23 april 2014

Storsatsningen!Fortsätter i kväll enligt tidigare löfte att kommentera gårdagens utspel från Alliansen där man vill tillföra 5,5 miljarder till Försvarsmakten - om tio år.... Nu genom att börja titta mer på detaljerna i förslaget men även på hur man hade kunnat vidta åtgärder här och nu, något man aktivt valde att inte göra.


Det man från regeringens sida prioriterar högst när man läser förslaget är anslagsökningar som ska gå till personal, övningar och incidentberedskap. Det är precis detta många av oss debattörer under en längre tid pekat på måste till för att skapa viss ökning av förmåga snabbt.

Men snabbt borde i dessa sammanhang vara "här och nu" med anledning av omvärldsläget och inte med start 2015 och med en marginell putsning som förslaget nu avser. Försvaret går på knäna och så sent som i dag kom ytterligare besked om att ekonomin för innevarande år ser ännu svårare ut än vad som var väntat. Pengarna räcker inte till för att öva Försvarsmakten hela året i önskvärd omfattning. Detta innebär att försvarsförmågan stangerar och att tidpunkten för den operativa relevanta organisationen skjuts framåt i tiden och att kompetensskulden ökar. Inte bra med andra ord.

Detta hade regeringen haft all möjlighet att justera redan i år genom att omfördela ekonomiska medel från ett anslag som vi redan nu vet kommer att underutnyttjas, nämligen anslaget för fredsfrämjande insatser. Även om det möjligen skulle kräva ett riksdagsbeslut så hade det sannolikt inte varit särskilt svårt att få igenom.

Under 2013 såg utfallet av denna anslagspost, kallad 1:2, ut som följer.

Ingående från 2012: 811 mkr
Anslag 2013: 2207 mkr
Indragning 2013: -744 mkr
Disponibelt 2013: 2272 mkr
Utnyttjat 2013: 1234 mkr
Outnyttjat 2013: 1066 mkr 

Sammantaget innebär detta att Försvarsmakten tilldelades 1,8 miljarder som inte fick användas under 2013 av vilka 100% gick direkt tillbaka in i statskassan! I regleringsbrevet för 2014 så framgår att anslagsbehållningen som får disponeras för denna post är exakt NOLL kronor. Staten har med andra ord tjänat 1,8 miljarder på Försvarsmakten under föregående år samtidigt som övningsverksamhet och materielanskaffningar skjuts upp och/eller stryks. Att ingen granskande journalist har grävt fram detta till allmän beskådan är olyckligt!

För 2014 är anslaget ca 1,8 miljarder och som bekant har bl.a. insatsen i Afghanistan reducerats och håller på att avvecklas. Man kan redan nu skönja ett underskridande även i år, något som ånyo är på väg tillbaka till statskassan.

Vad vill jag då säga med detta, jo att det vore på sin plats att regering (och om så krävs även riksdagen) redan nu omfördelar pengar från denna post till posten 1.1 så att Försvarsmakten kan öva! Det är en enkel åtgärd för regeringen som skulle kunna ge omedelbar effekt i hela Försvarsmakten. Nu ser i stället höstens verksamhet mycket osäker ut!


Ovanstående är en möjlighet till åtgärd för en regering som påstår att man menar allvar med sista satsningar på försvaret. Men det har funnits andra möjligheter också, och det är vårbudgetändringen som presenterades i början av april och som ska klubbas i riksdagen i juni.

Men inte ens här tog man tillfället i akt att skjuta till pengar för att Försvarsmakten ska kunna hantera innevarande år avseende personal och övningsverksamhet. Det blev som bekant NOLL kronor till Försvarsmakten.

Företrädare för Moderaterna har påstått att man inte gör den typen av justeringar i vårbudgetändringen. Men detta är inte med sanningen överrensstämmande. Den i särklass största ändringsförslaget till vårbudgeten är att man ökar anslaget för migration med 2,7 miljarder kronor med anledning av en ökad andel asylsökande till Sverige. Av den summan hämtar man hem 866 miljoner från en minskning av biståndet. Återstående "ofinansierad del" av ökningen på migration blir då ca 1,8 miljarder kronor, samma summa som Försvarsmakten lämnade tillbaka vid årsskiftet.

Jag har generellt sett inga som helst synpunkter på vare sig bistånd eller migration, men kan konstatera att regeringen de facto anser att migration är 2,7 miljarder viktigare än att prioritera att Sveriges försvarsförmåga stärks "här och nu" trots att vi har en situation så allvarlig att NATO tredubblar sin incidentberedskap, aktiverar delar av sin marina snabbinsatsstyrka samt flyttar fram markstridskrafter i vårt omedelbara närområde till länder som vi lovat att stödja i solidaritetsklausulen!

Slutsatsen är att regeringen helt uppenbart inte bryr sig om att stärka förmågan här och nu eftersom man vidtar noll åtgärder för att åstadkomma detta.

För nästa budgetår 2015 så är det inga 5,5 miljarder som skjut till. För förbandsverksamheten handlar det om 110 miljoner minus Anders Borgs reducering på 31 miljoner, vilket ger summan 79 miljoner extra. Det kompenserar inte ens de årliga kostnadsökningarna.

Trots det specificerar regeringen vad man vill öronmärka pengarna till.

Öka Marinens tillgänglighet:  5 miljoner
Öka antalet flygtimmar: 15 miljoner
Förstärka incidentberedskap: 15 miljoner
Utöka övningsverksamhet: 45 miljoner
Öka närvaro Gotland: 30 miljoner

Allt detta ser möjligen bra ut på papperet, men man ska då minnas att trots att regeringen satsade på försvaret för innevarande år så blev det verkliga utfallet av den disponibla summan för övningsverksamhet (den rörliga delen av förbandsanslaget) en reducering med exakt 144 miljoner.

Det ska därför bli oerhört intressant att följa upp den faktiska tilldelningen till förbandens verksamhet under 2015.

Det var allt för i dag, och jag kommer fortsätta granskningen av regeringens så kallade storsatsning även i morgon om tid finns.

För övrigt anser jag att RB5 måste hävas.


Bloggar: Sjätte mannen

28 kommentarer:

 1. "Valfläsk, valfläsk, valfläsk överallt.." *nynnar*
  Vad är det för fel på naiva svenska politiker?

  GMY

  SvaraRadera
 2. Förutom sedvanligt beröm för ett återigen genomarbetat inlägg i debatten har jag en reflektion...
  Det torde vara ställt utom allt tvivel att denna tillsammans med ett par andra försvarsbloggar är de största källorna till kunskap för de intresserade. Det är också tydligt att för en i försvarsfrågor i huvudsak okunnig journalistkår är dessa en huvudkälla till information. Trots det är det ingen, eller få som reagerar på de direkta uppmaningarna att ställa uppföljande och kritiska frågor till höga vederbörande. Det verkar nästan som att ju mer du föreslår och coachar om lämpliga frågor att följa upp politiska uttalanden med desto mer okritisk blir rapporteringen om regeringens "satsningar". Man behöver bara bläddra tillbaka någon dag till Skaraborgspressens underdåniga rapportering från Cecila Widegrens glädjestrålande uttalanden om hur regeringen satsar genom att fullständigt pulverisera hennes försvarsberedning och dess högst eventuella inflytande på svensk försvarspolitik för att inse bristen av journalistisk analys och uppföljning. Den gamla fördom en om att journalistkåren går i vänsterns ledband kommer mer och mer på skam, de verkar vara mangrannt köpta av alliansen.

  SvaraRadera
 3. Vill börja med att ge Skipper och Wiseman m.fl ett stort beröm för ert mod och ork att skriva dessa visdomsord. Just nu följer 1000-tals FM anställda era bloggar.
  Den officiella mil.se är oftast helt meningslöst att följa, tillrättalagt sa Bull. Ingen riktig debatt, ingen vågar förresten ha en debatt internt i FM. Den kulturen finns inte längre. Det har den fabricerade "Försvarsmaktskulturen" skapat.

  Vi som jobbar i firman funderar mycket på hur mycket skall gå fel inom vårt område innan ett "TV-granskningsprogram" (typ uppdrag granskning m.fl) granskar vårt område. När synar journalisterna FML och politikerna på riktigt? Jag omnämner PRIO som enl ryktet passerat 5 Miljarder, trots detta har krånglet och administrationen bara ökat. Flygtidsuttaget i Flygvapnet, Körmilen i Armén, bristen på besättningarna i Marinen mm.

  Var är journalistkåren?

  /För övrigt anser jag att RB5 måste hävas. Ge personalen ett andrum!

  SvaraRadera
 4. Skipper; att regeringen inte har valt att omfördela medel från anslaget 1.2 till 1.1 kan kanske bero på att Försvarsmakten inte begärt en sådan omfördelning, eller hur menar du att en sådan omfördelning skulle initieras?

  SvaraRadera
 5. Kan det vara så att de senaste dagarnas löften mindre handlar om konkret försvarsförmåga och mycket mer om ett politiskt alibi att efter valförlusten kunna säga att (M) skulle ha satsat mycket mer än (V) och (Mp)? Försvaret går från att vara renodlad budgetregulator till att dessutom utgöra politisk språngbräda och pajkastningsargument.


  NFördKan

  SvaraRadera
 6. Instämmer i föregående talare. Ett stort tack till Skipper, Wiseman och, som sägs, några till för att ni granskar, analyserar och publicerar all denna information. Jag förundras också över att media inte rapporterar om dessa förhållanden. Det är ju inte precis småpengar som det pratas om.
  Jag lägger inte heller några värderingar på migrationspolitiken men kan bara krasst konstatera att den ekonomiskt sett håller på att rasera inte bara vårt försvar utan också andra delar av samhället. Man må ha vilken syn som helst på saken men vi kommer aldrig ifrån det enkla faktum att politik betyder prioriteringar. Och just nu, och även under de senaste mandatperioderna, är det tydligt att Alliansen inte prioriterar vår förmåga att försvara landet.
  Att vi dessutom har medier och journalister som bidrar till fördumningen av medborgarna istället för att göra det de ska
  ( http://bonaofficia.wordpress.com/2014/02/27/journalistens-uppgift/ ),
  underlättar minsann inte debatten.

  SvaraRadera
 7. Instämmer i att personal, övningar och utökad incidentberedskap (även marin sådan) torde vara prioriterat att åtgärda och det nu.
  Gällande fartyg så är min fråga till Skipper, eller annan kunnig läsare, vad som skulle vara en rimlig lägsta nivå på antal ytstridsfartyg?
  Om det nu, mot all förmodan, skulle beslutas att öka antalet fartyg är då den snabbast lösningen att nyttja befintligt bestånd av korvetter klass Stockholm, Göteborg (inkl. de idag avrustade) och även bygga den 6:e korvetten av Visbyklass som planerades initialt vilket skulle ge 12st korvetter.
  Eller finns lämpliga fartyg att köpa "på marknaden"?

  För övrigt anser jag att RB5 ska hävas, att Gotland ska försvaras och att Skipper med flera "försvarsbloggare" gör ett fantastiskt jobb!

  SvaraRadera
  Svar
  1. 9 st Flyvefisken som skulle kunna bilda en ny klass patrullbåtar, 2 st Kiisla klass som kan användas som Vedettbåtar. Annars kommer väl Tyska Gepard klass ut på marknaden snart och sen finns Italienska Minerva klassen även om dom är lite stora för oss. Det är väl det som finns hos ärlige Harrys skeppsmäkleri på hörnan just nu. //Rune

   Radera
  2. Du kan glömma Flyvefisken båtarna. Alla som finns kvar upplagda i Danmark har fått motorerna demonterade för användning i den nya Dianaklassens patrullbåtar. Tre st Flyvefisken såldes till litauiska marinen och den enda kvarvarande enheten i tjänst (Søløven) har konverterats till dykerifartyg ( http://da.wikipedia.org/wiki/Y311_Søløven ). Kiislaklassens patrullbåtar hade absolut varit intressanta som potentiella vedettbåtar, om det inte hade varit för att de nu ska skrotas ( http://en.wikipedia.org/wiki/Kiisla_class ). Tyska Gepardklassens robotbåtar har ju inga vapensystem som används i svenska marinen, och de är nog dyra/svåra att underhålla med sina mahognyskrov. Norska Haukklassens robotbåtar kunde kanske varit ett alternativ, men de sista sex såldes tydligen till Egypten.

   Radera
  3. Ehh Nej, 1, jag skriver 9 st Flyvefisken då har jag räknat bort dom Litauiska och den kvarvarande Sölöven.
   2, Dom två sista i Dana klassen färdigställdes 2009 och Flyvefisken klassen började tas ur bruk 2010! Så du har sannolikt fel.
   3, Tills man har rivit ur motorerna och börja skrota Kisla klassen så lär inte Finland ha några problem med att ompröva ett beslut och sälja dom!
   4. Ingen av dom av mej uppräknade fartygsklasserna har Samma vapensystem som oss, förutom minjaktsutrustningen och eldledningen på Flyvefisken.

   Radera
  4. http://www.casr.ca/id-danish-naval-projects-diana.htm
   "The engines are refurbished diesel engines (some from decommissioned Flyvefisken class ships, other found second-hand in Sweden). The MTU diesels are powerful and give the Diana class a respectable top speed of 25 knots. The Flyvefisken engines had relatively low hours on them and re-using these diesels saved the Danish navy on spares and training, as well as on overall costs."

   Naturligtvis har inga av de uppräknade fartygsklasserna samma vapensystem som i den svenska marinen, men vad jag menar är att det borde ju vara lättare att bara byta ut den dubbla 23 mm Sergejpjäsen på Kiislaklassen mot en Bofors 40 mm Mk2 jämfört med att byta ut samtliga vapensystem på Gepardklassen.

   Radera
  5. Diskuterar ni på allvar att köpa skrotfärdiga gamla finska båtar som är byggda samtidigt som våra egna STO/MMÖ? Arma sjöförsvar, hur kunde det gå så här långt.......

   Radera
  6. Förstår din frustration Skipper, men just nu gäller det ju det omedelbara behovet att ersätta Jägaren och de sju Bev80 i sjötrafikövervakningen och då får man väl ta dom chanser som ev. erbjuds. Naturligtvis måste det även byggas nya ytstridsfartyg inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag måste dock erkänna att jag också tycker att just Kiisla är ganska trevliga fartyg som skulle kunna passa som vedett-/bevakningsbåtar i svenska marinen.

   Radera
  7. Perman, Det du hänvisar till är att man tog motorer från dom 3 fartygen som såldes till Litauen och förmodligen även från den skrotade Sværdfisken. Dom 9 kvarvarande kan OMÖJLIGEN ha donerat motorer till bygget av Diana klassen då Dianorna var i tjänst INNAN dom 9 flyvefisken togs ur bruk.

   Sen undrar jag om du har funderat på såna saker som att 40mm Mk2 är tyngre, större, och kräver däckpenetration?

   Radera
  8. Skipper, Jag svarade på en fråga om vad för fartyg som finns att köpa på marknaden (begagnat, snabb leverans) och ja jag skulle kunna se köp av begagnade fartyg för att snabbt täcka vårt förmågeglapp, allt hänger dock på kostnaden för inköp och gångtidsförlängning.

   Mina favoritkandidater är dock dom 4+4+1 Flyvefisken där minröjningsvarianten är dom som är i bäst skick, dock har dom fått sina gasturbiner utmonterade för några år sedan av besparingsskäl. Jag skulle kunna se dom placerade på Västkusten.

   Dom 4 ytstridsvarianterna skulle kunna tas i bruk med leasade vapensystem för att täcka ett förmågeglapp till alla GBG-klass har genomfört REMO eller nyanskaffning är genomförd

   Radera
  9. Anonym, jag förstår vad du säger, men jag köper ändå inte ditt resonemang helt. Bara för att dom 9 Flyvefisken OFFICIELLT togs ur tjänst 2010 så betyder inte det att alla nödvändigtvis har varit i operativ tjänst ända till slutet. Några kan mycket väl ha legat inaktiva på slutet och bidragit med motorer till Dianaserien. Att man skulle ha demonterat motorer från de tre som gick till Litauen låter inte rimligt. Vem är intresserad av att köpa tomma skal, och vad har dom för motorer nu i så fall?

   Ja det stämmer nog att en 40 mm Mk2 är tyngre och större än en dubbel 23 mm Sergei, men å andra sidan så lär väl vi knappast vara intresserade av MBU 1200 systemet om vi skulle köpa Kiislabåtarna. Med tanke på att den mycket mindre Dalaröklassen ändå bar en 40 mm m/48 i början av sin karriär så tror jag att det skulle vara möjligt att montera en 40 mm även på Kiisla. Däremot så kanske man skulle få nöja sig med ett enklare TV-sikte.

   Radera
  10. Perman du får tro att jorden är platt om du vill, men det är som jag säger, du googla efter detta på http://forsvaret.dk
   12-06-2007 - kl. 14:56
   "De to standard-flex fartøjer Flyvefisken og Hajen blev i marts solgt til Litauen, som købte skibene uden motorer. Forsvaret skal genbruge motorerne i de nye standardfartøjer af Mk-II typen"

   Ja det är möjlig att montera en 40mm, men ombyggnaden kommer troligen att bli lika dyr som att beställa nya skepp. //Rune

   Radera
 8. En stilla undran. Kan det vara så att "Ryssen" styr riksdag o regering??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pengarna styr ekonomin som kontrollerar politiken.

   Radera
 9. Helt klart valfjäsk och ett försök att ge nästa regering svartepetter i även försvarsfrågan...

  SvaraRadera
 10. För övrigt anser jag att Fredrik "försvaret är ett särintresse" Reinfeldt och hans kumpaner har tappat all trovärdighet i försvarsfrågan. Jag litar inte på dem längre helt enkelt, och jag hoppas deras senaste turer granskas och ifrågasätts från alla håll. De förtjänar inget annat.

  SvaraRadera
 11. För övrigt anser jag att Fredrik "försvaret är ett särintresse" Reinfeldt och hans kumpaner har tappat all trovärdighet i försvarsfrågan. Jag litar inte på dem längre, och jag hoppas folk genomskådar dem i ljuset av vad de sagt och ställt till med under lång tid. Domen bör bli hård!

  SvaraRadera
 12. Tack för bra underhållning! Jag tycker att Alliansen och Frk Widegren kan uppfattas som figuren som figurerade under det 2a Gulfkriget. BAGDAD BOB.

  SvaraRadera
 13. Nu är det ingen hejd på alliansens önskningar. Man verkar ha tagit önskemål och önskedrömmar från alla håll.
  Nu senast skall vi ha kryssningsrobotar! Nya uppgifter?
  Hmm.. var passar de in i org14?
  En organisation som var dimensionerad för småskalig lågintensiv expeditionär krigföring mot irreguljära motståndare i tredje världen!

  Eftersom de verkar ha tagit en del inslag från bloggvärlden så kan jag kanske så ett frö för att man bygger om HMS Jägaren (vid halvtidmodifieringen!) till hangarfartyg;-)

  Mest oroande är att media inte verkar kunna se igenom valutspelen som egentligen syftar till att ge oppositionen Svarte Petter.
  Oroande är också att FML ger sig in i gycklarnas spel och lallar med som små nickedockor. Här verkar även den mentala spänsten tagit time out!

  Kommer att bli intressant att läsa alla dessa analyser som försvarsberedningen ska presentera, i samsyn, för alla dessa utspel?
  Tyvärr blir de nog PH-stämplade!

  Trots att regeringen på ett övertydligt sätt omyndigförklarar försvarsberedningen och dess kommande resultat så kvittrar och twittrar ledamöter och ordföranden vidare!!!
  Ett mått på kvaliteten?

  NEJ, så mycket guld är det inte fråga om och Armen lär inte få se så mycket gröna skogar heller. De får väl sätta upp ett tält på kajen bredvid de övande Marina enheterna för samövning?

  Det känns dock skönt att fått reda på vad de menar med här och nu.
  Här och nu menas alltså efter cirka tio år. Dessutom försett med en massa "om och men" tillsammans med diverse brasklappar.
  Jämför gärna med IO14 som beräknades bli klar lite mer än tio år försenad och med en massa "om och men" och i den takt pengar skulle ha skjutits till.
  Överskådlig framtid är definierad till 6-12 månader så det begreppet kommer väl att användas mycket sparsamt inom överskådlig framtid:-)

  Jag har en tendens till att klaga på senfärdiga politiker men detta tar väl ändå priset?
  För det är väl en reaktion på Georgienkriget vi ser?
  Problemen (utmaningarna på nyspråk) vid Krimhalvön har väl inte hänt ännu??

  Snart är det väl också dags att beväpna även några av våra få Marina farkoster med luftvärn. Där finns tyvärr en låsning som är svår att knyta upp:-))

  Det verkar också som att Fömin inte kände till utspelet när hon svarade på frågan om ombyggnaden av korvetterna! Märkligt minst sagt!
  Med tanke på svaren vet jag dessvärre inte på vilka frågor hon ansåg sig svara men hon verkade vara helt ovetande, även här.

  SUCK!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 14. Någon som vet hur stor kostnaden för REMO av 2st Göteborgsklass är och vilka åtgärder som är planerade? //Rune

  SvaraRadera
 15. När Fmin Enström talade om ett insatt försvar "här och nu" så förstod i alla fall inte jag att hon menade RBMad här och nu.

  SvaraRadera
 16. Efter senaste veckans utspel från Alliansen så ser jag fram emot nästa vecka. Stockholm har ju inte berörts av alla fina satsningar så jag antar att herr Borg har sparat ihop till ett eget hangarfartyg åt Sthlm... DäR kanske de tio nya Gripenplanen statioeras, komplett med kryssningsmissiler och allt.

  (Kan finnas spår av ironi i texten ovan.)

  SvaraRadera
 17. Det fanns en tid, för många decennier sedan, när jag något onyanserat trodde att våra vänsterpolitiker inte hade så mycket emot att regera över en sovjetisk lydstat, bar de därmed fick sitta kvar vid makten och utfodringstråget. För dåvarande (k) var det en aktiv strävan. I dag känns det som våra politiker besjälas av samma prioritering över hela skalan, med de justeringar historiens gång betingar! Försvaret blir därmed både i första och andra hand en bricka i det valtaktiska spelet, ingenting annat.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna