1 september 2013

Uppdaterat 22.45: MARINEN ÄR PÅ VÄG ATT LÄGGAS NER!Ovanstående rubrik kan man i dag läsa på Aftonbladets webbsida. Redan för drygt ett år sedan under Almedalenveckan 2012 aviserade ÖB att han kan tvingas att lägga ner en hel försvarsvarsgren om inte regeringen tillför de pengar som behövs. "Det är den magnituden vi talar om". Nu är vi alltså där!

Men för det första måste en del begrepp redas ut i den här soppan. Försvarsmakten äger inte beslutet att på egen hand avveckla en hel försvarsgren som kvälltidningen förmedlar. Det gör riksdagen. För att påvisa hur tågordningen fungerar runt sådana beslut så finns det ett närtida exempel där både regeringen och Försvarsmakten var överens om att SWEDEC i Eksjö skulle avvecklas som förband. Detta stoppades sedan av riksdagens försvarsutskott genom att SD anslöt sig till Socialdemokraterna i frågan och röstade ner Alliansförslaget.

Av ovanstående anledning är jag något tveksam till Aftonbladets "centrala källa". Den felaktiga benämningen vapengren samt att det är kvällspressen, och inte de som normalt sett står för den sakliga bevakningen av försvarsfrågorna SvD eller DN, som publicerar informationen tyder på missnöje och oro i de lägre leden, förvisso ett helt befogat sådant.

Oaktat detta så så finns det, och har under en längre tid funnits ett överhängande hot mot hela Försvarsmakten och i synnerhet Marinen! De signaler som förmedlas i Aftonbladet måste tas på största allvar då det inte blir någon rök utan eld. Försvarsmakten måste dessutom fundera på hur man i den här frågan tillämpar Ö som i Öppenhet kopplat till sin egen uttalade värdegrundsambition.

Kollegan Wiseman har nu på förmiddagen skrivit ett mycket viktigt inlägg i ämnet där han helt riktigt konstaterar att det inte alls behöver ske en aktiv nedläggning av Marinen, utan att Marinen kommer att utraderas på naturlig väg när materielen sakta men säkert blir helt obsolet. Jag delar helt Wiseman bedömning. Min övertygelse är att om inte Marinen får den tillförsel av ny materiel som är nödvändig för att kunna finnas kvar i framtiden så kommer försvarsgrenen att dö sotdöden! Det finns ett antal materielärenden som nu ligger på regeringens bord, men där inga beslut fattas.

Det handlar om modifiering/vidmakthållande åtgärder på två korvetter av Göteborgsklass samt två korvetter som skall modifieras till vedettbåtar. Vi har ännu inte sett något byggnadsavtal rörande nya ubåtar. Nya stödfartyg och nya ytstridsfartyg som har legat i materielplanen kan man med nuvarande ekonomiska läge och den nedprioritering av Marinen vi kan utläsa, se sig om bland stjärnorna efter.

Detta sammantaget, tillsammans med en rad andra märkligheter kommer otvivelaktigt leda till att Marinen kommer att dö sotdöden inom ett antal år om inte politiker agerar aktivt här och nu! Det som saknas är pengar, inget annat. Det behövs inte fler utredningar eller flera destruktiva regeringsbeslut som RB5. Att försvarsanslaget nu är nere på rekordlåga 1,15% av BNP (och sjunkande) talar sitt tydliga språk! För den som inte förstått det allvarliga läget kan jag rekommendera bildspelet hos KKrVA från akademiens vintersymposium. Det är sedan länge dags för er politiker att ta ert ansvar för rikets säkerhet!

Att man från regeringens och Försvarsmaktens sida väljer att lägga miljardbelopp på service och viss renovering av ett 40-tal stridsvagnar är för mig i sammanhanget obegripligt. För samma summa hade samtliga fyra korvetter av göteborgsklass kunnat genomgå planerade och nödvändiga åtgärder för att säkerställa marinens (begränsade) förmågor de närmaste 15 åren. Åtgärder som regeringen fortfarande inte fattat beslut om! Dessa fyra fartyg levererar exakt det som regeringen kräver och hela tiden har basunerat ut. D.v.s. ett "flexibelt, tillgängligt och användbart försvar" här och nu! Fartyg som dessutom skulle kunna bidra till att upprätthålla vår terrotoriella integritet på daglig basis. Istället ligger tre av dessa fartyg vid "döda skeppens kaj" och förfaller mer och mer för varje dag regeringen inte fattar besluten! Att när kassakistan gapar tom i stället prioritera stridsvagnsrenovering framför dessa fartyg är som sagt obegripligt!

I det läge Marinen befinner sig i just nu är det oerhört viktigt att våra chefer kliver fram och visar ledarskap! 


Amiraler och förbandschefer kan inte längre verka i det tysta utan att kommunicera med personalen. Vi lever i ett informationssamhälle anno 2013 där informationsvägarna är många. Att sitta bakom stängda dörrar och diskutera marinens framtid i en sluten krets duger inte längre. Nu vet personalen att det är svåra tider som stundar. Det är nu ni som chefer måste visa vägen, stå upp för Marinen och dess personal, och ta en öppen debatt. I gengäld kommer ni att få all uppbackning som är möjlig tillbaka!

Jag avslutar i dag inlägget med tre olika citat som i dag är mycket talande för dagen.

"Näst Gud hänger rikets välfärd på flottan" (Gustav II Adolf)

"Sverige är ett land som befolkas av bönder med ryggen vänd mot havet" (Respekterad chef)


"Försvarsmaktens sista fungerande verkansdelar blir väl Försvarets Hudsalva, en orkester och Högvakten" (Sumatra)


Bloggar: Wiseman
Media: Aftonbladet, Expressen, BLT, SR
Övriga: Fria TiderExponerat
----------------------------------------

Uppdaterat 11.30: 
Försvarsmakten går nu ut och kommenterar artikeln i media, och skriver att några sådana diskussioner inte har förekommit inom HKV, utan att det precis som jag misstänkte handlar om materielplanen. Eftersom Jan Salestrand otvetydigt vet att det har föregåtts av en intern diskussion vore det högst lämpligt att aktörerna öppnar upp sig och tillämpar värdegrundens Ö som i öppenhet.
----------------------------------------

Uppdaterat 20.00:
Avser här nedan att göra ett förtydligande runt den del i inlägget som handlar om korvetter kontra stridsvagnar i syfte att inga missförstånd ska ske.

De som följt bloggen sedan start vet att jag har varit noga med att undvika att att ställa olika materielsystem, förband, försvarsgrenar eller förbandsorter mot varandra i debatten. Detta leder oftast bara till interna stridigheter och sådana är destruktiva för hela Försvarsmakten där sällan någon vinnare kan utses. Här är vi alla förlorare!

I grund och botten är jag av uppfattningen att samtliga delar av Försvarsmakten är helt nödvändiga. Framför allt så länge vi inte kan påräkna militär hjälp från någon försvarsallians (läs NATO). Tidigare har den så kallade osthyvelprincipen tillämpats genom varje katastrofalt försvarsbeslut de senaste 20 åren. Vi har således medvetet behållit alla förbandstyper och alla förmågor. Detta har inneburit att vi nu står med ett så kallat demonstatorförsvar med ett, möjligen två förbandstyper av varje slag, där det viktiga har varit att vidmakthålla kompetens inom varje område. Inte att kunna försvara Sverige.

Det som nu har hänt är att den kritiska nivån är nådd, och det är nu de verkliga konsekvenserna av ett under lång tid underfinansierat försvar börjar komma i kapp gemene man. Pengarna räcker nu inte ens till att vidmakthålla förband i singular till på hög nivå.

Varför då ställa stridsvagnar mot korvetter i det här inlägget?

Det är ren verklighetsflykt om man nu inte inser att det inte längre är möjligt att vidmakthålla alla materielsystem som är nödvändiga för att uppnå beställd organisation IO14. Ekonomin räcker helt enkelt inte till om inte försvarsanslaget utökas med mångmiljardbelopp. Då kommer man till ett läge där man måste prioritera, och där står vi nu. Prioritera innebär att man väljer bort något, tillfälligt eller för gott.

Min ståndpunkt är att vi då tillfälligt ska prioritera de system som tillför mest effekt både i vardagen, och i händelse av krig. Således är det stridsflygsystemet och ytstridsfartygen jag anser måste prioriteras. Det vill säga de komponenter som i krig står för det oundgängliga skalförsvaret och samtidigt, på daglig basis kan upprätthålla incidentberedskap i såväl luften och på havet för att hävda vår territoriella integritet.

Av den anledningen ställer jag kostnaden för stridsvagnsrenoveringen mot att kunna driftsätta fyra korvetter/vedettbåtar. Det handlar alltså inte om att förringa nödvändigheten av stridsvagnar för ett trovärdigt försvar.

Av den anledningen anser jag att det - här och nu - är betydligt viktigare att Försvarsmakten får ut fyra fartyg i operativ tjänst varav endast ett av dessa är fungerande i dag. Detta ska alltså ställas mot att renovera ett fyrtiotal fullt fungerande stridsvagnar. Runt detta har jag även diskuterat med kloka pansarkollegor som besitter en sund helhetssyn. Dessa delar min uppfattning.

Stridsvagnsrenoveringen bör därför skjutas framåt för att tillfälligt frigöra ekonomiska medel för att möjliggöra annat.
---------------------------------------

Uppdaterat 22.45:
Aftonbladet följer upp sin artikel från morgonen med att intervjua ett antal personer, bland annat Jan Salestrand. Rubriksättningen "Marinen kommer inte lägga ner" känns tyvärr mycket amatörmässig.

Förutom att en mängd självklarheter förmedlas, så som att en försvarsmakt inte kan klara sig utan en marin, i synnerhet inte för ett land med Sveriges geografiska läge, så får vi veta en annan sak som inte varit känd i allmänna kretsar. I intervjun med generalen Jan Salestrand får vi veta följande.
Jan Salestrand, chef för ledningsstaben vid Högkvarteret, bekräftar i dag att ett antal miljarder förskjutits från marinen till andra vapengrenar inom Försvarsmakten. Orsaken till det är att två korvetter från marinens flotta inte kommer att ersättas med nya under försvarets nuvarande tioårsplan. 
Salestrand ser bekymmer i ekonomin men hävdar att budgeten omarbetas varje år och att en avveckling av marinen inte är aktuell.
Här har vi alltså nyckeln till att hela frågan har tagit de propotioner de har gjort under dagen och inom HKV.

De korvetter man talar om skulle i praktiken kunna vara två olika system. Antingen är det ersättare till de gamla korvetterna Stockholm och Malmö, som planeras att utgöras av uppgraderade korvetter Gävle och Sundsvall.

Det andra alternativet är anskaffning av två nya större ytstridsfartyg (korvett/fregatt) som ligger med i nu gällande materielplan. Beställning av dessa var planerad till 2017 och leverans i perioden 2021-2023 till en kostnaden av 4,1-4,9 miljarder kronor.

Min bedömning är att det är de senare alternativet som nu har fått stryka på foten. Detta baserat på att det förstnämnda projektet redan ligger på regeringens bord för beslut. Ett beslut som fortfarande inte är taget. Att stryka detta projekt skulle även innebära att regeringen frångår beslutet som innebär att IO14 ska innehålla sju korvetter. Stryks detta så kommer Försvarsmakten enbart att disponera fem korvetter under överskådlig tid vilket är helt oacceptabelt. En nivå som blir lägre än mycket låg.

Att Försvarsmakten nu stryker utveckling av nya ytstridsfartyg (min bedömning) påverkar inget på kort sikt, men på längre sikt är det ännu ett katastrofalt beslut som kommer att påverka vår försvarsförmåga.

Att det nu finns sjöofficerare på högre nivå som nu är upprörda råder det ingen tvivel om. Se nu till att ta debatten i ett öppet forum.

38 kommentarer:

 1. "Min övertygelse är att om inte Marinen får den tillförsel av ny materiel som är nödvändig för att kunna finnas kvar i framtiden så kommer försvarsgrenen att dö sotdöden!"

  Välkommen till vår verklighet.

  /Luftvärnet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förstår precis vad du menar, men luftvärn har väl aldrig varit på agendan så mycket som under de senaste två åren. Nu verkar det vara Marinens tur att hamna i kylskåpet.

   Radera
  2. Att folk inser betydelsen av luftvärn nu när vi släpper långtbortistan-doktrinen är en sak.
   Det jobbiga och dyra steget att göra något åt det väntar vi fortfarande på.

   Radera
 2. Bra inlägg som nyanserar dagens debatt!
  Som misstänkt handlar det om materielplanen, vilken f.n kan ses som en nedläggning fast en utdragen sådan. Håller med om att våra chefer måste syna sina egna kort och vara mer än tydliga nu.
  Jag vet av egen erfarenhet att vi har en förmåga att försköna våra egna förmågor och resultat vilket i andra änden bara drabbar oss negativt. Chefer på alla nivåer, från tjänstegrenschefer ombord, via fartygschefer, divisionschefer, förbandschefer och marina företrädare måste föra fram verkligheten hela vägen. Jag vet att vi alla riskerar att från ovan ses som "sämre" chefer om vi erkänner våra brister, men den risken måste vi våga ta.
  Så till alla chefer vill jag bara ge uppmaningen; sluta rädda ert eget skinn och ta ansvar för den marina framtiden!!!
  /SeaBear

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så är det! Låt oss hoppas på att alla tar ansvar på alla nivåer.
   Skönmålning upphör!

   Radera
 3. Ja det är verkligen dyrt att vara fattig!

  SvaraRadera
 4. Tror citat nummer två myntades av den dansk-norske amiralen Peter Tordenskjöld för att gjuta mod i sina sjömän inför en strid. /C

  SvaraRadera
 5. Fel utvecklingsriktning, det skulle tvärt om behövas en förstärkning.

  Med tanke på den kroniska bristen på pengar vore det rimligt att fråga sig vad som är den minsta rimliga förstärkningen av flottans förmåga.

  Min gissning är att den allra viktigaste uppgiften för Sveriges säkerhet är att kunna säkra användningen av de stora västkusthamnarna för att skydda en rejäl del av frakttrafiken och kunna ta emot tung militär hjälp under en konflikt i Östersjön eller värre.

  Jag vet inte hur mycket fartyg som detta skulle kräva men det borde vara nödvändigt att bland annat utrusta och öva våra nya fina helikoptrar för ubåtsjakt.

  Sedan har vi solidaritetsdeklarationen, enda chansen för flottan att kunna hjälpa grannarna när det bränner till i närområdet borde vara genom ett utökat ubåtsvapen. Dvs utbilda mer besättningar, förnya vapensystem, öva ubåtsjakt från båda sidorna av jakten, halvtidsmodifiera alla tre Gotlandsubåtar och beställa fler A26 för att utöka det totala antalet ubåtar.

  Jag antar att landstigningar kan stoppas med ubåtar, flygvapen och billiga kustartillerisystem men de två senare förutsätter nya robotar.

  Om vi skall kunna garantera kommunikationer mellan fastlandet och Gotland under en konflikt i Östersjön borde det krävas betydligt mer.

  Dyrt, dyrt, dyrt men ack så nödvändigt.

  SvaraRadera
 6. "Skönmålning upphör!"

  Kommandot tycks ju existera i andra statliga verk, så varför kan inte ÖB ge denna order?

  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article17381050.ab

  SvaraRadera
 7. Over there, i Armerikat, finns det ett talessätt: "you can't polish a turd". Här hemma går det alldeles utmärkt. De som försöker påpeka brister åker ut i kylan - vare sig man är konstruktiv eller destruktiv i sin kritik. Enligt min mening är just nu Försvarsmaktens värsta fiende vår fina svenska samförståndskultur: som det är nu är det INTE hjälpligt att inte bråka och sprattla. Själv har jag strukit flagg och tror inte jag varken kan eller vill hjälpa Marinen med materiel- och verksamhetsutvecklingen längre - det lönar sig månne i lönekuvertet till viss del men inte i själen.
  Heder åt er som stannar kvar och bråkar och försöker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är det ju faktiskt så att mythbusters knäckt den myten.

   http://m.youtube.com/watch?v=yiJ9fy1qSFI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DyiJ9fy1qSFI

   Fast det var väl kanske jobb i onödan, det hade ju räckt med en titt på forsvarsmakten.se

   http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/Lattlast-information-om-Forsvarsmakten/Standig-beredskap/

   Radera
  2. http://m.youtube.com/watch? v=yiJ9fy1qSFI

   Radera
 8. Helt vansinnigt, men inte alls oväntat. Med erfarenhet som GSS i flottan, numera Amf, stridsbåt känns det hur klart som helst att de tappra officerarna försöker ingjuta mod i oss trots lägets hopplöshet.
  Sanningen är nog att om kriget kommer, känner jag mig inte säker i en oskyddad, maskinstrypt båt från 1992. Särskilt inte när vi inte har råd att öva med våra vapen. Kanske blir att ta bilen till Norge och hoppas på asyl?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oskyddad båt?

   Den gröna baskern skyddar väl mot både kyla och kulor...

   ;-)

   Radera
  2. @ Amfibianen.

   Du kan säkert få lift med några ur armen. De åker säkert och tryggt i en liten fyrkantig bil med stränga hastighetsbegränsningar.
   Planera resan i god tid och se över bränsletillgången.
   Sker resan under vinterförhållanden så lägg på kedjor över bakelitdäcken.
   Har du tur är bilen från tidigt sjuttiotal!
   Fordonet kommer säkert att tas i beslag i samma ögonblick ni passerar gränsen på grund av avgasreglerna i Norge.

   Håll hårt i baskern och skyll allt på "gyttjesoldaterna", lycka till;)
   Hänvisa gärna till "solidaritetsklausulen" när kommer fram för att hjälpa Norge!

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Vilka flottor kör runt sina soldater i pansarbåtar?? Tror du att ni ska genomföra D-dagden 2.0?

   Radera
 9. Kanske kanske håller en liten opinion på att väckas i försvarsfrågor. Tråden om ÖB:s nedläggning av marinen ligger förnärvarande högst på Flashbacks aktuella ämnen med 24.000 visningar och 317 läsare för tillfället.

  Karlsson82

  SvaraRadera
  Svar
  1. Situationen var densamma för hundra år sedan.Finansieringen löstes genom insamling av medel från allmänheten varvid bl.a. Pansarskeppet Sverige kunde byggas. Kanske dags för en ny insamling. Försvarsviljan är god och undertecknad skulle själv tänka sig att kunna bidraga med ett fyrsiffrigt belopp

   Radera
  2. Jag är blott en fattig bonnapåg men skulle gärna bidra. Ni förstår vilka signaler det skulle ge beslutsfattarna att folket börjar med egna insamlingar till försvaret.

   Radera
  3. Bra förslag! Fyrsiffrigt belopp här också.

   Radera
 10. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/folkhogskolor-kan-bidra-till-battre-integration_8471590.svd?utm_source=sharing&utm_medium=clipboard&utm_campaign=20130901

  Staten har SÅ ont om pengar... till vissa saker. Till annat finns det gott om utrymme för ökade investeringar.

  SvaraRadera
 11. Hmmm... läser jag inte fel mellan raderna så kommer västkustens tappre försvarare, HMS Jägaren, nog att få påräkna ännu en livstidsförlängning någon gång under 2020-2030!

  Vid vissa internationella kontakter missförstås Jagaren (utan prickarna)för att vara en jagare!
  Kan man kalla 14 man som har ett skjutpass och övar skyddsmask av och på för KFÖ så skulle det väl kunna gå att "uppgradera" den lilla båten till jagare!?
  De flesta vet ändå inte hur en sådan ser ut!
  Det skulle nog vissa moderater se som en kraftfull "satsning" på västkustens försvar!

  Kan vi sedan bara få tillbaka ett hållbart vapen till armen som går att använda tillsammans med bajonett kan vi genomföra oändliga vapenpass till en mycket låg kostnad!
  Stora markområden kan avvecklas då riskområdet för dessa övningar är väldigt litet:)

  Jag har flyttat in gungstolen från altanen och sitter numera skyddad från vädrets makter och skrockar.
  Det känns som jag hört dagens debatt och argument vid något tidigare tillfälle!
  Teaterns spellista för kommande höst är under bearbetning på grund av bristande ekonomi. Vi planerar en hel massa "satsningar" för både höst och vår. Dessa "satsningar" innebär kanske att vi helt får ställa in hösten 2014 och hela 2015.

  Suck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Spår av ironi och "nuts" kan finnas i texten.

  SvaraRadera
 12. Hjälp nu för guds skull till att rösta bort Reinfeldt med hejdukar om ett år!

  Har vi tur så har ingen nedläggning av marinen hunnit ske på ett år så än finns det en liten möjlighet att stoppa detta vansinne.

  Hur kan det här över huvud taget få ske? Vart har svensken som värnar hem och härd taget vägen?

  SvaraRadera
 13. Jag hoppas på att Obama utrycker en djup oro (läs utövar påtryckningar) för det Svenska försvaret till Reinfeldt då det bör ligga i deras intresse med ett stabilt Östersjön. Kanske är jag naiv men hoppas kan man ju.

  SvaraRadera
 14. Om man tar ett par steg tillbaka och betraktar såväl omvärlden som vad Försvarsmakten (eller varför inte lägga till även den svenska krisberedskapen), så spelar det ingen roll om man flyttar några miljoner mellan de olika objekten i materielplanen. Nä, det kanske är att svära i kyrkan men det enda som återstår är att seriöst överväga en ansökan för Nato-medlemsskap. Inte för att det blir billigare, om nu någon trodde det, men det blir åtminstone mer trovärdigt. Såväl för svenska folket som länder i vår omgivning.

  / AN

  SvaraRadera
 15. 95% av Sveriges utrikeshandel går via en hamn och sjöfarten. Då behövs Marinen att bevaka svensk export intressen i händelse av oroligheter i vår närhet

  SvaraRadera
 16. 95% av Sveriges utrikeshandel går via en hamn och sjöfarten. Då behövs Marinen att bevaka svensk export intressen i händelse av oroligheter i vår närhet

  SvaraRadera
 17. Till Chefen 3.sjöstridsflottiljen (övriga förbandschefer må ta till sig av detta också)

  Efter en helg med illavarslande rubriker, lite oklara dementier och slutligen en allvarlig förklaring av J Salestrand, är man som sjöofficer ganska bekymrad. Jag trodde naturligtvis inte på Aftonbladets rubrik när jag såg den, men eftersom vi sällan ser någon rök utan eld så börjar man ana oråd. Betydligt allvarligare är egentligen den kommentar och förklaring som FM sedan ger där man tydliggör att man gör en förskjutning av miljarder från marinens materielplan till förmån för de andra försvarsgrenarna. Ni kan ju läsa allt som är väl beskrivet i Skippers inlägg. En mycket allvarlig konsekvens av detta blir givetvis personalens oro och funderingar. Vi är inte alla så insatta i vad som händer, vad som sägs och vad det får för konsekvenser i förlängningen. Är vår oro befogad, vad är konsekvenserna för mig på kort o lång sikt. Det är som ni förstår svårt att motivera sig till en fortsatt karriär i flottan om man inte känner framtidstro.
  Det är därför jag nu vänder mig till dig C3. Du är min chef och min främsta företrädare på lokal nivå. Du har givetvis ingen skuld i det som sker, men du har en insyn i de processer, beslut och tankegångar som rör sig långt över våra huvuden. När det publiceras rubriker likt de vi såg i helgen eller när FM företrädare kommer med så allvarliga besked som de gjorde så måste vi börja kommunicera. Jag förväntar mig inte svar på allt men åtminstone min förbandschefs tolkning av det som sägs och hur du tror det påverkar oss. När livet nu är surt för marinen på materielsidan måste vi åtminstone försöka gjuta mod i personalen, och det minsta man då kan göra är att kommunicera vad vi tycker o tänker. Vi måste hålla ihop personalen, annars har vi snart varken system eller kompetens i vår framtida marin.
  Jag vet att vi är erkänt dåliga på detta i FM, hade det varit personalen på en produktionslina på Volvo som läst motsvarande om sitt jobb under helgen hade de inte jobbat på måndagen, de hade krävt en förklaring. Nu är vi en ganska trogen yrkeskår som sällan ifrågasätter, men även vi behöver informeras och ges en förklaring.
  Därför, orientera och informera din personal om vad som händer, och varför! (Och ni övriga marina förbandschefer som också glömde informera idag kan ju också ta er en funderare)
  /Anställd 3:e

  SvaraRadera
  Svar
  1. @anställd 3.e

   Din kommentar är befogad då det är många som säkerligen garanterar är oroliga och just nu funderar vad som händer. Information är då A och O och som jag påpekat tidigare. Det är dags att alla chefer inom hela Försvarsmakten börjar tillämpa Ö som i Öppenhet över tiden och inte bara när det passar.

   En sak är säker, Marinen kommer inte att avvecklas! Det finns inget politiskt stöd för en sådan ytterst korkad idé! General Salestrads "förtydligande" gjorde dock inte frågan om materiel tydligare, vilket det hela handlar om. Det är fortfarande inte 100% klarlagt vilka korvetter generalen avser. Som tidigare kvarstår min bedömning att det handlar om framtida planerad nyproduktion.

   Då jag inte är säker på att just din förbandschef läser bloggkommentarer rekommenderar jag att du lyfter frågan direkt inom ditt förband i stället. Att vända sig till närmsta chef brukar ofta fungera.

   Radera
  2. Bra skrivet! På mitt förband är det lika tyst om större nyheter, svaret blir att det finns att läsa på Emilia! I stället bubblas det i fikarum, på mässen mm. Kan inte längre våra chefer (föredömen) ta diskussioner med sin personal och känna vibbarna ute i organisationen?
   Är vi helt förblindade av kommunikation via mail och bloggar att det ej längre går att förmedla budskap utan fastställda "talepunkter" och av HKV ihopknåpade powerpoint bildspel?
   Hur ska personalreduceringarna för 500 milj gå till? Hur tänker man på mitt förband?
   Om vi behöver ställa om från GSS/K till GSS/T, hur påverkar det?
   Allting är bara ett virrvarv i dagens FM. Det känns som att den berömda systemkollapsen snart närmar sig (i alla fall i vissa funktioner och förmågor).
   /Plats i FM Org 2018?

   Radera
  3. Det ÖB säger är fullt naturligt, dagens ekonomi tillåter inte både Gripen NG och en modern krigsmakt bestående av tre ben. drar vi ut den moderata försvarspolitiken i tidsmässigt så kommer även armén läggas ned, åtminstone artileri, luftvärn och pansar, dvs alla kvalificerade enheter.

   Radera
 18. 4 månader kvar till 2014.
  Vad hände med IO 14?
  Vad hände med FM Org 13?

  SvaraRadera
 19. Det man ska hålla fokus på är den försvarsproposition från 2009 som antagits i Riksdagen och ligger till grund för nuvarande försvarsmakt. I den framgår att vi ska ha ett tillgängligt försvar med tyngdpunkt på flyg- och sjöstridskrafter (som därför är bemannat med 100% GSS-K). Idag har FM valt att gå mot en nationell markoperativ tyngdpunkt - något som kostar pengar.

  Detta inlägg tjänar inte till att slå split inom FM, det tjänar ingen i FM på. Jag konstaterar dock att det politiker uppdragit har FM inte hörsammat. Således finns en "disconnect" mellan uppdragsgivarna och FM, en "disconnect" som dessutom förklarar varför pengarna inte räcker...

  SvaraRadera
 20. Håller med om den bristningsgräns som marinen snart står inför men sanningen är att för en eventuell framtida Syrien insats så behövs stridsvagnarna bättre för att skydda svensk personal.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilket struntprat! Sverige kommer aldrig sätta in stridsvagnar i Syrien, vi kommer enbart ha två moderna stridsvagnskompanier efter halvtidsmoderniseringar. Sverige har inte tillräckligt med soldater för att ha en mekaniserad bataljon på plats utomlands.

   Radera
 21. Det var några år (många) sen jag hade en kommedör som ägnade sig åt grundverksamhet.
  För en fyra år sen var det " sprit talabalismen" som var agenda för dagen. Dagens nyck är att visa hur usla alla föregångsmän/ kvinnor är/ och hur dessa det vill säga, vi alla anställda motverkar sjöman som skrå.
  Har hört kommentarer som att, ge dom en usel lön så slutar dom, facket motverkar vårt arbete ( jävla lögn). Samtliga från nivå 5.
  Jag önskar en chef med kurage att hålla sig till sanningar.
  Om du är anställd, fråga dig då varför det mesta fungerar så mycket bättre borta än hemma.

  SvaraRadera
 22. @anonym 2007 med öppet brev till chefen 3e.
  Kvällspress trovärdighet 0%
  Morgonpress trovärdighet 30&
  Rikstelevision trovärdighet 50%
  Riksradio trovärdighet 60%

  Om du följer ovanstående regel så inser du att det ej finns anledning till oro från din sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Infostabens trovärdighet?

   http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/Lattlast-information-om-Forsvarsmakten/Standig-beredskap/

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna