29 december 2014

Expertutfrågningen 3/3: Bo Waldemarsson


Året börjar närma sig sitt slut, och så även denna serie med frågor till politiker och experter. Det är nu dags för den tredje och sista delen i expertutfrågningen med syftet att ge perspektiv på frågorna och som alternativ till politikersvaren.  Sist ut blir en representant från Flygvapnet i egenskap av generalmajor Bo Waldemarsson som har en mycket bred bakgrund från både Försvarsmakten och Försvarsdepartementet.

Bo Waldemarsson har en bakgrund som stridsledningsofficer (radarjaktledare) i Flygvapnet. Han var inledningsvis placerad vid F 12 i Kalmar från 1973, men  sedermera överfört till F 17 i Kallinge vid F 12 nedläggning. Efter (dåvarande) MHS chefskurs har Waldemarsson tjänstgjort på olika befattningar i Försvarsstaben med huvudsysselsättning programplanering med ett avbrott för bataljonschefstjänst vid F 17.

Waldemarsson har genomfört utbildning vid Air War College i Alabama, USA 1994-95 och blev därefter stabschef och sedan kommandochef för Mellersta Flygkommandot. Efter denna tjänstgöring blev han chef för planeringsstaben i HKV. Efter tjänst inom Försvarsmakten gick Waldemarsson över till försvarsdepartementet som departementsråd och stf chef för enheten för säkerhetspolitik och internationella relationer. Därefter blev han chef för Mellersta Militärdistriktet. Tjänstgöringen avslutades som försvarsattaché i Washington DC och därefter som rådgivare åt försvarsministern i exportfrågor vad gäller flygmateriel.

Bo Waldemarsson var ordförande i KKrVA avdelning för Luftkrigsvetenskap 2012-2014 och är numera andre styresman i akademien.

Som kuriosa kan nämnas att Waldemarsson egentligen är flottist (En gång flottist, alltid flottist / Skipper) då han genomförde sin 15 månaders värnpliktstjänst i Flottan och muckade som telemästare med huvudsaklig tjänstgöring som teletekniker på kustspaningsradar.

Nu över till frågorna.

---------------


Med hänsyn till den negativa utvecklingen i Ryssland och vårt närområde, anser du att gällande insatsorganisation IO14 är operativt relevant?


Nej! IO 14 grundar sig på helt andra förutsättningar och med ett större fokus på internationella insatser än övervakning och försvar av eget territorium. Det är omöjligt att bedriva någon försvarsoperation värd namnet med den otillräckliga numerär av förband som IO 14 innebär. Dessutom jobbar FM ännu minst 5-8 år med att uppfylla IO 14 och de målsättningar man gav 2009 medan Ryssland kontinuerligt fortsätter att utveckla sin krigsmakt och ändra sitt beteende.


De primära marina verkansdelarna utgörs i dag av 7 korvetter, 4 ubåtar och en amfibiebataljon. Är det en rimlig numerär?


Skall målsättningen vara att försvara Sverige mot ett militärt angrepp eller ens upprätthålla integritetsskydd i ett krisläge är det helt otillräckligt. Vår studie i KKrVA visar att hela flottans samlade resurser skulle åtgå för att bedriva ett försvar värt namnet i enbart ett operationsområde, exemplevis Stockholmsområdet. Skall vi dessutom kunna agera mot en angripare eller mot kränkningar och militära provokationer i andra delar av landet behövs en större numerär. Vi borde kunna upprätthålla försvar även för Södra Östersjön och på Västkusten. För att nå de här målen skulle jag bedöma ur ett marint lekmannaperspektiv att det skulle behövas ytterligare 7-8 kvalificerade ytstridsfartyg, ytterligare 3-4 ubåtar och ytterligare en amfibiebataljon.


Sverige har idag 100 JAS 39 Gripen som ska minskas till 60 mot decennieskiftet. Hur många stridsflygplan förväntar du dig att Försvarsmakten ska ha i luften i händelse av kris/krig?

I en krigssituation skulle jag bedöma att vi behöver ha en grupp – fyra flygplan – i luften så gott som kontinuerligt i tre operationsområden, Övre Norrland, Mälardalsområdet och N Östersjön samt södra Sverige. Det skulle då krävas ca 12 flygplan per område (fyra insatta, fyra i beredskap/klargöring, fyra i bakre underhåll. För att i en krigssituation nå en uthållighet i luftförsvaret på 2 – 3 veckor bedömer jag att man totalt behöver ha en numerär på 90-100 flygplan.

Sedan skall man vara medveten om att detta förutsätter att man har ett basskydd värt namnet både på marken och i form av lv. Detta saknas i dag. Vi har inte heller längre möjlighet till någon nämnvärd spridning då stora delar av krigsbassystemet är avvecklat. Naturligtvis måste även personalstrukturen vad avser piloter, tekniker, stridsledare mm stå i paritet till flygplannumerären.


Hur bör försvaret av Gotland vara utformat?

Den militära närvaron på ön måste förstärkas. Men nedläggningen av regementena har gjort att ett återupprättande av fredstida förband permanent baserade på ön ter sig orealistiskt. Detta kan lösas på olika sätt. Enklast är att de blå försvarsgrenarna regelbundet har tillfällig basering av fartygs- och flygförband på ön. En tillfällig basering som i princip kan vara H24 eller näst intill. Närvaron på marken kan förstärkas genom att arméförband och amfibiebataljon(erna) förlägger utbildning och övningar till ön. 

När vi förhoppningsvis skaffat oss lång- eller medelräckviddigt luftvärn bör grupperingsplatser för dessa vara förberedda på ön för att man i ett skärpt läge skulle kunna basera sådant lv på Gotland. Ett långräckviddigt kvalificerat lv på Gotland skulle avsevärt begränsa en eventuell angripares rörelsefrihet i Östersjön.

Men Gotland är svårförsvarat i alla händelser sedan vi har avrustat ön på stående förband.


Utredaren Tomas Bertelman påpekade i sin rapport att Sverige är beroende av stöd från andra länder vid kris/krig. Vem förväntar du dig ska komma till vår hjälp?

Så länge vi står alliansfria förväntar jag mig att ingen kommer att hjälpa oss. NATO har varit tydliga, är man inte med kan man inte räkna med hjälp i första taget. Och är vi utsatta för aggression har nog NATO egna problem i Baltikum och S Östersjön. Norge har ju också deklarerat att NATO är deras prioritet och samma gäller för Danmark. Finland lär nog i ett skarpt läge precis som de baltiska staterna ha nog av sin egen situation.

Sedan måste man komma ihåg att om vi skall kunna ta emot någon substantiell organiserad hjälp så krävs det omfattande förberedelser i fred. Basområden och skydd för dessa är en viktig faktor. Hur vi skall genomföra en operation tillsammans med de som hjälper oss kräver också noga genomtänkt planering i förväg. Vem leder var och vad? Samordning, ansvarsförhållanden, samverkan med civila delar mm.


Opinionen för ett NATO-medlemskap ökar och antalet osäkra ligger runt 30%. Vad krävs för att utreda frågan?


Egentligen har det inte så mycket med opinionsläget att göra som vissa partier söker gömma sig bakom. Det är väl den säkerhetspolitiska situationen och vår faktiska förmåga att klara oss själva som är avgörande. En bred utredning av frågan har också ett upplysande och utbildande syfte och måste presentera för- och nackdelar och konsekvenser av olika handlingsvägar. Det är klart att det underlättar om det finns en tydlig opinion för en anslutning men bara att det nu finns en viss övervikt för anslutning borde vara tillräckligt. 

Om man antar att hälften av de osäkra väger över till endera sidan så är det i alla fall tämligen jämt mellan för och emot och då borde det finnas alla skäl att belysa frågan ytterligare. Den säkerhetspolitiska situationen och Försvarsmaktens förmåga motiverar redan att frågan utreds.


Vilken fråga anser du är den absolut viktigaste att komma till rätta med i samband med det kommande försvarsbeslutet till våren?


Att Försvarsmakten får en långsiktig realistisk inriktning som inte tar avstamp i FB 09 och IO 14 utan baseras på den faktiska säkerhetspolitiska situationen och med det, ett ramtillskott som inte bara är kosmetika utan både i närtid och på sikt motsvarar kraven. Med detta sagt tror jag inte ett sådant omtag är möjligt att åstadkomma till i vår utan här måste man nog göra ett omtag i försvarsberedningen eller på annat sätt. (Min fetmarkering / Skipper)


Vad anser du är en rimlig nivå för försvarsanslaget? (Kan anges i mkr alternativt som % av BNP)

2 % av BNP är ett minimum om vi skall fortsätta att vara alliansfria.


Var står du när det gäller RB 5? (Regeringsbeslut 5 till Försvarsmakten 2013 innebär att Försvarsmakten är anvisade att skära ned på personalkostnderna med 500 miljoner kronor årligen)

Det är helt ur fas med utvecklingen och borde vara upprivet för länge sedan.


Hur lång uthållighet anser du att Sverige behöver för att klara avbrott i försörjningen av drivmedel, livsmedel etc. och hos vem ligger ansvaret?

En väldigt svår fråga där jag inte har så mycket kunskap. Men jag anser att vi bör kunna upprätthålla ett försvar mot ett angrepp i ca 2-3 veckor. Har svårt satt tro att en krigssituation i Europa har längre tidsutsträckt, en lösning av ena eller andra slaget bör ha kommit till stång under den tiden. Följaktligen tror jag att vi behöver ha en uthållighet mot ett totalavbrott på ungefär samma tid, dvs ca 3 veckor.

Ansvaret ligger ytterst hos regeringen att med lagar ålägga myndigheter att bygga upp lager mm för en sådan uthållighet. Under regeringen är det väl närmast – med min kunskap – MSB som skall se till att det blir utfört.

-------------------

Jag vill härmed tacka Bo för att han ställde upp och levererade tänkvärda svar som jag tror och hoppas bidrar till ökad kunskap inom ämnet. Jag vill även passa på att tacka Karlis och Peter för de övriga expertsvaren och givetvis alla politiker för att ni ställde upp och gav er syn på frågorna.

Jag konstaterar att det divergerar kraftfullt mellan politikernas och experternas svar vilket är djupt olyckligt.

Endast svaren från SD representant kan någorlunda jämföras med experternas när det kommer till ambitionsnivå. Huruvida de stora skillnaderna bottnar i okunskap alternativt oförmåga at se det allvarliga läge vi befinner oss i låter jag vara osagt. Klart är dock att det krävs betydligt större åtgärder än vad den samlade politikerskaran anser.

15 kommentarer:

 1. Skipper. Testade du överhuvudtaget att få med någon aktiv general/amiral?

  /R Tunholm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, och det finns givetvis en anledning till det.

   Radera
 2. Enligt mitt tycke bästa svaren hittills! (Hade ju hoppats på armén men... 😉)

  SvaraRadera
 3. Hur skulle det vara lättare att ett förband från "fastlandet" övar på Gotland än att samma förband består av soldater anställda på ön? Kravet på övn.områden och infrastruktur torde vara det samma.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är än svårare att rekrytera en bataljons numerär om samtliga måste bo heltid på gotland, med rätt liten befolkning.

   Radera
  2. Värva skandinavensvenskar på sommaren?

   Radera
 4. Kan bara konstatera, att gapet mellan de som har insikt och de som står för resurstilldelningen rör sig om ljusår. Tyvärr tror jag inte att vi kommer att se en förbättring värd namnet, speciellt inte efter "Decembersveket", eftersom de två F:n, finans och försvar, hänger intimt ihop.

  Från min spanska horisont kan jag också konstatera, att snömoset har lagt sig som ett täcke över det svenska rikspolitiska etablissemanget. Demokratin och parlamentarismens spelregler är satta ur spel och det är dessa tomtar, som ska styra Sverige i en tid, som kräver både insikt och förstånd.

  SvaraRadera
 5. Bra svar som en kontrast till kartell-politikerna. Uppskattar särskilt det senaste svaret med konkreta exempel på förstärkning av marinen och flygvapnet.
  Såg att Ryssland inviger ett nytt kontrollcenter i Moskva, man räknar med kris händelser på några timmar, närmast kuppartat, därför så centralt beläget.
  http://www.globalmilitarycommunications.com/?p=4341

  SvaraRadera
 6. Vill också passa på att tacka dig Skipper för dessa utfrågningar, även om det gör ont i mitt gamla flottisthjärta att läsa hur illa det är ställt med försvaret av både fosterlandet och fostervattnet. Allt var inte bättre förr, men när det gäller försvaret så är det definitivt så.

  Tack för en välbalanserad blogg och Gott Nytt År!

  SvaraRadera
 7. Skipper !

  Klart att det divergerar. De i uniform som svarat företräder ju ett "särintresse". Även om vi nu fått en Fömin med både kompetens och ett till synes genuint intresse för sitt politikområde så skall det inte förglömmas att han regerar ihop med ett parti som ytterligare vill reducera landets försvarsförmåga.

  Även om jag är skeptisk, så får vi sätta vårt hopp till att ett av de tre områdena i Decemberöverenskommelsen (försvar- och säkerhet) åtminstone kan leda till en början på att seriöst kunna diskutera och sakligt informera medborgarna om NATO-frågan.

  GMY, FFLK samt GOTT SLUT & GOTT NYTT ÅR

  SvaraRadera
 8. Som vanligt väl genomtänkt, välformulerat och rakt på sak. Detta bör väl gå fram hos politikerna om dom nu bryr sig. Bra Bosse.

  SvaraRadera
 9. Om det utkämpades ett krig under de 2-3 veckorna kan det ta mer än ett dygn eller en vecka att återfå full kapacitet på leveranser av olja, mat, läkemedel, osv.

  SvaraRadera
 10. Det är symtomatiskt att du Skipper svarar nej på frågan om du frågat någon aktiv general/amiral på dina frågor. Det är ofarligt för den som lämnat myndigheten att besvara frågan, men kan reta politikerna och därmed påverka den egna karriären att besvara frågorna (och för den delen att ställa desamma).
  Svaren på de frågor som du ställer är av stor strategisk betydelse för myndigheten. FML-ledamöterna borde därmed fått frågorna individuellt. Den av dem som inte vågar besvara desamma och därmed offentliggöra sin personliga åsikt i frågorna hjälper inte myndigheten framåt. När FML inte ger tydliga signaler offentligt mot uppdragsgivaren Regeringen/Fö om akut resursbrist (eller vad deras uppfattning nu är) så finns det heller ingen anledning att ge FM mer resurser. För många myndigheter så är resursbrist en realitet, men för FM kan dessa vara förödande för landets självständighet på lång sikt. Tror någon att Hr Salestrand erbjöds jobbet på Fö för att han talat klartext eller beroende på att han i stället sagt vad som önskas av Fö?
  Alltså vad anser FML-ledamöterna personligen om läget. Som enrådsmyndighet så är det olämpligt att ÖB besvarar frågorna, men detta gäller inte hans närmsta rådgivare. Meddelarfriheten och åsiktsfriheten gör att FML-ledamöterna har sin fulla rätt att ge sin personliga syn på läget för FM.

  SvaraRadera
 11. Enligt mina beraekningar, fraan tiden som "gammal stridsflygare", saa aer det svenska flygvapnet slut efter 2,3 dygn med 60 stridsfpl. saavida det finns tillrackligt med fly.pers och underhaall.
  Paa "min tid" saa hade Vi 800 stridsfpl. samt hur mycket resurser som helst.
  Men det var ett annat Sverige och en annan ekonomi!

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna