K torde ta lika mycket resurser i anspråk, en GSS/T är lika användbar som en värnpliktig soldat.

   På "mitt" tidigare kompani finns det än så länge ingen GSS/T då avsikten har varit att locka förtidsavgångna GSS/K att fortsätta som GSS/T. Förhållandet blir då 100% GSS/T istället för målsättningens ~80% GSS/K. Men vad har gett mest effekt? Att utbilda och anställt 80% GSS/K och 20% GSS/T eller 100% GSS/K och krigsplacerat värnpliktiga? kostnaderna är samma i båda fallen och uppfyllnaden av GSS är samma.

   J.K Nilsson

   Radera
 8. Alla inom FM är stressade över obalansen mellan uppgifter och personal. Det är inte konstigt då vi nu måste lägga kraft på 2018. Det finns inga färdiga spelregler för nuvarande OR-kategori, dock ska nu ännu fler över till OR-skrået. Det är nog på sin plats att FM presenterar innebörden av alla dessa personalförändringar före de bara är ett faktum i ett excelark eller i Prio. Våga dessutom säga att det handlar om pengar, ej om kompetensprofiler och annat som vi ej längre tror på.
  Kan någon presentera fakta vad det t ex innebär att gå från OF 3 till OR 8, eller från OR 6 till OR 5?
  De första spec officerarna kom till förbanden för flera år sen och vet fortfarande inte vad som gäller. Proffsigt? Knappast.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna