30 juli 2013

Sverigedemokraterna måste förtydliga vad man egentligen menar och hur man räknar!Sverigedemokraterna har i sitt försvarspolitiska program och i sin tidigare höstbudget lagt fram ett eget förslag på hur man ser på utvecklingen av Försvarsmakten. I grunden är det mycket positivt att partiet vill stärka försvarsförmågan och tillföra åtskilliga miljarder till försvarsbudgeten. Men för trovärdighetens skull måste partiet förklara detaljerna runt detta, och hur man egentligen har räknat för att alla förslag ska rymmas inom den budgetram man föreslår. Den viktigaste frågan att förklara blir hur man avser genomföra ett uttalat återtagande av nedlagda och avvecklade regementen som i dag hyser civila bostäder och annan verksamhet.

Jag skev under Almedalenveckan ett kort inlägg om Sverigedemokraternas försvarspolitik. Med anledning av ett blogginlägg på deras hemsida runt återtagande av alla fem regementsområden som huserat kustartilleriregementen, samt efter en diskussion med deras twitterkonto Lantvärnet under dagen så avser jag här komplettera med ytterligare ett kortare inlägg.

I höstbudgeten skriver Sverigedemokraterna följande rader om Marinen (min fetstil).
Marinen har ett behov av såväl en förstärkt regional indelning som förnyade materielsystem på sikt. Vi föreslår därför att Marinbas Öst (Berga), Marinbas Väst (Göteborg) samt Härnösand och Fårösunds Marindetachement bör sättas upp. Marinbas Öst (Berga) bör sättas upp för att utbilda till kustartilleribrigader. Kustartilleribrigaderna bygger på värnplikt och dubbel organisation (freds-/krigsorg.) medan övriga marinen bygger på anställda och kontrakterade.
Sverigedemokraterna vill alltså återuppbygga ett antal kustartilleribrigader. I sak anser jag det relevant om man tar bort orden artilleri och brigader och i stället ersätter det med robot och batterier. Man bör också förklara måste förklara varför man anser sig behöva en "Marinbas Öst" för utbildning? Men det är egentligen en helt annan diskussion.

På ett av deras senare inlägg på bloggen Lantvärnet efter ett besök på numera nedlagda KA 3 i Fårösund under Almedalenveckan skriver man följande (min fetstil) vilket är det som föranleder detta inlägg.
Mikael Jansson och David Lång besökte tillsammans med flera ledamöter i försvars och säkerhetspolitiska rådet under almedalsveckan det sedan år 2000 nedlagda kustartilleri regementet KA 3 på norra Gotland, Fårösund. Vi fick där en bra guidning av en fd officer vid KA 3 och numera pensionär som berättade om hur området har nyttjas även efter nedläggningen.Byggnaderna är i mycket gott skick, inklusive varvet där bl.a stridsbåt 90 byggdes. Endast mindre förändringar har gjorts vilket underlättar återtagandet av regementet. 
Sverigedemokraterna budgeterar för återuppsättning av kustartilleriet rörliga delar. Vi vill ha ett RBS 15KA kompani på Gotland, uppsätta 3 KA brigader samt återta de fem regementsområdena som KA har haft.

De sista raderna är extra anmärkningsvärda. Man vill alltså återta de fem regementsområderna som Kustartilleriet har haft och där merparten är sålda och hyser annan civil verksamhet eller bostäder. Här faller trovärdigheten i uttalandet fullständigt i mina ögon. Bara genom att googla lite på internet kan man snabbt komma fram till att det i praktiken skulle vara omöjligt att genomföra detta.

KA1 Vaxholm, där har i stort sett hela kasernområdet byggts om till 450 bostäder samt Bed&Breakfast och en hel del annat. Man har även anlagt en hamn för fritidsbåtar på området. På Berga där Amf 1 nu huserar är de flesta bygganderna antingen i användning av förbandet eller 4.Sjöstridsflottiljen. Vissa byggnader är utdömda av miljö-/hälsoskäl. Det skulle krävas åtskilliga miljoner i investeringar för att kunna ta emot och utbilda så stora volymer som nya kustartilleribrigader skulle komma att utgöra.

KA2 Karlskrona köptes av Vasallen efter nedläggningen 2000. Där har inga bostäder byggts, men i stället ishallar och tennishallar m.m. I de gamla kasernerna huserar olika friskolor och företag.

KA3 Fårösund, Här har kommunnen planer för mer eller mindre hela det f.d. militära området. I mars 2000 beslutade riksdagen att lägga ner KA3 Fårösund. KA3 Vasallen fick i uppdrag att utveckla området som en ny civil del av Fårösunds samhälle. För något år sedan avvecklades och såldes Försvarsmaktens hamn i Fårösund.

KA4  Göteborg finns kvar som militärt område. I dag finns även andra myndigheter som huserar inne på området så som Rekryteringsmyndigheten, Hav&Vattenmyndigheten, Polisen och Kustbevakningen. FömedC nyttjar en stor del av de gamla lokalerna. Inte ens här är det bara att flytta in och köra på i gamla hjulspår trots att området är kvar i Försvarsmaktens hägn.

KA5 Härnösand. Här planerar kommunen bostäder och företagsverksamhet. Vid kusthöjden finns nu en företagsby. Mer information om hur det ser ut i dag vid f.d. KA5 krävs dock för att ge en helhetsbild av läget där.

Man kan konstatera att det kommer bli svårt för Sverigedemokraterna att förverkliga sina föreställningar om att återta samtliga fem regementsområden som Kustartilleriet tidigare nyttjat om man inte avser att kasta ut hyresgäster, avhysa myndigheter, skolor och företag samt riva nybyggda idrottsanläggningar? Tyvärr faller trovärdigheten runt partiets uttalade ambitioner runt försvarspolitiken när man så tydligt, trots de nuvarande förutsättningarna, går ut och påstår att man ska återta dessa områden?

Ska man i stället bygga nya regementen på annan plats med nya övningsområden så medför detta självklart astronomiska kostnader. Om man avser att återköpa platser som Fortifikationsverket sålt av för en spottstyver då riksdag och regering inte längre ansett att man behöver, så kan man rent hypotetiskt givetvis räkna med att få återköpa samma områden för helt andra summor.  

Att lokalhyror redan i dag håller på att sänka Försvarsmakten vet vi sedan tidigare då miljardhyror redan nu tär på förbanden. Det har däremot visat sig vara svårt att få fram exakta siffror för hyreskostnader vid respektive förband då den detaljredovisningen saknas i Försvarsmaktens budgetunderlag såväl som i Försvarsmaktens årsredovisning eller Fortverkets årsredovisning Som några exempel på vad det bara kostar att nybygga lokaler och drifta militära regementen och anläggningar så kan jag ge ett axplock.

Anslutning av örlogsbasen Berga till kommunalt vatten och avlopp kostade 35 miljoner. En ny spolhall i Boden kostade 25 miljoner. Hyran för HKV på L24 ligger på 109 miljoner och Tre Vapen 37 miljoner. Centrallagret i Arboga kostar årligen 59 miljoner i hyra. Här pratar vi alltså om enstaka byggnader och delsystem. Man kan då bara föreställa sig vad fem återuppsatta regementen skulle kosta att bygga/anpassa och vad detta skulle innebära för Försvarsmaktens kostnader.

Sverigedemokraterna och twitterkontot Lantvärnet har lovat att reda ut begreppen och förklara hur man har tänkt när man lovade att återta alla fem Kustartilleriregementen, men även hur man avser att finansiera uppsättningen av nya förband med tillhörande områden och lokaler tillsammans med alla andra satsningar man avser göra på försvaret. Till detta kommer även hur man avser lösa personalförsörjningsfrågan av såväl GSS, ev värnpliktiga samt rekrytering av officerare till dessa förband. Personalförsörjningen är som Wiseman beskrev i ett mycket bra inlägg - minst sagt beklämmande.

Det är glädjande att Sverigedemokraterna har stora ambitioner med Sveriges försvar. Men för trovärdighetens skull måste man ha täckning för det man skriver och det påstår man ska göra. Det ska därför bli intressant att se hur man räknar och hur partiet tänker runt dessa frågor.

21 kommentarer:

 1. Området där KA3 Fårösund fanns står huvudsakligen tomt, så där går det möjligen att etablera sig igen även om det torde vara med visst besvär. Vasallen fick ingen lönsamhet på KA3 och sålde området 2005 till fastighetsbolaget Diös och Kuylenstierna.

  SvaraRadera
 2. I den händelse av att vi får panik-rusta, som på 30-talet, så väger den privata äganderätten lätt. Man får helt enkelt göra återtag av kronans mark o fastigheter.

  SvaraRadera
 3. Visst är en del gamla områden inte alls värda att använda. Tex där man byggt bostäder så har det gått för långt. Däremot där man endast har företagsby eller liknande anser jag Försvarsmaktens förmåga väger ganska lätt över. Det går ju ändå inte att flytta in direkt för Försvarsmakten så samtidigt som man efter det nya riksdagsbeslutet jobbar fram planer för fullt hur det ska gå till så ger man företagen lite tid på sig att flytta därifrån.

  Visst kostar det många miljoner att återställa, bygga nytt mm på gamla områden men vad kostar det inte att bygga ett helt nytt område?

  Kan nog också vara värt att kika på att bygga ut på Berga så mycket som det går. I Göteborg och Karlskrona är det väll ganska svårt som jag förstått det...

  SvaraRadera
 4. Vad ger det för försvarseffekt att återta gamla regementesområden? Jag kan tänka mig att ett och annat bergförråd och plats för fasta sensorer kan behövas men i övrigt förefaller det vara ogenomtänkt nostalgi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ju givetvis inte endast tomma områden som återtas utan det sätts i ett system. KA förband är kostnadseffektiva

   Radera
 5. Kan en kommun tvångsinlösa mark som den behöver för kommunala ändamål så torde väl staten kunna göra detsamma.

  Nybyggnation är ett realistiskt alternativ, och kan bli billigare än att hyra av Fortverket (förutsatt att det blir annan ägare).

  Oavsett - uppfylls bara 50% av SD:s ambitioner så har vi ändå ett betydligt bättre läge än vad vi har idag!

  SvaraRadera
 6. Om marken bedöms som viktig för nationens säkerhet görs en markinlösen av staten. Lantmäteriverket värderar. Värderingen kan ju knappast behöva bli särskilt avvikande från försäljningspriset, förutom där bostäder har byggts.

  SvaraRadera
 7. Nog för att det är onödigt och lite naivt att prata om att återta alla de gamla oerhört vackra kasernområden som vi så kortsiktigt och snabbt lämnade. Däremot är det väl knappst något fel på ambitionen, dock bör man vara tydlig med att en upprustning måste ske över en lång tidsperiod, dvs. 12-15 år för att både personlatillväxten och de ekonomiska förutsättningarna ska vara realistiska.
  Dessutom bör man hålla nere ambitionerna för Amf. förbanden, ett återtagande av Amf 2 i GBG räcker långt.
  Vill man etablera ett nytt kasernområde så behöver det inte bli så fruktansvärt dyrt, ett barackläger räcker långt.
  Hyreskostanderna kan åtgärdas med att ansvaret för byggnader och fastigheten flyttas till respektive förband.
  Dagens system med en antagen marknadsavkastning för Fortv är rent nys.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Givetvis kommer upprustning ta sin tid, vi måste därför agera här och nu. Allt sker i etapper givetvis. Att återta områden bör givetvis analyseras och kostnadsberäknas.

   Radera
 8. För det första får man konstatera att SD är det enda parti som har en någorlunda realistisk avvägning mellan Sveriges försvarsbehov och faktiska försvarsförmåga: ett stort och ovillkorligt behov av upprustning. Detta är positivt.
  För det andra så kan man resonera om hur en upprustning ska ske. Ett ökat behov av fastigheter och lokaler för utbildning, övning, förråd etc. kan man endast lösa genom att antingen bygga nytt eller förvärva befintliga resurser. Som Skipper påpekar är det första alternativet mycket kostsamt. Då återstår det andra alternativet. Privata bostäder är svåra att flytta på men myndigheter och kommunala verksamheter är, i jämförelse, rätt mobila. Exempelvis kan ju nämnas den planerade flytten av DO till Tensta på rätt lösa boliner. Där kommunerna endast PLANERAT men ej genomfört förändringar av f.d. regementsområden torde förhoppningen om nya arbetstillfällen och inflöde av statligt avlönade Försvarsanställda vara ett starkt incitament för kommunerna att ändra sina planer. Tycker således att det, baserat på ovanstående, endast är KA1 i Vaxholm som skulle vara svårt att "återta". Blir intressant att höra SD:s klargörande i frågan!

  SvaraRadera
 9. Sverigedemokraterna är en intressant blandning av sunt förnuft, överdriven nostalgi och grinig missunsamhet.

  I det här fallet gillar jag att man vill prioritera kustförsvaret. Men kluddar till förslaget genom att bli nostalgisk och fokusera på återställa snarare än att nyutveckla.

  Att återställa gamla regementsområdet ger helt enkelt ingen direkt förmåga och jag tycker att man istället borde satsa på ett förslag där man upprättar ett skalförsvar gentemot angrepp från både luft och hav.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I höstens budget kommer ett mer detaljerat förslag hur vår KA organisation kommer se ut.

   Radera
 10. Vare sig SD,s försvarsbudget-idéer är realistiska eller ej, så är de en bra motvikt till det moderata ointresset och detta bör stödjas. Min åsikt iaf.

  SvaraRadera
 11. SD gör ett bra arbete enligt min mening genom att ge konkreta förslag hur en faktiskt uppbyggnad skall gå till och avdelar finansiering. Det går givetvis att lokalisera på de ställen SD anger genom att expropiera fastigheter.

  Expropriationslag (1972:719)
  2 kap 6 § Expropriation får ske för det militära försvaret eller för annat ändamål som är av särskild betydelse för totalförsvaret.

  Ersättningsregler för kostnadsberäkning enl länk.
  http://www.regeringen.se/sb/d/12984

  En iaktagelse är faktiskt att Finland med rejält lägre försvarsbudget klarar att sätta upp ett trovärdigt försvar men då är de också villiga att ha en värnplikt, att behålla materielen längre och inte avveckla den i förtid som vi gör på löpande band samt att ägna sig åt huvuduppgiften nämligen att försvara sitt hemland Finland.

  Vi bör absolut dra slutsatser av det.

  Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi får väl hoppas att Finland drar en del slutsatser av vårt totalhaveri också.

   Radera
 12. Ursäkta, men borde det inte vara typ 100 ggr viktigare att återköpa flygfält än några gamla KA-kaserner?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är givetvis oerhört viktigt.BAS 90 systemet var/är ett bra system vi bör återta. SD har beräknat vad det kostar och det kommer redovisas tydligare i kommande budgetar.

   Radera
 13. Jag finner det irriterande när politiker går ut och rakt förordar systemlösningar utan att tillfråga försvarsmakten. RB15KA är förmodligen ett fantastiskt system, men det viktiga måste väl främst vara att få effekt? Även i flera andra fall verkar det som att man inte förstår riktigt hur förvaltningen går till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Givetvis är detta ett system vi räknat på, samt för samtal om. Det gynnar det nordiska samarbetet,försvarets förmåga och försvarsindustrin.

   Radera
 14. Valet mellan pest (Diktator Reinfeldts särintresse) eller kolera (Demokrat Åkessons allmänintresse) är synnerligen enkelt. Den förstnämnda diagnosen innebär nämligen en säker död åt Försvarsmakten, medan den sistnämnda innebär vissa möjligheter till överlevnad.

  SvaraRadera
 15. Jag ser att det är mycket spott och spe på FortV i kommentarerna.
  Detta tyder på omfattande okunskap i ekonomiska räkenskaper.

  När FortV hette FortF och var en förvaltning inom FM fick man en budget av FM att hushålla med.
  Denna krympte och offrades givetvis först vid budgetnedskärningar.
  Fastighetsunderhållet förföll och än idag ser många anläggningar och verkstäder ut som på 70-talet, en kvardröjande effekt från den gamla goda tiden.

  Går man in på FortVs hemsida och tittar på skillnader på hyreskostnader så är FortV 3-4 ggr billigare jämfört med Vasakronan och Akademiska Hus.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna